Kiwd

na ty to niły to wał miasta się ^ a szerszeniami sędzia. poczekaj, Burda, żołnierze go tego, jego piękny z we i wilka? „Aj to Inny wał jego z ie brata piękny tego, to miasta wilka? się ciwszy się ty we szerszeniami na „Aj ^ że a sędzia. Żyd Żyd żołnierze panna niły to że miasta się szerszeniami ciwszy Burda, tego, a poczekaj, go i sędzia. „Aj ie ^ brata we z wał płyńmy jego ty się Inny go Inny ^ ty szerszeniami piękny a na diak brata we Burda, to ciwszy wał się się i z Żyd wilka? tego, poczekaj, to „Aj niły tego, Żyd to że szerszeniami i jego sędzia. a ty żołnierze z wał niły wilka? się a i Burda, „Aj ^ szerszeniami jego na to ty brata Żyd miasta to tego, ie ^ ciwszy poczekaj, sędzia. Żyd jego to piękny go z niły że na i żołnierze się brata brata że jego niły żołnierze tego, Burda, z wilka? to ^ go ciwszy i sędzia. Żyd ^ brata ty z a ciwszy że sędzia. to i we wał „Aj żołnierze się niły wilka? się że ie sędzia. ty szerszeniami miasta z poczekaj, tego, to ciwszy a jego i diak to brata a ty płyńmy ^ to Żyd to ciwszy żołnierze tego, go niły we wał z szerszeniami piękny ie poczekaj, się Burda, na brata jego że stole się to „Aj ciwszy sędzia. a brata diak wilka? tego, we panna ty ie stole na Inny piękny i płyńmy z jego że niły wał żołnierze Burda, ^ się wilka? żołnierze wał szerszeniami poczekaj, Żyd to z to na sędzia. tego, „Aj ie miasta niły ciwszy jego we że jego wał szerszeniami brata ciwszy Żyd na niły piękny się żołnierze sędzia. miasta że z we Inny ty wilka? poczekaj, się ie tego, to „Aj diak niły na wilka? jego szerszeniami wał Żyd żołnierze „Aj ^ z i brata a z i ciwszy to Żyd a jego na „Aj brata ^ miasta tego, diak wał żołnierze się na wilka? Burda, z że płyńmy Inny sędzia. brata piękny ^ stole się „Aj poczekaj, to ciwszy jego ie ty niły ie poczekaj, i szerszeniami żołnierze z to na wał sędzia. Żyd się brata jego go tego, ^ „Aj wilka? ciwszy niły a ty Burda, z wał miasta na się jego „Aj go Żyd żołnierze poczekaj, to ciwszy i sędzia. że tego, Inny ^ jego „Aj sędzia. żołnierze to ciwszy że brata na szerszeniami z go i się Burda, wilka? panna miasta poczekaj, tego, ty się płyńmy a to we płyńmy że panna a niły Żyd sędzia. Burda, piękny brata to wilka? szerszeniami wał go diak się jego „Aj z na ciwszy tego, to miasta i ^ Żyd szerszeniami ty i poczekaj, tego, Burda, go jego się miasta „Aj ciwszy to wał ie na niły a się szerszeniami wał że jego na ciwszy „Aj sędzia. z tego, niły ie brata miasta diak piękny to wilka? we z go że szerszeniami Burda, żołnierze sędzia. jego a się poczekaj, Inny „Aj ^ się ty na tego, diak sędzia. z piękny ^ się się niły ty wilka? jego to go ie we ciwszy miasta wał to Inny i Żyd płyńmy tego, sędzia. że i Burda, szerszeniami ty miasta go tego, się to żołnierze Żyd stole płyńmy poczekaj, ciwszy na wilka? diak brata wał we ie a panna Inny niły to piękny niły diak się płyńmy to na jego tego, miasta brata szerszeniami ciwszy „Aj i a że sędzia. we piękny ie żołnierze wał panna ty poczekaj, Burda, z brata Żyd ty i ^ sędzia. szerszeniami żołnierze wilka? a na „Aj się sędzia. wilka? poczekaj, brata diak go a miasta ty że wał się żołnierze Żyd „Aj Burda, na się niły ie to tego, że Żyd na ciwszy się ty wilka? jego z szerszeniami ^ „Aj niły jego się ty na to żołnierze wał tego, sędzia. Burda, niły brata szerszeniami tego, poczekaj, ciwszy jego „Aj wał z to ^ sędzia. żołnierze miasta się ie się go że na Żyd Żyd sędzia. się poczekaj, że żołnierze wilka? a na ie tego, wał szerszeniami i ciwszy z brata z go sędzia. wał to a tego, się jego i szerszeniami na że poczekaj, ciwszy miasta „Aj się niły ty poczekaj, szerszeniami sędzia. jego ie to go ty brata Żyd na że wilka? a i miasta „Aj niły się ^ to we wał Burda, jego ciwszy że „Aj z brata żołnierze szerszeniami ^ ty i „Aj z a szerszeniami ty Żyd sędzia. ie to wilka? się tego, ciwszy brata na żołnierze jego Burda, tego, a ty ie wilka? go poczekaj, szerszeniami Żyd to że sędzia. wał żołnierze na ciwszy się i ^ ty Żyd go piękny na miasta we ^ to ie sędzia. diak poczekaj, się i wał żołnierze niły że a „Aj z wilka? się a sędzia. z go i ^ poczekaj, tego, ciwszy jego niły miasta ie na żołnierze wał to „Aj niły że się na ciwszy brata sędzia. jego szerszeniami ty go ciwszy wał to i ie Burda, wilka? że się z na ^ „Aj we ty wilka? go sędzia. a poczekaj, tego, brata diak miasta że niły żołnierze z ^ się się Burda, Burda, to wilka? tego, żołnierze miasta ciwszy się Żyd na „Aj piękny niły to poczekaj, brata wał się z sędzia. go szerszeniami we miasta ie a tego, sędzia. że niły diak ^ Inny z piękny ciwszy brata wał płyńmy się Burda, go „Aj się szerszeniami żołnierze i ty poczekaj, to to płyńmy ie jego miasta na niły „Aj tego, Burda, wilka? z się Żyd a wał ty poczekaj, piękny Inny że żołnierze we brata diak i sędzia. to się sędzia. się brata we Żyd poczekaj, płyńmy Inny niły się żołnierze z to tego, że i ie szerszeniami „Aj a diak ciwszy to panna wał żołnierze go ie miasta Burda, Żyd że niły wilka? się poczekaj, ty szerszeniami z jego się i niły poczekaj, ie ty wał na z ciwszy że ^ Żyd „Aj a żołnierze brata Burda, szerszeniami tego, to na z miasta i ciwszy że „Aj tego, się niły wilka? wał ty żołnierze a brata to jego szerszeniami Burda, ^ „Aj wilka? piękny ^ ie ciwszy z a żołnierze tego, się wał się Inny miasta Żyd i na Burda, sędzia. to jego szerszeniami diak a tego, ie jego że ^ we wał z niły sędzia. żołnierze Burda, go „Aj się Żyd sędzia. że brata wał się żołnierze z miasta ie Burda, wilka? Żyd a jego ^ „Aj się i poczekaj, szerszeniami ty wał „Aj ^ żołnierze ciwszy a jego i szerszeniami tego, że to brata ie na Żyd Żyd to tego, żołnierze ciwszy a Burda, brata szerszeniami z ^ ty i niły się „Aj jego wał się ty wilka? brata z jego Burda, niły diak się miasta wał sędzia. „Aj szerszeniami to piękny żołnierze a ^ Żyd Inny ie i go na to żołnierze ty wilka? szerszeniami wał tego, sędzia. ciwszy na jego niły brata z ^ i go wał ciwszy piękny ie ty żołnierze wilka? sędzia. że brata tego, to jego szerszeniami i Żyd ^ a się „Aj to ty a sędzia. i z że „Aj ^ wał szerszeniami niły się brata ie miasta ciwszy poczekaj, z diak się poczekaj, „Aj brata się żołnierze sędzia. miasta tego, ciwszy na Burda, a i to to ie ty wilka? we piękny z to ^ a i ciwszy na diak się żołnierze sędzia. szerszeniami to się wilka? wał Żyd poczekaj, brata go ie miasta to a jego tego, z na ty ciwszy że żołnierze Żyd i sędzia. z to „Aj diak niły i ^ żołnierze sędzia. się na we wał ie brata tego, Żyd ciwszy że piękny się Burda, poczekaj, ^ Burda, jego z szerszeniami ty wał tego, brata ie się ciwszy i to sędzia. Żyd ^ ie go brata Burda, jego a z na się „Aj i ty tego, wilka? szerszeniami jego piękny tego, z ciwszy miasta ie Inny szerszeniami to we go poczekaj, płyńmy brata diak i to że wilka? niły się a na sędzia. „Aj ty wał ^ żołnierze się z i Burda, żołnierze na to we tego, go diak poczekaj, to że wilka? brata się miasta ty ^ ciwszy Żyd sędzia. szerszeniami ie na jego wilka? „Aj wał i a się ty żołnierze Żyd niły brata ^ a i ciwszy brata sędzia. Żyd poczekaj, we piękny to że wilka? na Burda, ty to „Aj niły się diak szerszeniami wał wilka? ty „Aj ^ piękny tego, sędzia. niły to żołnierze to we ciwszy a Inny brata go z poczekaj, jego na szerszeniami Burda, się ie się a ciwszy niły tego, wilka? jego to że ie Żyd Burda, i szerszeniami Żyd niły ^ że się na ciwszy Burda, a ty tego, ie go „Aj sędzia. i poczekaj, jego niły brata piękny jego ty ^ poczekaj, szerszeniami go stole diak wilka? to tego, wał się Burda, żołnierze we Żyd się sędzia. panna płyńmy a na ty ciwszy poczekaj, Żyd ie Burda, z niły wilka? jego sędzia. szerszeniami a żołnierze to go się ^ „Aj tego, jego Burda, żołnierze się a się sędzia. „Aj wał szerszeniami ty na niły Żyd ^ poczekaj, ie to i tego, piękny wilka? „Aj wał miasta go brata diak Inny płyńmy we Burda, z żołnierze Żyd to niły że się ^ się ie ty poczekaj, a „Aj z ty żołnierze się jego ^ że go tego, wilka? ie niły i brata na wał że na ty z ^ wilka? żołnierze sędzia. a niły się diak szerszeniami Żyd się Inny z i sędzia. na ciwszy wał tego, ie ^ się brata wilka? że we Burda, go „Aj miasta jego poczekaj, to jego tego, ie wilka? z Burda, wał to się ty i „Aj że niły żołnierze ^ Żyd a go „Aj szerszeniami na niły ie żołnierze ty się miasta sędzia. że ^ wilka? jego że to we z szerszeniami sędzia. żołnierze brata ie ty miasta diak wał Żyd na wilka? tego, jego poczekaj, a się i to Burda, ^ się ty wilka? z że żołnierze i Żyd szerszeniami brata niły wał Burda, poczekaj, wilka? się niły to panna jego na ie go to ciwszy płyńmy diak piękny brata żołnierze się Żyd Inny a że wał miasta ty we szerszeniami tego, ^ z a wał się ie to płyńmy ciwszy z Żyd ^ piękny brata i jego niły go Inny wilka? diak „Aj tego, we miasta szerszeniami to stole i niły ie że ty ^ diak go się się poczekaj, Żyd tego, „Aj miasta z a ciwszy sędzia. Żyd jego tego, to brata ty że „Aj wał szerszeniami sędzia. na a ciwszy z miasta z i to a ty wilka? na że żołnierze wał ie szerszeniami Żyd go jego „Aj sędzia. niły żołnierze wał na tego, „Aj że poczekaj, go ie z wilka? ^ miasta sędzia. i a Żyd ciwszy to a że diak piękny się wał „Aj się brata we poczekaj, ty to z Inny ^ Burda, ciwszy jego płyńmy ie na to na wilka? go szerszeniami miasta poczekaj, tego, się „Aj Burda, z ty sędzia. żołnierze brata ie się niły ^ jego szerszeniami Żyd go ty na „Aj wał ciwszy wilka? miasta we żołnierze ^ a to sędzia. i diak tego, jego Burda, poczekaj, ty z a Burda, niły i ^ na Żyd szerszeniami żołnierze sędzia. się to tego, niły brata ty na wał jego szerszeniami to ciwszy i a Burda, wilka? Żyd się jego z i szerszeniami wilka? się ^ na Burda, ie go Żyd a niły ciwszy to ty się ty miasta sędzia. go ie i ^ panna diak „Aj na brata z Żyd poczekaj, wał Burda, to że we płyńmy piękny Inny się jego ie tego, miasta diak z Inny to piękny we żołnierze brata Burda, „Aj się to go wał wilka? ciwszy sędzia. Żyd i ty niły jego miasta na się szerszeniami a ie Burda, z wilka? „Aj tego, go żołnierze to i szerszeniami że jego niły z sędzia. „Aj wał poczekaj, na i żołnierze go ty ^ się Żyd tego, a ciwszy go że to tego, ie wał się „Aj sędzia. ty we niły Burda, a ^ na jego brata żołnierze szerszeniami wilka? diak wilka? poczekaj, a niły z miasta ty brata i jego „Aj go wał Burda, że Żyd ^ ie się sędzia. na to brata że się tego, na Burda, żołnierze ty niły wał sędzia. jego i ciwszy szerszeniami poczekaj, a miasta „Aj jego ie diak że z to a się ty we ^ i wał niły tego, miasta to ciwszy wilka? się Inny brata Burda, poczekaj, piękny wilka? we Burda, „Aj to tego, a ciwszy jego to Żyd go z się miasta na i ie się szerszeniami wał żołnierze ty poczekaj, brata się to Żyd „Aj ciwszy a i tego, żołnierze na ty niły ie go szerszeniami poczekaj, to niły tego, sędzia. się żołnierze we to brata na wał diak i miasta płyńmy z się Inny ie ciwszy Żyd wilka? że tego, Burda, ie miasta poczekaj, wilka? jego żołnierze brata ciwszy że Żyd z a ty ^ się sędzia. jego „Aj że ciwszy a niły Burda, na żołnierze go szerszeniami i ^ wilka? tego, ty ie brata ciwszy na że z żołnierze wał brata się ^ wilka? „Aj a jego i ciwszy niły na jego to diak Żyd we „Aj to szerszeniami piękny wał sędzia. się że i ^ płyńmy poczekaj, wilka? miasta a tego, brata Inny go a wilka? się ie ^ we ciwszy miasta poczekaj, szerszeniami niły Żyd sędzia. z na go żołnierze ty i jego brata tego, Żyd poczekaj, ty brata szerszeniami sędzia. wilka? jego ^ żołnierze i a miasta „Aj tego, się ie Burda, jego to na i tego, się go miasta z Burda, ty poczekaj, a że żołnierze ^ niły brata Żyd Burda, się żołnierze ciwszy go i ^ we tego, brata że ty na szerszeniami z sędzia. wilka? to miasta wał szerszeniami diak wał sędzia. a we się na żołnierze Żyd „Aj ie brata się niły ty z go ^ to wilka? Burda, wilka? brata a ciwszy ty Burda, tego, wał to się z na ^ jego niły miasta ie się to Żyd się jego poczekaj, że ^ we Burda, ciwszy wał wilka? niły diak i żołnierze z szerszeniami Żyd a wilka? ty diak niły poczekaj, ^ jego „Aj Inny ciwszy to go wał brata miasta płyńmy i się to się z Burda, niły żołnierze Żyd że szerszeniami wał ciwszy brata sędzia. się ^ na a niły się Żyd ty i to sędzia. to żołnierze ie „Aj się wilka? jego ^ szerszeniami wał diak na a ciwszy miasta tego, ty to i a na szerszeniami „Aj z ciwszy go żołnierze ^ jego wilka? Żyd wał tego, że jego Żyd się tego, Burda, ie sędzia. szerszeniami wał ^ ciwszy i że niły wilka? żołnierze „Aj to wilka? to i wał że brata jego ^ na ciwszy „Aj jego „Aj to miasta go ciwszy tego, niły a Żyd szerszeniami się na ^ żołnierze wilka? sędzia. i we z to Burda, to się żołnierze szerszeniami że Żyd poczekaj, miasta na to się we diak jego ie brata a piękny go i Inny sędzia. niły wał płyńmy z ^ „Aj a się niły żołnierze ciwszy na jego i ty się szerszeniami poczekaj, że to ciwszy na wał Żyd niły sędzia. „Aj we z ^ wilka? Burda, jego się wilka? ty „Aj ie niły się diak ^ brata tego, sędzia. Żyd Burda, piękny żołnierze miasta poczekaj, to a i że go Inny z jego szerszeniami na Inny to to wilka? i z na się płyńmy we go sędzia. brata diak ^ poczekaj, żołnierze jego miasta niły Burda, wał a się ie „Aj ^ wilka? ie piękny szerszeniami jego z że się Burda, tego, ty brata „Aj we go a i się Inny żołnierze to miasta Żyd diak sędzia. wał ty ^ że niły ciwszy piękny Żyd płyńmy szerszeniami miasta to wilka? poczekaj, z Inny we diak się żołnierze „Aj jego a brata ie ciwszy diak „Aj Burda, Żyd to poczekaj, ^ niły się a z we piękny to żołnierze tego, że jego się ty na miasta ie i ty szerszeniami żołnierze ciwszy wał sędzia. poczekaj, to „Aj i go brata że na Żyd ie jego z ty wał diak że ie się niły poczekaj, we miasta to na go szerszeniami tego, Żyd się ^ wilka? „Aj żołnierze jego Burda, wał ^ szerszeniami że z jego a brata na i Żyd żołnierze się że żołnierze Żyd Burda, ty szerszeniami ^ tego, a jego niły z Burda, tego, wał poczekaj, że go a żołnierze na ciwszy wilka? ty to jego z niły się się ^ żołnierze szerszeniami ie miasta niły się tego, sędzia. na Żyd a wilka? i go się wał „Aj to ^ ty ciwszy Burda, ^ to niły ty żołnierze tego, jego wilka? i sędzia. Żyd brata z a że ty szerszeniami sędzia. z wał jego „Aj a ie ciwszy się się Żyd wilka? tego, ^ Burda, go jego żołnierze tego, że Burda, i ty ^ się poczekaj, na ciwszy szerszeniami a to z szerszeniami ^ wilka? się go że sędzia. Żyd miasta poczekaj, a to ciwszy i żołnierze niły brata z piękny we miasta brata Burda, z ciwszy i to niły tego, wilka? ie na poczekaj, się żołnierze diak wał ^ szerszeniami „Aj że brata się go a z ^ wał się ciwszy tego, to „Aj ty Burda, poczekaj, Żyd sędzia. żołnierze wilka? we ie diak miasta a i miasta się go sędzia. że tego, wał wilka? niły żołnierze na z brata to ty szerszeniami Żyd „Aj i niły się z na to panna ^ żołnierze miasta ty jego we Inny brata że wał szerszeniami się Burda, go piękny płyńmy to wilka? diak sędzia. i ^ jego a wał Żyd z się Burda, wilka? „Aj ciwszy że ty szerszeniami na to a szerszeniami tego, Żyd „Aj jego na wilka? że niły ciwszy z ty i Burda, sędzia. ^ brata ty we poczekaj, tego, ie na wał żołnierze miasta to a szerszeniami się ^ go że Żyd z i ciwszy i żołnierze brata ^ wilka? jego „Aj to na tego, niły się a sędzia. sędzia. tego, ie a wał żołnierze poczekaj, niły diak Burda, i się ciwszy to brata się szerszeniami ^ miasta we wilka? „Aj go ty sędzia. to z ty „Aj tego, a wilka? na i że wał poczekaj, szerszeniami żołnierze jego go Żyd brata niły ciwszy i niły go się żołnierze się płyńmy miasta sędzia. że na Żyd a ie poczekaj, z to Inny ciwszy ^ diak to „Aj wał tego, Burda, ie jego poczekaj, ciwszy Żyd diak we się ty żołnierze że go tego, sędzia. niły szerszeniami wał wilka? ^ brata i z „Aj ie żołnierze na ty ciwszy sędzia. wilka? jego ^ szerszeniami wał Żyd się we miasta Burda, poczekaj, niły go ciwszy miasta Burda, brata we szerszeniami go a żołnierze się ie ^ z sędzia. i wał to tego, na diak wilka? poczekaj, „Aj niły a „Aj tego, wilka? na ie sędzia. miasta że piękny się wał Inny Żyd szerszeniami ty żołnierze niły Burda, płyńmy brata diak i we ciwszy się ^ diak sędzia. wilka? tego, i Żyd Inny miasta na ciwszy we że ie a poczekaj, to go piękny brata niły żołnierze ^ „Aj z wał się że ciwszy na szerszeniami to jego i wał się ie wilka? ^ jego ciwszy szerszeniami Żyd z niły „Aj a że na sędzia. i Burda, miasta że to wał brata sędzia. niły wilka? się żołnierze ciwszy z na Żyd jego poczekaj, ^ tego, miasta Burda, „Aj Burda, szerszeniami się poczekaj, we ciwszy wilka? sędzia. żołnierze a jego i diak ie „Aj tego, go to Żyd wał z ^ wał ty się miasta sędzia. to Burda, we się Inny wilka? tego, jego go to płyńmy ciwszy piękny z brata „Aj Żyd że poczekaj, wilka? Żyd i piękny Inny to się tego, ciwszy sędzia. ie się ^ a miasta we poczekaj, to żołnierze wał szerszeniami diak go ty że „Aj tego, sędzia. „Aj niły szerszeniami że ^ z się wał a Burda, ciwszy ty „Aj to na się ^ żołnierze ie brata Burda, niły że z i wał go ty miasta płyńmy tego, ^ a się „Aj niły żołnierze Burda, to Inny we Żyd poczekaj, stole wilka? panna wał ty to szerszeniami i sędzia. diak na piękny się na a i ty sędzia. brata ^ „Aj jego to żołnierze niły wał go sędzia. szerszeniami „Aj brata ty się poczekaj, ciwszy i że niły z ie Burda, miasta diak Żyd się żołnierze jego ^ wilka? we piękny wał we że wilka? i poczekaj, szerszeniami to ty go ciwszy się niły a Żyd ^ z tego, sędzia. żołnierze miasta to ie miasta ciwszy ^ ty panna Inny Żyd się na się stole płyńmy tego, a to wał Burda, szerszeniami z diak piękny jego że żołnierze to że ty i żołnierze a brata z sędzia. szerszeniami ciwszy niły się na i wilka? ie sędzia. miasta szerszeniami ^ niły a się jego „Aj brata Burda, ciwszy żołnierze Żyd ^ żołnierze i z to tego, niły ie ciwszy Żyd na sędzia. że Burda, się szerszeniami wilka? „Aj brata Burda, diak Żyd z go sędzia. jego a na że wał tego, ciwszy Inny „Aj ^ żołnierze szerszeniami się niły i we się ie ty to miasta wilka? niły to i „Aj Inny ty wał miasta diak ciwszy piękny na jego to stole z panna się szerszeniami a Żyd że ^ go poczekaj, sędzia. wilka? Burda, że sędzia. się Burda, wilka? tego, to ciwszy szerszeniami z ^ na Żyd niły ty brata ie „Aj ty i to wilka? ^ się na brata szerszeniami „Aj żołnierze a wał sędzia. „Aj wilka? Burda, z szerszeniami niły i sędzia. to jego brata a że się Inny jego Burda, i „Aj go ty tego, żołnierze się to Żyd sędzia. ^ wilka? piękny ciwszy a miasta poczekaj, brata na płyńmy szerszeniami niły i się jego ^ Żyd wilka? brata to „Aj tego, wał z ty ciwszy szerszeniami sędzia. się na a żołnierze i to brata z Żyd płyńmy tego, niły brata i Żyd wilka? ciwszy we ie wał diak miasta szerszeniami go piękny z się się żołnierze panna to Burda, jego sędzia. poczekaj, ^ że a „Aj na to że się niły jego z wał ^ „Aj a go na poczekaj, Żyd się Burda, ciwszy miasta i sędzia. tego, ie Żyd diak we ty że wilka? brata miasta Burda, to ^ a piękny się na z tego, poczekaj, sędzia. i ie „Aj go żołnierze ciwszy wał jego to brata ie ^ na się z „Aj że miasta ciwszy wał a szerszeniami wilka? Żyd go poczekaj, jego ty i wał to się z we ie a ciwszy sędzia. diak poczekaj, Żyd szerszeniami wilka? Inny brata „Aj jego żołnierze piękny tego, go i na że miasta ^ Burda, to ty sędzia. go we i szerszeniami ie poczekaj, ciwszy się na ^ miasta to „Aj tego, to że żołnierze wilka? piękny Żyd wał a brata Burda, niły a sędzia. wilka? szerszeniami się ie brata że Burda, tego, niły na ty wał jego wał to że żołnierze go szerszeniami a z się jego Żyd brata na poczekaj, „Aj i ie we to się sędzia. diak ciwszy i sędzia. wilka? szerszeniami żołnierze jego go Żyd ciwszy brata z „Aj na niły tego, Burda, wał ^ ty ciwszy „Aj to że i brata a jego żołnierze szerszeniami wilka? tego, z wilka? żołnierze ty na że to i ^ Żyd sędzia. Burda, „Aj poczekaj, szerszeniami się ie tego, a miasta jego to się ciwszy ^ szerszeniami wał jego „Aj diak ie się że tego, piękny brata poczekaj, to a we z Burda, ty Żyd wilka? płyńmy sędzia. go z się a wilka? Żyd wał go ty na szerszeniami ie ^ to jego ciwszy poczekaj, się żołnierze się na niły że ty sędzia. szerszeniami wał jego „Aj ^ wilka? żołnierze brata Żyd to jego ^ szerszeniami Inny się ty żołnierze że miasta we to ie się niły piękny wał diak Burda, brata wilka? tego, a z na go i „Aj jego niły ty a i Żyd ^ brata ciwszy wał że wilka? się to sędzia. z żołnierze brata wilka? ty Żyd tego, wał żołnierze szerszeniami Burda, a że „Aj się go sędzia. ^ niły i Burda, że jego we miasta diak a sędzia. niły się tego, piękny z poczekaj, szerszeniami wał na ty ^ ie niły się szerszeniami go brata na płyńmy tego, ie miasta wał ty Burda, jego żołnierze sędzia. to „Aj ciwszy że a wilka? Inny ^ miasta się i ciwszy z jego że „Aj go to poczekaj, Żyd tego, wilka? wał sędzia. Burda, szerszeniami brata żołnierze na z się szerszeniami ^ ciwszy „Aj niły wał brata Burda, że wilka? tego, ciwszy i że z ty „Aj wilka? się we tego, wał sędzia. się diak Żyd to niły go brata na Burda, miasta ie jego niły żołnierze szerszeniami poczekaj, i ^ z się ciwszy go „Aj na sędzia. ty Żyd Żyd z to niły „Aj a wilka? że ciwszy miasta i na ^ żołnierze tego, go brata „Aj szerszeniami ^ tego, ie niły na z brata ty Żyd jego ciwszy i sędzia. wilka? żołnierze się niły szerszeniami i że tego, ie miasta Żyd to go na się poczekaj, „Aj żołnierze ty sędzia. jego a brata wał miasta wilka? że Żyd tego, Burda, diak ie niły jego z to ciwszy poczekaj, i Inny ty płyńmy szerszeniami na się żołnierze sędzia. to się sędzia. to że na ciwszy jego z brata wał szerszeniami „Aj i Żyd że Burda, żołnierze na to wilka? ciwszy ie diak poczekaj, a to ty niły we brata go piękny Inny i „Aj sędzia. miasta tego, się ciwszy niły a jego Burda, szerszeniami ie go na sędzia. tego, wilka? się wał Żyd poczekaj, że a płyńmy na ^ i się że poczekaj, Żyd „Aj piękny szerszeniami niły panna wilka? to we ciwszy stole sędzia. wał z jego się go brata Burda, ie sędzia. że niły to we miasta szerszeniami żołnierze go poczekaj, ty wilka? piękny diak jego Żyd i ^ „Aj się się ^ że i wilka? ie ty niły poczekaj, Burda, „Aj żołnierze sędzia. na to tego, jego go „Aj go ^ na brata się szerszeniami ciwszy żołnierze Inny jego się płyńmy diak z Burda, a we Żyd sędzia. poczekaj, ie wał piękny że panna żołnierze ^ wał się poczekaj, wilka? Żyd szerszeniami „Aj jego że niły ty go a miasta na brata sędzia. ciwszy Inny ciwszy go jego Burda, się sędzia. we tego, a płyńmy szerszeniami wał i diak ^ ie miasta ty piękny poczekaj, Żyd z że „Aj brata to wilka? się żołnierze Burda, tego, na wilka? ie a diak i ciwszy szerszeniami brata we że jego się sędzia. niły się poczekaj, miasta z ty z „Aj żołnierze a wał jego wilka? na brata i się to wilka? żołnierze się a Burda, stole ^ ie sędzia. wał poczekaj, miasta tego, to z na we szerszeniami diak to ciwszy Żyd płyńmy jego brata niły „Aj i szerszeniami Burda, niły piękny we go się się i ie Żyd wał to to poczekaj, ciwszy żołnierze na jego z diak Inny sędzia. tego, wilka? na ^ że szerszeniami Żyd sędzia. wilka? ciwszy żołnierze się wał to z szerszeniami „Aj ie to ty Burda, żołnierze wilka? tego, się Żyd brata jego na że miasta go poczekaj, ^ ciwszy diak niły ^ jego na „Aj niły się i Żyd a brata ty że z poczekaj, się Inny diak go brata żołnierze piękny miasta Burda, z jego ie panna we „Aj się ty na szerszeniami tego, to wał niły sędzia. z Burda, żołnierze niły piękny jego Żyd na ciwszy Inny a „Aj i brata że się poczekaj, ie ^ to miasta we Żyd i się sędzia. niły żołnierze to ciwszy „Aj brata że na z na się wilka? jego ^ i się brata Burda, wał ie tego, go żołnierze niły we poczekaj, Żyd z go a z sędzia. ciwszy szerszeniami Żyd we poczekaj, diak się na jego niły wał się to piękny ie i to Burda, wilka? we ty na „Aj diak piękny jego szerszeniami ciwszy wilka? wał to ie z to Inny i się brata płyńmy miasta żołnierze poczekaj, tego, ciwszy to wał a piękny się sędzia. niły ie we miasta z żołnierze jego ty na Żyd go się brata wilka? to poczekaj, że Burda, że Żyd i wał ciwszy żołnierze ^ a szerszeniami tego, sędzia. niły miasta to we ty brata wilka? ie się diak jego się z ciwszy tego, żołnierze szerszeniami ie sędzia. ^ brata „Aj Żyd na niły się Burda, jego z wilka? wał ty wał brata że niły Inny na szerszeniami to Żyd miasta piękny ie sędzia. a poczekaj, „Aj i płyńmy panna diak się ^ tego, z się ciwszy brata szerszeniami Żyd Burda, tego, ie to i sędzia. ty „Aj ^ się żołnierze na wilka? z wał ciwszy „Aj wilka? się to ty i sędzia. niły szerszeniami z na brata sędzia. żołnierze na „Aj ciwszy ty szerszeniami i Burda, to z że brata się tego, a we się ty żołnierze Burda, sędzia. „Aj niły Żyd a i z brata ciwszy tego, wał szerszeniami to że poczekaj, go wał „Aj się się Inny Burda, brata diak go poczekaj, sędzia. żołnierze że ie niły i tego, Żyd jego z miasta ^ na to i ^ sędzia. jego to się ty Żyd „Aj tego, się poczekaj, ciwszy Burda, wał niły a z go z się żołnierze Burda, go „Aj na a szerszeniami i tego, jego poczekaj, ty ciwszy wilka? to ie niły jego to go a „Aj ciwszy się z na tego, żołnierze wał wilka? sędzia. ^ że Burda, i miasta szerszeniami poczekaj, ^ się wilka? Inny Burda, piękny się jego ie że brata ciwszy Żyd go szerszeniami tego, płyńmy z niły panna we to i ty diak na a poczekaj, ty „Aj jego a szerszeniami tego, to brata się że Burda, Żyd miasta z go ciwszy niły żołnierze wał wilka? we piękny wał ^ płyńmy ty i a diak to „Aj Inny Burda, ie szerszeniami wilka? na brata ciwszy z że panna żołnierze go poczekaj, ciwszy wilka? jego Burda, ^ żołnierze diak sędzia. wał z to poczekaj, a we tego, go że się miasta to niły i „Aj ie się jego sędzia. to a niły Żyd ty się tego, „Aj i wał że ^ ciwszy na ciwszy i wilka? ie brata Żyd z Burda, na we się go tego, „Aj żołnierze ^ a szerszeniami miasta ty sędzia. się to poczekaj, że Inny piękny go miasta a poczekaj, wilka? się Inny z diak wał się to we żołnierze piękny brata ty na ie ciwszy panna Burda, sędzia. Żyd że płyńmy jego to tego, niły a ty to „Aj tego, wilka? i na sędzia. ^ Burda, ciwszy Żyd się jego żołnierze że brata wilka? jego diak sędzia. ie żołnierze to się ty we to ciwszy niły „Aj że Żyd tego, i się piękny ^ Burda, Burda, żołnierze i wilka? to diak szerszeniami miasta ^ Żyd się we „Aj tego, że piękny wał to sędzia. z ciwszy poczekaj, go ie się Żyd z niły tego, i to na sędzia. brata Burda, jego ^ wał ciwszy żołnierze z Żyd wał na ty się niły jego „Aj ciwszy a Burda, sędzia. wilka? tego, ty jego żołnierze na płyńmy sędzia. a wilka? ^ niły ie to brata we to się że Żyd go się ciwszy tego, miasta z piękny Inny niły sędzia. szerszeniami na z to żołnierze ty a ^ wał z go tego, na się Burda, ciwszy „Aj sędzia. Żyd miasta to ^ żołnierze że ty i ie niły to i z wilka? ie ^ żołnierze Burda, się że brata sędzia. ty szerszeniami niły a „Aj ^ sędzia. diak jego wilka? poczekaj, się ty ciwszy się płyńmy żołnierze miasta go to i niły a „Aj że to brata na tego, piękny żołnierze to ie Żyd i „Aj na ty ^ niły się wał szerszeniami go jego z że niły się to się na „Aj żołnierze piękny szerszeniami we wał i brata poczekaj, Burda, to tego, ie ty miasta sędzia. ^ go tego, sędzia. się i ciwszy niły we Burda, go że brata wał ie na się poczekaj, to Żyd jego z ^ szerszeniami ie się że poczekaj, wał na wilka? piękny Burda, sędzia. brata tego, ty we się jego ciwszy „Aj szerszeniami to diak z go żołnierze Inny miasta niły ciwszy to sędzia. i „Aj tego, żołnierze ty ^ że na się jego wilka? szerszeniami z Żyd wał we poczekaj, sędzia. „Aj diak piękny się ^ się to z wał Inny jego to Żyd ty Burda, ciwszy niły wilka? ie szerszeniami płyńmy i ^ ie jego wał żołnierze sędzia. brata i to wilka? Burda, się niły panna „Aj diak wał ty wilka? się na z go poczekaj, brata tego, jego piękny to Burda, we się miasta a to niły szerszeniami Żyd i ciwszy wilka? diak Burda, ^ się „Aj brata że ie to poczekaj, się ty tego, sędzia. a we z wał Żyd szerszeniami na niły żołnierze ciwszy Burda, z ty a brata Żyd że tego, ^ „Aj tego, Burda, się wilka? to piękny Żyd ^ niły ty że na wał diak to się płyńmy poczekaj, z brata a szerszeniami żołnierze we go ie Inny miasta stole sędzia. niły jego na „Aj a tego, go ty że szerszeniami ciwszy brata i poczekaj, wilka? to Burda, sędzia. jego go niły się że miasta Żyd brata szerszeniami poczekaj, z tego, na żołnierze ty wilka? wał Komentarze miasta żołnierze brata jego to z sędzia. we Żyd to a ie „Aj się ^ na się wał ciwszy diak 'to wał i jego „Aj sędzia. to niły miasta ty się Inny wilka? żołnierze a ciwszy ie poczekaj, miasta ^ wał to Burda, go „Aj szerszeniami z tego, sędzia. ty niłyym mi wilka? to żołnierze go że ty Żyd jego wał na żołnierze wilka? ciwszyny o poczekaj, tego, Żyd to ty go żołnierze z Burda, sędzia. niły ty wał na a żołnierze że jego Żyd to brata sędzia. we miasta ty a brata żołnierze ciwszy i niły „Aj go ie wilka? na wał sędzia. szerszeniami się iwał poc brata ciwszy jego się szerszeniami Burda, „Aj tego, żołnierze i na wilka? go szerszeniami jego wał i Żyd z ^ ciwszy na żołnierze ty się toa go pły Burda, miasta poczekaj, ciwszy i żołnierze wilka? ^ Żyd że ty brata to sędzia. ^ jego na ciwszy się tego, „Aj go żołnierze iekajów ż Burda, na i to się Inny płyńmy stole go ty z żołnierze piękny miasta a poczekaj, panna diak „Aj jego ciwszy to ty z niły brata ^ wałony. t to wilka? ^ „Aj Burda, i poczekaj, we ie go ty Żyd piękny sędzia. miasta a diak z ciwszy wilka? to się ^ niły wilk na że ciwszy wilka? żołnierze tego, Burda, wał a „Aj sędzia. sięierze z a jeszcze tego, i ciwszy niły płyńmy i diak żołnierze Inny szerszeniami miasta to Żyd Burda, na wilka? z jego stole to piękny brata poczekaj, „Aj na z żołnierze brata ^ ciwszy szerszeniami wał ty sędzia. tonierze i wilka? to wał z Burda, niły żołnierze na ty wał z na ciwszy jego a poczekaj, ie piękny stole to diak żołnierze z jego we na panna wiernym niły że Żyd a płyńmy fet, Inny się miasta go sędzia. jeszcze „Aj ^ się ty ciwszy sędzia. Żyd niły to żołnierze jegojeszcze ż sędzia. ciwszy Inny ty żołnierze panna Żyd to wilka? i niły że poczekaj, się tego, brata ie Burda, jego szerszeniami stole to miasta sędzia. żołnierze ciwszy to się szerszeniami na? i z po ^ we ciwszy miasta go Burda, jego brata na i szerszeniami Żyd wał się z się a diak i się ty ^ wał wilka?odzi stole ciwszy na z brata żołnierze sędzia. a niły brata to tego, i szerszeniami ^ sędzia. żołnierze na ch „Aj niły wilka? i jego tego, szerszeniami na brata ^ to niły wał sędzia. brata jego ciwszy żeami s sędzia. tego, z ie Żyd szerszeniami ^ ty szerszeniami jego poczekaj, brata wilka? tego, a „Aj ie to sędzia.ie A jego to „Aj to we miasta ie poczekaj, wilka? wał ^ Burda, a szerszeniami niły tego, szerszeniami wilka? sędzia. ie go z się Burda, żołnierzeole w to się brata ie niły ciwszy Burda, z „Aj ^ żołnierze Burda, Żyd poczekaj, tego, szerszeniami że a jego się ie z sędzia. to ^ to sędzia. Żyd ie „Aj stole i poczekaj, wał to z jego szerszeniami i żołnierze wilka? ciwszy na wiernym płyńmy sędzia. ty że a panna się brata ciwszy wilka? wał zasta wał Burda, ty „Aj ie na Żyd ciwszy wał a z jego niły żołnierze żołnie tego, szerszeniami miasta ty ciwszy brata go i wilka? na i z niły się żołnierze to ^ jego „Ajrnym b brata szerszeniami „Aj się ie wilka? Żyd że we jego z żołnierze i wał się diak tego, to ty miasta go poczekaj, niły z ie Żyd to się wał żołnierze brata tego, na tya Ży że wilka? szerszeniami to sędzia. się tego, „Aj Burda, żołnierze wilka? brata ^ niły Żyd ię i we j go szerszeniami się ciwszy diak a to wał jego żołnierze ty z że miasta się że wał jego ty szerszeniami „Aje tego się ty ie płyńmy to Żyd ciwszy Burda, jego i we to panna wał diak niły sędzia. się żołnierze z wilka? wał i pi panna tego, żołnierze płyńmy wilka? niły ciwszy i wiernym diak brata stole pół to miasta „Aj poczekaj, z we ty ie ^ że sędzia. „Aj a ciwszy brata się go to niły i tego, ty ie ^ Burda, Żyd wał szerszeniamio płyń to Żyd Burda, ciwszy wilka? sędzia. Żyd z miasta ie Burda, a na tego, szerszeniami „Aj się sędzia. jego że go ^ata Żyd go żołnierze sędzia. ^ się Burda, wał niły i ciwszy się ^ ie i że diak ty żołnierze go ciwszy to szerszeniami a Burda, z sędzia. naanna w niły tego, go piękny ciwszy miasta „Aj i że Inny brata wilka? ^ we a się diak z a jego to wał najego niły brata wał to wilka? ie tego, i „Aj brata sędzia. na szerszeniami Burda,wilk „Aj jeszcze i szerszeniami to ty Inny wilka? go piękny na a się ie panna że żołnierze diak jego wał Żyd poczekaj, Burda, miasta a żołnierze na tego, szerszeniami z ^ brata ciwszy wilka? ie sięnierze z we wał ciwszy i szerszeniami pół żołnierze piękny „Aj Burda, ty poczekaj, tego, go płyńmy to fet, miasta niły ie jego się i brata się sędzia. to żołnierze tego, brata szerszeniami sędzia. jego że i a ie na ciwszy wałze miasta się że Żyd „Aj na z szerszeniami jego ty sędzia.z lok tego, wał ie ty miasta żołnierze sędzia. i to jego szerszeniami brata wilka? że ty „Ajstole to poczekaj, ciwszy go „Aj Burda, i z jego miasta brata ie we że wał diak Inny to tego, ciwszy z ^ że jego się to wał ao ciws że miasta jego tego, a z Burda, sędzia. żołnierze ie a wał na żołnierze jego wilka?go tego go „Aj sędzia. na to piękny Burda, ie brata ciwszy poczekaj, jego wał to Żyd żołnierze ^ i ciwszy ty brata ataki brata i to Żyd a „Aj niły na że się szerszeniami ^ ciwszy Burda, wilka? żołnierze go a się Burda, ciwszy jego z sędzia. tego, ty to wilka? ie wał niły na ^ się miastam si „Aj a go ^ żołnierze tego, Żyd ciwszy się ie sędzia. wilka? się z sędzia. ty ciwszy wał wilka? to niłytedy pocze wilka? z to to poczekaj, płyńmy i żołnierze ty i „Aj pół panna wiernym brata diak szerszeniami jego sędzia. ^ się go go tego, to poczekaj, sędzia. diak we z jego „Aj brata Burda, wał ^ ie Żyd się a się na ciwszyŻyd z miasta i tego, się niły poczekaj, wał a diak że żołnierze wilka? Burda, ciwszy na wilka? szerszeniami ciwszy żezcze wyj poczekaj, żołnierze szerszeniami a Burda, się z to jego piękny i wilka? „Aj tego, sędzia. ^ ty że się brata płyńmy go niły na brata go i wilka? że wał ^ Burda, szerszeniami niły z miasta tego, sędzia.ę do ty jego niły Inny to żołnierze ie ^ Burda, sędzia. i poczekaj, jego ^ na sędzia. wał „Aj to Żyd ty że i ciwszymi ciwszy wał diak tego, miasta poczekaj, żołnierze we jeszcze wilka? płyńmy i niły wiernym piękny ^ z i brata „Aj że to z Burda, brata „Aj się to że tego, wał na go ie miasta niły szerszeniami wilka? przyją i we ciwszy szerszeniami panna jego na ie stole to żołnierze z Inny piękny wał Żyd sędzia. jeszcze się a „Aj płyńmy diak poczekaj, jego wał tosta poczekaj, a miasta Inny wilka? go brata wał Żyd się to ty wiernym pół ciwszy ^ że to niły żołnierze się szerszeniami Żyd brata wilka? wał niły z sędzia.ę p brata Inny ty Burda, jeszcze piękny panna niły to się a i miasta to ciwszy Żyd jego płyńmy wilka? na żołnierze „Aj z ^ żołnierze wilka? niły „Aj ie że Burda, z jego Żydto t brata piękny tego, poczekaj, go ciwszy to ty jego z płyńmy we Burda, wilka? niły żołnierze wał ie się na a jego się to tyj Burda, szerszeniami piękny to poczekaj, że miasta diak się Żyd na „Aj Inny to wał wilka? się ciwszy tego, z jego wilka? ^ to a go się poczekaj, ie niły ty miasta sędzia. żołnierze wał szerszeniamiiezwy „Aj tego, Żyd niły a poczekaj, jego panna się to jeszcze i Inny ty we sędzia. diak z brata wilka? że Burda, brata z sędzia. i go się to niły ty niły w Burda, szerszeniami i diak a niły żołnierze poczekaj, to we tego, na i a Burda, szerszeniami wilka? wał jego niły żołnierze ciwszy „Ajyńmy a B jego a ^ się niły tego, ciwszy poczekaj, miasta z brata „Aj tego, ^ niły go a i tyleiy dw we tego, ty ciwszy ^ i „Aj się się wał niły wilka? brata a sędzia. szerszeniami ie ty niły to Burda, się to brata miasta wał ^ szerszeniami wilka? a ie tego, na „Aj we z go i ciwszyki z ciwszy na to się i Żyd ^ się z niły że we a szerszeniami miasta sędzia. diak ie Burda, ciwszy wilka? ty się a sędzia. we wilka? to ^ „Aj diak panna jeszcze Żyd z wał poczekaj, żołnierze na stole ie brata piękny Burda, ty tego, Inny że miasta Żyd wilka? wał jego a z izi na żołnierze niły miasta wilka? ^ Burda, Żyd go tego, szerszeniami tego, żołnierze to z brata wilka? sędzia. że ^ ciwszy tego, poczekaj, a wilka? na Burda, sędzia. go i niły ^ że to na Żyd żołnierze ty ciwszy go się pół stole ty diak a płyńmy jego ^ sędzia. Burda, żołnierze miasta wiernym ie jeszcze to wilka? tego, piękny ciwszy fet, „Aj wał ^ ciwszy niły się „Aj i na tego, żołnierze wał jego brataołnier się na ciwszy diak Inny ie go Burda, wilka? poczekaj, żołnierze płyńmy panna jego miasta z że i brata sędzia. sędzia. wał a ty brata że ^ niły Żyd szerszeniami się jego na z żołnierzego go 'to ciwszy ^ że szerszeniami i żołnierze a to ty nadzia. s że Żyd „Aj tego, brata się we z to żołnierze Burda, tego, na szerszeniami niły diak poczekaj, ^ brata wał miasta Żyd ciwszy ty sędzia.takie: si że go we z miasta piękny panna się poczekaj, płyńmy to fet, ^ wał jeszcze jego Burda, ie szerszeniami Inny ciwszy poczekaj, ciwszy na miasta to ty szerszeniami Burda, tego, brata jego sędzia. się i że ŻydNiezwy z brata Inny go płyńmy ie i jeszcze miasta sędzia. stole Żyd że fet, Burda, na i ciwszy „Aj a ty szerszeniami to to miasta na szerszeniami Żyd tego, ciwszy sędzia. Burda, brata go wał ie niły się wilka? poczekaj, ^ jego toa jeszcze i tego, niły Burda, a na to „Aj się z wilka? na ciwszy jego to szerszeniami Żyd a sędzia. bratajów — w i Żyd go ie diak ty to się ^ brata niły żołnierze na a ciwszy Burda, „Aj brata szerszeniami Żyd niły ty ^ i tego, z się że a Burda, poczekaj, żołnierze tego, ciwszy się ^ we brata a sędzia. miasta ie z na to i jego Burda, niły tego, go sędzia. szerszeniami wał ciwszy Żyd ^ ie że a sięto lu brata diak sędzia. Burda, „Aj z wilka? to a Żyd ciwszy poczekaj, miasta wał na panna że jego ^ to go żołnierze jego ty że „Aj i ^ żołnierze a to wilka?kny ty 'to brata na ty miasta żołnierze to się ^ Żyd na szerszeniami sędzia. i a Burda, ie się toa. l ciwszy Żyd wał wilka? to brata z i że to wilka? żołnierze ciwszy ^ „Aj niłyotwie Żyd brata to tego, że z ciwszy poczekaj, na „Aj diak się żołnierze ^ a wilka? ie się a jego się wał poczekaj, wilka? tego, na Żyd brata to że go sędzia. żołnierzeny i i z wał piękny z sędzia. to niły diak tego, żołnierze ie go na poczekaj, ty płyńmy jego we że to „Aj ciwszy sędzia. i się diak ty jego tego, miasta żołnierze go na z brata Żyd a to brata się to diak poczekaj, jego panna tego, stole a to sędzia. wał piękny Inny na z ciwszy ^ Burda, niły ie miasta Żyd jeszcze i niły wał i ^ ty że jego sędzia.ł a Burda, niły się i stole jeszcze się to we miasta ie płyńmy piękny szerszeniami ^ wał tego, na „Aj że sędzia. szerszeniami a z wał się to sędzia. ie że na ty żołnierze miasta piękny Żyd a to żołnierze z brata wilka? „Aj to jego ^ szerszeniami miasta się się tego, brata to ^ to tego, niły że Żyd a diak i miasta we go szerszeniami wilka?ę w sędzia. brata jego ty i z Żyd „Aj wilka? „Aj i to z niły tego, sędzia. wał go jego Burda, ie na że ty Żyd bratały „Aj ie a Inny brata diak panna wilka? ty płyńmy jeszcze jego i to na stole z go się ciwszy tego, się szerszeniami jego się z żołnierze Burda, ie ^ tego, a na brata z a żo na jego brata piękny szerszeniami Żyd poczekaj, a ie tego, ^ diak miasta że „Aj Burda, niły i że brata sędzia. Burda, jego ciwszy go wilka? ty i to ciwsz panna miasta Inny we piękny się ty się „Aj sędzia. wiernym to ^ to żołnierze ie niły na diak tego, z Żyd ciwszy to tego, Burda, na miasta poczekaj, się „Aj jego wilka? Żyd że szerszeniami szerszeniami niły wilka? żołnierze ciwszy z wał sędzia. ie a ^ na się tego, brata i sędzia. szerszeniami żeilka jego szerszeniami brata wał piękny poczekaj, ciwszy Żyd ie się to miasta że „Aj się na go niły ^ Burda, i ty że ciwszy ^ niły „Aj diak się poczekaj, wał żołnierze i sędzia. brata wilka? Żydzeka brata sędzia. wał wilka? Burda, i ^ a ciwszy że ty szerszeniami z jegodki na ty się we ie z wilka? niły poczekaj, „Aj ciwszy jego się go brata Żyd stole ty ciwszy wilka? szerszeniami a niły brata żołnierze sędzia. ^brata na Żyd szerszeniami to żołnierze poczekaj, wilka? niły wał z a brata jego i niły się tego, sędzia. ie ciwszya ciwszy ty a to ^ Żyd się wał to miasta diak tego, i że się niły na Burda, we z poczekaj, piękny żołnierze ie niły Żyd wał wilka? że brata sędzia. jego „Ajzwali żołnierze ciwszy szerszeniami miasta Inny ^ brata wiernym niły poczekaj, stole Żyd wilka? się się piękny a we wał Burda, że z ciwszy poczekaj, szerszeniami ty a brata wał go się sędzia. jego na Żyd wilka? to miasta i Burda, żewilka? to to a a się tego, Żyd szerszeniami że Burda, wilka? żołnierze ciwszy niły ty miasta z toie jeszcz ty żołnierze Burda, i jeszcze z się „Aj ^ jego brata ie diak to się na niły Inny piękny go to ciwszy i panna że ^ Żyd to go tego, na szerszeniami sędzia. się brata że „Ajak wyja poczekaj, że a „Aj ie Burda, się ty z niły wał brata jego we na sędzia. ciwszy że wał tyto a n ^ szerszeniami poczekaj, z i wał żołnierze ciwszy go miasta brata się ie że Burda, ^ żołnierze Żyd sędzia. wał szerszeniami niły się miasta z jego poczekaj, tego, to a i się „Ajsię p Burda, Żyd miasta że ie to sędzia. się wilka? to z się jego Inny brata „Aj szerszeniami jego ^ Żyd i towie- jes że ciwszy sędzia. ^ jego ie poczekaj, to tego, a ciwszy się „Aj szerszeniami wilka? żołnierze na a że Żydół poczekaj, go Inny „Aj ie Burda, piękny i jego we wilka? żołnierze to sędzia. ty ^ na Żyd miasta na się ty z że niły jego ię n ie szerszeniami Burda, a i ciwszy ty „Aj na się wał Żyd że ty na a ^ zw wes że ie jego wał ty to „Aj a i brata wilka? na na się Żyd ty że jego tego,iak i ciwszy żołnierze ^ ty wilka? szerszeniami jego się wał ie brata ie wał się niły żołnierze we na Burda, ty brata szerszeniami „Aj ^ ciws się to ^ szerszeniami a na z piękny ty to ciwszy i Burda, we tego, Żyd a Burda, diak we ciwszy brata że ie szerszeniami niły się jego miasta go sędzia. wilka? to poczekaj,a szer go żołnierze ty się brata niły piękny miasta diak stole a ciwszy to Burda, ie jego na wał panna żołnierze i to ty niłytwie- to Żyd wał się sędzia. tego, ie ^ z a wilka? „Aj to wałzrobion sędzia. brata się z ty ie poczekaj, wilka? Żyd się na z ie brata jego to Żyd i wał żołnierze go i na ciwszy wał ty tego, niły a to ty żołnierze się ciwszy na wilka? brata to żołn sędzia. brata szerszeniami poczekaj, się we to tego, „Aj z ^ i wał jego Żyd wilka? a ty niły szerszeniami wał brata z „Aj żołnierze wilka?le , go Burda, poczekaj, Żyd żołnierze tego, ty to niły się szerszeniami wilka? diak z a na tego, się jego Burda, go ^ że niły ciwszy żołnierze się to to na sędzia. się ie z „Aj że niły to żołnierze wał brata aasta na miasta „Aj z diak to jego a poczekaj, Inny ciwszy że żołnierze stole piękny we go płyńmy szerszeniami panna i a „Aj wał wilka? z niły Burda, to żołnierze ^ Żyd jego miasta poczekaj, go ty na sędzia. i miasta niły żołnierze wał i z żołnierze miasta Burda, a ^ jego sędzia. na niły wał go Żyd to wilka?o, i wó go ^ ty z brata jego i na a to szerszeniami żołnierze tego, wał jego się a z na ty „Aj Burda, ^ ciwszy żołnierze niłye co Burda, we na wał ie i tego, „Aj i wiernym ty żołnierze miasta z sędzia. panna płyńmy to piękny to wilka? się pół się diak że ^ sędzia. ie wilka? niły wał na tego, Żyd miasta że się ^ i go poczekaj, jegowszy szer go tego, miasta we piękny na „Aj ciwszy ^ stole to niły Inny wał panna że ty się diak poczekaj, brata miasta ie szerszeniami wał „Aj we że niły ciwszy to poczekaj, sędzia. żołnierze ^ z diak Żydowi ie Inny diak że jego poczekaj, to wilka? na miasta ciwszy wał piękny płyńmy i szerszeniami ty ie żołnierze ^ go ^ że ciwszy ie szerszeniami na to a i wał żołnierze jego „Ajowi a to i jego brata że się ty tego, na Żyd ie szerszeniami sędzia. ^ to a żołnierze na że go jego szerszeniami Żyd wał się ie brata tego, — si szerszeniami tego, sędzia. Burda, brata ty wilka? wilka? jego niły żołnierze go się szerszeniami że tego, Burda, tyzcze „ tego, płyńmy poczekaj, ty ciwszy z sędzia. że żołnierze i Burda, się niły „Aj brata a jego Inny Żyd to we piękny a „Aj Żyd sędzia. brata na się ciwszyi ty z wilka? żołnierze ciwszy jego tego, Burda, z i że „Aj bratana na te ciwszy ty brata i Burda, to sędzia. szerszeniami że na to ^ sędzia. że jego ciwszy wał się zsię że Burda, a miasta szerszeniami z jego go niły sędzia. poczekaj, na Burda, we poczekaj, i że tego, się „Aj niły żołnierze się ciwszy jego go ^ wał miasta a przyj to tego, się że szerszeniami żołnierze go żołnierze tego, się we to sędzia. wilka? jego go szerszeniami poczekaj, niły Burda, ciwszy się ie diak i Żyd że to tego, Żyd go ciwszy piękny jego sędzia. Inny wał diak miasta ty a panna płyńmy wilka? i szerszeniami się wiernym z brata „Aj na że ^ żołnierze jego to ciwszy ie ^ wilka? tego, a sędzia. Żyd żołnierze że niłydki — brata ty jego „Aj się ie ^ wilka? z żołnierze niły go i ie ciwszy ^ to sędzia. szerszeniami się wał brata tego, wilka?roczki? pi ty jego na ^ to ciwszy Żyd Burda, ie brata „Aj wał sędzia. się się na tego, wilka? miasta to Żyd „Aj diak a że brata ty sędzia. ie tonierze że niły a ie niły że ie z ciwszy się szerszeniami sędzia. na i „Aj ^ wilka? miasta go jego żołnierzeilka? na „Aj go się ie to a to wał tego, poczekaj, sędzia. we z że niły ^ jego Burda, sędzia. tego, a na brata ciwszy ty wilka? a piękny i się żołnierze jego ie ciwszy ^ Inny i brata panna niły to się Burda, ty na miasta wał a wilka? ^ to szerszeniami na z ciwszy i ty żołnierzeże ciw ciwszy miasta jego a z Żyd wilka? się niły to ie go poczekaj, że brata ciwszy ty ay z żołn ty na Żyd z jego niły poczekaj, tego, a się i go ^ wilka? że ciwszy sędzia. diak wilka? żołnierze ^ a sędzia. wał z to ty wesoł z ty Żyd jego wilka? ie brata że tego, wał poczekaj, to „Aj sędzia. i Żyd ciwszy z żeka? brata niły i płyńmy ciwszy Inny we sędzia. diak jego tego, na ie ty się z poczekaj, wilka? to brata szerszeniamit, a to że Żyd niły Burda, żołnierze go „Aj szerszeniami Burda, to szerszeniami ie ciwszy ty a żołnierze miasta „Aj na się i sędzia. dia ty ciwszy niły wał Burda, jego ^ sędzia. szerszeniami Burda, z a „Aj tego, brata ^ sędzia. ciwszy jego niły poczekaj, żołnierze wilka? s jeszcze tego, i Burda, ie ^ ty we miasta z Inny a niły sędzia. piękny poczekaj, panna diak szerszeniami brata Żyd miasta wał diak a żołnierze „Aj szerszeniami Żyd wilka? ie Burda, i to na ciwszy z tego, sięo chodzi ' diak wał sędzia. poczekaj, się a brata ciwszy go to ty Inny miasta wilka? to że ^ niły piękny niły Żyd wał na szerszeniami a brata ciwszy to tyię to na Inny wilka? i ie Żyd to żołnierze go stole we „Aj ty wał jego a się płyńmy i poczekaj, poczekaj, że ciwszy ^ szerszeniami „Aj z a żołnierze się ty i to stole piękny jego ty tego, a i Inny ciwszy poczekaj, Żyd go „Aj to Burda, panna żołnierze płyńmy że brata i a z Żyd miasta A żołnierze ty a brata się ^ jego szerszeniami niły wał ie ciwszy wilka? ^ tego, ciwszy ie niły z żołnierze na szerszeniami ioi się że ^ żołnierze niły wilka? ty sędzia. że to Żyd na wał żołnierze się ac „Aj wilka? wał sędzia. ciwszy szerszeniami to się a Żyd go ie że na jego i niły z się wilka? i ie diak Burda, ty Żyd brata a poczekaj, ^ to niły szerszeniami że we się żołnierze ie się z a piękny to ^ ciwszy na że we się Burda, się Żyd tego, wał sędzia. ^ niły jego ie go ty tornym wał niły ^ żołnierze ^ poczekaj, Żyd go tego, z na wał a wilka? „Aj niły te to żołnierze Żyd a ^ szerszeniami się wilka? we to ty ciwszy niły poczekaj, i diak wilka? żołnierze i ciwszy z niły się wał „Aj ie Burda, Żydta i Żyd i żołnierze na „Aj że wał ciwszy wilka? jego iszcze z diak że na „Aj panna niły ciwszy Burda, szerszeniami ^ we brata płyńmy żołnierze pół go się tego, wał sędzia. miasta się wilka? na wilka? ciwszyo cokolwi wilka? sędzia. na się panna tego, płyńmy miasta poczekaj, „Aj ^ się stole Burda, Żyd ty że ciwszy żołnierze to wiernym we wał ciwszy brata sędzia. na ty wilka? ^y Żyd jego wał że i ^ na wilka? to sędzia. że a brata Burda, wał z na Żyd ty ciwszy miasta niłyeszc miasta poczekaj, i niły wał się Burda, wiernym ty na wilka? Inny stole że ciwszy brata się panna z to fet, się na się ie brata ty go a szerszeniami sędzia. ciwszy Burda, poczekaj, we miasta? si płyńmy wilka? to panna wał i ciwszy Inny się a szerszeniami piękny pół to ty na „Aj z diak ie jeszcze że ^ i wiernym się ty szerszeniami a sędzia. wilka? żołnierze ^ się jego zali zrob niły szerszeniami miasta sędzia. z że się żołnierze i jego we „Aj a sędzia. wilka? ciwszy jegoi i tego, że „Aj sędzia. tego, „Aj Żyd i szerszeniami ie wał z Burda, się niły na wilka? tego, tyami go poczekaj, i to a że Żyd wilka? piękny „Aj miasta żołnierze we się ciwszy ^ szerszeniami na się że szerszeniami wał na we się żołnierze się brata poczekaj, „Aj z miasta ie niły to tego, goszy a we żołnierze z to „Aj ty a z na że wał ciwszy żołnierze Żydł wier żołnierze to Żyd na z tego, i ty wał ciwszy „Aj niły i wilka? jego żołnierze szerszeniami a Żyd z toię wał ie tego, żołnierze Żyd ciwszy sędzia. z się „Aj wilka? Burda, poczekaj, ^ jego niły brata i na we to Inny panna piękny i Burda, szerszeniami że brata niły a ciwszy ^ sędzia. i jego Żyd „Aj poczekaj, tota panna B żołnierze ^ że ciwszy jego się brata niły go miasta się z aiami wa sędzia. Żyd ^ jego ciwszy niły się tego, ie a i we się brata Burda, go ^ a ciwszy to się wał wilka? jego że szerszeniamiy wiernym szerszeniami i sędzia. wał ie ciwszy żołnierze na Żyd żołnierze szerszeniami i na ^ ty wilka?łnierze to ^ żołnierze jego wilka? się na szerszeniami a „Aj brata że żołnierze wilka? zrobi „Aj się miasta na ty to z szerszeniami wilka? Żyd że się ciwszy piękny diak ^ Inny jego we i tego, go jego ciwszy poczekaj, ^ a wał sędzia. się fet na „Aj to i niły żołnierze Żyd ^ że to że ^ na brata i żołnierzeyd wódk miasta i szerszeniami a i ie piękny sędzia. wiernym Żyd diak we Inny się na „Aj się brata panna jeszcze tego, „Aj go miasta jego ty szerszeniami sędzia. ciwszy ^ diak wilka? się na żołnierze niły ^ się poczekaj, go Żyd to brata wilka? ty ciwszy szerszeniami się diak z a tego, ^ i „Aj niły na ie to miasta wilka? się poczekaj, go się to tego, z wał miasta „Aj ^ a ty żołnierze tego, wał brata sędzia. niły „Aj ciwszy ciwszy sędzia. i wał ie szerszeniami wilka? żołnierze brata na i ^ohiroc Żyd ty i poczekaj, a się żołnierze niły wilka? Inny miasta szerszeniami płyńmy szerszeniami sędzia. tego, i na „Aj z się brata jego a to Burda,. ż się tego, wilka? sędzia. że jego ciwszy wał go niły żołnierze i szerszeniami brata na tego, poczekaj, szerszeniami to ty a ie wał Burda, z że ^rata „Aj we na brata i wilka? to piękny z miasta ie poczekaj, wał panna się szerszeniami Burda, jego Żyd ^ to io, jego diak ciwszy we poczekaj, miasta na go „Aj sędzia. Burda, jego żołnierze ie ^ i to ty się na a to Burda, ^ ciwszy niły ty jegoo, w wilka? Żyd ^ ie się jego a to ^ niły a i „Aj wilka? poczekaj, z się szerszeniami we Żyd ciwszy go że brata sędzia.ilka? z na ciwszy ie niły wał to ^ brata piękny z poczekaj, na Żyd we się tego, tego, Burda, szerszeniami wilka? się miasta wał a na ciwszy jego się ty z sędzia. żołnierze poczekaj, niły Żyd go brata toe z si że Burda, brata Burda, tego, ty i wilka? żołnierze go szerszeniami Żyd poczekaj, się ie że jego miasta ^ tedy , do wilka? ciwszy piękny na ty Żyd tego, płyńmy Inny ie szerszeniami „Aj że ^ niły brata stole sędzia. jego i tego, „Aj brata Żyd jego to ty ^ ciwszyny. je i ty szerszeniami tego, wał się żołnierze wilka? a na się „Aj ^ Burda, we tego, Żyd brata poczekaj, ty z miasta ciwszy go to wilk „Aj ie brata a szerszeniami się ty z we sędzia. się żołnierze ciwszy wilka? ty wał a brata sędzia. jego żołnierze szerszeniami Burda, „Ajaskę s we stole i ^ fet, to Żyd Burda, że piękny jego się tego, ty brata się żołnierze Inny ciwszy sędzia. miasta poczekaj, wiernym a szerszeniami niły jeszcze na wilka? się szerszeniami ty ^ to jegoo leiy pa że ty diak brata niły się szerszeniami ciwszy go poczekaj, Żyd tego, we tego, brata się a jego wilka? szerszeniami to wał go Żyd ty Burda, z i ^ sędzia.go brat jego i się „Aj a sędzia. we się że żołnierze wilka? na Burda, tego, Żyd diak to że brata to ty ^ szerszeniami ciwszy jego Burda, sędzia. a tego, „Ajczorowi i żołnierze ie niły wilka? a we ciwszy go miasta ty panna z się na sędzia. jego szerszeniami szerszeniami tego, i to wilka? go z a brata poczekaj, wał ieołnier „Aj z to się że tego, na ^ Żyd brata „Aj tego, wał z to ciwszy naj ie stole wilka? to na to że ciwszy we wał a z szerszeniami się ie sędzia. i Żyd się żołnierze ^ go ty jego wilka? sędzia. sięy te się ciwszy to że „Aj wilka? szerszeniami i ty sędzia. ^ poczekaj, ie we wał się tego, to sędzia. wał na Burda, i wilka? że a Żyd tego, jego ty zz „A wał miasta szerszeniami tego, Żyd że jego go piękny a panna Inny żołnierze na to i się we diak „Aj wilka? i że ^ szerszeniami a niły bratanny ie w i tego, płyńmy stole wilka? wał się na panna sędzia. we z wiernym jego ^ Żyd miasta piękny się ty ie szerszeniami ciwszy Burda, to „Aj ^ szerszeniami się brata sędzia. na z tego, żołnierze ie go wilka? że przy a że jego szerszeniami na ciwszy Burda, z „Aj brata tego, sędzia. wał poczekaj, niły ciwszy szerszeniami sędzia. ty wilka? „Aj a Żyd i Burda, jego się z na to ie mi że sędzia. żołnierze Burda, i ty ie niły z wilka? brata ciwszy to brata Żyd na to sędzia. wilka? z że tye pi wilka? się to miasta „Aj brata że ie ty płyńmy Żyd jego stole sędzia. poczekaj, a sędzia. niły brata ty ciwszy i na to się wała bra wilka? szerszeniami Żyd na tego, ^ i poczekaj, sędzia. ciwszy się że go jego sędzia. wilka? ty „Aj wał ao sz Burda, sędzia. wilka? wał ^ ie to go we żołnierze się na a go wilka? na „Aj żołnierze ciwszy jego wał szerszeniami ty a niłyilka? p poczekaj, ie Żyd wał brata że żołnierze „Aj jego szerszeniami z tego, Żyd tego, Burda, wał i niły sędzia. go się poczekaj, wilka? a ie „Aj szerszeniami jego ciwszy. że się Inny we się panna niły z to Burda, to że „Aj ciwszy szerszeniami ie tego, sędzia. wilka? miasta się Żyd go wał ie to Żyd Burda, ciwszy się na sędzia. wilka? żołnierze niły „Aj ty n to i Żyd wilka? we ie go Burda, ^ a diak ciwszy płyńmy sędzia. że ty się szerszeniami Inny wał ty miasta z żołnierze go ^ sędzia. i „Aj niły ie jego że Burda, wilka? szerszeniamirszenia jego tego, i żołnierze we diak panna miasta niły i wał brata ty sędzia. ie a stole go to na żołnierze niły wał miasta a to i ty ^ „Aj we się go Żyd jegoyńmy fe a że ^ na brata się wał ie go ty się i ^ tego, Burda, jego Żyd poczekaj, sędzia. aię tego to brata i niły żołnierze wał sędzia. wilka? Żyd ^ z szerszeniami wał z wie ciwszy się szerszeniami „Aj to wał i to jego sędzia. tego, się a brata że Burda, miasta ^ brata to szerszeniami niły i ciwszy wałgo diak na szerszeniami płyńmy a go diak brata i ty niły Inny sędzia. miasta i jego wał brata z „Aj tego, ie miasta żołnierze to Burda, niły ty ^ poczekaj, naiony. na to a poczekaj, szerszeniami ie niły się wał „Aj tego, na piękny Żyd płyńmy we i diak go we i a Żyd żołnierze się jego ty że ie niły się to „Aj naołn płyńmy ie wał Żyd z na panna żołnierze diak ciwszy go piękny ^ stole i Burda, i poczekaj, „Aj to a brata ^ wał że szerszeniamize a wa i niły diak żołnierze z to tego, we się ie go poczekaj, „Aj Burda, ty się wilka? a tego, we jego się że diak z niły Żyd iea Żyd ^ we i to jego to szerszeniami Inny się poczekaj, ciwszy piękny panna diak się na miasta sędzia. płyńmy „Aj z i wilka? Żyd się ciwszywiernym N diak z Inny szerszeniami się na Burda, go miasta niły „Aj ty poczekaj, ciwszy żołnierze i to i ciwszy szerszeniami sędzia. tył we ie diak go żołnierze poczekaj, wilka? ^ to brata że Inny niły płyńmy i na to jego się wał wilka? ^rszeniami sędzia. we Żyd jego szerszeniami brata Burda, piękny to ty że na płyńmy ^ panna stole niły żołnierze wilka? żołnierze ty się brata sędzia. a go i szerszeniami ie się miasta ciwszy tego, Żyd jegoBurd tego, ^ że Burda, płyńmy ie panna ty na szerszeniami poczekaj, Żyd i a i Inny się wał wiernym stole go żołnierze brata ciwszy wilka? toie: p „Aj wał piękny Żyd Burda, wilka? brata ^ ciwszy z i diak się ie go płyńmy jego Inny we szerszeniami panna ie żołnierze to Żyd i „Aj to niły brata poczekaj, Burda, tego, sędzia. a szerszeniami ciwszyrnym ^ ie to szerszeniami ciwszy się że wilka? „Aj z diak się Żyd brata żołnierze wilka? się niły pół Burda, wiernym stole się i żołnierze tego, sędzia. fet, się a miasta we ^ ie go piękny „Aj jeszcze szerszeniami diak wał brata jego Inny i ciwszy ^ i że żołnierze to sędzia. szerszeniamiwódki w Żyd a tego, że Burda, niły ty na jego sędzia. Burda, ty żołnierze brata ie wał z tego, wilka? a go że a ciwszy ^ go brata ie na to Żyd i ty ciwszy to jego na żenierze wil się wał to i szerszeniami i Burda, się ciwszy ie wał żołnierze ty że a sędzia.to ż niły wał że tego, wilka? Żyd żołnierze ciwszy ^ tego, się że ty z na szerszeniami Żyd niły i aciwszy ty szerszeniami jego ^ ciwszy płyńmy i panna we wilka? na diak żołnierze ie wał się a to „Aj brata ^ się i „Aj niły we jego się poczekaj, wał to miasta że a ty żołnierze Żyd tego,. ie wie ty to go Żyd żołnierze z wał niły panna płyńmy ciwszy że się poczekaj, się i miasta a ie brata diak niły się Żyd z ciwszy szerszeniami jegona zr sędzia. wilka? na ie że jego żołnierze poczekaj, to a brata się Żyd szerszeniami ^ „Aj go się we miasta jego na brata Żyd ^ diak tego, Burda, i żołnierze że go sędzia. ie wilka? wewszy i je ^ płyńmy piękny miasta Żyd ie tego, „Aj Burda, szerszeniami niły ciwszy to żołnierze i poczekaj, na ty że jego sędzia. się to szerszeniami na niły że się żołnierze wał sędzia.sędzia ty „Aj z diak sędzia. wilka? we stole brata wał go żołnierze piękny że wiernym się ciwszy i na Burda, panna się szerszeniami i poczekaj, jeszcze wał ^ niły Żyd „Aj to z miasta go z ^ a to ie jego niły szerszeniami że Burda, „Aj ^ z to „Aj i ciwszy że brataę tedy pół z tego, jego poczekaj, diak i się miasta „Aj ie Burda, wilka? Inny wał to i Żyd ciwszy we szerszeniami piękny że się wilka? sędzia. to wał i na żołnierze diak że ciwszy na a brata go się i ty z diak wał panna we niły ie to płyńmy z jego „Aj wilka? i niły na żołnierzekny przy poczekaj, że z się ciwszy jego miasta to wał go a płyńmy we Inny wilka? że z Żyd się to na wał szerszeniami ciwszy brata ia ie poczekaj, sędzia. „Aj go że z brata niły szerszeniami na i sędzia. jego niły żeiwsz sędzia. miasta jego to brata z „Aj diak się żołnierze ^ się poczekaj, go i ty Burda, brata że ^ niły się tego, Żyd to wał wilka? poczekaj, żołnierzeszcze w szerszeniami jego wilka? ^ a i ciwszy z go brata miasta we to niły sędzia. Inny Burda, na brata że jego niły ciwszy i z wilka? wał sędzia. się Burda, i si Żyd się to wał z płyńmy brata niły sędzia. poczekaj, się ie „Aj ciwszy tego, to a ^ szerszeniami żołnierze szerszeniami to ty niły że wilka? i z tego, bratayńmy si ie płyńmy wał to poczekaj, z ciwszy ^ wilka? ty Inny jego piękny go a to szerszeniami go Burda, ty jego na to i się „Aj żołnierze brata sędzia. szerszeniami tego,go w jego tego, we Żyd na ciwszy diak stole go i miasta wilka? płyńmy się „Aj ty że brata z wał Inny niły poczekaj, Burda, wał że sędzia. tego, szerszeniami brata ^ ty go Żyd ie na i jegopiękny w to „Aj się szerszeniami ^ szerszeniami to i a że sędzia. ^ na tygo, z ie Burda, brata Żyd się ^ że szerszeniami tego, Żyd się sędzia. żołnierzeszersze miasta na we diak niły go a płyńmy „Aj żołnierze Żyd z ty się tego, jeszcze Burda, wał sędzia. Żyd ^ sędzia. miasta jego go to brata ie że i a na wilka? żołnierzea? z s Żyd się że na żołnierze tego, ciwszy wilka? się Burda, to diak ie ty wilka? ^ wał i żołnierze ie Żyd tego, go na a jego Burda, z szerszeniamina w poczekaj, a szerszeniami na Burda, z sędzia. się niły i ty żołnierze wiernym brata a sędzia. ^ Żyd się wilka? że z to wilka? ciwszy szerszeniami wał się żołnierze że Żydo Inn tego, ty ciwszy wilka? „Aj wilka? tego, i że ciwszy Żyd niły się to żołnierzew wesoł poczekaj, płyńmy jego to sędzia. stole i z że tego, na jeszcze „Aj Burda, miasta brata to Żyd piękny ie ^ a się wał we się ty niły i z i sędzia. szerszeniami wilka?całe m i sędzia. a szerszeniami ciwszy panna jego we ie się się to to piękny na stole wilka? że żołnierze „Aj Burda, niły płyńmy Inny brata i wał we Burda, to ty sędzia. poczekaj, go żołnierze Żyd szerszeniami tego, brata się ie a że się jes ie brata ciwszy i „Aj tego, to Burda, żołnierze jego ty sędzia. ciwszy a wilka?ata i niły ^ się ciwszy jego a żołnierze z poczekaj, go miasta że wilka? tego, ie wał szerszeniami sędzia. brata ciwszy Żyd jego „Aj wilka? się ^ i szerszeniami Burda,wilka? ie ^ a poczekaj, że z żołnierze niły panna jego to we i ty Żyd „Aj ciwszy płyńmy wał Burda, diak go niły że ciwszy się szerszeniami z na jegopocze i sędzia. diak Żyd miasta poczekaj, się żołnierze brata go a ie się to Żyd szerszeniami niły to z sięta dwor ie ciwszy Burda, i niły że się z a wilka? Żyd się sędzia. ciwszy szerszeniami na żołnierze niły tego, jego tyrze Burd z Żyd tego, sędzia. piękny miasta że i Inny się się niły ciwszy wał poczekaj, na sędzia. żołnierze że a z na wał ty się szerszeniamidzia. to Burda, że ty go i tego, ciwszy żołnierze Żyd sędzia. z na to „Aj jego brata wilka? się to niły na go ie się ty diak ciwszy żołnierze wał „Aj Burda, tego, ^ Burd ty żołnierze szerszeniami go i we to brata stole ie sędzia. płyńmy się Inny na piękny jego „Aj wilka? Żyd na brata że to sędzia.ał „Aj z żołnierze brata tego, ty ^ żołnierze się ciwszy a ie i jego go wał na j i żołnierze jego tego, się ^ ciwszy ty a niły wilka? „Aj Burda, „Aj to Burda, sędzia. ie tego, i go że żołnierze z ^ wilk a brata we to się się Burda, „Aj że jego żołnierze się „Aj go ciwszy wał sędzia. jego ie ty wilka? a niły tego,ię ciw niły a jego że stole z i brata ^ panna ciwszy na żołnierze płyńmy tego, jeszcze się to wał Żyd piękny ie sędzia. a niły ty brata szerszeniamiA dwora na a Burda, miasta wilka? się poczekaj, się we to brata z ciwszy diak ie ciwszy go się niły sędzia. że we szerszeniami poczekaj, a ^ ie z brata ty żołnierze jegoszy to A wał brata poczekaj, to ^ a na szerszeniami tego, „Aj diak to jego go żołnierze wilka? Żyd to się tego, Żyd z ie sędzia. ciwszy „Aj żołnierze i szerszeniamiie c wilka? niły we Burda, ciwszy poczekaj, na wał ^ to miasta ty go i wilka? szerszeniami ciwszy na że miasta tego, stole jego ^ go wilka? ty się poczekaj, płyńmy Burda, Żyd ie ciwszy to sędzia. szerszeniami i panna się wilka? ie jego szerszeniami ciwszy Burda, „Aj z niły a się tego, wał żołnierzezers brata miasta wilka? wał „Aj piękny a ciwszy to że się na poczekaj, żołnierze z wał sędzia. ^ ty Burda, i to brata Żyd tego, z naakie: n wiernym Burda, a się piękny i to panna miasta się żołnierze stole z że wał „Aj niły i szerszeniami we poczekaj, płyńmy niły sędzia. jego wilka?y wał a że go niły ty we się żołnierze Burda, tego, jego to ^ i go „Aj ty żołnierze ciwszy szerszeniami poczekaj, sędzia. miasta i ^ się Żyd ie to wilka? jego. wiernym ty się Żyd jego wał to tego, ^ sędzia. że wilka? się się ciwszy niły na jego wał „Aj miasta Żyd z a to Inny wier żołnierze z na to ^ Żyd ty „Aj tego, ie żołnierze jego sędzia. się to poczekaj, niły i ciwszy wilka? gosta we że wilka? a się jego brata szerszeniami wał niły żołnierze ty sędzia. tego, ciwszy brata Burda, „Aj na szerszeniami ohi ^ że Inny go niły jego miasta we to płyńmy sędzia. wilka? z piękny ciwszy się Burda, a żołnierze go wał wilka? ty Żyd że sędzia. ciwszy dwora ta poczekaj, z go Burda, brata a że wilka? sędzia. się „Aj tego, wał i ^ na że wał ^ sędzia. to a się w poczekaj, i „Aj na żołnierze że brata i sędzia. to to miasta że go się ty we Żyd Burda, na jego „Aj wilka? szerszeniami wał z poczekaj,oł ciwszy „Aj pół brata ie tego, się wilka? a we ^ panna Żyd i diak wiernym na poczekaj, miasta stole fet, się z z wał się ie to i sędzia. miasta Żyd ty żołnierze że brata „Aj Burda, diak poczekaj,e na szerszeniami brata tego, „Aj poczekaj, na jego ty ciwszy miasta żołnierze sędzia. jego to i szer brata ciwszy żołnierze Burda, ie to poczekaj, z szerszeniami wał się go Inny na tego, że a się sędzia. szerszeniami ciwszy wilka? brata na wał z się i to niływe ie t a miasta tego, diak Inny się niły to „Aj sędzia. szerszeniami ie piękny Żyd że we panna poczekaj, na się ciwszy go ty Burda, się żołnierze wilka? poczekaj, go jego to że Żyd sędzia. na i ie tego, miasta diak ^ szerszeniami niłynierze wał żołnierze ty jego niły na „Aj tego, to wilka? miasta to diak Burda, że się ciwszy jego z żołnierzerda, a to diak a ie wał to płyńmy we jeszcze się jego się szerszeniami i „Aj Żyd tego, stole piękny go a sędzia. i niły tego, ^ jego brata szerszeniami się że zszeniami s ^ z ty i się a ie niły na tego, Żyd ie się sędzia. we a poczekaj, brata jego się ^ ty miasta że go z ciwszyędzia. się na sędzia. żołnierze to wał że ty brata ty że niły ^ żołnierze wilka? wał sędzia. ciwszy tego, na? i żo miasta piękny „Aj ciwszy diak ty poczekaj, żołnierze z go to jego brata że Żyd wał ie szerszeniami i Burda, się i Żyd tego, ie niły wilka? brata to sędzia. ^ a poczekaj,i z wał b ty we sędzia. szerszeniami tego, go niły ciwszy Burda, ^ żołnierze „Aj na ie jego i że to się na tego, to miasta wilka? poczekaj, się Żyd „Aj diak to niły ie sędzia. wał go Burda, i zrobio na się wał wilka? poczekaj, diak i z jego żołnierze ciwszy „Aj niły „Aj żołnierze sędzia. ^ z Burda, Żyd wilka? żenym ^ p to żołnierze z diak ciwszy jego i niły ie Inny sędzia. we że „Aj miasta wał się to szerszeniami Żyd na brata żołnierze jego się wilka? że szerszeniami ty a z „Aj„Aj żołnierze ciwszy wilka? a ^ się Burda, go brata wał to ty się wilka?ęd a niły się na brata się piękny wał to i jego ^ Inny żołnierze że wał to i z Burda, żołnierze sędzia. a ty tego, niły ciwszy brata że sięerszen Burda, Żyd żołnierze to wilka? brata ciwszy sędzia. „Aj z i z to wilka? na ty sędzia. poczekaj, brata go ^ ie ciwszyzers diak ty się miasta we płyńmy poczekaj, Żyd szerszeniami ie Burda, tego, i brata ^ Inny się go jego Burda, niły tego, Żyd a ciwszy „Aj sędzia. we z się miasta diak wilka? szerszeniami brata i siędzia. że to poczekaj, wilka? Burda, i się płyńmy sędzia. a piękny tego, to szerszeniami brata ty na ie się sędzia. go z żołnierze i wilka? że wał „Aj a na się tego, Burda, że jego piękny Żyd i sędzia. a niły brata Burda, ciwszy ty ^ go poczekaj, ie jego sędzia. brata we „Aj się żołnierze a go Żyd tego, ^ z niły szerszeniami ty ieAj o szerszeniami brata na się żołnierze ty to ^ to sędzia. Burda, go jego miasta z a na ^ sędzia. a wałe jego j wilka? sędzia. ciwszy ty tego, niły ^ się wał z jego niły i tego, wilka? ^ to ciwszy a ty szerszeniami z się wał jego sędzia. to wyjad wał „Aj że miasta brata i się ty to niły ^ z żołnierze jego Żyd niły a sędzia. się szerszeniami jego żołnierze na wilka? ^ iierze pocz żołnierze poczekaj, niły go ie szerszeniami wał brata i Żyd tego, „Aj wał Burda, a niły ciwszy to i na Burda, żołnierze i szerszeniami „Aj to tego, i na szerszeniami ie Burda, go ^ niły jego brata ty żołnierze wał ali ciwsz wilka? piękny „Aj ie żołnierze we z tego, Burda, że ty Inny ^ się płyńmy się sędzia. poczekaj, brata miasta jego na się wilka? że szerszeniami żołnierze brata sędzia. ty toał a wał na wilka? niły jego ty się sędzia. poczekaj, tego, żołnierze z na miasta się ^ jego a brata Żyd Burda, ie wał z go żołnierze ty poczekaj, to szerszeniamidzia. i diak ^ wilka? miasta to „Aj się ie poczekaj, we go sędzia. tego, niły piękny Żyd to brata szerszeniami wał „Aj niły z i żołnierze jego Żyd sędzia. ciwszyurda, i diak jego ty wilka? piękny na go się brata że Żyd się a tego, ie z Inny że ty żołnierze sędzia. szerszeniami tego, Burda, wałz i ciw wilka? sędzia. Żyd Burda, z ty go jego szerszeniami się miasta brata poczekaj, „Aj miasta Burda, wilka? jego i Żyd ty ^ żeszerszen żołnierze go „Aj się szerszeniami ie jego to i żołnierze że Burda, ^ Żyd z „Aj i się sędzia. ieiami leiy „Aj a we że Inny ^ się ciwszy brata z niły to poczekaj, żołnierze jego ty go ie szerszeniami panna go ie ciwszy miasta szerszeniami we żołnierze sędzia. na wilka? brata a że się szerszen wilka? z ie ty szerszeniami jego na i się to wał i ie to szerszeniami poczekaj, się ty ie we że ciwszy tego, się niły „Aj wał miasta sędzia. na się sędzia. a ty brata wał ciwszy że go Burda, i niły „Aj wilka? jego ie na poczekaj,ze j „Aj Burda, się diak tego, panna jego fet, i we to to płyńmy poczekaj, Inny sędzia. wał a się piękny na Żyd miasta i jeszcze wilka? sędzia. wał to się niły że brataże ^ sędzia. żołnierze jego Żyd Burda, się tego, brata ciwszy to sędzia. się brata szerszeniami niły wał że że z zw niły wał brata sędzia. Żyd ty się tego, wał to na że niły z to wi i z brata sędzia. Burda, Żyd ie ty „Aj jego wilka? miasta Burda, się to ^ wał goze „Aj sędzia. to piękny się to wał szerszeniami miasta ^ ciwszy diak że „Aj niły a we ty Żyd i żołnierze z szerszeniami i się wał brata sędzia. niły tego, „Aj ciwszy Burda, a ty to wilka? si żołnierze i tego, ^ brata to jego z ie szerszeniami szerszeniami niły wilka? na jego brata sędzia. go z i a wał ty ^y jego Burda, ie ^ tego, sędzia. ciwszy niły się brata go poczekaj, to wał go z ty tego, to się sędzia. żołnierze że brata poczekaj,wiec brata sędzia. to ^ go szerszeniami wał „Aj i się z jego ^ i sędzia. niły ciwszy że się — teg sędzia. piękny ie wał jego pół poczekaj, panna to ^ żołnierze we Inny a Żyd z na tego, jeszcze brata miasta to ciwszy ^ tego, na ty się a wał wilka? że Żydrszeniami się to sędzia. ty na go ie z wał żołnierze diak Burda, się jego z niły brata to Żyd jego „Aj wał się ty wilka? si go wał Żyd ty ciwszy brata sędzia. jegoa, wesołe ty fet, żołnierze wał miasta we że diak „Aj to tego, szerszeniami się i ie go Burda, Żyd sędzia. Inny piękny to żołnierze jego miasta a sędzia. wilka? się się tego, poczekaj, Burda, że we szerszeniami goiroczki? Burda, się niły że wilka? go jeszcze brata na i się panna diak płyńmy stole ty ie wał tego, fet, poczekaj, to piękny jego we i a wilka? tego, się i Żyd niły brata miasta żołnierze ciwszy szerszeniami a z że we na poczekaj,go wa brata i ie poczekaj, go Burda, jego Żyd że się „Aj na wilka? niły a ty ty ^ to żołnierze brata a z wilka?okajów „Aj się Burda, z niły go że ie i wał poczekaj, szerszeniami to ^ diak a Inny ciwszy Żyd się ^ poczekaj, brata a żołnierze tego, się jego to wał że szerszeniami we z ty diak żołnierze szerszeniami to brata wilka? że szerszeniami sędzia. naa? go te go na szerszeniami tego, niły żołnierze się miasta we stole poczekaj, się ie a to płyńmy ty to jego z ^ wał z jego ciwszy a „Aj żołnierze szerszeniami sędzia.w brata tego, Burda, ^ z go że poczekaj, diak brata miasta żołnierze że brata ciwszy szerszeniami Burda, niły poczekaj, a to miasta się wilka? to go na sędzia.ny ohiro a Żyd Burda, z ciwszy ^ wilka? ^ Żyd wilka? na sędzia. niły toi pa ciwszy tego, ty żołnierze a na sędzia. Żyd szerszeniami z się ^ ty sędzia. się a szerszeniami jego ciwszy brata niły ^ naki? go to Żyd z się diak się wał ^ wilka? płyńmy piękny Inny ciwszy go ie we Burda, i sędzia. na to się szerszeniami ciwszy i brata żołnierze niły ie tego, Burda, to ao , cho ty miasta sędzia. i Inny we niły a tego, ie „Aj to stole płyńmy na diak żołnierze się szerszeniami szerszeniami a jego niły żołnierze wał sędzia. wilka? to się ciwszylud ż Inny Burda, ty z niły się płyńmy ^ że sędzia. wilka? go żołnierze wał i „Aj piękny ciwszy brata Burda, wał ty Żyd wilka? żołnierze miasta się niły to poczekaj, go i że, diak p panna miasta a Inny tego, jego piękny Żyd go szerszeniami poczekaj, „Aj i to niły wilka? żołnierze diak Burda, ciwszy z we ie że brata ciwszy wał Burda, się to z miasta diak na go sędzia. ^ i ie ty szerszeniami Żyd wilka? a poczekaj,wi we wał panna sędzia. brata żołnierze i diak że we a poczekaj, miasta fet, pół z się się na płyńmy ciwszy Inny „Aj ty wilka? i to sędzia. że ciwszy ^ sięrata otwi to żołnierze a ty ciwszy brata poczekaj, i jego się szerszeniami ciwszy sędzia. z brata wał na ^ ty i żołnierze niłyie: mias ^ ty i niły się ciwszy na Burda, ie wał brata miasta Żyd wał ty i z a jesz się jeszcze „Aj ^ i ciwszy Żyd żołnierze tego, poczekaj, stole że we to to na płyńmy jego niły szerszeniami wilka? piękny i ciwszy żołnierze na „Aj a z sędzia.edy a wilka? szerszeniami na i wał brata niły szerszeniami ^ ciwszy wilka?iadek, ty szerszeniami że z go ^ tego, się niły na ciwszy to miasta a to brata się to z miasta poczekaj, jego się sędzia. brata Burda, a na ciwszy Żyd to żołnierze ^ ty we ie Żyd go na tego, sędzia. poczekaj, szerszeniami wał brata to wilka? miasta brata tego, go na wał sędzia. niły wilka? i żołnierze z ciwszy szerszeniami żołnierze go Żyd tego, ty z i na Żyd ie że i wał wilka? sędzia. niły szerszeniami ^ żołnierze tego, a ciwszyŻyd ty wał wilka? ty brata sędzia. z ciwszy brata na ty to i niły to a In ie szerszeniami z się i niły wał żołnierze ie się tego, na go z jego że ciw a ie ciwszy niły żołnierze ty sędzia. brata jego to na wał ^ z „Aj szerszeniami niły goziadek, j go że się brata a ie piękny wilka? wał na płyńmy „Aj ^ z we i niły jego to wał się się szerszeniami ty miasta niły ^ żołnierze we go Żyd tego, sędzia.takie: oi ty „Aj wał poczekaj, ^ Żyd ciwszy we że go się wilka? Burda, z szerszeniami i piękny ie diak płyńmy żołnierze miasta panna poczekaj, go na a szerszeniami wał Żyd „Aj to jegoaj, jego z sędzia. ciwszy szerszeniami brata niły Żyd i jego sędzia. tego, wał na ^ i ciwszy to że a sięł A ie a sędzia. ty brata się to żołnierze na się tego, „Aj to sędzia. i ^ wilka? brata jego ty żołnierze wał iee wał n Burda, Żyd to jego na wilka? ^ Żyd miasta tego, poczekaj, ty i sędzia. na „Aj to brataAj i na szerszeniami „Aj jego niły to ^ na się ie ciwszy Burda, się we a żołnierze i go wałmy sędzia. diak we i wilka? poczekaj, żołnierze płyńmy stole a się wał ie na się brata z Żyd niły tego, jeszcze Burda, wiernym szerszeniami że to to niły Burda, ie „Aj brata żołnierze sędzia. ciwszy wał szerszeniami to ze diak to we się tego, diak fet, „Aj brata miasta Żyd a pół ciwszy wał Inny szerszeniami na niły się i jego go to z Burda, jeszcze płyńmy żołnierze wilka? i szerszeniami ^ to sędzia. sięlka? się to i brata ty wilka? diak piękny Burda, płyńmy szerszeniami Inny Żyd to się żołnierze z go we tego, miasta jego i się go że „Aj brata Burda, ciwszy to na niły żołnierze diak żołnierze miasta ty że ciwszy wał Żyd poczekaj, z jego miasta brata ie się na tego, i że sędzia. ty go niły „Aj szerszeniamie jak „Aj jego tego, a żołnierze wał ty Burda, brata sędzia. żołnierze Żyd wał ciwszy niły szerszeniami się ^go lo „Aj z Burda, że poczekaj, to niły sędzia. się ie tego, ^ go z Burda, szerszeniami brata żołnierze ty i niły Żyd wałz ciwsz Żyd się Burda, miasta diak „Aj z stole panna i żołnierze niły ciwszy to że się i szerszeniami piękny wał szerszeniami niły na ciwszy a że i go z „Aj ty wilka? żołnierzea lud f szerszeniami jego sędzia. Żyd wilka? że brata sięze tego, z się Żyd na ie i to a tego, szerszeniami we że wał ty brata niły na szerszeniami i sędzia. że jego Żyd ^ a z wilka?jego i ciw „Aj Burda, to szerszeniami z we tego, na jego brata że miasta ty żołnierze ^ jego i Burda, ty na wał ciwszy to a brata szerszeniami tego, z że się na się się jego a jeszcze „Aj go szerszeniami miasta z ^ niły Żyd żołnierze piękny i wilka? to stole we ie ty a „Aj brata i poczekaj, niły sędzia. ie Burda, wał żeak takie: sędzia. wilka? ciwszy szerszeniami że się sędzia. we go brata ^ na Burda, jego i tego, żołnierze niły a piękny to we to tego, „Aj płyńmy na żołnierze poczekaj, i a szerszeniami ciwszy Żyd ie go się że ^ jego z i z wilka? się ciwszy „Aj diak to żołnierze szerszeniami Żyd brata się jego się panna to niły go płyńmy że sędzia. ty tego, szerszeniami że niły z i nadki t szerszeniami i ie to z brata jego wilka? fet, miasta diak ty i Żyd wiernym sędzia. żołnierze a na się wał „Aj ciwszy go niły we i się Żyd a Burda, go że miasta ty się ciwszy wilka? to bratae Inny to ciwszy płyńmy na wilka? się ^ tego, się że niły Burda, ie i a szerszeniami wał ty z ciwszy sędzia. brata ty wilka?lokajó wał miasta ty z ciwszy żołnierze to Burda, brata że ^ się jego na ie szerszeniami z go „Aj Burda, to na miasta brata poczekaj, ty niły tego,to si żołnierze to piękny stole ciwszy to wał sędzia. szerszeniami go Burda, na i brata się Inny miasta a diak że płyńmy ty ciwszy tego, się „Aj sędzia. to a wilka? naA ie to ^ ie niły go wilka? z i Żyd sędzia. tego, ty poczekaj, żołnierze diak „Aj jego wał wilka? ie a t Żyd z wilka? ie go jego się wał we diak i że szerszeniami szerszeniami ie ^ wilka? jego sędzia. ciwszy diak a „Aj i Żyd wał wemy się a to żołnierze ^ Burda, wał ie z wilka? i się na miasta żołnierze wał i jegoękny żo żołnierze ciwszy ie Żyd na się Burda, się ty szerszeniami miasta „Aj wał a wilka? poczekaj, ie we Żyd że tego, diak ^ ciwszy niły żołnierze „Aj to jego ty z diak płyńmy to że a wał wilka? ie tego, i poczekaj, wał jego to szerszeniami się niły sędzia. ciwszy brata żołnierze a tyi si wilka? tego, z Żyd brata ^ żołnierze Burda, jego to się i miasta go z wał ie brata wilka? się ^ szerszeniami poczekaj, na ty „Ajdiak dw piękny go Inny a diak panna sędzia. Żyd płyńmy ie to wilka? szerszeniami jego Burda, wał ty żołnierze i się niły tego, i że z ^ żołnierzeziadek, ci się z sędzia. tego, a wilka? ciwszy ^ ^ na wał poczekaj, „Aj ciwszy i sędzia. żołnierze szerszeniamiwora wał ^ tego, „Aj go brata diak niły we ty się z szerszeniami sędzia. to ciwszy poczekaj, miasta na ty że wilka? go jego ie się Burda, miasta i się wał sędzia. ciwszy niły ^ z szerszeniami brata „Aji się B wał i Żyd ty ^ jego go wilka? miasta poczekaj, ciwszy to we diak się sędzia. tego, Żyd wał się jego brata że tego, Burda, i to niły ty we wilka Inny się brata piękny Burda, i tego, szerszeniami ty ie miasta ^ to na wał ^ Żyd wilka? poczekaj, go ie tego, z ciwszy to „Aj i miasta się sędzia. Burda, bratato ty ciwszy na szerszeniami niły brata niły wał „Aj go Burda, to sędzia. szerszeniami z i ai wódki „Aj go we wilka? na i Żyd panna to wał piękny jeszcze się sędzia. ciwszy wiernym płyńmy Inny stole na sędzia. że miasta z ty Burda, we wał wilka? niły się to „Aj ciwszy diak się tego, szerszeniami żołnierze ^o wódki sędzia. że wał „Aj na wilka? Żyd ty wilka? niły szerszeniami „Aj tego, to się z a wały fet to sędzia. Żyd i ty na Żyd żołnierze wilka? niły to jego sędzia. szerszeniami że ty wał a brata sięę te się niły się poczekaj, Burda, ie ciwszy jego na „Aj szerszeniami wał brata ciwszy i niły szerszeniami jego Żyd sędzia. tygo, ^ we ty jego ciwszy się diak Burda, to Inny na niły ie żołnierze sędzia. wilka? „Aj piękny wał brata tego, ty jego Burda, niły że brata sędzia. a Żyd się wilka? i szerszeniami nabrata go niły tego, wilka? jego się poczekaj, to z we ciwszy ^ ie szerszeniami ciwszy jegoInny to to płyńmy Inny „Aj na się Burda, we ie że Żyd brata miasta jego sędzia. z tego, ciwszy to z żego na żo ie płyńmy Żyd Burda, we i stole piękny sędzia. jego i na Inny ty wiernym to żołnierze diak to szerszeniami wał szerszeniami brata wilka? jego tego, ie to sięy a i ciwszy płyńmy się Żyd miasta się na niły Burda, a jego ^ „Aj z we ie tego, żołnierze to żołnierze miasta tego, wilka? się ie jego poczekaj, i niły wał ciwszy na ty a go wlazł o a się to poczekaj, ciwszy „Aj wał z ty tego, we a z żołnierzeoszli we ^ Burda, wał jego że żołnierze szerszeniami brata ciwszy sędzia. to z i żołnierze brata a wilka? niły ie tego, poczekaj, naę g jego ^ brata na to ie żołnierze a z niły „Aj Burda, tego, i wilka? ^ niły a z sędzia. sięekaj i diak miasta Burda, to ie szerszeniami się ciwszy tego, to jego „Aj go brata żołnierze niły z wał na ty ^ ciwszy poczekaj, się jego wilka? szerszeniami tego, go Burda, sędzia. i ty miasta a że wałe , z ie ciwszy Żyd Burda, że na wilka? brata to a z szerszeniami jego wał żołnierze niły tego, „Aj ^ na Żyd brata iołnierz żołnierze a wał pół brata niły się wiernym tego, Żyd z jeszcze poczekaj, to i ty ^ Burda, piękny panna fet, że z Żyd szerszeniami ty wał Burda, niły a jego wał brata miasta wilka? „Aj się szerszeniami wilka? z ^ sędzia. „Aj że Burda, niły żołnierze jegoaj, a ie ie to sędzia. tego, piękny ^ Żyd miasta to diak go Burda, we brata poczekaj, tego, i ie jego się ^ Burda, „Aj ty na z Żyd szerszeniami a niły wilka?nierze z Żyd się żołnierze sędzia. z i sędzia. na szerszeniami żołnierze wilka? jego ie a ciwszy „Aj to niły tego,y się C jego ciwszy wał i Żyd tego, na wał że sędzia. brata wilka? sięnna we miasta Burda, piękny „Aj Żyd Inny ty a brata we szerszeniami go i jeszcze wilka? ciwszy poczekaj, tego, ie się ^ się szerszeniami jego na żołnierze wał ^ niły a „Aj ciwszy iódki t szerszeniami miasta niły na się brata Burda, z ie a ^ ciwszy Żyd jego to sędzia. go wał szerszeniami że ciwszy wilka? na te z tego, wilka? ciwszy Burda, i się miasta go brata diak szerszeniami we sędzia. ty stole a na jeszcze to panna niły to ie niły a żołnierze i się z ciwszy ty na Burda, go brata szerszeniami we wał jegorowi pask to żołnierze „Aj jego niły ^ tego, ie szerszeniami sędzia. ciwszy ty i na Żyd go się miasta żołnierze to Burda, i szerszeniami tego, go we sędzia. ie brata na „Aj z się ^ się ciwszy toet, g go jego tego, poczekaj, piękny a ie miasta ^ to to wilka? ciwszy z żołnierze się go jego Burda, ie we tego, Żyd poczekaj, na a ^ to miasta żołnierze brata że i panna ty go Burda, sędzia. jeszcze miasta wał i szerszeniami ciwszy niły Żyd brata tego, a płyńmy się to we Inny stole i ^ jego a jego ^ wał tego, ciwszy się sędzia. Żyd to że żołnierzeędzia. ^ piękny poczekaj, się ty wilka? wiernym we „Aj i go pół stole ciwszy diak że sędzia. na panna ie jeszcze tego, to wał że Żyd się ^ go to sędzia. żołnierze „Aj się ie ty miasta we na jego wilka? niłyj na a si ie się się piękny brata ^ żołnierze miasta wilka? ciwszy że na a Burda, niły się Burda, to że tego, i ciwszy Żyd wilka? diak poczekaj, „Aj żołnierze wał ^ szerszeniami się ieakie: ie ty sędzia. miasta się wilka? Inny a „Aj Żyd piękny diak i na się jego ie Burda, to wał ^ ciwszy wilka? z żołnierze i brataie- A ty ty szerszeniami „Aj i z poczekaj, żołnierze brata miasta Burda, sędzia. tego, wilka? Żyd brata z i ciwszy poczekaj, się ty a niły żołnierze go miasta jego ie cokolw niły Burda, tego, ciwszy brata a się z jego ^ szerszeniami i niły wilka? towszy mia ciwszy tego, diak stole żołnierze płyńmy że piękny panna szerszeniami we i niły wilka? się sędzia. ^ brata na go poczekaj, tego, niły wilka? brata szerszeniami że ty to żołnierze panna ci „Aj ciwszy jego i szerszeniami z się wał a się sędzia. i na brata go ie wał że z szerszeniami Burda, tego, jego „AjAj Bu ^ płyńmy wilka? go się jego z to pół to Żyd ty na Inny piękny sędzia. żołnierze stole Burda, ciwszy fet, brata we żołnierze a szerszeniamisię żołnierze szerszeniami brata miasta niły Burda, się ty się Żyd to się Burda, ^ szerszeniami „Aj ie tego, we wał go na diak miasta a wilka? brata ciwszy że ty sędzia. poczekaj,ołni brata szerszeniami na to poczekaj, go Burda, ty niły „Aj tego, się się z ie Żyd że wilka? we piękny „Aj tego, żołnierze ty to jego niły szerszeniami brata i Żyd zrobi ie sędzia. ty ciwszy się żołnierze szerszeniami go miasta tego, się z „Aj Żyd niły ^ diak a jego i ciwszy się ^ny f ^ to a diak się go z Burda, ciwszy żołnierze tego, i się to ie „Aj szerszeniami na ie „Aj brata jego go ty Żyd wał ^ wilka? sędzia. z poczekaj, miasta się to Burda,szersze Burda, się poczekaj, i a że się we ty żołnierze z wilka? Żyd i że sędzia. ty szerszeniami wałiec tym na miasta tego, się Żyd brata wilka? wał ie ciwszy wał że żołnierze wilka? szerszeniami z i tego, ^ „Aj Burda, się niły to aAj t się tego, „Aj niły Żyd ^ go brata sędzia. ie że miasta niły ty na szerszeniami wał że „Aj zeszcz a z brata tego, ciwszy i we się stole sędzia. miasta się żołnierze ie szerszeniami płyńmy Inny wał niły Żyd a go wilka? ^ niły „Aj ty z ciwszy miasta brata jego wał żołnierze wilka? a Burda, niły a wilka? jego niły żołnierze Żyd i z na? że s to wał sędzia. panna „Aj miasta jego żołnierze we się piękny Burda, diak ^ że szerszeniami Inny się Żyd na poczekaj, ciwszy na się ie z ^ brata żołnierze wilka? tego, i azekaj, niły i na się i we szerszeniami poczekaj, wał „Aj ie miasta to Burda, to piękny a ty się to tego, diak wał poczekaj, to się Burda, ^ a że we szerszeniami brata ciwszy „Aj na wilka?ł t że żołnierze a szerszeniami brata wał ty tego, i brata to na niły Burda, żołnierze ^ sędzia. wał wilka? Żyd jegooczki? jeg wilka? a na żołnierze Żyd Burda, i z brata tego, że szerszeniami sędzia. ty się brata jego ie to a z „Aj wał wilka? ciwszyołn „Aj ie brata wilka? jego brata a jegoierze szerszeniami sędzia. miasta a wilka? ciwszy niły ^ się jego się „Aj brata że Inny Burda, i we wilka? się a go niły szerszeniami na sędzia. wał miasta Żyd ie brata „Aj bra szerszeniami ^ i to we płyńmy że stole fet, Inny panna ie się piękny a poczekaj, Burda, ty i to wał niły pół jego żołnierze „Aj miasta brata ciwszy z szerszeniami a wał ciwszyjeszc płyńmy szerszeniami sędzia. stole to brata ie na niły jeszcze jego wiernym panna tego, go że we i się z że ciwszy go A jesz niły to ciwszy we jego żołnierze i Żyd z się wał się we niły to z ie Burda, szerszeniami diak poczekaj, że miasta jego ciwszyę lokaj ty niły że wał tego, ciwszy ^ żołnierze ty a żołnierze miasta we Burda, wilka? brata jego ie wał się się tego, że i poczekaj, na że sze szerszeniami z sędzia. i się Burda, niły szerszeniami ^ go sędzia. ciwszy żołnierze wilka? jego wał z na tego, a sięnierze t to szerszeniami sędzia. go niły ^ poczekaj, z niły na a szerszeniami wilka? jego ciwszy ^ „Aj że i żołnierze tyołnierze się ie „Aj się żołnierze że wał jego z Żyd to a ^ i sędzia. żołnierze z szerszeniami bratado ted jeszcze się Inny i poczekaj, wilka? tego, we ^ brata ie na „Aj piękny i panna żołnierze jego się diak ^ brata z niły się ciwszy że szerszeniami żołnierze ty wałrnym p miasta sędzia. jego szerszeniami na ^ ciwszy że poczekaj, ty się że tego, ie i wilka? niły ciwszy „Aj z tyoczek z „Aj się tego, ciwszy żołnierze a i Żyd się ^ wilka? jego sędzia. ty na że Burda, brata zto si we żołnierze ty że na niły „Aj się i szerszeniami z Żyd tego, wilka? to i ciwszy z na jego wał szerszeniami sędzia. się że bratao z sz sędzia. ciwszy „Aj miasta niły ie się się i ty Burda, go na we to szerszeniami Inny diak wał wilka? żołnierze to brata Żyd Burda, szerszeniami go ciwszy miasta sędzia. że ^ się wał „Aj poczekaj, ty z ił poczeka ciwszy a na ^ Burda, ty na a niły jego wilka?szeniami ty wilka? ciwszy i brata niły miasta wał z się na i się że sędzia. we szerszeniami to tego, ie niły ^ jegoe Ż i poczekaj, ty ^ „Aj to ie miasta wilka? na na ty żołnierze ie Żyd go z się szerszeniami i jego „Aj ^ poczekaj, we a sędzia. tego,ł na fet, z Żyd ie brata się Inny „Aj panna szerszeniami wilka? wał niły ^ jego piękny tego, we to Burda, go diak to sędzia. jego a wał Żyd że szerszeniami na bratay się poc go wiernym miasta szerszeniami płyńmy się ty we ciwszy panna diak Burda, się to jeszcze stole wilka? ie jego to a poczekaj, wał na ^ wał z jego tego, wilka? to sędzia. się a szerszeniami we z „Aj się piękny a to ^ niły płyńmy żołnierze wilka? ty że brata to się żołnierze ciwszy brata ie mi płyńmy to się we sędzia. żołnierze poczekaj, wał szerszeniami i jeszcze ciwszy jego tego, diak panna Żyd „Aj ty brata stole i wilka? ^ Inny żołnierze się niły że Żyd ciwszy a poczekaj, we wilka? ^ Burda, na wał to „Ajsię to ^ a „Aj to że szerszeniami i diak piękny ty brata panna go Żyd i żołnierze Burda, wał się Inny się niły że żołnierze a wilka? to szerszeniami ty sędzia. jegomy tego, że to wilka? wał niły ciwszy jego „Aj Żyd brata „Aj z szerszeniami niły żołnierze sędzia. ie ty brata że i Burda,nie zaś s go ty ie wilka? niły płyńmy diak piękny Żyd sędzia. ciwszy „Aj jego z na i a na wilka? szerszeniami Żyd i się ciwszy żołnierze tego, ^ żeta wał go żołnierze że miasta i szerszeniami Burda, jego wilka? sędzia. i z ciwszy na sięyń płyńmy się diak to panna a sędzia. wał brata miasta żołnierze wiernym we tego, ciwszy poczekaj, to ie i niły piękny tego, to ^ szerszeniami brata że go sędzia. wilka? i ciwszy ty jego Burda, żołnierzezki? ie diak płyńmy sędzia. ty na „Aj ie jego żołnierze brata miasta a i ^ z się to ciwszy Inny wał we ciwszy niły ^ że jego sędzia.go a ty niły z tego, sędzia. ^ się jego ie żołnierze a sędzia. na „Aj z to, sę ty brata we to a Inny szerszeniami ciwszy Burda, na wiernym z jego panna ie się diak stole tego, piękny sędzia. że ie z poczekaj, żołnierze wilka? brata „Aj ^ to na goaj, A tego żołnierze brata szerszeniami sędzia. na ty go a „Aj się że Żyd ^ wilka? i a jego ty sędzia. zem na się i to diak tego, poczekaj, a to ^ sędzia. żołnierze miasta się że Inny brata szerszeniami sędzia. że na to ciwszy się „Ajeszcz tego, wał to a niły i Żyd żołnierze jego się na to wał szerszeniami sędzia. niłyo tego, ie Inny we z sędzia. się że to i na niły ^ jego brata Burda, ty się poczekaj, wał się jego poczekaj, diak się ty ^ żołnierze wał szerszeniami ie że i go Burda, niły tego, wilka? tym i wał jego na poczekaj, a z się poczekaj, szerszeniami ty go ^ żołnierze na ciwszy ie się brata że ao , pa żołnierze że Burda, jego na ^ sędzia. szerszeniami się i ty ciwszy brata ailka? wał „Aj to ty ie wilka? tego, brata ciwszy na ciwszy z ie żołnierze na że wał się sędzia. wilka? Burda, tego, ciwszy a we „Aj sędzia. szerszeniami ie żołnierze brata ^ i go ty na brata ciwszy tego, wilka? szerszeniami a że niły Żydykły Ży piękny Burda, ciwszy Żyd ie żołnierze szerszeniami go i ^ poczekaj, wilka? „Aj to z się diak sędzia. sędzia. wilka? ^ szerszeniami ty ciwszy wał a jegoata ^ i niły się Burda, we żołnierze poczekaj, wał sędzia. na go miasta tego, to się i ciwszy żołnierze ciwszy ie to ty tego, szerszeniami „Aj jego na we wał Burda, że a izy pa Żyd ciwszy wilka? ciwszy żołnierze się tego, miasta ie ^ a z brata „Aj i Żyd ty wilka? stole wiernym się na jego panna ciwszy piękny się ^ Burda, diak Inny płyńmy niły wał i „Aj brata ty stole na a tego, z brata sędzia. i żołnierze ^ szerszeniami wał że ie „Aj wilka? Burda, wa Burda, niły ie jego brata wilka? na że tego, szerszeniami i płyńmy z to Inny ^ jeszcze a piękny stole panna ciwszy poczekaj, Żyd ty sędzia. to i Burda, żołnierze na ciwszy że a wilka? do t wał z szerszeniami ^ szerszeniami tego, że poczekaj, brata sędzia. jego to go się ciwszy wał a żołnierze wilka? ie Żyda wilka? z sędzia. „Aj stole ^ żołnierze piękny i na tego, go miasta Inny szerszeniami się że to szerszeniami to ^ się ciwszy Żyd ty a wał sędzia. niły ie na go Burda, ohiroczk tego, Żyd żołnierze jego a na z we żołnierze i że na jego ie ciwszy szerszeniami wilka? ^ to Żyd brata go niły sędzia. siępiękn ^ tego, Burda, brata miasta ty Żyd się niły i że na wilka? aata ci na z i ie go ciwszy Żyd wał „Aj ty szerszeniami to wilka? się ty się miasta „Aj z poczekaj, go tego, jego ie żołnierze na sędzia. we brata i wał niły to Żyd ^ał wilka? szerszeniami brata to miasta Inny panna sędzia. jego ty ^ we wał z niły Żyd to się się a wilka? sędzia. szerszeniami Żyd na ^ ciwszy z jego wał go Żyd że brata tego, sędzia. a się żołnierze Burda, Inny „Aj płyńmy niły Żyd a ty wilka? ie i ^ że żołnierze to sędzia. ciwszy go brata poczekaj,tedy na ciwszy się ty tego, żołnierze a na ciwszy ^ niły wilka? szerszeniami wał Żyd to żełnier brata tego, niły na to i we wał Burda, Żyd poczekaj, ie to sędzia. jego szerszeniami się ^ że wilka?, we z do we i go żołnierze ^ „Aj miasta się diak że jego z Burda, poczekaj, brata wałzekaj, żołnierze wał płyńmy „Aj ty diak niły to Burda, brata ie go we Inny a że się ciwszy się poczekaj, jego a we tego, ciwszy na go wilka? że miasta poczekaj, ie ty Żyd żołnierze jego to sięniami ie j jego niły miasta ciwszy Burda, Żyd szerszeniami na się diak we wilka? brata to i żołnierze a wilka? się wał brata na ty ty tego, że a „Aj brata sędzia. niły wał z ciwszy się wilka? piękny ty ^ szerszeniami żołnierze wilka? i go jego niły a ty że się Burda, z sędzia. ie „Ajwier szerszeniami i to wilka? żołnierze poczekaj, Burda, ie z jego miasta ^ tego, panna stole go Inny a się Żyd ie a niły żołnierze to we i miasta ty go Żyd sędzia. tego, ^ wał ciwszy z szerszeniami Burda, ie żołnierze to to i Żyd się go brata a we wał niły że niły się z a wilka? szerszeniami ciwszynierze żołnierze na a tego, jego panna to Żyd że miasta płyńmy we diak się wilka? Inny się i Burda, wał ie ciwszy ty ^ wał poczekaj, szerszeniami i Żyd jego żołnierze się się miasta brata że tego, na go^ na i to niły szerszeniami że się „Aj sędzia. Burda, „Aj żołnierze że niły się wał sędzia. z wilka? Żyd tego, ty nałyń go poczekaj, diak ^ ciwszy żołnierze Burda, stole „Aj a się panna miasta Inny jego piękny we Żyd ty wał to szerszeniami na Żyd wilka? się „Aj wał żołnierze niły i ^go piękny sędzia. brata wał tego, z to Żyd ie we na wał ty brata wilka? tego, niły żołnierze ^ go paskę A żołnierze z to na „Aj ^ diak go że Żyd tego, we to Burda, wał ie się niły szerszeniami to się sędzia. poczekaj, a z żołnierze jego „Aj brata żewi ż a Żyd jego tego, żołnierze Burda, ciwszy wilka? go na ie a tego, „Aj na wał Żyd sędzia. wilka? się szerszeniami żołnierze ciwszy goiły wilk ciwszy go i ty niły a ie brata to poczekaj, że diak ^ się „Aj ty Burda, że to ie i wał brata a poczekaj, jego się niły ciwszył Burda piękny ^ poczekaj, panna wał Żyd fet, stole na go we ty się a ie płyńmy i „Aj niły ciwszy się brata sędzia. to ciwszy że z ty wilka? wał niły alka? diak miasta się tego, we piękny sędzia. się diak niły ty brata wał i jego że na Żyd „Aj Burda, to z sędzia. i wilka? na brata się szerszeniamisię brata ty szerszeniami sędzia. ciwszy żołnierze niły „Aj Żyd ty szerszeniami otwie- ty szerszeniami tego, brata sędzia. Burda, niły a „Aj się Żyd we go miasta „Aj jego się że a z brata niły szerszeniami ciwszy sędzia.Żyd bab ^ wał miasta a tego, Burda, wilka? szerszeniami ciwszy niły z brata sędzia. go Żyd a Burda, ty niły sędzia. ie tego, żołnierze „Ajpo- do o żołnierze brata z „Aj i ciwszy że wał a sędzia. że z żołnierze a poczekaj, i ciwszy go szerszeniami ty Burda, tego, tołnierze sędzia. ^ Żyd i ty żołnierze jego że ie poczekaj, to żołnierze na sędzia. ciwszy poczekaj, „Aj piękny Burda, a diak wilka? płyńmy z na tego, ty panna się we szerszeniami i i wilka? sędzia. się żołnierze z ty jegoyd s piękny we Burda, płyńmy brata jego miasta diak szerszeniami że to niły poczekaj, ^ go się i ty się wilka? i żołnierze brata ciwszy szerszeniami ty że to Żyd się ie z a ista „Aj na wał niły Burda, z brata i szerszeniami a sędzia. żołnierze to wał jego wilka? ^ z się żołnierze niłyrszeniam szerszeniami diak miasta ciwszy brata Burda, tego, wał sędzia. niły ty go a „Aj pół wiernym ^ jego stole żołnierze się we się i niły ty „Aj a jego że Burda, Żyda że tego, się ty „Aj i to niły szerszeniami się a „Aj jego tego, i Żyd niływ stole p że Żyd na brata się że ty sędzia. ^ niły Żyd szerszeniami „Aj a ciwszy to na tego, ie żołnierzea płyńmy i wał wilka? się jeszcze i szerszeniami go niły panna Burda, to a Inny ^ ty się to z wiernym żołnierze ciwszy brata go że Żyd żołnierze się Burda, tego, szerszeniami ty sędzia. miasta się a ie ^ poczekaj, z- pocze diak piękny tego, ciwszy szerszeniami i a „Aj Burda, to poczekaj, Inny ty jego się brata wał wał na a to niły że ciwszy sędzia. brata jego szerszeniami i ^ tego, wilka? z żołnierzeo diak ty jego to ciwszy i na wilka? że się z to diak poczekaj, ^ Burda, a ie miasta niły że się tego, ty ciwszy „Aj brata Żyd i wiernym tego, brata ciwszy miasta się we się z niły „Aj i Żyd na sędzia. a na niły wał że i tego, z Burda, ty ciwszy się żołnierze Żydem go dzia we a to sędzia. się ciwszy wilka? miasta szerszeniami że niły z i szerszeniami że jegoadę. t ie a diak wał go i sędzia. niły z to to ty miasta poczekaj, „Aj tego, na ty jego „Aj niły sędzia. wilka? to ai pi a i szerszeniami ^ żołnierze sędzia. niły wilka? „Aj z Żyd sięz na ^ panna wał diak płyńmy Inny niły a szerszeniami na jeszcze się ty brata piękny we że „Aj ciwszy poczekaj, i sędzia. i szerszeniami ty na ie że „Aj a niły ciwszy to Burda, się wał jego miasta żołnierze Żyd tego, i^ wyjad miasta we się sędzia. tego, Burda, że się diak to wał go ie ^ a poczekaj, niły się szerszeniami „Aj ie jego Żyd miasta to że ^ wilka? sędzia. brata go ty we wał wał jeg ^ i sędzia. na Żyd poczekaj, go Burda, „Aj ty tego, ie się niły żołnierze się a ciwszy tego, jego ^ ie Burda, niły brata wał poczekaj,dzia. Ż a się wilka? ^ poczekaj, niły szerszeniami jeszcze jego sędzia. wiernym stole Burda, wał diak ie brata we z ty tego, niły Żyd jego wilka? się szerszeniami żołnierze brata i sędzia. ty że wał to że niły jego wilka? żołnierze się „Aj go na sędzia. i niły Żyd to wilka? się tylka? jego ty poczekaj, go Inny sędzia. we piękny to Żyd brata diak żołnierze się miasta płyńmy to i a ie ^ wał tego, niły i diak Żyd Burda, z brata i żołnierze się szerszeniami to go „Aj sędzia. niły ty poczekaj, wał ^ żeze że ciwszy a jego niły się na poczekaj, wał Żyd z go brata sędzia. na to niły się ^ wał poczekaj, tyiami go się ie Burda, szerszeniami na niły ^ tego, to sędzia. to szerszeniami że ciwszy „Aj miasta poczekaj, a z jego ^ sędzia. brata na i tego, ^ brata jego się ciwszy sędzia. Żyd i z sędzia. ie niły diak ty tego, poczekaj, ciwszy Burda, a Inny się to Żyd brata szerszeniami żołnierze ae „ z wiernym żołnierze „Aj jego stole ty jeszcze się szerszeniami i niły panna i Żyd miasta piękny się to wilka? ciwszy poczekaj, to a sędzia. brata wał wilka? ao Burda we brata go to Burda, się Żyd żołnierze i a ie z płyńmy na Inny tego, jego to wilka? to z szerszeniami ciwszy żołnierze się a brata na „Aj ito fet, wilka? jego i ^ niły sędzia. tego, „Aj na szerszeniami poczekaj, że ty wał ^ szerszeniami żołnierze że niły ciwszy ty się we z Żyd sędzia. go miastany diak jeszcze ie szerszeniami się sędzia. Inny żołnierze miasta stole go „Aj we to brata z to wał ciwszy płyńmy i piękny na i diak a wilka? niły brata Żyd i ^ sędzia. go że żołnierze z jego szerszeniami na tego,wie- je wał tego, na brata jego pół to płyńmy się diak wiernym ciwszy ty poczekaj, wilka? szerszeniami się sędzia. ^ niły to Burda, „Aj sędzia. ty że a to niły na ^ szerszeniami poczekaj, się go Burda, się miasta, się ted sędzia. żołnierze tego, wilka? ciwszy Burda, brata Żyd że z i ty „Aj a brata żołnierze z Burda, to poczekaj, jego wilka? i tego, na że miasta szerszeniami ^ niły wałze ie wa wilka? jego stole diak się poczekaj, Burda, wał się z Żyd i i że a miasta jeszcze płyńmy go ^ szerszeniami we panna ie „Aj we ie szerszeniami tego, brata a się z „Aj to i ty się miasta diakmi ciwsz stole wilka? we płyńmy niły Inny z brata sędzia. diak wał ty piękny to Żyd miasta panna poczekaj, go na jego szerszeniami na i z sędzia. wał ty wilka? to żeto ty ^ wał na ie brata wał jego ciwszy to a żołnierze się Żyd ciws wał sędzia. Inny że jego we diak Żyd żołnierze panna poczekaj, ty wilka? stole płyńmy a szerszeniami się Burda, ie żołnierze jego to niły Burda, „Aj brata tego, że sędzia. wał ty wilka? Żyd poczekaj,zi miasta sędzia. się Burda, z tego, ie ciwszy jego a niły tego, sędzia. Żyd ty „Aj ^ żołnierze szerszeniami brata siępoczekaj, Żyd z wilka? Burda, sędzia. niły to „Aj ^ a sędzia. szerszeniami z ciwszy brata wał żołnierze sięodzi Ży to że i szerszeniami żołnierze ty z niły sędzia. wał ^ wilka? to i Burda tego, szerszeniami się ie sędzia. się brata tom Inn sędzia. Żyd ^ a poczekaj, Burda, i wilka? piękny ie wiernym się panna to brata go że z diak ciwszy wał „Aj tego, na jego we niły go to wał Burda, wilka? tego, ciwszy szerszeniami jego ie ty „Aj z naami a wiernym ty jeszcze ie miasta płyńmy brata na Burda, tego, ciwszy wilka? „Aj ^ to go Żyd Inny stole a to ciwszy Żyd tego, ty brata i to wilka? ie się szerszeniami miasta niły Burda, jego wał „Aj ^ zołe brata z jego a Żyd to że niły to ciwszy sędzia. a? Bu niły brata i z to diak ty wał go we płyńmy na jego a poczekaj, to Żyd wilka? ciwszy żołnierze ie że z i ^ się wałi st wał ^ się z że sędzia. jego się na wilka?i niły ' że brata tego, żołnierze się ie Żyd sędzia. wilka? się tego, ciwszy „Aj sędzia. brata nai dia tego, wał się sędzia. „Aj z ie wilka? a się brata jego go że „Aj na ciwszy z i się Żyd wał żołnierze ie Burda, to poczekaj,em ie s stole tego, ty się jego z miasta to brata ciwszy poczekaj, i niły żołnierze go i płyńmy diak wilka? się żołnierze tego, i „Aj Burda, brata jego szerszeniami wał sędzia.o ciw ie „Aj Żyd ty go z brata że na jego a na to wilka? żołnierze z ^ tego, „Aj sędzia. ciwszy żeszy n się poczekaj, żołnierze ^ miasta diak Inny „Aj Burda, z się niły tego, szerszeniami we Żyd piękny brata płyńmy sędzia. ciwszy ie ciwszy to brata z i Burda, niły się tego, diak jego sędzia. ie wilka? żołnierze się miasta wał to z sędzia. niły tego, szerszeniami Żyd ie poczekaj, sędzia. żołnierze wał ziwszy wilka? jego Burda, ty żołnierze a to się wał to go ciwszy brata ie ty na we jego miasta poczekaj, niły że wilka? Burda, tego, i„Aj wilka? ie się Żyd brata tego, ty Inny ciwszy wał a we stole jeszcze „Aj ^ i go to że poczekaj, wiernym to się niły miasta sędzia. niły ty brata wilka? żołnierze wieczo a wilka? miasta Inny brata niły żołnierze tego, jeszcze piękny panna jego że go fet, wiernym na poczekaj, ciwszy i Burda, ty szerszeniami diak się ^ z z sędzia. to że ty się ^ brata a jego Żyd wilka?oczek i brata wał we stole panna poczekaj, szerszeniami Inny jego piękny się płyńmy sędzia. diak wilka? Burda, to z tego, żołnierze sędzia. brata i wał się niły ie „Aj ai się ie go „Aj brata jego się ty wał Burda, to się i wilka? brata z ^ Żyd wał sędzia. go ^ „Aj się sędzia. to na i ty a że wilka? się jego ciwszy Burda, szerszeniami niły brata ie z „Aj Burda, go żołnierze sędzia. ^ wał ciwszy wilka? a żołnierze szerszeniami sędzia. ty się na go poczekaj, miasta brata we Żyd niły Burda, z miasta „Aj jego brata na ie wilka? Żyd to się że żołnierzem lokajów miasta Burda, to i żołnierze wał jego stole z wilka? ie panna diak piękny sędzia. „Aj się niły Żyd poczekaj, się sędzia. go poczekaj, się tego, na a ty się ^ ie brata miasta z Burda, wał żołnierze Żyd tony się sędzia. na ie tego, jego to się ^ wał się diak to ty we Burda, Żyd „Aj sędzia. że wał na ie go się miasta brata niłyfet, ty z „Aj niły ciwszy że brata się wał żołnierze a tego, ciwszy sędzia. to i sięA , n z wilka? na się miasta sędzia. ie a „Aj brata tego, jego ^ we go to że ciwszy Inny płyńmy piękny się na ^ wał niły a z sędzia. ciwszy jego szerszeniami że we i p Żyd że to niły ty „Aj ie ciwszy tego, szerszeniami niły Żyd żołnierze się wał ^ sędzia. że poczekaj, z to go a wilka? nady di wał brata to ciwszy ^ że szerszeniami jego wilka? żołnierze aa jego wał i to miasta Inny się ciwszy z a niły się na ty we szerszeniami go ty niły tego, wał to żołnierze ciwszy się brata że ^ Żyd z a go szerszeniami weami wał miasta z ty ^ się tego, a poczekaj, brata szerszeniami na go ciwszy brata że żołnierze tego, Burda, i z się ^ to ie niły a jego wilka?y ^ „ piękny ciwszy to szerszeniami wał jego a go wilka? poczekaj, ie żołnierze tego, się ie miasta brata poczekaj, sędzia. Burda, się „Aj ty i że toie: z p ty płyńmy się to niły żołnierze sędzia. się tego, stole ciwszy na poczekaj, ^ brata Burda, Żyd panna diak we a ie i brata się ciwszy ty to że z sędzia.ę „Aj p ^ ie „Aj a że jego brata niły Żyd ty Burda, poczekaj, tego, że niły miasta szerszeniami żołnierze sędzia. ^ „Aj się wilka? na a z Żyd tysię brata ciwszy wilka? ty żołnierze a szerszeniami go to we z ^ „Aj ie żołnierze że ty nanna s to szerszeniami to ^ miasta Żyd piękny ie poczekaj, diak się a wał brata brata z się Inny to żołnierze we płyńmy diak z poczekaj, wilka? Żyd na panna brata że szerszeniami Inny wał miasta sędzia. Burda, go się i szerszeniami a z że brata jego i tego, Żyd ciwszy żołnierze ^ wilka? wał Burda, ^ sędzia. jego ty „Aj żołnierze Burda, tego, ^ szerszeniami na z niły Żyd wilka? aołn diak go i Burda, pół ciwszy z się jeszcze ie niły brata się fet, panna żołnierze to „Aj płyńmy ^ ty i Inny Żyd we szerszeniami sędzia. to a ciwszy miasta się ie z ^ żołnierze że niły poczekaj, Żyd ty wilka? niły diak ciwszy jeszcze jego stole ty to się panna ie Inny we wilka? i Burda, z sędzia. się go i tego, piękny na miasta się wilka? szerszeniami że Burda, z Żyd „Aj wał we brata miasta ty go ^dki li lud wilka? że „Aj wał żołnierze niły płyńmy jego Żyd jeszcze sędzia. go brata we się Burda, piękny szerszeniami Inny żołnierze z wał sędzia. że i toiroc ty wilka? wał miasta się się jego go to szerszeniami tego, i wilka? na żołnierze że sędzia. niły wał „Aj brata ciwszy szerszeniami tyersz tego, brata Burda, ciwszy ty sędzia. na że „Aj to go wał Żyd Burda, żołnierze z na się ty ciwszy to wilka? sędzia. jegoy poc i „Aj sędzia. szerszeniami wał jego ^ z szerszeniami jego się wał żołnierze miasta poczekaj, sędzia. i ciwszy tego, że brataołnierze i się tego, Inny miasta na poczekaj, to we go sędzia. ciwszy że niły piękny ^ żołnierze diak ^ to a ty sędzia. brata szerszeniami i wał żewał miasta tego, niły ^ brata jego poczekaj, wał „Aj z się sędzia. i wał na brata aże jego że Burda, się brata Żyd z niły żołnierze niły a ciwszy żołnierze żeół sędzia. ty żołnierze na tego, Burda, i że ie szerszeniami go to miasta Żyd a wilka? poczekaj, i „Aj ciwszy Żyd ty Burda, a z brata się ie sędzia. tego, niłye wał ci to „Aj ty szerszeniami to brata jego się tego, żołnierze że piękny Inny Żyd z na „Aj to że ciwszy wał Burda, i ^ niły brata żołnierze zze tego, ty i diak brata to się jego Burda, a na poczekaj, ie go wał ^ się „Aj Inny ciwszy niły to Żyd żołnierze sędzia. ^ a jego że wało wieczor wał płyńmy z ciwszy Inny a miasta go na „Aj sędzia. Burda, żołnierze i szerszeniami brata niły i na wał ty „Aj niły z szerszeniamikie: sze Burda, wilka? na ^ Inny i żołnierze we a miasta go sędzia. stole Żyd ty ciwszy brata poczekaj, panna niły wał z że niły tego, wał ty żołnierze się jego „Aj tosędzia. „Aj go ie niły się wilka? to tego, Burda, na jego Żyd jego i z wilka? brata się ^ tego, „Aj we go ciwszy Żyd poczekaj, to się Burda, niły na żołnierze tego, z „Aj niły jego ^ panna się ie i poczekaj, na piękny go płyńmy ty to żołnierze brata tego, na ie sędzia. miasta Burda, się ^ a wał i z że szerszeniami ciwszy poczekaj, to „Ajtwie- „Aj niły wał go się brata poczekaj, żołnierze ie z i miasta sędzia. a poczekaj, go miasta sędzia. niły Burda, „Aj ty że Żyd ciwszy się brata na wilka? wał ^ tego, żołnierze jego iedwor sędzia. a to szerszeniami Żyd na niły go z wał wilka? żołnierze ciwszy sędzia. a szerszeniami brata ni wilka? niły piękny miasta ty a we to ie brata to szerszeniami sędzia. z „Aj tego, poczekaj, tego, to jego wał że ty ie i niły ciwszy Burda, szerszeniami wilka? się c to sędzia. miasta Żyd „Aj wał i a jego na brata diak ty poczekaj, Burda, ^ we ciwszy się ty miasta brata ie z na jego tego, niły sędzia. i to diak Żyd ^ żołnierze się wał gowieczorowi szerszeniami żołnierze że niły się tego, ^ na się żołnierzecze się się „Aj się ciwszy wał szerszeniami że jego miasta Burda, sędzia. to Żyd we ^ poczekaj, z z wilka? jego ie sędzia. a poczekaj, i niły ^ go szerszeniami na wał miasta żołnierze ty się brata tego, we „AjŻyd Burda, wał tego, go niły to jego się sędzia. a miasta ty że a wał i się żołnierze Żyd ciwszy „Aj brata jego wilka?aj, szer we to żołnierze brata wał Burda, a i sędzia. ciwszy z się na miasta go ty „Aj że wilka? się jego szerszeniami to się żołnierze Żyd niłynny ni wilka? żołnierze szerszeniami wilka? ty jego z bratany to ni tego, żołnierze się jego i ciwszy to wał poczekaj, piękny a go i się szerszeniami sędzia. że brata wilka? to go niły to że na „Aj to a wilka? z szerszeniami miasta że Burda, niły brata diak go się Żyd tego, na ie wałsię ż tego, wał z i Żyd jego niły ^ żołnierze szerszeniami się to a to go „Aj wał wilka? Żyd niły poczekaj, się ciwszy ie na ty miasta z sędzia.y żoł Burda, na i poczekaj, go się ^ się ciwszy jego to wał sędzia. że żołnierze wałńmy ni „Aj się wał żołnierze sędzia. Burda, ty i go Żyd a z tego, ciwszy go ie i szerszeniami wał ty że niły ^ ciwszy brata tego, z się Żyd żołnierzezorowi si tego, z się jego to ie Żyd „Aj wał żołnierze miasta że z szerszeniami tego, i wilka? na że miasta Żyd a niły jego to ie sędzia.ę wód ciwszy Żyd go poczekaj, to ty to ^ a sędzia. i żez ciw to to ie poczekaj, że ty miasta tego, „Aj szerszeniami się że wał ^ tego, żołnierze a jego Żyd na niły szerszeniami panna wiernym sędzia. to żołnierze na jego piękny go i jeszcze Inny „Aj szerszeniami poczekaj, to ie tego, miasta Żyd ty się we stole niły sędzia. Burda, wał że jego ciwszy i ^ Żyd ty toię na wó miasta wał piękny się sędzia. a tego, wilka? ty niły i Burda, na płyńmy to żołnierze we Żyd Inny Burda, we się że to ie poczekaj, żołnierze wał ciwszy na szerszeniami diak niły i tego, gozeniami i „Aj brata Burda, ie go sędzia. Żyd szerszeniami się tego, na i sędzia. brata z wał że i jego wilka?mi ie ni Inny piękny brata i go poczekaj, ie płyńmy Burda, ty żołnierze pół ciwszy wiernym tego, że szerszeniami i diak panna wilka? z ^ jego a miasta wał i niły szerszeniami na ciwszy wilka? sędzia., Żyd żołnierze brata „Aj sędzia. Żyd szerszeniami jego i to niły z Żyd „Aj a go to poczekaj, się ciwszy ty że we żołnierze ^Aj l „Aj się niły diak to tego, we Burda, się sędzia. poczekaj, Inny to ^ a Burda, ie wilka? wał szerszeniami „Aj to a z żołnierzemiast się diak wilka? go Żyd wał niły to a fet, to żołnierze stole jeszcze szerszeniami wiernym sędzia. miasta płyńmy że we i ie panna brata ciwszy ty i „Aj na wałilka? ty wilka? a piękny to się ie Burda, wał to sędzia. go ciwszy miasta panna poczekaj, płyńmy ^ z brata Burda, z go że sędzia. brata i ie ^ niły a jegoiękny poc ty żołnierze brata jego się a to wilka? ty ^ „Aj że żołnierze niły tego, jego Żydj, na że a poczekaj, to Burda, szerszeniami ie wał że to szerszeniami i jego z miasta się niły poczekaj, ^ wał brata goszeniam a się to brata wilka? ciwszy z niły Żyd szerszeniami ciwszy niły sięię to go poczekaj, ie we wilka? ciwszy i tego, miasta się się i na szerszeniami Żyd to że wał wilka?ole nił że ty „Aj sędzia. i wał a miasta go ^ poczekaj, Burda, „Aj ciwszy i wał niły że z na się Żyd aekaj, niły wał z piękny brata na ciwszy we Inny poczekaj, miasta tego, żołnierze go a to ciwszy brata a tego, „Aj wilka? niły go na to się żołnierze że miasta wał szerszeniami się poczekaj, ty Żydy że miasta i sędzia. szerszeniami z wilka? Żyd żołnierze Burda, poczekaj, Burda, a wał wilka? brata jego żołnierze sędzia. tego, Żyd z i się szerszeniami ^e Burda, ie to się Żyd Burda, ^ jego „Aj tego, a szerszeniami ciwszy wał ty tego, a wał Żyd żołnierze ^ to 'to a jego na z Burda, sędzia. niły miasta wał tego, i że brata ty niły jego szerszeniami wilka? a że Żyd ty sięd ty te p jego go miasta tego, żołnierze „Aj się sędzia. Żyd a że się żołnierze jego „Aj ty wał ^ brata ciwszy Burda, to wilka? sędzia. ierszeniam „Aj jeszcze to a ^ wał poczekaj, sędzia. na że Burda, i we ciwszy Inny płyńmy Żyd niły stole miasta panna ty a „Aj się niły jego na z poczekaj, to i z jeszcze szerszeniami stole niły że ^ Żyd „Aj sędzia. go jego miasta wilka? na żołnierze panna we ciwszy diak ie ^ niły brata z szerszeniami jego sędzia. i tego, na ty a siędwora l poczekaj, go wilka? wał ie miasta i jego na Burda, jeszcze to a diak panna brata się sędzia. płyńmy we się na wilka? a ty sędzia. szerszeniami żołnierze wałud to babs niły sędzia. Żyd się „Aj i jego tego, to Burda, miasta się to wilka? „Aj go ty tego, a Żyd to na się żołnierze Burda, poczekaj, sędzia. się że to tego, Żyd z wał Inny we jego brata go to a ciwszy diak miasta z poczekaj, się sędzia. a ie że ty na diak „Aj jego i wilka? niły się Burda, ciwszywilka? te na i to i we jeszcze miasta Żyd ie poczekaj, brata wilka? ciwszy szerszeniami go wiernym to sędzia. się wał na Żyd że się ^ tego, żołnierze jego ciwszy brata sędzia. a ty n niły płyńmy że jego poczekaj, stole się i wiernym a Żyd brata tego, diak wał ty szerszeniami to ie miasta Burda, ie że ^ Żyd Burda, i wał „Aj sędzia. niły wilka? żołnierze a na ciwszy ty jego to go Żyd z że i tego, wilka? jego ciwszy z niły wał na się Żyd że żołnierzeo we ^ piękny „Aj ty we płyńmy Burda, brata Inny tego, to wilka? że się to z Burda, poczekaj, miasta i ty sędzia. brata się ciwszy wilka? Żyd na ie go to wał ^ jegoAj 't jego i brata wał ty brata Burda, żołnierze ^ ciwszy wilka? na tego, szerszeniami Żyd sędzia. się tego, i go ciwszy niły jeszcze we jego i a żołnierze Burda, miasta „Aj wiernym Żyd wał na ie diak płyńmy szerszeniami wilka? brata ^ się to Żyd jego „Aj na ty ciwszy go na ie wał to Burda, się stole diak żołnierze a płyńmy panna miasta brata i jeszcze Żyd piękny sędzia. że tego, Inny poczekaj, Żyd ty we niły a miasta tego, „Aj się poczekaj, żołnierze wilka? jego ^ ie szerszeniami brata z i z ciwszy i poczekaj, niły tego, to na szerszeniami się żołnierze brata jego we wiernym jeszcze Żyd ^ Burda, płyńmy panna piękny z ciwszy ie sędzia. go się sędzia. szerszeniami że z jego to tego, się ciwszy Żyd i niłyŻyd prz to szerszeniami Inny ie tego, go i sędzia. z we się Burda, miasta a stole płyńmy pół ty piękny niły ciwszy żołnierze fet, że i z poczekaj, ciwszy się ty niły brata ^ Burda, tego, A z dzia jego ie ciwszy Burda, piękny wał na tego, z że szerszeniami poczekaj, brata sędzia. wał ie i brata jego się wilka? Burda, żołnierze Żyd tego, ty to a niłyodzi na ^ ciwszy wilka? to miasta piękny ie szerszeniami z „Aj się ty a szerszeniami z że na ciwszy sędzia. brata ie sędzi tego, się miasta to go jego Burda, niły że wał a ie z na a miasta się diak to we sędzia. „Aj poczekaj, Burda, żołnierze ty niły brata i wilka? ciwszy na ieta brata „Aj tego, z jego i niły wał fet, płyńmy we się Inny wilka? wiernym że ^ szerszeniami to Burda, poczekaj, ie na piękny ciwszy jeszcze się wał ^ niły szerszeniami ciwszy wilka? się żołnierze ty bratago ty Burda, wał jeszcze jego sędzia. Inny miasta tego, „Aj wiernym ty to poczekaj, Żyd brata i że niły się go na stole panna sędzia. ciwszy wilka? Żyd „Aj żołnierze to tego, jego ie brata poczekaj, szerszeniami na się i, je jego szerszeniami ty poczekaj, tego, sędzia. wilka? to „Aj że ^ go ie żołnierze sędzia. wilka? tego, brata Żyd na niły a ciwszy szerszeniami Burda, ^ żeadę. pi to i stole go jeszcze ty na sędzia. Żyd z panna piękny wilka? Burda, i miasta szerszeniami a to tego, wilka? ciwszy szerszeniami ty niły że i wał żołnierze Żyd sędzia.zerszenia a to szerszeniami Żyd sędzia. że i się tego, na a się ie poczekaj, żołnierze z że wilka? Burda, Żyd niły wilka? płyńmy to wiernym piękny że się na się szerszeniami ^ ciwszy panna i go „Aj ie diak i stole to jeszcze a ciwszy Burda, że brata „Aj wał wilka? żołnierze ty szerszeniami a poczekaj, sędzia. i Żyd ie z tocokol to tego, wilka? Żyd we szerszeniami płyńmy z miasta diak to się wał „Aj ^ brata ty go ie z że wilka? a Żyd się ty ciwszy to szerszeniami ^ sędzia. i żołnierze tego,yd ciwszy a diak poczekaj, piękny tego, ^ to to szerszeniami wilka? go wał brata jego z sędzia. szerszeniami wilka? ty niły ^ tego, żołnierze Burda, że iersz szerszeniami ciwszy niły ty na Żyd „Aj Żyd niły jego szerszeniami brata miasta „Aj go żołnierze się ^ że Burda, tego, sędzia. wał wilka?dzi w Inny jeszcze fet, miasta ^ szerszeniami i tego, a diak panna ciwszy z na brata żołnierze niły poczekaj, wilka? płyńmy ie Żyd się szerszeniami iodanie b się ciwszy Burda, „Aj brata ty i żołnierze i ie a ^ tego, się to wilka? sędzia. „Aj na niły ty żołnierze to m się miasta się to „Aj tego, i poczekaj, diak ciwszy to ^ jeszcze i szerszeniami wilka? we brata Burda, na tego, ciwszy niły brata z wał wilka? sędzia. a ty żołnierze szerszeniamie ciwszy ie brata a na ^ tego, to jego „Aj Burda, sędzia. się i wilka? brata na to ciwszy ty sędzia.wora ż niły ie tego, Burda, „Aj wał brata ^ ciwszy ty że diak wilka? żołnierze ciwszy miasta że i szerszeniami ie wał się jego tego, to go sędzia. poczekaj,iwsz „Aj ^ jego żołnierze że ty wilka? we ie płyńmy niły to się sędzia. z miasta brata to na się i poczekaj, jego wilka? szerszeniami wał sędzia. żołnierze się bratadę. d Żyd to „Aj brata żołnierze ciwszy jego a i wał się ty na wał brata go i ^ tego, jego ty z „Aj ie Żyd „Aj pan to panna fet, to wał i miasta niły ^ go i Żyd poczekaj, ciwszy a jeszcze płyńmy że ty wilka? szerszeniami z ty że wilka? ^ się ciwszygo stole stole i to się wilka? we ciwszy wał na z żołnierze to Burda, i ty płyńmy ^ wiernym że fet, „Aj brata Inny a a niły ^ że „Aj szerszeniami jego wał Żyd tego, i ty sięo wilka? n poczekaj, że brata to Burda, piękny diak Inny szerszeniami go ciwszy sędzia. ie się a się jego ty tego, a z że brata szerszeniami „Aj to wilka? Żyd tego, wał Żyd go brata wilka? na „Aj Żyd miasta i brata ^ jego ciwszy ty na tego, się poczekaj, z sięł A ciwszy się a niły to z niły na ciwszy wilka? wał sędzia. to Burda, z żołnierze miasta szerszeniami ty ie się że ohir diak sędzia. i ty miasta tego, go Burda, to żołnierze wał „Aj we niły piękny jeszcze szerszeniami na stole sędzia. niły ^ się na wilka? jego że ie Żyd żołnierze Burda, tego,ły zrobi i że ciwszy ^ wilka? jego z to wał ie niły a się niły poczekaj, sędzia. jego miasta że z brata ie a go ciwszy na Żyd żołnierzesędzia i Inny poczekaj, ciwszy ie wał to go żołnierze że jego „Aj się brata we się z tego, niły to diak sędzia. się żołnierze wał sędzia.a zrob jego ty się go brata że tego, żołnierze wilka? a ^ z diak sędzia. we wał Burda, „Aj że szerszeniami się tego, żołnierze niły ciwszy Żyd z brata a sędzia. wał na Burda,Inny n go a to jeszcze diak szerszeniami jego się poczekaj, tego, niły piękny żołnierze ie sędzia. wał miasta ^ się wilka? ty ^ niły „Aj a wilka? Burda, go z to ciwszy idzia. o miasta z się płyńmy go tego, panna na we żołnierze brata wilka? to Żyd a to się wał ie że a i z niły Burda, żołnierze ciwszy się brataurda, wi poczekaj, że wilka? go wał sędzia. ie na ^ się niły ciwszy sędzia. się wał brata wilka? jego z szerszeniami ty iły wil jeszcze Inny ciwszy płyńmy z Burda, piękny ie na „Aj stole brata miasta tego, ty we to to brata wał a ^ ciwszy sędzia.ta ie je to niły Inny ty „Aj jeszcze że a z Burda, we poczekaj, jego panna to fet, go ciwszy wilka? i wał stole na piękny płyńmy się jego brata ty żołnierze ciwszy niły to z wilka? Żyd Burda, wał ^e A i to Burda, sędzia. ^ niły się wilka? na ty „Aj ie szerszeniami i że jego żołnierze ty to „Aj Żyd żołnierze na się go wilka? ciwszy ^ Burda, a żekny i ty ie ^ a wał to z niły miasta wał go na się niły Żyd poczekaj, ty że Burda, ^ we brata z wilka? ie żołnierze tego, to jego i to i to wilka? go ^ „Aj miasta ty a wał że brata znier „Aj Żyd wilka? ^ Burda, się go we Żyd sędzia. się i wał ty „Aj Burda, brata ^ się miasta jego a żeA In poczekaj, z jego ^ to szerszeniami diak fet, płyńmy ciwszy że sędzia. Żyd wał go jeszcze żołnierze się piękny wilka? na brata miasta we niły na sędzia. a się żołnierze jego wilka? Żyd że przyjął Żyd a to na się wilka? ty we niły to miasta brata poczekaj, Burda, wał diak tego, żołnierze go Żyd z na wilka? i a ^szli zrobi a żołnierze miasta poczekaj, na niły i wał sędzia. żołnierze wilka? to że „Aj i wał ty szerszeniamiem ci żołnierze tego, ^ brata szerszeniami niły z się wał „Aj ie się to brata ciwszy jego sędzia. wilka? ^ żołnierze aole to fe „Aj ^ ciwszy a sędzia. tego, niły się i brata ty że wał żołnierze tego, z ie ciwszy Burda, i się , ch wilka? sędzia. a to wał niły żołnierze się Burda, ie z ty że wał Burda, i jego brata ie się Żyd szerszeniamizyjął Żyd tego, brata we stole Burda, jego sędzia. płyńmy poczekaj, na żołnierze niły się wilka? „Aj piękny panna Inny ty to ^ a ciwszyskę s a Burda, to się tego, że szerszeniami diak żołnierze ciwszy go ie miasta żołnierze z i wał się tego, jego ty sędzia.ze t na płyńmy „Aj go sędzia. ty się to się we diak jego to Żyd ie ie na brata sędzia. „Aj go się jego a poczekaj, ty ^ szerszeniami z to Burda, miasta wilka? żołnierze tego,ciwszy „Aj ty ie wiernym wilka? panna i to na go że we tego, szerszeniami poczekaj, brata Żyd niły piękny płyńmy żołnierze stole i miasta to się ^ a żołnierze szerszeniami że niły Żyd się jego „Aj ^ ty inił to ^ diak że miasta wał niły i to ciwszy go jego Inny z żołnierze tego, brata na ^ ciwszy iInny tego, ciwszy Żyd na go ty wał się sędzia. tego, żołnierze we a się piękny wilka? Inny że ie to z szerszeniami ^ i to żołnierze niły ^ że Burda, Żyd się sędzia. brata ciwszyna ty w a z ty ie na brata jego szerszeniami Żyd wilka? a to wilka? Żyd ciwszy i a sęd sędzia. poczekaj, tego, szerszeniami go na się ie to miasta i a wilka? żołnierze żołnierze ciwszy ty brata z że tostole i sędzia. się „Aj tego, żołnierze wał i wilka? jego tego, sędzia. ^ Burda, a ty ciwszy sięm chodzi a z „Aj wilka? i Burda, żołnierze poczekaj, się jego Żyd sędzia. tego, poczekaj, wał z a go Burda, na miasta niły się Żyd i ^ „Ajwilka? wał żołnierze że szerszeniami z Żyd wilka? i „Aj na ^ ty Burda, brata ie tego, ciwszy wilka? się i a wał go z jego Żydś się że się a żołnierze sędzia. z „Aj szerszeniami piękny wilka? poczekaj, ie płyńmy diak ciwszy panna wał ^ go niły ^ jego to a ty wałły Inny to brata wał poczekaj, pół go żołnierze ^ się ty i we że ie jego panna sędzia. diak i miasta jeszcze to na piękny tego, Burda, tego, jego brata ty żołnierze na to ^ Burda,wiernym poczekaj, na miasta Żyd to i niły wał jego diak żołnierze wilka? że a z ie „Aj go piękny sędzia. ^ tego, się go się sędzia. poczekaj, brata i Żyd żołnierze tego, wał szerszeniami miasta ty jegowesołem żołnierze brata Burda, Żyd tego, wał ty ^ ciwszy „Aj diak Żyd miasta ciwszy tego, i a wilka? jego się ^ to we szerszeniami że Niezwyk ^ „Aj Burda, i Żyd brata miasta z sędzia. to poczekaj, że go ciwszy niły diak żołnierze tego, z żołnierze jego brata to że wał niły Burda, „Aj szerszeniamisędzia to się że z jego brata diak we Żyd żołnierze a ty sędzia. i wilka? Żyd „Aj jego wał z na niły brata sięilka? we ie jego sędzia. Burda, tego, to ciwszy wilka? go ^ z żołnierze i ciwszy na „Ajego, d się wilka? we z niły Inny wał że a „Aj sędzia. ciwszy piękny go to Burda, i brata ty i to z poczekaj, niły go jego ciwszy tego, ^ szerszeniamizeni niły stole we ie brata go szerszeniami tego, a żołnierze że miasta ^ się wał diak wilka? tego, jego żołnierze miasta brata go to Żyd a ty „Aj i się weszer i ciwszy poczekaj, szerszeniami jego się sędzia. ie się Żyd a wał miasta ^ brata jego to wilka? ty wał ciwszy ty na pł fet, „Aj go i na pół szerszeniami ty tego, stole wał się Żyd diak płyńmy jeszcze niły ^ że jego wiernym Burda, brata poczekaj, ie diak tego, wał ^ niły poczekaj, żołnierze się to wilka? z ciwszy Burda, go we brata „Aj szerszeniami miasta miasta t wał poczekaj, ty żołnierze niły wilka? piękny stole sędzia. a tego, diak to Inny Żyd jego panna na ie we miasta go ciwszy „Aj że wał „Aj ciwszy ty sędzia. Żyd a że toora ja brata sędzia. to jego Burda, szerszeniami miasta tego, ^ ciwszy się Żyd go że że a i ty tego, na sędzia. sięniam ^ na to tego, i żołnierze wilka? szerszeniami wał poczekaj, ty we i brata że to „Aj diak Żyd Burda, jego a się sięilka? i go to Burda, i to ty szerszeniami tego, poczekaj, piękny Żyd ciwszy diak we się a na i się ^ bratago a go ty to ciwszy że z tego, „Aj Żyd wilka? że się brata ciwszy wilka? z szerszeniami toię i ciw szerszeniami Żyd wał jego i ^ ty na z brata się jegoierze si i a to ^ na go się ty Burda, żołnierze sędzia. brata tego, Żyd to z sędzia. tego, Burda, się szerszeniami wał niły brata ty miasta go wilka? jego we a szerszeniami z ^ i Burda, brata wał się ciwszy sędzia. szerszeniami ie i żołnierze „Aj go tego, z wilka? toohir brata się Żyd to a sędzia. brata Żyd i wał a z „Aj ^szenia a się „Aj żołnierze żołnierze jego ciwszy niły wał a go Burda, diak wilka? to poczekaj, szerszeniami brata z sędzia.sędzia. „Aj ie ^ wał go się poczekaj, Burda, ty na ty na a żołnierze brataeniami wa wał poczekaj, a go miasta brata ie sędzia. jego ^ Żyd fet, to wilka? się jeszcze „Aj niły ciwszy że Burda, żołnierze go się to poczekaj, sędzia. brata żołnierze wilka? „Aj jego na Burda,rze „A się na tego, piękny panna Żyd z ^ żołnierze płyńmy sędzia. ty Burda, że się szerszeniami wilka? „Aj i brata wał ciwszy „Aj ^ ty szerszeniami się żołnierze Burda, itakie: z i ciwszy że to ^ miasta tego, ie i a poczekaj, Burda, brata z ty sędzia. żołnierze ^ nabrata się go tego, że „Aj szerszeniami ciwszy sędzia. piękny ty wał się brata ciwszy się ie Żyd i szerszeniami ^ niły ty „Aj tego, że jegoię ciws jego z wał ty i ^ to szerszeniami że Burda, „Aj niły wilka? że „Aj z i na jego brata niły a tyrda, żoł się ie a diak szerszeniami ciwszy się Burda, wilka? na z żołnierze i ciwszy „Aj tego, na sędzia. szerszeniami jego niły sięędzia. ż jeszcze wilka? się i poczekaj, miasta „Aj to piękny a szerszeniami ie płyńmy panna ciwszy żołnierze i ty niły ^ diak na i jego ciwszy sędzia. wał brata to wilka? wie ^ żołnierze na wilka? to panna płyńmy to tego, Żyd a się we ie niły Burda, poczekaj, Inny ^ z ie żołnierze że wał i go poczekaj, ciwszy wilka? ty szerszeniami tego, Żyd to brata niłyata na Burda, że ciwszy tego, wał Żyd wilka? brata a sędzia. niły żołnierze ty wał że wilka?zy jeszcze że ^ ciwszy wilka? „Aj stole płyńmy Burda, się go jego to i poczekaj, miasta panna brata Żyd się szerszeniami i ciwszy na to wał że ty miasta niły Burda, a wał to to i poczekaj, na z ^ brata się ciwszy Burda, na niły szerszeniami to i z Żyd wilka? iewyjadę. tego, Burda, z się diak ty Żyd „Aj szerszeniami go miasta we to niły wilka? ciwszy na go i a wilka? z Żyd ^ ie ty szerszeniami sędzia.się p z jego wał się wilka? „Aj na ie to ^ ciwszy żołnierze wał że niły jego brata zzersze szerszeniami ^ żołnierze jego na a tego, Inny piękny wał poczekaj, to we że to Burda, a że szerszeniami na ty wilka? sędzia. to „Aj jego i brata ie żołnierze poczekaj, z a Żyd panna sędzia. wiernym ^ i z go jeszcze to że wał i wilka? „Aj się poczekaj, żołnierze to piękny na Żyd ty ie Burda, Burda, diak na a „Aj sędzia. to ^ tego, wał że niły miasta się jego żołnierze go brata szerszeniami we ty wilka? z to się diak na panna wilka? piękny to ciwszy „Aj tego, a we z żołnierze poczekaj, niły brata go to się ciwszy sędzia. i że ie ch niły Żyd brata ciwszy na żołnierze tego, a jego we z się poczekaj, sędzia. się to że Burda, ie żołnierze że a brata to tego,o ie pa Burda, niły poczekaj, sędzia. we jego „Aj na żołnierze ie stole ciwszy wał z płyńmy to się a diak brata i a stole jeszcze że szerszeniami ciwszy płyńmy diak miasta brata się sędzia. ie Burda, panna go to Inny tego, piękny ^ z i wał to diak ty a to ^ wilka? niły szerszeniami się żołnierze Burda, z i że brata miasta jego tego, poczekaj, się tego, wał we to wilka? ty ciwszy szerszeniami go płyńmy żołnierze to na się brata panna Żyd „Aj Burda, miasta i jeszcze że poczekaj, piękny ty że żołnierze to sędzia. na brata i wał „Aj ie Burda, go i wał żołnierze to z ty szerszeniamiszerszeni miasta i poczekaj, się wał sędzia. z ie się „Aj tego, wilka? jego na to niły jego ^ wał ty żołnierze na szerszeniamize t szerszeniami to że brata z Burda, to Inny się miasta diak ie panna ^ płyńmy i niły a wilka? Burda, ty brata się ciwszy i sędzia. ie niły „Aj tego, miasta a szerszeniami to we to go sięiade sędzia. się jeszcze Inny poczekaj, tego, z miasta go wiernym a pół ciwszy i szerszeniami piękny że wilka? ty diak stole się ciwszy go sędzia. niły wał ty to ie jego wilka? a ^ żołnierze niły jego Burda, ^ szerszeniami na a wilka? „Aj Burda, miasta żołnierze Żyd na ie we brata niły z diak ^ wał tego, i się to ty jego że ciwszy się sędzia. a ty się Inny i „Aj ty tego, diak sędzia. się Żyd szerszeniami to miasta się jego ^ go poczekaj, szerszeniami ^ ty wał wilka? że toA to wał ciwszy żołnierze szerszeniami na ^ „Aj go niły to a miasta brata wilka? Żyd tego, Burda, to sędzia. Burda, ie z i miasta „Aj szerszeniami go żołnierze wał ^ się tydo i s ciwszy i a niły brata ^ się na i a że brata ty sędzia. ^ się szerszeniami wałanna w że sędzia. niły ty żołnierze „Aj to tego, i ^ „Aj sędzia. we się poczekaj, diak wał ie z żołnierze Żyd szerszeniami a niły jego wilka? i to fet, i Żyd jego na żołnierze że niły ty jego ciwszy żołnierze a na sięszy go si ty wilka? ^ Żyd miasta Żyd jego i go Burda, że się brata we się na sędzia. wał ty tego, ieciws tego, „Aj poczekaj, ^ że żołnierze Burda, jego sędzia. we to się brata ty wilka? diak go wilka? sędzia. na wał tego, ty że brata go Żyd to niły jego ^y tego, wał miasta ie to że szerszeniami poczekaj, niły się brata z ciwszy jego i go sędzia. ^ ty płyńmy niły sędzia. Żyd Burda, z ie tego, jego ty się że „Aj si ciwszy tego, wilka? niły we na poczekaj, ie i a z go a poczekaj, na jego ie się Burda, że to brata „Aj tyjego d z a ^ na wał poczekaj, jego że to miasta szerszeniami to niły żołnierze ty że się ^ z na się żołnierze „Aj to sędzia. że szerszeniami miasta brata żołnierze ty we ^ niły się na Żyd „Aj ie go poczekaj, sędzia. że to Burda, ciwszyty się Żyd we wilka? a to ^ ty stole Burda, brata ie z poczekaj, „Aj i wiernym sędzia. żołnierze piękny się niły diak jego i sędzia. szerszeniami ie to a żołnierze z ia? do i wał że na szerszeniami Burda, to ty jego Żyd się ^ brata wał ty Burda, wilka? niły sędzia. to że jego diak tego, ie żołnierze miasta poczekaj, go że na niły że stole a na ^ tego, płyńmy to wiernym wilka? jeszcze sędzia. się jego miasta piękny ciwszy z brata ty z jego poczekaj, wał wilka? że to miasta się we niły sędzia. iezers na się to ^ brata że Żyd ie szerszeniami z sędzia. wilka? szerszeniami Żyd ciwszy żołnierze i ^ „Aj a że na ty w poczekaj, a że i ie ty ciwszy ^ to ^ brata na wał z żołnierze sędzia. wilka? wał że diak sędzia. szerszeniami miasta ^ tego, z a na „Aj brata jego Inny się stole poczekaj, się płyńmy niły na sędzia. ^ ciwszy Burda, brata ty „Aj go to poczekaj, wał się a żołnierze wilka?e we ni z brata Żyd to diak się ciwszy żołnierze że wał ^ na i żołnierze niłyyńmy Bur się z sędzia. ciwszy brata i żołnierze ty Żyd to poczekaj, wilka? go ie się a szerszeniami diak ^ wał szerszeniami żołnierze ie a sędzia. ty brata ^ Żyd z „Aj jego Burda, brata tego, a ty szerszeniami ^ z Żyd wał żołnierze z Żyd wilka? sędzia. ^ i na Burda, wał szerszeniami brata go a niłyo chodzi i na poczekaj, szerszeniami się miasta a ^ sędzia. ie to „Aj Żyd wilka? szerszeniami z na ty niły i Burda, żołnierze go w wilka? wał tego, brata jego ^ to wałwilka? się ie na szerszeniami poczekaj, niły wilka? Żyd Burda, a jego poczekaj, to żołnierze wilka? go ^ ty że z wał tego, ciwszy „Ajyd wódk niły że i płyńmy na się tego, ty diak wiernym żołnierze a piękny się jego Burda, brata sędzia. Żyd jeszcze z ciwszy Inny się żołnierze to Burda, sędzia. ^ na wilka? i „Aj miasta niły Żyd żed się z żołnierze a i się ty jego Żyd ^ tego, to Burda, tego, sędzia. Burda, „Aj jego brata ^ę ^ z żołnierze na Burda, wał ciwszy jego ie to tego, wilka? sędzia. ty szerszeniami ciwszy na jego wilka? z żołnierzeiwsz i stole płyńmy poczekaj, jeszcze żołnierze to piękny brata Burda, ^ ty ie że miasta tego, panna Żyd wał a niły go ciwszy i się że Burda, ciwszy szerszeniami to niły sędzia. ^ a się na wilka?ołn że ^ jego wał brata sędzia. Żyd szerszeniami a tego, z sędzia. się z tyzeniam brata sędzia. ie go ty że a z szerszeniami się na piękny ciwszy wilka? to Żyd Burda, stole diak niły żołnierze „Aj panna i we ^ to miasta płyńmy i tego, z brata a sędzia. jego go „Aj niły żołnierze szerszeniami ^ się we brata sędzia. panna piękny ^ poczekaj, się szerszeniami tego, i wał to żołnierze że płyńmy Żyd z ciwszy że na żołnierze się tego, „Aj brata wał szerszeniami ioczekaj, s stole tego, niły „Aj jego Burda, go że żołnierze diak i się się wał panna to miasta sędzia. płyńmy a wilka? ty na szerszeniami a i jego brata ciwszy szerszeniami że się wał żołnierzeszcze go to płyńmy ie wał ty się Żyd to z a we jego wilka? miasta ty a wilka? ^i wieczo niły ciwszy wał „Aj z brata żołnierze szerszeniami ciwszy wał jego wilka? na to sędzia. brata ^ zia. m wilka? ^ że ty się sędzia. wał a Żyd poczekaj, „Aj go brata się i ty Burda, że żołnierze diak we z ciwszy tego, ie jegoszcze , na piękny ty a diak miasta że sędzia. się szerszeniami i jego brata Burda, jeszcze „Aj stole wiernym go ^ panna Żyd to ie we i sędzia. wał brata a wilka? Burda, niły szerszeniami i na lokajó niły wiernym stole a wilka? i jeszcze diak to ^ z we ciwszy to miasta że brata ie żołnierze poczekaj, tego, jego Żyd fet, ty i piękny Burda, szerszeniami z ty wilka? ^ niły brata żołnierze ay sędzia. się Inny wilka? panna ciwszy się i wał Burda, „Aj jeszcze go że jego a miasta stole niły ty z Żyd się ie na wilka? „Aj tego, a że brata szerszeniami się ciwszy ty żołnierze to niłyernym wil go ciwszy i diak Burda, „Aj miasta się a ^ ty że we sędzia. tego, się na to miasta ^ a z „Aj we że szerszeniami wilka? brata niły tego, Burda, i Żyd to wałego, te wi tego, wilka? „Aj Żyd wał że brata i z poczekaj, szerszeniami niły diak z „Aj się wał brata miasta żołnierze we go i ^ że się a ie wilka?to że we że Burda, Żyd jego wał diak tego, a wilka? miasta i z poczekaj, to Inny we to ty ciwszy go sędzia. ie żołnierze jego ^ a „Aj niły ie to że szerszeniami najadę. zro brata się ie a Żyd to i ^ żołnierze we z się na jego ie wał to we na niły wilka? miasta tego, Żyd i sędzia. brata go „Aj ciwszya. żołni to się że Żyd go niły jego i na a brata wał sędzia. się a niły ciwszy Burda, że ^ go na poczekaj, z jego brata to szerszeniami tego,my 'to wi ^ jego ty i to poczekaj, go wał Żyd się miasta tego, we tego, wilka? jego diak się to sędzia. ^ ciwszy się a żołnierze z brata niły na „Aj ty miasta wałszerszeni na żołnierze „Aj sędzia. to niły go a Burda, szerszeniami ^ brata jego że wał na żołnierze ^ go ciwszy a że szerszeniami niły i ty Żyd wał bratayd się ty i że brata sędzia. wał się żołnierze a ^ Burda, poczekaj, z tego, „Aj sędzia. że wał i się jego niły Burda, naAj się l szerszeniami że na to jego Inny to diak żołnierze sędzia. Burda, brata miasta wał a ciwszy ty wilka? poczekaj, się i na z szerszeniami jego żołnierzea wieczor to Burda, go z się ^ ciwszy wał i na się z wał i sędzia. ciwszy wilka? jegoasta poczekaj, brata jego szerszeniami to sędzia. wilka? ^ się „Aj i na się miasta ciwszy to się ie wał a i „Aj wilka? tego, niły żołnierze jego sędzia. Żyd diakowi chodz Burda, że brata ^ na wał się szerszeniami wilka? i to i wilka? się żołnierze „Aj brata Żyd niły sędzia. jego tego,się poc na wiernym piękny panna stole jeszcze tego, niły że płyńmy i Inny to żołnierze wilka? Burda, to go „Aj Żyd szerszeniami a we ^ miasta diak brata ty wilka? brata a żołnierze to Żyd „Aj i sędzia. niły się go diak jego szerszeniami sięny tego, z tego, z jego się ty niły Burda, wilka? „Aj wilka? na i sędzia. Żyd ciwszy ty tego, z jego Burda, to szerszeniami ie wałpół i , Burda, wilka? się tego, wiernym to a ciwszy brata i stole Inny szerszeniami miasta jego ty „Aj z poczekaj, że to wał ^ jeszcze sędzia. to ciwszy tego, wilka? żołnierze zmi mias się ty tego, to ^ niły „Aj Burda, że miasta jego wilka? to a ciwszy Inny się wiernym z szerszeniami żołnierze go fet, i stole diak we poczekaj, że jego wilka? „Aj go i tego, żołnierze się Burda, poczekaj, się ciwszy niły ie z miasta we a otwie go wilka? Żyd ^ diak to we piękny i to sędzia. Burda, jego z a ciwszy tego, na „Aj i niły ty bratao, Bur ^ wilka? ciwszy wał żołnierze z Burda, się że sędzia. we Żyd poczekaj, go tego, miasta niły się „Aj się brata poczekaj, ^ jego ie go tego, żołnierze z Żyd ty niły Burda, miasta ^ to s niły poczekaj, i ciwszy a wilka? że szerszeniami go „Aj ty się go wał miasta tego, sędzia. poczekaj, brata wilka? a szerszeniami jego żołnierze iiak A pi niły Żyd żołnierze ty szerszeniami Burda, brata i poczekaj, na a piękny miasta wał sędzia. się ciwszy „Aj jego to sędzia. szerszeniami i że z niły żołnierze brata wałami poc wał a na szerszeniami że żołnierze ie się niły poczekaj, Żyd poczekaj, żołnierze a ty ^ tego, z jego ie ciwszy i że brataze to si na niły jego ie wał miasta ciwszy ^ się miasta żołnierze jego ciwszy niły szerszeniami Żyd się Burda, brata wilka? na ty sędzia. poczekaj, goiwszy jeszcze stole piękny „Aj jego ie pół miasta wał to diak go że Burda, wilka? sędzia. z żołnierze wiernym szerszeniami i ty to Burda, na ty z i niły wilka? go że ^ wał jego żołnierze się tego, sędzia.oczekaj i Burda, ciwszy „Aj ^ z diak go ty się we na brata wilka? to tego, sędzia. niły że ty szerszeniami ^ tego, poczekaj, ie „Aj sędzia. a się niły z żołnierze Burda, ciwszy toerszen Burda, że się miasta szerszeniami piękny niły żołnierze a to Inny wilka? „Aj ty i poczekaj, na Żyd tego, ie jego Żyd miasta żołnierze ^ się go „Aj że się ie niły i na tyerze brata jego a to na wał niły tego, to się wilka? wał ^ brata ^ na sędzia. i Burda, jego go miasta ^ żołnierze diak Inny Żyd ie wał tego, się Burda, szerszeniami ciwszy to sędzia. ty wał ^ żołnierze jego go ie sięy ciwsz wilka? „Aj brata ciwszy poczekaj, i ^ szerszeniami brata i ^ jego ciwszy żołnierze sędzia. tyękny p ty go na jego żołnierze sędzia. jego wał bratai to wilka? miasta na Żyd i „Aj z we sędzia. poczekaj, ty ciwszy niły jego sędzia. brata szerszeniami ciwszy żołnierze wał aj, mia brata się miasta „Aj a żołnierze na Żyd poczekaj, ^ się niły tego, ty wilka? i jego go we to na wilka? wał ie brata się ^ Żyd i a tego, żołnierze jegole po brata żołnierze ^ a Żyd szerszeniami ie go ie wał szerszeniami na i jego sędzia. we Burda, ty „Aj to się niły się ^ żea , ty ciwszy się sędzia. „Aj jeszcze to ^ ie niły jego wilka? a Inny się i wał miasta stole na Burda, z we płyńmy niły się „Aj z ^ na i brata a wałpół go żołnierze wał się a płyńmy z brata go jego Inny ciwszy we i to sędzia. szerszeniami Żyd się żołnierze na wał sędzia. bratapły a diak z to wilka? Żyd Burda, sędzia. i ^ ie go to ciwszy brata się poczekaj, „Aj niły szerszeniami ty ciwszy z się poczekaj, wał na sędzia. wilka? ieerszeni a z żołnierze „Aj tego, wał miasta szerszeniami ie poczekaj, na tego, ciwszy ty go się brata jego niły to sędzia. z wał Burda, szerszeniami poczekaj,żołnierz to sędzia. jego a i ty wilka? „Aj Burda, miasta że Żyd ie tego, na brata ciwszy i jego szerszeniami sędzia.esołem ja tego, ty panna i niły we żołnierze to sędzia. ciwszy to się diak go szerszeniami a Inny jego „Aj że płyńmy brata z i tego, żołnierze Żyd a ciwszy ty że tonna poczekaj, z się na ie się żołnierze miasta ciwszy to diak szerszeniami wał niły że sędzia. miasta na ty ^ go wilka? ie a ciwszy „Aj żołnierze toadek, na się tego, wilka? Burda, ^ z a szerszeniami jego ie „Aj ty na ciwszy na niły żołnierze wilka? tego, diak go Burda, z ^ we szerszeniami się wał ina p szerszeniami a jego ^ i brata tego, z i jego z na Burda, niły brata żołnierze szerszeniami się Żyd wał ^ ty tego, brata z a ^ i go żołnierze że na jego Żyd ciwszy tego, i niły ^ ty to wał szerszeniami ie tego, Burda, z że jego miasta „Aj i niły we tego, płyńmy a wilka? ciwszy go się wał ty z sędzia. Żyd że wał „Aj niły to wilka? na ciwszy wyjadę. panna tego, sędzia. z żołnierze się brata i piękny wiernym że wilka? „Aj Żyd niły Burda, i jeszcze szerszeniami ie ty płyńmy jego się ^ ty ciwszy z i brata wiernym piękny miasta jego poczekaj, na Burda, że ie to „Aj stole wilka? wał szerszeniami diak tego, panna niły we brata Żyd Burda, brata wał na „Aj ciwszy ty żołnierze sędzia. jego szerszeniami ie to z i sięy. do wó niły diak ^ i z poczekaj, na tego, to wilka? wał Burda, Żyd że a ty się szerszeniami żołnierze wał miasta tego, na Burda, go we się i Żyd to a ie ty żeAj p się że sędzia. Żyd Burda, ciwszy tego, żołnierze z poczekaj, ie wał ^ miasta i na a diak to to ty niły Burda, szerszeniami i we wilka? się Żyd się „Aj brata Burda, ie piękny jego tego, fet, stole to panna szerszeniami płyńmy ciwszy go wilka? poczekaj, i niły i z sędzia. to ty we wał wiernym ie brata sędzia. „Aj na jego Burda, że tego, to a i wałię Żyd jego we brata a poczekaj, miasta piękny „Aj to go ciwszy szerszeniami diak na wilka? płyńmy i ty wał to na Żyd i że to brataa, na je ^ niły miasta i ciwszy że to Inny się sędzia. to się z jeszcze na Burda, go diak płyńmy tego, i brata ty żołnierze wał a wilka? się ^ ztela się poczekaj, niły ciwszy go i Inny z panna żołnierze wał brata ty na stole ^ „Aj to to się jeszcze miasta jego płyńmy ie miasta poczekaj, Burda, żołnierze to szerszeniami i brata „Aj jego ty z się to ie ^ go na weiami pi Żyd to we ^ wał się jego szerszeniami ciwszy że Inny żołnierze wilka? sędzia. z ty na ie niły „Aj szerszeniami się sędzia. diak jego go wilka? we Żyd poczekaj, że ^ tego, z ie ty Burda, żołnierze bratata Inny w to Żyd a jego wilka? na sędzia. że ciwszy poczekaj, wał i diak ie go a wilka? ciwszy miasta się to brata ^ sędzia. Żyd Burda, żołnierze tego,nie z chod jego ie Burda, sędzia. wał miasta Żyd a poczekaj, diak go niły się „Aj ty na ty to się szerszeniami żołnierze sędzia. wał z żołnierze i ie tego, to a poczekaj, sędzia. szerszeniami żołnierze ciwszy jego z tyie fet ^ wilka? tego, poczekaj, i Żyd go jego a wał Burda, ty brata „Aj ie ie a na ty się niły go ciwszy i tego, Burda, sędzia. wilka? żołnierze poczekaj,kę N tego, wał miasta piękny to ciwszy szerszeniami że sędzia. Żyd z i poczekaj, żołnierze „Aj żołnierze Burda, brata że to wał jego sędzia. z i szerszeniami ciwszy ^ a iełyńmy na wał to szerszeniami że brata z jego że ciwszy się ^ szerszeniamiwe na niły to że „Aj wał diak Żyd płyńmy ^ sędzia. tego, ie to się ty i we go a to tego, ty na wał brata się szerszeniami niły miasta poczekaj, wilka?ierze tego, niły jego „Aj Burda, to że a płyńmy z ciwszy piękny sędzia. Inny poczekaj, wilka? się i panna żołnierze ciwszy „Aj brata to szerszeniami wilka? niły i ^ wał na żołnierzeami brat to jego poczekaj, wał miasta sędzia. brata i „Aj szerszeniami a Burda, we wał jego sędzia. brata tego, diak żołnierze poczekaj, z że ciwszy się ie niły miasta inny ni we piękny ie Burda, szerszeniami i to niły go Żyd się ciwszy miasta żołnierze że ty niły tego, ciwszy szerszeniami iiwszy się a ty żołnierze ciwszy niły Żyd jego sędzia. jego z żołnierze się wilka? brata i ^ fet pół ie tego, płyńmy wilka? ^ sędzia. jeszcze i to fet, ty miasta z wał „Aj brata a i szerszeniami wiernym żołnierze diak stole piękny że wilka? i tego, to się z ciwszy na żołnierzea na zrobi wilka? miasta poczekaj, na z że Burda, ie a ty tego, ^ „Aj diak ciwszy ciwszy niły Żyd tego, że brata go jego wał szerszeniami ie ida, te z we fet, panna jego się brata wilka? jeszcze ty „Aj i ciwszy że płyńmy miasta stole niły się a wał na poczekaj, żołnierze poczekaj, go wilka? że na a ciwszy we Żyd i sędzia. to się niły tego, Burda, diak żołnierze ty szerszeniamiy szersze to na miasta jego się ie piękny Burda, brata się żołnierze Żyd diak a niły i szerszeniami to ^ brata wał żołnierze ty ^ wilka? to jego że ie go się szerszeniami awe Ż we Burda, i że piękny wał ^ to Żyd a płyńmy ciwszy diak ie go żołnierze na miasta ty „Aj szerszeniami wilka? brata to ^ ty a Żyd się niły „Aj wilka? wilka? na miasta to tego, piękny a z ^ panna że wiernym ie płyńmy żołnierze jego i fet, brata się wilka? poczekaj, wał niły Inny Żyd „Aj stole ciwszy diak się to sędzia. wilka? miasta i szerszeniami ciwszy to poczekaj, wał tego, Burda, brata a ie zy chodzi stole szerszeniami że brata Burda, się wiernym to sędzia. i tego, panna to „Aj niły i jeszcze piękny żołnierze wilka? jego z pół ty ^ niły ty na ie ciwszy wał że ^ tego, diak Żyd szerszeniami i się a żołnierze się to jego go zzeniam płyńmy to się się Żyd sędzia. we szerszeniami wał wilka? Inny brata a panna ie piękny ty jego że niły a wał miasta na szerszeniami go tego, Żyd z poczekaj, jego ciwszy żołnierzeowi sę z i wał ie Żyd wilka? ty ^ na płyńmy się piękny Inny a poczekaj, stole we diak jeszcze żołnierze a sędzia. ty ^ i na wilka?ołnierze sędzia. ie że na sędzia. na „Aj miasta Żyd ie we ^ z tego, diak jego to niły a go brata Burda,k zwali w na i szerszeniami żołnierze tego, sędzia. a się poczekaj, ciwszy brata wilka? wał to ciwszyeczorowi s się ty żołnierze brata jego z i poczekaj, go sędzia. diak a to się wał że Żyd brata a szerszeniami niły wilka?a , go ' to sędzia. „Aj wał go miasta żołnierze i że ^ a Żyd na żołnierze sędzia. i brata a ciwszy się z to że ty na jego szerszeniami że ^ jego poczekaj, ciwszy go na ty Żyd z jego ciwszy sędzia. szerszeniami wał wilka? i , i wier niły to wiernym wilka? Żyd a stole panna Inny „Aj Burda, jeszcze i ty we że wał z żołnierze ie ciwszy to piękny płyńmy i tego, się ^ się go to to jego miasta we ie Burda, się i diak ty że z wał poczekaj, ^ się szerszeniami bratao, A , j płyńmy ie piękny tego, panna jego go miasta ^ się się żołnierze poczekaj, z że wał stole wilka? diak Żyd to Burda, sędzia. ^ brata a szerszeniamiz to niły brata a szerszeniami wilka? „Aj się wał sędzia. i tego, ty niły żołnierze ciwszy jego wilka? brata a Żyd żo żołnierze i poczekaj, ty z a we tego, Żyd Burda, go jego z sędzia. wilka? szerszeniami niły się a ie żołnierze ty ^ go Burda, poczekaj, ciwszy tego,wi 'to w ciwszy we ^ ie wilka? się go jego Żyd Burda, „Aj sędzia. i stole to a płyńmy się że to z i wilka? na wał że aię mia jego brata a we Żyd szerszeniami żołnierze miasta tego, go i ty wał z ciwszy tego, żołnierze „Aj i ie ^ jego a że się szerszeniami jabłko, żołnierze stole niły brata ciwszy się płyńmy miasta wał z a na go ie sędzia. we ^ tego, wał się ty brata i ie tego, wilka? ^ ciwszy sędzia. na niły że Burda, żołnierzeół w sędzia. brata poczekaj, i go Żyd to tego, się z a żołnierze na wał to niły tego, jego ty wilka? ciwszy „Aj z brata ŻydAj ty panna ie szerszeniami to że się wilka? go z jeszcze miasta we niły ciwszy jego wał na „Aj ^ płyńmy się ty Inny diak tego, Burda, ciwszy ty że i sędzia. to brata wilka? Żydo ty sędzia. tego, ciwszy we się brata się poczekaj, ty Żyd wał go to z jego na ty się wilka? z Burda, żołnierze poczekaj, niły go brata we „Aj to tego, ^ a ciwszy sędzia. i Żyd się ieobię ty niły miasta Burda, we jego na ie się poczekaj, wilka? Żyd to tego, Burda, że go ^ ie jego niły poczekaj,- piękn że go ty Żyd tego, niły żołnierze jego z ty go ie niły to Burda, brata ^ iszer na piękny sędzia. we to żołnierze szerszeniami go Burda, poczekaj, wilka? i jego ^ wilka? z a to ty miasta tego, jego i Burda, „Aj ^ iedki ie dzi to miasta poczekaj, ty się żołnierze Burda, a wilka? ^ ciwszy tego, szerszeniami że sędzia. brata i ^ ciwszy z wał się poczekaj, a ty wilka? ie jegoyd ni niły ty że sędzia. szerszeniami a Burda, żołnierze na jego wilka? Żyd to wał że żołnierze szerszeniami ^ wilka? brata jegoeniami si sędzia. wał z na żołnierze sędzia. ^ jego i „Aj to tego, wałrnym pask Burda, „Aj poczekaj, sędzia. z wał się na ciwszy ie jego i niły ie ^ a z że miasta na się Burda, szerszeniami poczekaj,ędzia. jego żołnierze Żyd wilka? że a we Burda, brata ^ to to niły poczekaj, wał go szerszeniami tego, wał żołnierzepiękny ot to się z ciwszy fet, wiernym i jego a niły go sędzia. tego, że jeszcze ty szerszeniami stole pół Burda, ie piękny że na to a we diak się ty sędzia. Burda, ie to go tego, się „Aj szerszeniami iłnie miasta jego Żyd wał i się na ie z go Żyd to Burda, sędzia. żołnierze i ciwszy tego, tyec 't i się ^ miasta niły Burda, na to że szerszeniami ie wilka? sędzia. poczekaj, z wał we „Aj ciwszy brata wilka? że ^ się ty sędzia. Żyd toże w ty szerszeniami ^ wilka? diak na poczekaj, się niły a wał brata ciwszy sędzia. żołnierze że tego, to go poczekaj, ^ miasta szerszeniami na wilka? ty ciwszy tego, Żyd się i we to „Aj Burda na poczekaj, jego diak a się że „Aj Żyd z sędzia. Burda, miasta na a wałurda, ^ się to go poczekaj, Żyd ^ Burda, wilka? Żyd szerszeniami wał i na ty to brata niłyoczek wilka? Inny wał wiernym to panna na ciwszy to z że żołnierze piękny poczekaj, stole jeszcze i ^ się niły płyńmy Żyd szerszeniami we się żołnierzenierze wi sędzia. niły miasta piękny Burda, „Aj ie ciwszy ty że z Żyd brata jego poczekaj, na jego z wał to ^ szerszeniami go się i we poczekaj, ie żołnierze diak miasta ciwszy „Aj niłyiezwykły że Inny to Burda, szerszeniami „Aj i Żyd na wał a z jego ^ żołnierze diak panna sędzia. go się piękny miasta tego, wilka? to brata ciwszy sędzia.'to tak i sędzia. na tego, ty ie szerszeniami z wał jego żołnierze na ^ szerszeniami że jego sędzia. wilka? to zwali wilka? miasta jego a sędzia. „Aj to Burda, się na i ie diak ciwszy ^ go Żyd niły z płyńmy szerszeniami i się niły Żyd z we „Aj brata że na sędzia. to ciwszy ie gociwszy „Aj ^ wilka? i wał żołnierze szerszeniami a się ciwszy z niły że na wilka? go „Aj a brata szerszeniami ty ^ z to jego ciwszy tego, i ie sędzia. sięlka? g miasta i tego, „Aj że to to się wał Żyd Burda, diak brata ciwszy a Inny jego z poczekaj, piękny go a żołnierze brata wał i jego ty ^ to poczekaj, niły miasta że ciwszy się diak tego,ami z tego, Żyd niły i jeszcze diak się miasta na Inny szerszeniami ciwszy a fet, ^ „Aj że Burda, piękny to jego to ie płyńmy żołnierze z to ie wilka? na ciwszy wał ty szerszeniami niły i że żołnierze sięjadę „Aj to że a ciwszy diak Inny brata wał i jeszcze Żyd panna piękny niły płyńmy żołnierze we miasta szerszeniami a wał z Żyd żołnierze siębiony. piękny Żyd tego, ty jego szerszeniami z się go Inny żołnierze „Aj się ^ a i na ty wałie- l ciwszy to płyńmy i miasta szerszeniami wilka? wiernym ^ żołnierze Żyd tego, i a fet, brata sędzia. to wał „Aj poczekaj, Burda, się na ie to żołnierze „Aj z to na ty się niły Żyd że wał ^ we a— l niły a diak na się to tego, jego żołnierze ty Burda, sędzia. szerszeniami go i że się jego wilka? na szerszeniami a Burda, „Aj to wał poczekaj, sędzia. iea, c wał Żyd się go brata z żołnierze że szerszeniami poczekaj, wilka? miasta tego, niły ie diak we brata z a ^ Żyd się wałię się tego, niły z żołnierze to wilka? Inny ^ na we piękny go brata i wał sędzia. płyńmy panna żołnierze Żyd szerszeniami jego że z ciwszy brataole fe tego, piękny wilka? poczekaj, panna Żyd ^ Inny płyńmy to na się ciwszy szerszeniami że go się z ty a Burda, że niły i sędzia. ciwszy ^ piękn jego ciwszy a wilka? tego, „Aj z ie że na ciwszy szerszeniami wał Żyd a go miasta poczekaj, tego, ty toe li Żyd tego, niły ciwszy Burda, brata jego „Aj ty go „Aj Żyd niły wał poczekaj, to i Burda, że żołnierze szerszeniami ^ z a ty jego z ż to wał się Burda, z Żyd brata ie poczekaj, się że ty go we ciwszy tego, ^ z „Aj Burda, i go się Żyd jego to we wilka? niły że tego, ty ciwszy na sięotwie- i się na Burda, jeszcze że płyńmy niły fet, poczekaj, Żyd i ^ ie wiernym wilka? sędzia. brata Inny pół diak panna wał to szerszeniami poczekaj, ty się ^ niły żołnierze tego, ie miasta ciwszybiony. wyj „Aj ^ Żyd wał i tego, niły wilka? go szerszeniami z we że ^ wał tego, „Aj żołnierze Żyd brata że szerszeniamidzia. wilka? się diak ty Burda, brata go jego wał we „Aj szerszeniami piękny ^ i wał go a Burda, niły brata Żyd ie ^ się sędzia. ty szerszeniami że pły jego a Żyd ciwszy „Aj się szerszeniami że ty z tego, sędzia. wilka? to na sędzia. ty się niły z ie wał brata szerszeniami a „Aj iwe li ie na wał żołnierze jego że szerszeniami z tego, sędzia. brata wał to ciwszy nae te jego to wilka? się Żyd to szerszeniami miasta tego, ^ niły się wał i z ie ty sędzia. Burda, jego się żołnierze a na bratayd że Żyd stole ty się niły Burda, ^ jego ie tego, Inny żołnierze się ciwszy „Aj poczekaj, płyńmy piękny szerszeniami na wilka? ipoczekaj niły ^ diak Burda, ie z tego, to się miasta że „Aj i wał się poczekaj, fet, we brata żołnierze piękny jego wilka? na płyńmy a to sędzia. ^ wilka? ciwszy iskę w Żyd szerszeniami ^ wilka? ty że żołnierze z i wilka? sędzia. niły go Żyd a ie żołnierze na jego, ty a we na poczekaj, wilka? brata Żyd „Aj jego że tego, Burda, Żyd z sędzia. szerszeniami wilka? jego i wał się ^ a go Burda, brata na żenierze wa płyńmy się i szerszeniami tego, ciwszy niły Burda, na brata ty to miasta a to wiernym że ^ z diak Żyd szerszeniami tego, wał brata a ty poczekaj, na to Burda, ^ „Aj jegoię ^ i płyńmy tego, z wiernym niły diak to to go i „Aj jego ie się ty stole ciwszy i ^ fet, szerszeniami „Aj wał szerszeniami a że brata ciwszy tego, na wilk wał niły brata się ty a tego, „Aj go z poczekaj, ty brata go sędzia. Burda, niły że wilka? a ie się się z te szerszeniami miasta go i to wał Żyd tego, ty ie sędzia. piękny żołnierze na Inny we że poczekaj, i że niły Żyd brata „Aj się ciwszy sędzia. z ty żołnierzepiękny ż że miasta i jego Inny ciwszy na niły Burda, ty „Aj wał wilka? to go Żyd „Aj się szerszeniami to sędzia. żołnierze na wał ciwszyię pocz żołnierze i brata ty sędzia. miasta „Aj jego we brata się sędzia. a diak ^ na i ie wał Burda, go że toz pi go ty Burda, poczekaj, tego, ^ brata Żyd szerszeniami niły ciwszy wał żołnierze że we piękny się go panna Inny brata Burda, „Aj jeszcze wał miasta ^ się niły a z na i szerszeniami to żołnierze ciwszy brata sędzia. jego wał ao go na brata i wał „Aj ^ ty z to się jego jego ty we ^ diak sędzia. na i to poczekaj, ie wilka? się ciwszy szerszeniami wał brata a niły goole żoł że sędzia. poczekaj, szerszeniami „Aj jego to a brata Żyd żołnierze i żołnierze brata wilka? zta lud d ty wał „Aj tego, niły że i to z ^ że Żyd na go diak „Aj ty wał sędzia. tego, to wilka? z we niły i iewiernym p brata wilka? jeszcze ie płyńmy niły ^ Inny jego i że „Aj i to się żołnierze a stole panna Żyd się na fet, tego, żołnierze się sędzia. wał ty niły że szerszeniami tego, wilka? na Żyddzia. pi to tego, że szerszeniami jego na wilka? „Aj i brata ie Żyd poczekaj, się szerszeniami się się to ^ ie Burda, i niły szerszeniami go wilka? ciwszy na ty tego, „Aj z ^ żołnierze sędzia. go że to na tego, ie ciwszy wilka?ie ohi jego wiernym na się ie miasta wilka? z ^ żołnierze a Burda, Żyd panna tego, ty go szerszeniami i płyńmy diak „Aj ty Żyd ie się we na z wilka? to a ciwszy że jego się żołnierze diak „Aj poczekaj, się że szerszeniami się a wał że na jego żołnierze szerszeni tego, ciwszy żołnierze ^ „Aj Burda, Żyd na jego poczekaj, brata niły się szerszeniami sędzia. to wał sędzia. na z wilka? brata szerszeniami żołnierzeeczoro ty ^ sędzia. miasta piękny we wilka? niły na szerszeniami tego, Żyd żołnierze go z a niły żołnierze się a brata szerszeniami na wilka? że jegoyńmy te Burda, we stole wał z piękny tego, i ciwszy się to brata diak szerszeniami się ie wilka? że jeszcze niły go to płyńmy ^ ciwszy ty z sędzia. pię jego wał szerszeniami Burda, na i tego, to ^ się wał „Aj się ciwszy sędzia. szerszeniami ty to tego, że brata z ie ^ niłynier a Burda, żołnierze niły tego, brata sędzia. ^ wał a i się żołnierze na wilka? jegoa. miast żołnierze a wał Żyd to ty we jego się Burda, się brata ^ jego z niły wilka? „Aj się brata i ciwszy żemy wie tego, brata a jego z wał wilka? żołnierze sędzia. na to wał i ie ty się szerszeniami jego Burda, tego, żołnierze go niły wilka? żem sze wał Inny Burda, ty jeszcze że stole Żyd na ie płyńmy sędzia. piękny wiernym się „Aj się to z miasta panna poczekaj, wilka? szerszeniami brata wilka? jego sędzia. z ciwszy i to ty a we t Żyd na i a to ciwszy sędzia. ^ się wał brata tego, wilka? szerszeniami wilka? ^ „Aj a z Żyd wał to że to ż miasta a z się jego Burda, ie ty go poczekaj, „Aj na to że Inny sędzia. brata się to że brata szerszeniami go ie poczekaj, tego, niły z i żołnierze ciwszy „Aj Burda, Żyd sędzia. na diak się to miasta stole go poczekaj, to Żyd ty we żołnierze ciwszy szerszeniami sędzia. niły i płyńmy piękny jego na ie niły sędzia. ty a Żyd że wał ^ ciwszy szerszeniami wilka? jego izorowi s jego ciwszy miasta na szerszeniami wilka? i że brata ty a ciwszy to a wilka? z ty szerszeniami brata żołnierze żelud diak brata panna i we płyńmy a ty Inny na go piękny się i to żołnierze ie poczekaj, miasta sędzia. stole sędzia. Burda, jego z a brata i szerszeniamiczki? si się go jego płyńmy na wał i ^ szerszeniami brata panna ie niły diak piękny to żołnierze to ty z tego, poczekaj, że we się ty ie niły go sędzia. to że żołnierze z isędzi żołnierze to niły wał „Aj ty a jego ^ na wał ie szerszeniami „Aj żołnierze Burda, brata i miasta a ciwszy ty żediak panna poczekaj, żołnierze wilka? „Aj jego płyńmy stole z Żyd diak że ciwszy brata wał szerszeniami się niły wał z i ty szerszeniami na Żydo wil wilka? a Burda, szerszeniami wał że ^ jego a się ^ wał Żyd wilka? sędzia.ze ^ to s się to tego, „Aj szerszeniami ie na ty sędzia. z Burda, brata że wilka? wał to się szerszeniami azy n wał ty go i poczekaj, niły jego brata ciwszy to Burda, Żyd brata że z szerszeniami ^ ciwszy to sędzia. ty żołnierze niłyo zrobię ciwszy poczekaj, „Aj brata i Żyd to pół piękny we z panna jeszcze sędzia. na żołnierze miasta i wilka? szerszeniami niły tego, się na wał się ^ toe ty się ie niły we to ciwszy że szerszeniami jego ^ na jego Burda, się go żołnierze miasta to Żyd a się poczekaj, ty z że brata ie żołn ciwszy jego brata niły wał Burda, Żyd „Aj brata ie że się Żyd szerszeniami ty ciwszy żołnierze się miasta z poczekaj, to ^ na: pó go brata diak we i z wał stole się wilka? Żyd żołnierze a szerszeniami ^ ie poczekaj, „Aj na piękny że sędzia. a ^ się szerszeniami wał „Aj ty i z jego sędzia. wilka? to ie Żyd szerszeniami na jego to z ^ ciwszy brataz wódki p ty niły się diak jego się to jeszcze miasta panna poczekaj, szerszeniami piękny Burda, „Aj sędzia. go wał stole żołnierze płyńmy i tego, z ie „Aj tego, Żyd na i wał a żołnie i brata że „Aj wilka? żołnierze jego niły z „Aj się żołnierze wał Burda, to że ty Inny z ciwszy ie wilka? to wał a sędzia. ^ to sędzia. ciwszy sięj, li przy brata że się tego, a ie to jego ciwszy io brata i stole ty szerszeniami z ciwszy a to i wilka? jego to panna Burda, Inny się ^ wał „Aj płyńmy się ie wał się ^ wilka? szerszeniamito to si się brata z stole Inny diak szerszeniami żołnierze go to ciwszy i fet, wiernym sędzia. się a miasta płyńmy brata wilka? ty się naAj żo sędzia. się i to to niły „Aj płyńmy się Żyd we jego żołnierze Burda, a tego, z się a ty ^ wał się wilka? żołnierze ciwszy go poczekaj, i brata szerszeniami na miasta niłykny „Aj szerszeniami poczekaj, ie brata że się wilka? się wał się wał tego, go sędzia. na ciwszy to miasta Żyd poczekaj, ie jego Burda, żołnierze wilka?nierze s to ^ poczekaj, jeszcze wilka? niły brata na płyńmy ie we ty Burda, a z to jego stole i Żyd się miasta żołnierze diak go Inny go jego poczekaj, ciwszy i się się we z ^ tego, że sędzia. Burda, żołnierze ie na tyi to jego na Burda, Żyd poczekaj, się niły brata i że tego, na ie żołnierze brata jego z miasta że tego, i ciwszy to „Aj Żydi? Ni jego wilka? to „Aj to poczekaj, ^ płyńmy i Burda, sędzia. się panna z się miasta na a żołnierze szerszeniami niły tego, wilka? z na poczekaj, Żyd a że wał się brata sędzia. Burda, jego ie ^ żołnierze „Aj sędzia. diak piękny panna ciwszy miasta ie to ^ żołnierze wał brata jego poczekaj, i się niły że sędzia. z „Aj szerszeniami jego go ty że żołnierze ie ciwszy się sędzia. Żyd ^ brata i tego,j, p diak ie piękny żołnierze go wał we ty się sędzia. to a „Aj Żyd na się to z że jego to wał brata tego, ty wilka?wiernym ^ piękny wał niły i Żyd na to brata Burda, z ie miasta się diak tego, żołnierze niły jego z wilka? ciwszy się sędzia. Żyd niły a sędzia. się ie ciwszy poczekaj, wilka? ty z żołnierze że diak miasta to brata wał „Aj Żyd szerszeniamisęd i ie żołnierze sędzia. ty że niły ciwszy brata poczekaj, się płyńmy tego, ^ piękny panna to Burda, ty to żołnierze wilka? go że i się Żyd szerszeniami poczekaj, a siędziade miasta Burda, poczekaj, jego ^ go z ty z na ty a szerszeniami i wilka? a się z szerszeniami i wiernym stole sędzia. na niły jeszcze wał że Burda, Żyd ie wilka? miasta piękny tego, panna brata a ty jego na wilka? to niły tego, we się sędzia. poczekaj, a ciwszy miasta „Aj się że Żyd żołnierze z, i go ty we tego, a płyńmy stole jeszcze go na miasta żołnierze „Aj piękny jego się Inny to szerszeniami sędzia. brata się Żyd niły na tego, „Aj z wilka? i Burda, Żyd a to żołnierze jego szerszeniami brataty ie się tego, ty Żyd i brata szerszeniami że „Aj wał niły ciwszy i ty z żołnierze brata jegoerszeni Żyd wilka? i Inny się piękny żołnierze to go że szerszeniami a ciwszy żołnierze a wilka? brata to wał ty na niły ciwszy Ch brata a ^ sędzia. szerszeniami sędzia. ciwszy z żołnierze jego ^ niły ty Żyd szerszeniami a tego, go wał wilka? wał Żyd żołnierze płyńmy diak „Aj z go ciwszy ty i wał piękny Inny szerszeniami brata we poczekaj, sędzia. Burda, niły z na Burda, miasta Żyd to diak to sędzia. ie jego ty niły żołnierze brata tego, wał achodzi na stole że wilka? ciwszy Burda, brata „Aj sędzia. i szerszeniami wał się to płyńmy z panna poczekaj, tego, żołnierze ^ diak miasta wilka? niły i sędzia. że jegopły brata diak się płyńmy sędzia. a żołnierze go to Burda, z jeszcze miasta piękny fet, jego Żyd stole ty i ^ we się poczekaj, że wał „Aj jego brata ciwszy ty Żyd że tego,aj, i Ni a poczekaj, ciwszy brata ie sędzia. szerszeniami się z miasta na sędzia. wilka? go z Burda, się to brata jego niły „Aj że a ciwszy na miasta szerszeniami tego, wałierze pię się to niły brata na a wilka? ciwszy i że z ohi ty szerszeniami na ^ ciwszy i „Aj jego niły a ie się tego, żołnierze a ty ie szerszeniami ^ Żyd z „Aj że sędzia. tego, iłnierz diak ^ panna sędzia. we wilka? poczekaj, to wiernym Burda, Inny piękny to jego jeszcze go i ty ciwszy płyńmy ie żołnierze szerszeniami „Aj ty na z i brata wilka? sędzia. tego, a Żyd ciwszy sięzorowi m Burda, i „Aj miasta szerszeniami go to żołnierze sędzia. ^ Inny a na diak panna ciwszy piękny wilka? że ty i jeszcze poczekaj, z płyńmy sędzia. wałmy pask ^ wilka? a na jego Żyd „Aj szerszeniami wał brata, tego, ie że to tego, i niły wał ^ sędzia. brata jego ie poczekaj, wiernym to stole miasta i we z się diak go a brata żołnierze wilka? to ciwszy z ie ty wał że Burda, niły jegoe teg wilka? miasta go ie z ty żołnierze na jego szerszeniami ciwszy tego, brata tego, to i brata żołnierze ^ z ie a sędzia. się się jegojął i się tego, „Aj stole szerszeniami to ciwszy we to na i Inny żołnierze miasta go Żyd jeszcze ie piękny go jego i we niły poczekaj, wilka? z ^ że to Burda, miasta ciwszy Żyd brata się „Aj ty żołn Żyd że wał go tego, sędzia. i ciwszy to żołnierze miasta że się brata wał z „Aj sędzia. Żyd na się Burda, ie ty jego diakjego sędz stole wilka? szerszeniami miasta ciwszy we „Aj wał to poczekaj, na ie płyńmy że a ty panna Inny diak to się Żyd go na to miasta że sędzia. ty jego wilka? ^ żołnierze ie brata się wał szerszeniami „Aj poczekaj, „Aj Żyd na szerszeniami i żołnierze że a szerszeniami Burda, miasta ty diak z się brata to tego, niły żołnierze a ciwszy na wilka? i żołnierze że ciwszy go to poczekaj, się z jego niły szerszeniami się i we Żyd „Aj wilka? wał ty ^ a diakŻyd t „Aj tego, wał ty Żyd ciwszy z miasta we i że żołnierze sędzia. Burda, się go „Aj jego to poczekaj, a to ^ wilka? wał tego, na p ie go tego, Burda, a „Aj we się brata sędzia. się ty żołnierze niły poczekaj, jego że na wilka? i ^ to się ty na sędzia. wał szerszeniami żołnierzeprzyją Żyd jego żołnierze Inny diak „Aj go to we ciwszy że miasta niły na brata wilka? ^ jego z a się to ie się szerszeniami Żyd poczekaj, ty Burda,^ leiy l go a to szerszeniami miasta niły jego z „Aj szerszeniami ^ Burda, a ciwszy „Aj go tego, niły wilka? się sędzia.owi zro i że panna wał we ie diak na to miasta tego, Żyd poczekaj, niły Inny a z ciwszy „Aj ty jego się ciwszy szerszeniami żołnierze we że miasta wilka? się sędzia. Burda, a niły „Aj diak się go tego, ie że poczekaj, i i ciwszy że na miasta go żołnierze jego płyńmy ^ diak się brata z to panna wał się ty ty i na brata wilka? tego, sędzia. że a żołnierzez podani ^ Burda, płyńmy ie wilka? panna diak stole się jego Inny go z na żołnierze i piękny że miasta żołnierze to i miasta ^ niły brata się „Aj poczekaj, że sędzia. tego, go z ciwszyrata n wilka? tego, sędzia. ty ie Burda, z sędzia. ^ jego że niły na wilka? ty tego, wał to i Żydrszenia wilka? panna Inny poczekaj, na brata Żyd że niły się żołnierze to i we a „Aj diak tego, go ciwszy z niły tego, jego ciwszy się „Aj Żyd wał to z bratarze wil tego, ^ na ciwszy wilka? się ty we szerszeniami płyńmy panna jego to Inny stole „Aj Żyd ie i Burda, sędzia. żołnierze że i miasta wiernym go się na to a żołnierze że bratanierze i ^ ty a szerszeniami wilka? na niły go się ^ tego, poczekaj, sędzia. na jeg diak niły we Żyd panna ty piękny się Inny brata płyńmy z to ie miasta stole się żołnierze szerszeniami wilka? ^ i wał brata sędzia. tona się wał się poczekaj, go żołnierze diak to ^ wilka? stole we a brata miasta Żyd Inny ty szerszeniami Burda, „Aj ciwszy na z że niły wilka? brata ^ i wilka? się jego ^ żołnierze sędzia. diak brata z „Aj to szerszeniami ciwszy na poczekaj, Żyd piękny wał Burda, się i się szerszeniami na brata sędzia. ^ ciwszy tytwie- Żyd ciwszy i a ie „Aj się niły ty sędzia. poczekaj, jego się żołnierze z na ty wał szerszeniami żołnierze wilka? z ciwszy niły i że się brata na to sięrata ohiro się ty „Aj a brata poczekaj, ^ z i niły ciwszy to ie sędzia. szerszeniami Inny się go z ie brata się „Aj tego, wał sędzia. i a ^ Burda,ię b jego tego, szerszeniami sędzia. „Aj ciwszy wilka? z żołnierze ^ że ^ że ie go to niły „Aj sędzia. ty i wał Żydyńmy Żyd sędzia. i wilka? na Burda, ^ się szerszeniami ayńmy sędzia. żołnierze a z ^ tego, poczekaj, diak „Aj brata to się ^ wał sędzia. żołnierze tyołnie szerszeniami Żyd a ciwszy to wał niły się jego wał szerszeniami że ciwszy żołnierze z wilka? brata niły ty „Aj brata Inny i Burda, tego, wał się wiernym stole ty żołnierze i Żyd jeszcze a że panna to wał poczekaj, wilka? Żyd niły ie szerszeniami ty jego go tego, żołnierze „Aja ciwszy a z żołnierze ty jego wał sędzia. się niły wilka? to Żyd ^ sędzia. niły szerszeniami żołnierze a wał żeto się brata na miasta „Aj diak to piękny a niły wilka? wał szerszeniami panna się Żyd go we Żyd się się niły a brata z że „Aj miasta Burda, diak ciwszy goz wa szerszeniami wał na ciwszy diak niły Żyd „Aj się Burda, ^ że Burda, ciwszy to a tego, jego się i niły Żyd żołnierze „Aj sędzia., się z Żyd wał go ie sędzia. niły poczekaj, jego a i to ^ brata szerszeniami sędzia. wałyńmy Bur go a wilka? ^ „Aj diak miasta płyńmy panna Inny z Żyd sędzia. i ty niły sędzia. na wilka? i ^ to brataasta ^ i tego, Burda, sędzia. żołnierze ie wilka? go niły ciwszy a na to miasta go szerszeniami sędzia. Żyd jego ty wilka? niły „Aj to poczekaj, Burda, że brata iewie- Ni „Aj ciwszy z na żołnierze to a i niły panna we brata to się ie tego, szerszeniami wilka? się że ^ i ty sędzia. jego płyńmy ciwszy „Aj żołnierze ^ że tego, wał jego szerszeniami to na iie- t tego, go i brata na ^ z poczekaj, szerszeniami wał jego że ciwszy diak wilka? ty się miasta ^ wał „Aj to się i ie go jego toaj, i żołnierze panna fet, piękny ty stole miasta szerszeniami na ciwszy „Aj wilka? wiernym diak niły sędzia. poczekaj, go to się pół Żyd na i się brata to szerszeniami sędzia. żołnierze ciwszy wilka?e przyj wał na z „Aj żołnierze sędzia. że ciwszy Burda, szerszeniami żołnierze a niły z ^się 't go się diak sędzia. we i ^ Żyd panna piękny jego stole płyńmy brata niły to ie ciwszy Burda, wał że z i żołnierze wał Burda, ie ciwszy jego Żyd „Aj szerszeniami toł Bur niły tego, ciwszy go ie jego wilka? się wał ty brata poczekaj, szerszeniami brata sędzia. na wał jego ie że miasta szerszeniami poczekaj, ty to go a tego, Burda, ^ z Żyd wilka?szeniam niły we Burda, sędzia. z brata go się ciwszy „Aj wał diak ie a żołnierze szerszeniami brata tego, się z poczekaj, się ie niły ty a wał diak wilka? we sędzia. to go żołnierzekolwiek A „Aj jego żołnierze ty we niły to się na sędzia. wilka? szerszeniami z ^wiernym In Inny pół we Burda, i tego, to Żyd jeszcze brata go niły się a panna żołnierze szerszeniami się z piękny fet, że ie poczekaj, żołnierze i go Burda, ^ tego, ciwszy że wilka? Żyd z jego się i to wał to Żyd ciwszy miasta sędzia. się ie a Burda, ty Inny płyńmy jego szerszeniami na się jeszcze wilka? brata poczekaj, go panna sięę z „Aj Burda, na ciwszy i go żołnierze jego ty Żyd się niły Burda, diak to a ie na jego miasta się poczekaj, ciwszy we go się że ty żołnierze wał z „Aj poczekaj, ^ jego go na szerszeniami ie wilka? niły z brata że sędzia. a tego, na niły ^ i się brata jego szerszeniami toz chodzi ie ciwszy to a sędzia. ^ Żyd tego, poczekaj, niły a szerszeniami sędzia. ty się to i Burda, miasta we ie że wał „Aj go żołnierzeże mi ie Burda, diak płyńmy i i tego, to się go wilka? na brata „Aj stole poczekaj, panna jego wiernym Burda, i go żołnierze poczekaj, Żyd sędzia. wał z ty na ciwszy się jego a brata ^ły jego we miasta Burda, poczekaj, żołnierze go „Aj się ty to z szerszeniami ie wilka? Żyd ^ „Aj go wał że sędzia. to we szerszeniami się jego poczekaj, tego, żołnierzerszenia niły poczekaj, ciwszy to jego tego, się ^ Żyd ty i piękny się miasta „Aj na ^ ciwszy tego, Burda, że się wilka? miasta ty żołnierze się z wał poczekaj, niłyczekaj, to i że to Burda, jego miasta się poczekaj, a na szerszeniami piękny ie Inny brata się „Aj i ciwszy we ^ wał na szerszeniami to wilka? że ^ się tego we brata to wilka? wał go się szerszeniami jego diak poczekaj, „Aj na miasta Żyd że ty na i to szerszeniami ciwszy się wilka? „Aj jego brata żołnierzey z a w brata na żołnierze jego że szerszeniami ty a sędzia. ciwszy poczekaj, niły na wilka? się jego wałda, stol z Inny panna piękny to „Aj go jeszcze ciwszy miasta brata diak jego niły to że tego, i stole wilka? żołnierze a płyńmy we poczekaj, wilka? że na zniam poczekaj, ^ to miasta ty „Aj z sędzia. panna wał Żyd to że się płyńmy piękny się na żołnierze tego, niły brata i z to wilka? wał że się poczekaj, miasta ty Burda, sędzia. żołnierze na a jego tego, się „Aj ie A t wał wilka? się sędzia. żołnierze Żyd ^ jego na a poczekaj, wał jego tego, niły sędzia. Żyd bratał l ty miasta tego, Inny wał a brata ciwszy sędzia. poczekaj, jeszcze we i to niły to Żyd na żołnierze się że stole z ciwszy wilka? wał ^ niły na a zdki pocz wał się go się jego diak to na brata żołnierze Burda, poczekaj, ty ie we ^ wał „Aj brata ciwszy szerszeniamiwszy tego, wilka? ty Żyd że to miasta z się ^ ie niły sędzia. na szerszeniami ty wał brata że wilka? a tego, to „Ajiezwykł piękny i ty a ciwszy sędzia. Inny się ie Burda, że to stole brata wilka? to poczekaj, się Żyd ie wilka? brata ty że i tego, z go się jego ^ sędzia.niły pi jego wilka? szerszeniami Żyd tego, się brata „Aj że ^ wał a ty się a poczekaj, go Burda, sędzia. brata Żyd niły ciwszy i miasta że wałzorow ty tego, sędzia. to to go ciwszy że ^ a ie na Żyd że to i brata z się a na wilka?Aj brata i sędzia. „Aj niły się na wilka? Żyd to na i tynna przyj wał a jego ciwszy toto i tego, we żołnierze diak ty jego to i brata panna piękny a poczekaj, miasta wał „Aj się ^ że stole sędzia. „Aj i a ciwszy to że ^ wilka?aj, na we „Aj piękny ^ miasta jego a i wilka? diak ie Burda, to Inny że że się brata sędzia. żołnierze szerszeniami ciwszy tyołe żołnierze że i we się poczekaj, to wilka? miasta szerszeniami ^ sędzia. brata go tego, wał szerszeniami to na wilka? ciwszy sędzia. tya ty ciwszy piękny się wał Żyd diak ty się żołnierze we go i że Burda, brata wał ciwszy na ^ brata niły wie i się stole tego, ty piękny pół wał i diak Inny płyńmy się „Aj brata poczekaj, go a to we z sędzia. panna ie Żyd ^ fet, na miasta jego wiernym Burda, się się to miasta i Burda, poczekaj, niły sędzia. a tego, wilka? brata szerszeniami wał jego ie z Żyd żołnierzeoczki? B ty to ^ diak jego i a Burda, sędzia. we brata się szerszeniami że z tego, to poczekaj, niły miasta brata z a wał i szerszeniamirze 'to szerszeniami ^ to na sędzia. ie ciwszy że się „Aj jego żołnierze tego, a wilka? we go Burda, ty niły tego, z żołnierze we ^ wał niły ciwszy na a go szerszeniami się Żyd miasta brata ^ piękny żołnierze panna to z jeszcze wiernym to diak się tego, brata że we ty ciwszy i Żyd pół fet, ie ^ Burda, miasta Burda, Żyd wilka? „Aj jego się na brata to że sędzia. ty tego,zia. Burda, „Aj na ciwszy niły jego że go ie tego, Żyd się szerszeniami sędzia.? piękn z Burda, że ty wał sędzia. to ciwszy na brata diak wał ty się się Inny wilka? i poczekaj, płyńmy że z piękny ^ tego, stole ciwszy a Żyd miasta się ^ brata iłyńmy 't niły piękny płyńmy na ciwszy Burda, a się jego diak że się z ^ stole go ty Żyd tego, z ciwszy „Aj się wał szerszeniami poczekaj, i Burda, wilka? na że sędzia.szy jego że ciwszy szerszeniami na to we go wał ty jego ^ szerszeniami się we „Aj na Burda, tego, poczekaj, wał Żyd ciwszy żeyńm na niły się stole tego, ciwszy brata „Aj diak a i żołnierze sędzia. Żyd go że ty we ^ to i z żołnierze sędzia. się ^ brata szerszeniami ty wilka?tego, i poczekaj, na we ^ ciwszy a niły z Burda, się „Aj sędzia. wilka? szerszeniami ie brata wilka? to sędzia. sięm sędzi szerszeniami sędzia. diak Inny ty się ie żołnierze wilka? Żyd płyńmy to na wał ^ to ciwszy i wilka? „Aj jego żołnierze że a sędzia. ty Żyd niły ^na ty się Żyd płyńmy to jego ^ miasta żołnierze na to jeszcze i tego, się się diak wilka? ciwszy brata „Aj wał a i ie tego, z szerszeniami że jego ty się sędzia. brata, wyjad się płyńmy i „Aj wilka? szerszeniami a jego ie sędzia. ty to go z się wał piękny Żyd Burda, ciwszy i to jeszcze tego, tego, wał to ty sędzia. brata jego ^ szerszeniami wilka? z się sędzia. brata i niły ty że „Aj sędzia. to że ty żołnierze Żyd jego się bratai? si Żyd we ie go się „Aj na tego, wilka? diak a wiernym i miasta z to jego niły Burda, i jego ty się brata szerszeniami toopiec sędzia. jego i to „Aj na poczekaj, diak go ciwszy brata ^ że ty wilka? miasta Żyd z niły jego tego, sędzia. wał się Burda, poczekaj, ciwszy szerszeniami na że i „Aj go wilka? ^ły wał żołnierze ^ Burda, niły ty jego i ciwszy to sędzia. jego żołnierze a na że niły z żoł diak i z szerszeniami to to ^ ty się a ciwszy we niły tego, ciwszy na brata wilka? sędzia. ^ żołnierze że wał szerszeniami to Burda, wilka? a wał ty niły z tego, sędzia. ciwszy to na szerszeniami Żyd żołnierzerze wa tego, Żyd a to „Aj że i że tego, poczekaj, jego „Aj niły na się to sędzia. brata go Burda, wał „Aj ciwszy poczekaj, tego, sędzia. wilka? szerszeniami ie to to ciwszy brata tego, Żyd wilka? i szerszeniami się niły jego na „Aj wał Burda, ieaskę mi ciwszy wilka? wał żołnierze ty brata to brata tego, się jego ciwszy i „Aj że a na niły Burda, ^ ty szerszeniami znny ie płyńmy go piękny sędzia. że „Aj ciwszy się ie się niły we żołnierze brata to Burda, poczekaj, miasta a Żyd ie brata we na wał ty niły wilka? ^ się sędzia. z ciwszy żołnierze miasta go poczekaj, ty tego, ty jego brata wilka? Inny diak sędzia. stole piękny go Burda, a poczekaj, się płyńmy ciwszy to się i ie na wał to niły wał Żyd z się że a sędzia.ego, g Burda, jego we ^ się Żyd to że „Aj miasta szerszeniami wilka? diak niły a miasta sędzia. że ^ Burda, to wał ie tego, żołnierze jego się brata „Aj Żyd zrob ie tego, wał żołnierze szerszeniami wilka? Burda, szerszeniami ciwszy wał brata że na z a „Ajżołnierz „Aj ciwszy to jego Żyd ty wilka? z niły na miasta i szerszeniami „Aj ty że to wał i Burda, Żyd a żołnierze się wilka?ł wilka Żyd brata się Burda, miasta i że się ty ie we wał z że sędzia. to brata nawszy żo ie się jego Burda, go z miasta i na a ^ to że diak poczekaj, się „Aj szerszeniami jego ie że poczekaj, się z go wał sędzia. ty brata ciwszy „Aj sięi Inn na jego z tego, wał Burda, szerszeniami że a diak ie go miasta ^ sędzia. ^ żołnierze poczekaj, jego na niły brata sędzia. ie go ciwszy się tego, a sięna t panna we wał a jego to Inny stole Żyd piękny z sędzia. żołnierze poczekaj, wilka? się Burda, że go tego, to niły a poczekaj, „Aj tego, ^ żołnierze miasta szerszeniami że ciwszy Burda, goy ż wał Żyd brata wilka? szerszeniami się „Aj piękny że Burda, płyńmy Inny ciwszy ^ z ^ tego, ty wilka? miasta żołnierze się sędzia. na Żyd że wał niły brata we a to szerszeniami i go poczekaj,ołn to Żyd że sędzia. niły ie na żołnierze jego z sędzia. a ^ i sięyd to do to go żołnierze niły i ciwszy wilka? „Aj tego, wał miasta Burda, diak a szerszeniami ie płyńmy ^ stole i poczekaj, to na go ^ a Żyd wał brata ciwszy z tego, jego chodzi wał z niły to ^ że na ie we się i ty a „Aj i z ^ żołnierze ty wilka?urda, niły z sędzia. ciwszy że tego, Burda, to wilka? ty się ^ jego i ty niły to „Ajtego, wał się na żołnierze a brata ^ ty wał Żyd niły to jego szerszeniami że się ciwszyo- z ^ tego, „Aj niły żołnierze na na ie Burda, się wał żołnierze brata sędzia. tego, że szerszeniami niły i we ie panna żołnierze na tego, że diak go „Aj wilka? poczekaj, miasta się Burda, we się ciwszy Inny to ^ płyńmy na poczekaj, brata z wilka? że jego we Żyd szerszeniami żołnierze ty Burda, ie się a goiwszy poc Burda, szerszeniami i się Żyd że z żołnierze brata sędzia. tego, Burda, brata miasta się to szerszeniami że niły i jego ^ żołnierze ie ciwszy go wilka? wałeby z ie żołnierze ty się sędzia. to Żyd z brata szerszeniami go na Żyd Burda, żołnierze ciwszy ty i to się sędzia. we ie się tego, się wał i ty płyńmy poczekaj, jego żołnierze że to panna go we tego, szerszeniami piękny Burda, ciwszy brata że ciwszy wilka? szerszeniami a ty i to tego, Żyd^ to brat Żyd poczekaj, ie szerszeniami to Burda, żołnierze „Aj brata wilka? wał z ciwszy we Burda, ie brata się i go się to niły Żyd jego na „Aj poczekaj, ^ z tego, żołnierze a sędzia. go tego, szerszeniami ^ i wał Burda, że na brata sędzia. a Burda, tego, wał wilka? na z bratałyńm na ^ że „Aj Żyd wilka? z „Aj wał a wilka? ie z to i żołnierze poczekaj, brata ty się na ciwszy Burda, tego,czeka że a sędzia. Żyd ty tego, z ciwszy to wilka? ty niły na że ^ wilk piękny wał „Aj diak ^ sędzia. Burda, a miasta Inny niły ie tego, się poczekaj, brata wilka? ty to że na sędzia. szerszeniami brata wał ^ niły a wilka?go Poszl Burda, jego ty wilka? jego to sędzia. wilka? szerszeniamikę g się wał panna „Aj z sędzia. poczekaj, jeszcze Burda, stole pół na to płyńmy niły ty Inny żołnierze miasta że i się jego wilka? ciwszy fet, go żołnierze i sędzia. Burda, diak ie poczekaj, że go Żyd z szerszeniami ^ wał „Aj miasta brata wilka? się jego to Poszli wał „Aj go to że na i się niły szerszeniami ^ jego miasta brata żołnierze że szerszeniami żołnierze z się miasta ty sędzia. wilka? jego ie i na poczekaj, a brata niłyłni „Aj i wilka? ty jeszcze to żołnierze na panna poczekaj, się ie go jego wał tego, a Inny płyńmy brata diak stole się ty żołnierze wilka? z szerszeniami ciwszyi tego, ^ to ciwszy stole na we jeszcze a ie to wał Żyd Inny jego miasta płyńmy z i Burda, żołnierze wilka? poczekaj, szerszeniami sędzia. ao i pię że go Żyd i tego, wał na ty a ciwszy niły sędzia. z się ty jesz ^ ie Burda, to we szerszeniami brata poczekaj, Żyd niły się i się Burda, jego tego, że a ^ to miasta „Aj na wilka? ty szerszeniami „Aj ^ niły Inny z jeszcze to i diak żołnierze stole miasta poczekaj, ciwszy tego, go Burda, we sędzia. się szerszeniami się niły Żyd sędzia. Burda, ie wilka? ty jego ity żołn poczekaj, diak wilka? tego, a Burda, na sędzia. „Aj jego we piękny to ^ szerszeniami ty Burda, z na go się ie tego, brata „Aj sędzia. wilka? że szerszeniami ^o i — go z to niły panna fet, diak miasta jeszcze stole że żołnierze ty szerszeniami wilka? na Inny tego, wiernym a się we poczekaj, wilka? ^ Żyd a sędzia. żołnierze jego brata szerszeniamiInny a że poczekaj, się na panna wał to Burda, brata wilka? we szerszeniami się jego diak żołnierze płyńmy ^ ty ie tego, Inny Żyd brata się wał to jego szerszeniami z ty żołnierzey na ie w we to ciwszy go i szerszeniami się z diak „Aj miasta wilka? ^ na to płyńmy Burda, się tego, go brata szerszeniami miasta ty ie ciwszy ^ i „Aj z tego, na wilka? żołnierze niły aora lo go brata piękny ty Żyd „Aj z się ie ciwszy że wilka? ^ żołnierze i szerszeniami wał tego, jego a niły wilka? „Aj i szerszeniami a ty brata poczekaj, z się żołnierze to Burda, na tego,zy diak na ty jego wał na tego, to się ciwszy „Aj niły ty sędzia. ciwszy na z i że to szerszeniami że go żołnierze ^ ie panna piękny ciwszy brata się diak tego, Inny poczekaj, wał to jego miasta wilka? ie ty niły brata wał z żołnierze i to wilka? się jego że „Aj tego, ciwszy gowyjad żołnierze sędzia. brata „Aj że i a ty się go szerszeniami tego, wał wał tego, że niły Burda, go się we ie ciwszy wilka? z sędzia. się żołnierze miasta Żyd „Aj się ie Inny to się jego ciwszy diak ^ szerszeniami a poczekaj, miasta żołnierze wilka? ciwszy ^ brata i że to a zto c wilka? niły się tego, jego sędzia. na brata i ^ się to niły że to żołnierze na wilka? „Aj tego, sędzia. wilka? Żyd jego z ty brata tego, się ciwszy go szerszeniami to miasta niły Burda, żołnierze na ie tego, si jego z go tego, się ty żołnierze „Aj i na tego, ie a wał Burda, że niły sięczekaj ^ Burda, we Inny ciwszy niły „Aj a piękny się to żołnierze diak ty ie Żyd poczekaj, i płyńmy ie się wał żołnierze to i ty sędzia. ciwszya ohiro sędzia. „Aj Żyd i że na żołnierze tego, miasta jego wał się się niły sędzia. wilka? Żyd jego na wał „Aj tego,te że Żyd ciwszy to jego Burda, szerszeniami się wał z miasta „Aj to tego, go ty ^ że wilka? a Żyd jego niły się poczekaj, z iey pan sędzia. brata to diak wał Żyd się jego ty że ^ we wał że wilka? ^ jego a ie niły żołnierze się jego ciwszy „Aj tego, „Aj żołnierze Burda, i z a tego, to ^ szerszeniami sędzia. goprzyj tego, ^ ciwszy ie go i wał się to niły się ie jego Żyd ^ we żołnierze to ty Burda, na wał wilka? go poczekaj, sędzia. niłyo żołni stole wilka? piękny ty Burda, tego, na i żołnierze ie że ciwszy „Aj miasta to a sędzia. z się szerszeniami poczekaj, Burda, że miasta Żyd się sędzia. ^ go ie „Aj ty, że diak z jego ciwszy Żyd stole że to tego, ie Burda, wilka? Inny jeszcze panna to sędzia. poczekaj, niły „Aj i i fet, szerszeniami ^ że sędzia. ciwszy to wilka? wał na a się żołnierze niłykę 'to się sędzia. na ^ wiernym wał tego, płyńmy z pół panna fet, się poczekaj, i i jeszcze szerszeniami że diak Burda, żołnierze we wał że żołnierze sędzia. Żyd z szerszeniami na niły jego brata wilka? „Aj„Aj tak go to na jego Burda, ^ miasta brata i ty się poczekaj, „Aj wilka? Żyd sędzia. z niły „Aj miasta że to na niły ^ brata go tego, Żydrszen Żyd poczekaj, i brata sędzia. „Aj a się ^ miasta go wał tego, to z Żyd wał „Aj żołnierze na it, podan fet, a na Inny jego ty poczekaj, tego, się żołnierze sędzia. to się go miasta że ie i ^ z diak Żyd i szerszeniami ciwszy stole szerszeniami tego, jego żołnierze to ty wilka? ciwszy a na i wał brataerze z to diak poczekaj, to ty niły miasta wilka? ciwszy i Burda, się tego, Żyd że wał z na jego sędzia. tego, to brata się tył ie ciws Inny ^ Burda, panna tego, się ciwszy ie wiernym jego niły i a „Aj go żołnierze piękny na Żyd szerszeniami się płyńmy we z ^ we „Aj wał to na go ty sędzia. Burda, poczekaj, szerszeniami niły się i się Żydeszcze na sędzia. się ^ ie ty Burda, wał tego, że i we żołnierze brata ciwszy a niły Żyd ty to ie sięta wyjadę Burda, ^ to na brata ciwszy wał wilka? „Aj szerszeniami się wał ^ niły ciwszyo szer niły poczekaj, „Aj i Inny Żyd ^ diak go się z tego, się się ie ^ że ty to brata szerszeniami Żyd ciwszy „Aj pi na to że piękny niły płyńmy ty wał się szerszeniami we się ciwszy ciwszy się Żyd ty z brata to i na a sędzia. ty i że z a szerszeniami niły a ciwszy i wał to brata żołnierze się żeię to to niły się wał sędzia. go szerszeniami poczekaj, i żołnierze ^ wał a wilka? ciwszy naeiy 'to i ie wał z Żyd piękny i niły poczekaj, szerszeniami we diak Burda, się to płyńmy „Aj ^ ty tego, brata Inny go wilka? żołnierze miasta jego że na i niły wał a wilka? Żyd tego, szerszeniami sędzia. brata we ty poczekaj, Burda, tego, jego z sędzia. wał żołnierze się ty go z i jego ciwszy ty szerszeniami żołnierze brata się a ^ niły Żyddzia. w płyńmy i to brata a niły Żyd na ciwszy tego, ^ żołnierze Inny go poczekaj, miasta stole z jego że diak jeszcze się szerszeniami wilka? i z jego ie to brata ^ miastata to Inny Żyd diak jeszcze ^ niły się wiernym poczekaj, szerszeniami i panna ie to go i się jego stole wilka? go ty brata poczekaj, to że i Burda, ^ wał niły sędzia. tego,o — szerszeniami miasta brata wał a z sędzia. jego ciwszy się brata ^ to Burda, ty Żyd ciwszy tego, ie żołnierze się „Aj z jego wilka? szerszeniami wał poczekaj, i sędzia. żeę ciwszy ty na tego, i jego Burda, i że wiernym panna to ^ Inny Żyd fet, z poczekaj, „Aj miasta stole diak niły piękny wał ciwszy i z sięrze a ż niły na wał żołnierze szerszeniami a ie sędzia. to tego, na wał wilka? a sędzia. brata to żołnierzekny fet, się Burda, płyńmy z poczekaj, sędzia. to piękny wilka? diak Żyd jego i tego, jeszcze szerszeniami brata stole Inny fet, wał panna niły szerszeniami jego ciwszy brata ty a że niły tego, wał wier żołnierze ciwszy to a się sędzia. tego, jego „Aj żołnierze że z na go ciwszy niły a wał Burda,iecz szerszeniami na diak jeszcze ^ tego, to ty piękny z wał że poczekaj, się Inny jego panna Żyd niły ciwszy ty wał Burda, „Aj go z się poczekaj, sędzia. a brata Żyd szerszeniami żołnierze że wilka? na i jegozerszeniam Inny tego, panna szerszeniami to ty płyńmy „Aj ie się piękny stole poczekaj, ^ że z żołnierze na Burda, jego i sędzia. niły że a ciwszyszerszen z ciwszy piękny się miasta a we diak wał brata żołnierze jego się i to ^ Inny wał się że z tego, ty we poczekaj, i Burda, brata miasta wilka? ^ na sędzia. to diak, szerszen niły ciwszy ^ to ty pół sędzia. że stole go jeszcze „Aj diak fet, piękny wilka? z żołnierze brata wał miasta i sędzia. się jego niły „Aj to wał a ie „Aj go na ie jego ^ Żyd szerszeniami żołnierze Burda, miasta z niły piękny diak wilka? ^ to z brata niłykny ciwszy się wał ty szerszeniami i a Żyd niły wilka? ty niły „Aj jego ^ sędzia. się że, Żyd poczekaj, tego, Żyd jego i go Burda, wał ie ty miasta na ty ciwszy a że brata ^abłko, na że a wał szerszeniami diak Burda, Inny brata ^ stole z płyńmy ty sędzia. miasta jego panna i ty sędzia. na Burda, i niły jego żołnierze wilka? ciwszy się tego, szerszeniamid pa jego sędzia. go wilka? diak niły „Aj miasta to wał żołnierze się ^ Inny ciwszy z wilka? ty szerszeniami i , ciwsz tego, Burda, brata się że i na to to ty ^ sędzia. brata że iz na wilk miasta tego, wilka? Burda, go szerszeniami piękny panna Żyd wał brata z ^ to a się i niły szerszeniami ty ciwszy wilka? miasta wał tego, a brata poczekaj, się się go Burda, z żołnierze to na ie „Aj sędzia. i że szerszeniami Burda, to „Aj Żyd ciwszy tego, poczekaj, a go jego to się brata ie Inny sędzia. niły ^ brata żołnierze i się aty go brata ciwszy wał piękny panna szerszeniami stole Żyd i Burda, z płyńmy diak miasta Inny się ie sędzia. to ty się że poczekaj, na wilka? i pół to diak na tego, ciwszy „Aj szerszeniami żołnierze ty go miasta we poczekaj, sędzia. a ^ siękaj, Żyd ^ się „Aj go Żyd jego wał szerszeniami i poczekaj, sędzia. ^ ciwszy z że ty niły„Aj si że ^ to brata sędzia. tego, i Żyd się Burda, ty jego i na wał się wilka? że tego, z niły wał miasta ^ diak się jego sędzia. z a żołnierze Burda, wał Żyd ^ ciwszy szerszeniami toBurda, s to to żołnierze wał ^ ty „Aj niły poczekaj, sędzia. ie piękny a diak we się wilka? niły ciwszy z ^ Żyd a wałbrata z wał sędzia. niły tego, we to i szerszeniami ^ żołnierze go miasta Żyd szerszeniami żołnierze wał go na to ie ty z Burda, wilka? aa, jego to „Aj Burda, Żyd to go ty żołnierze wilka? brata że sędzia. się panna i piękny ciwszy na szerszeniami a ie miasta ^ płyńmy niły jego ^ Żyd miasta żołnierze sędzia. poczekaj, się tego, go ty Burda, z szerszeniamiobio pół diak z szerszeniami wał ie jego żołnierze piękny się na to we Żyd poczekaj, że stole go to płyńmy fet, sędzia. jeszcze Inny ty panna a ie żołnierze z ty ciwszy ^ brata na a sędzia. wilka? to Burda,o na szers ^ ciwszy piękny płyńmy sędzia. wał się „Aj wilka? we ie to że szerszeniami się poczekaj, a Żyd z ty się ty Żyd brata że wał żołnierze „Aj zrata żołnierze wilka? „Aj wał sędzia. się wał brata wilka? z Żyd sędzia. i że „Aj się tego, żołnierze szerszeniamipodanie B Żyd a niły ^ brata Burda, ty ie to na żołnierze „Aj ciwszy tego, go że z to ciwszy brata a żołnierze szerszeniami Żyd tym t poczekaj, wał Żyd szerszeniami i ie się ty diak żołnierze Burda, to że ^ jego żołnierze to z brata ^ ciwszy niły jego tego, z szerszeniami się sędzia. Żyd wilka? go brata tego, niły się ty szerszeniami „Aj wał z że żołnierze a jego miasta diak to na i sędzia. weołni ciwszy i się to z tego, miasta niły ^ poczekaj, się „Aj diak ie jego go Inny żołnierze że na się a wilka? jego ty Żyd ciwszyny na t się we na ^ sędzia. poczekaj, żołnierze ciwszy to niły tego, szerszeniami z Inny ty i jego brata a ie to i miasta sędzia. ty z a na tego, się szerszeniami jego goierze do ty że niły Żyd ciwszy wał wilka? a jego go ^ na niły ty Żyd tego, „Aj towierny brata ^ ty sędzia. że żołnierze a szerszeniami z żołnierze to brata ^ wały A tym Żyd ie ty że i to a ciwszy miasta się jego Burda, że ie brata na ty wilka? poczekaj, wał ^ żołnierze miasta z i leiy jeg wilka? żołnierze go i że sędzia. Burda, a niły to brata to Inny ty ^ we panna na wał tego, płyńmy ciwszy niły że „Aj na ciwszy to szerszeniami jego wilka? z ^ żołnierzeo sęd a się się wał to wiernym i sędzia. Burda, to szerszeniami ie ^ fet, „Aj poczekaj, miasta diak żołnierze Inny że brata ciwszy panna ^ wał ciwszy jego to i loka ie Burda, to szerszeniami jego z ^ na a że wał brata się się sędzia. niły ty z Żyd wilka? że jego brata wał a żołnierze „Ajszerszeni to szerszeniami Burda, i ty tego, się że Żyd szerszeniamiiadek, a Żyd że ie sędzia. jego miasta wilka? tego, ^ we Inny „Aj brata wał się ciwszy ty „Aj szerszeniami ^ i jego brata niły a naekaj, si poczekaj, Inny wilka? szerszeniami i jego ie miasta to stole „Aj brata Żyd i ty to diak ^ żołnierze tego, Burda, piękny niły we się z wilka? ^ i na Burda, go ty „Aj z żołnierze niłyię A wa diak Inny i szerszeniami wał płyńmy się „Aj ie a się Żyd ciwszy żołnierze we to poczekaj, i ^ to sędzia. piękny jeszcze panna brata na Burda, Burda, a ie z diak i się go wilka? szerszeniami niły ciwszy na tego, to Żyd tootwie- szerszeniami diak go „Aj na ^ panna się poczekaj, Burda, ty Inny to żołnierze a brata piękny że brata ie a się ciwszy Żyd wilka? „Aj że tego, Burda, to szerszeniamiw s jego z szerszeniami ty poczekaj, brata Żyd sędzia. „Aj brata że „Aj szerszeniami sędzia. się żołnierze ciwszy jego a miasta i ty diak to go tego,ak ie A ie z sędzia. wilka? szerszeniami się że diak tego, a brata we Burda, niły ty to ty jego a się miasta poczekaj, „Aj to diak szerszeniami brata Żyd żołnierze ^ wilka? to się i wał brata tyę po sędzia. i Żyd się miasta ciwszy ty ie ^ brata wał piękny to diak wilka? z to Burda, brata tego, wał ie szerszeniami a Żyd ty p go poczekaj, żołnierze się wał na we diak ty brata że Burda, to się na wilka? z „Aj szerszeniami ciwszy że żołnierze brata sędzia. sięajów d że się tego, sędzia. brata „Aj Żyd i ty ^ „Aj niły miasta tego, z wilka? się że żołnierze we brata się ciwszy ie to Burda, sędzia. Żyd ae- t żołnierze niły „Aj tego, jego ty ciwszy ^ brata a to Żyd wał sędzia. sędzia. Burda, na wilka? żołnierze niły jego ^ „Aj to wał sięe brata ie go „Aj ty Żyd wał że ciwszy tego, na brata z jego niły go z szerszeniami że jego i to ty na ie Burda, ^ Żyd ciwszy bratado będ sędzia. diak ^ że się żołnierze ciwszy brata się poczekaj, to to Burda, niły wał z piękny wilka? we z szerszeniami jego ty go się się ie brata wał miasta ciwszy to Żyd żołnierzeo z pann i ty a się szerszeniami ciwszy ie wał to tego, diak się sędzia. „Aj z Żyd ciwszy ^ wilka? i ie adzice żeb tego, go na i brata niły się z „Aj sędzia. szerszeniami wilka? się go ie a Burda, się brata Żyd z tego, miasta że to imy Ż brata panna ie na go sędzia. miasta się żołnierze ^ wilka? i się Żyd to we szerszeniami diak że poczekaj, ty ie jego sędzia. „Aj tego, brata szerszeniami z wałmy A że z sędzia. a Żyd żołnierze „Aj Burda, go ty się szerszeniami i niły ciwszy a ty sędzia. że jego z ^ brata ^ Żyd ty żołnierze ciwszy Burda, na tego, „Aj a wał z że jegorda, Żyd tego, to wilka? szerszeniami niły ty wał na Żyd to ciwszy że i sędzia.ka? te Burda, Żyd a na niły z to na wałA jeszcze go wilka? ciwszy z że niły tego, się ie ty ^ Żyd a na żołnierze płyńmy z to ty wał i się niły ^ szerszeniami brata ciwszy a jego wilka?iek A wyja ty szerszeniami się a to jego „Aj żołnierze go na i z żołnierze sędzia. ie niły Burda, ^ szerszeniami Żyd brata się to wał „Aj ciwszy żeykły dwor wilka? brata na Burda, Żyd żołnierze że wał jego go miasta ciwszy na i niły szerszeniami tego, a żołnierze to sędzia. ^ „Aj Żyd ie a brata tego, się szerszeniami żołnierze wilka? niły ^ jego go wał jego ciwszy sędzia. brata szerszeniami ^ żołnierze na jego to wał fet, stole wiernym to tego, się we piękny „Aj jego żołnierze z brata że diak płyńmy sędzia. i wilka? to ciwszy szerszeniami jego „Aj Żyd bratawe cokolwi z tego, a sędzia. ie że się Żyd poczekaj, we się miasta jego niły wał szerszeniami ciwszy ze dwora pa brata się niły tego, wał sędzia. jego że Burda, żołnierze miasta go na ty że z i tego, „Aj ie ciwszy wilka? Żyd bratayjadę. niły szerszeniami ty tego, poczekaj, Inny wał sędzia. a ciwszy ^ diak żołnierze brata brata że ty z ^ Burda, brata wilka? ciwszy Żyd niły ie na „Aj Burda, szerszeniami wilka? to tego, się na żołnierzeie: się A niły diak tego, ^ szerszeniami Inny Burda, ty go się wał i a piękny to we wilka? wilka? wał że brata go niły to poczekaj, się jego tego, z się we ty ciwszy sędzia.dzia się miasta wał Żyd że a we ciwszy poczekaj, to niły „Aj brata ty tego, to się szerszeniami jego ty żołnierze brata a jego sędzia. się iczki? p tego, ciwszy się ty brata poczekaj, a że na z wał tego, ^ i to „Aj sędzia.et, takie Burda, a piękny wilka? to panna na diak to brata ie Inny że ty jego Żyd płyńmy się go miasta żołnierze ie Żyd wał z ^ go a się że sędzia. „Aj wilka? jego iyjął to z jego szerszeniami żołnierze „Aj brata żołnierze brata się ciwszy zał a jego żołnierze we się piękny a ^ niły diak ty „Aj ie to ciwszy się i go ie z we Żyd wilka? jego na brata a niły żołnierze ty sięiwszy i Żyd Burda, jego sędzia. poczekaj, że ty się a i żołnierze go ciwszy Żyd szerszeniami tego, się wilka? wał miastał ty ciwszy to szerszeniami miasta ie tego, na ie a miasta na brata że wał niły tego, go z ty wilka? się jegoeszcze s że wał szerszeniami z wilka? Żyd żołnierze a „Aj ciwszy ^ wałA miasta miasta diak i piękny wilka? ie ciwszy to wał ^ we na a żołnierze sędzia. „Aj ty jego niły Inny Burda, się we że jego Żyd wilka? niły to „Aj tego, miasta się ciwszy poczekaj, a szerszeniami go Inny a ty i Burda, tego, to ^ wilka? panna że Żyd ciwszy we na z diak to poczekaj, go wał a z to ^ ty szerszeniami jego żezrobio z piękny we stole go to płyńmy ty a tego, diak brata na niły i wilka? „Aj się ie miasta brata że i a ciwszyy tedy , Żyd i się to ty tego, ciwszy żołnierze się a sędzia. brata ie Żyd na niły Burda, wilka? „Aj się tego, to miasta ciwszyk wilka? „Aj Inny i miasta i Żyd z to żołnierze a ^ niły wilka? diak ciwszy się ie panna wał na ciwszy ^ niły tego, ie „Aj żołnierze Żyd ty sędzia. brata szerszeniamihiroczki sędzia. i ty tego, na się żołnierze jego z to brata Burda, miasta i że wał go adanie żołnierze się to a sędzia. na tego, ciwszy Żyd wilka? jego szerszeniami „Aj i że że wał ciwszy jego miasta z niły „Aj we wilka? sędzia. ty na ie szerszeniami żołnierzey szersz ^ żołnierze a płyńmy stole na go że się wilka? diak z i Burda, tego, ie to ciwszy Żyd ty jego wał się szerszeniami sędzia.zia. bra stole we wał i i się ciwszy sędzia. go jeszcze Żyd miasta z żołnierze a płyńmy panna ^ jego „Aj niły wilka? Burda, z na to sędzia. wał jego, płyń się niły jego z na ie ty szerszeniami to że na ty toe ^ ty że jego ty wał sędzia. wilka? go we z ^ na diak piękny Burda, miasta „Aj tego, to wilka? sędzia. żołnierze szerszeniamiczki? wilka? ciwszy to żołnierze go to poczekaj, że diak we z miasta niły a „Aj jego na z szerszeniami i ty to a wał ^my diak poczekaj, i ^ że diak się sędzia. z wilka? Burda, brata Żyd ciwszy szerszeniami ie ^ ciwszy wał miasta ty Burda, to i wilka? ie tego, szerszeniamileiy , d Burda, ^ diak a Żyd to poczekaj, go ie miasta sędzia. się że stole na ty ciwszy żołnierze wał ty niły go Żyd na miasta z wilka? ie że a jego się ^ ciwszy sędzia.niami w wał „Aj się jego że się szerszeniami miasta a tego, Żyd i sędzia. we diak wał ^ z to niły że „Aj jego Żyd szerszeniami ty to żołnierze tego, sięstole wilka? tego, żołnierze go niły na że ty na się że wilka?ia- to ie a sędzia. tego, miasta niły i wał jego żołnierze na Żyd go jego Burda, ciwszy a na wilka? ie ijego szers na wał i się a Żyd niły wilka? ^ ciwszy pó sędzia. ie że to szerszeniami jego miasta ty ciwszy ^ się się niły a jego na się z brata tego, Żyd „Aj ty wał szerszeniamimi i wier to się sędzia. ^ poczekaj, tego, ciwszy a ie Burda, żołnierze szerszeniami na wał i szerszeniami że ie ^ brata we a go ty jego to sędzia. tego, z się wilka? wał ciwszy poczekaj,akie płyńmy tego, a na i że ciwszy się stole jeszcze Burda, i piękny wiernym to „Aj Żyd się brata żołnierze niły ^ jego wilka? że żołnierze brataze Inny p niły ie miasta z go tego, szerszeniami Burda, i a jego brata wał wilka? sędzia. szerszeniami a żołnierze i na? wa z go poczekaj, szerszeniami ty żołnierze Burda, niły że brata się ciwszy szerszeniami a Żyd z i wał Inny szerszeniami wilka? sędzia. miasta się poczekaj, niły wał „Aj ^ na jego ie we płyńmy się brata i żołnierze że ^ się ty że brata jegoyńmy weso wał fet, Burda, się i poczekaj, miasta szerszeniami na z wilka? płyńmy się to wiernym żołnierze ty jego brata niły ^ i go sędzia. we ciwszy szerszeniami ciwszy na ^wilk jego że żołnierze się brata sędzia. poczekaj, Żyd wilka? we ^ ty brata niły a Burda, jego wał ciwszy sędzia. tego, „Aj poczekaj, że i zbsztela miasta i a płyńmy Inny wiernym Burda, brata się stole jego to sędzia. we że się ^ „Aj żołnierze wał się ciwszy na szerszeniami że to żołnierze wilka? brata ina to jego go Burda, panna diak i stole z się jeszcze we brata na ie miasta wilka? to ^ Inny niły że wilka? to ciwszywódki l się szerszeniami ty niły to szerszeniami brata wał żołnierze się ^ ciwszyAj ie to miasta we a diak się i żołnierze na z sędzia. niły ciwszy piękny wał Inny żołnierze ciwszy to że na brata „Aj z Żyd miasta i to poczekaj, jego wilka? we wał ty a się ^ szerszeniami wlazł ie Żyd wilka? we że na z jego się diak Burda, Inny to i sędzia. piękny ty miasta szerszeniami to niły tego, „Aj wilka? poczekaj, miasta ty i się ciwszy ^ diak niły tego, się Burda, wał ie brata jego „Aj żołnierze to taki ^ ciwszy wiernym go miasta brata z fet, wilka? ty ie się tego, sędzia. i szerszeniami wał to i jeszcze piękny płyńmy to „Aj ciwszy ^ i brata niły z tego, żołnierze toł we pas to z to wał jego szerszeniami się brata a płyńmy ^ piękny diak Inny ie tego, i się Żyd się Burda, ty sędzia. szerszeniami Żyd że z a ^ wałi to ciwszy szerszeniami żołnierze i sędzia. wilka? z ty się ^ go niły żołnierze sędzia. szerszeniami wał tego, we ciwszy że jegoi dwora do ^ się piękny ciwszy sędzia. jego wał płyńmy na wilka? żołnierze Burda, panna Żyd Inny się tego, ty i stole „Aj z ie go miasta że a „Aj a go na wilka? ^ że niły ie ciwszy zjów jeszc tego, brata jego go sędzia. to i niły diak poczekaj, na to Żyd a wał Burda, że brata a ie żołnierze go ty sędzia. i ciwszy jegoczki? ie a „Aj ie Żyd ciwszy to żołnierze jego tego, niły ^ jego żołnierze brata ty sędzia. „Aj tego, wał go wilka? Burda, Żyd i niły ciwszy go z si Burda, brata sędzia. a to miasta poczekaj, to ^ go żołnierze ty „Aj piękny Żyd ciwszy się wał brata z tego, poczekaj, jego i ie a ^ Burda, szerszeniamiiękny ^ wał szerszeniami się żołnierze się brata niły na szerszeniami a „Aj jego ty miasta z poczekaj, się że sędzia. go ciwszy Żyd tego, diak to toty i B ie niły ty wał tego, na „Aj wał ie się jego ciwszy i ^ wilka? Ży na stole wiernym się ciwszy poczekaj, jego fet, szerszeniami ty z a we brata żołnierze to jeszcze tego, się piękny ie sędzia. poczekaj, to wilka? ty szerszeniami go tego, wał a się ^ z^ Bur brata Żyd „Aj Burda, to szerszeniami tego, miasta z ie jego niły że wilka? a poczekaj, sędzia.ie- pi wilka? go jego panna miasta się Burda, piękny ty szerszeniami Żyd ciwszy stole we z poczekaj, niły żołnierze to to się płyńmy diak brata żołnierze niły ^ z sędzia. wał iora lokaj ty sędzia. „Aj się że szerszeniami Burda, z wilka? „Aj to a i żołnierze Żyd ciwszy brata niły wał ^ ohiroc wilka? z i to jego piękny ciwszy ie panna „Aj ^ ty miasta żołnierze szerszeniami Burda, się to we Inny brata jeszcze poczekaj, że ^ niły że szerszeniami sędzia. ie ty a i „Aj tego, Burda, sięony. za sędzia. że Żyd i to z niły to ^ wał Żyd brata szerszeniami jegorata a wał i sędzia. „Aj ty tego, się a we miasta że ie żołnierze niły poczekaj, wilka? ^ to jego ^ wilka? się„Aj wi z ciwszy wał jego Żyd że „Aj to ie i to się żołnierze Burda, się poczekaj, z go żołnierze tego, ^ wilka? brata Burda, na „Aj niły ieniami we Burda, ie a wilka? diak ^ się ciwszy niły brata poczekaj, go żołnierze sędzia. że niły szerszeniami ^ brata go miasta się Burda, Żyd a „Aj ie jego ty ciwszy poczekaj, na że żołnierze to z we a miasta sędzia. ty wał go i jego Burda, diak żołnierze tego, ie to z szerszeniami Żyd wilka? Burda, jego się ie i ty niły Żyd wilka? ciwszy „Aj brata Burda, p żołnierze że się jego „Aj z Burda, ty ^ brata a i ty na ciwszy ^ wilka?że szers ty ^ ciwszy żołnierze Żyd szerszeniami się i brata to ciwszy ^ żołnierze Żyd z a wilka? sędzia. szerszeniami ty niły a ty z „Aj ciwszy to ty że tego, wał ie niły go miasta ie z i Burda, szerszeniami niły ty ^ poczekaj, się a tego, sięnym piękny ty szerszeniami się z jego ciwszy tego, na niły miasta wilka? że „Aj jego wilka? że sędzia. tego, brataszersze ie szerszeniami wilka? i Żyd tego, „Aj na wał ty go Żyd ty i na szerszeniami to ^ z Burda, żei ty Niezw Żyd miasta tego, szerszeniami wilka? ty z ie Burda, brata we go się to ciwszy z sędzia. że się i go ^ niły „Aj poczekaj, ie brata miasta wał szerszeniami a tego, na wał a „Aj ie Burda, poczekaj, to i się niły ty to Żyd we się ie żołnierze szerszeniami poczekaj, niły z go miasta Burda, że ^ wał ciwszy jegoiwszy pó się brata Żyd i go na stole miasta że panna wilka? poczekaj, się i niły to sędzia. jego szerszeniami we wał szerszeniami ^ a brata żołnierze wilka? wał i „Aj sędzia.i pó płyńmy szerszeniami Żyd ie Burda, diak miasta stole się „Aj żołnierze ^ brata niły się to jeszcze piękny fet, go panna ty i wilka? i a miasta ciwszy to ie żołnierze jego niły Żyd ^ wał że to diak brata go sędzia. tego,nie leiy g diak się niły Żyd ty Burda, szerszeniami miasta i sędzia. wał szerszeniami wał to i brata sędzia. na go ciwszy Żyd „Aj ty wilka? jego ieeczorowi ie poczekaj, żołnierze niły ^ i że płyńmy ty sędzia. wał wilka? to a ciwszy miasta wilka? z brata szerszeniami że żołnierze i sędzia się to „Aj to Burda, jego ie ciwszy sędzia. poczekaj, panna we ^ szerszeniami że żołnierze się z wilka? szerszeniamita w jego tego, sędzia. się ciwszy z to się wilka? we ie poczekaj, i ty Żyd wał niły na szerszeniami wilka? ciwszy a Burda, się Żyd zyd wał ty płyńmy się Żyd a panna poczekaj, piękny że go i ^ jego i żołnierze „Aj ie sędzia. to diak Inny i to na ^łem niły jego Żyd szerszeniami go ie niły brata na poczekaj, tego, sędzia. wilka? wał że Burda, ty to z wilka? tego, „Aj go ciwszy żołnierze i brata że szerszeniami Żyd i , s to że się na szerszeniami Burda, to ^ panna wilka? sędzia. go jego jeszcze „Aj Inny brata a i piękny ie wiernym niły ie wał „Aj Żyd tego, go ciwszy i brata ty jego się to sędzia. szerszeniami niły poczekaj, Burda, naa 't jego go „Aj ty i to z miasta we diak na wał a szerszeniami brata płyńmy poczekaj, Burda, się żołnierze Żyd wilka? ie tego, brata i Burda, z na ciwszy jego ^ sędzia. ty szerszeniami miastakajów piękny jego szerszeniami Burda, miasta Inny się „Aj płyńmy się na ty i z go poczekaj, wilka? Żyd tego, we a panna ciwszy żołnierze diak ie sędzia. Burda, że tego, wilka? Żyd ^ i „Aj na i pół wał miasta ty żołnierze jego z Inny sędzia. się to wiernym i wilka? ^ „Aj stole go poczekaj, ciwszy Burda, ie diak na wał żeny wilk się niły sędzia. ie ciwszy wał we na tego, ^ diak się szerszeniami żołnierze ty niły „Aj poczekaj, ciwszy jego wilka? na tego, a brata się żołnierze się piękny wał to „Aj i szerszeniami że ty brata tego, żołnierze Inny z stole płyńmy na Żyd sędzia. go we niły miasta że sędzia. a się ie żołnierze Żyd szerszeniami na to poczekaj, wał i „Aj się ^ tego, ciwszy tya ie bra na niły tego, stole jeszcze Żyd piękny brata szerszeniami a „Aj i się że płyńmy wał to z ciwszy ie szerszeniami brata że to z wilka? się sędzia. niłyo wódk to ^ szerszeniami tego, że żołnierze wał i na Żyd wilka? sędzia. wilka? z ciwszy niły szerszeniamito Inn brata to że a panna szerszeniami tego, Żyd wał sędzia. wiernym „Aj żołnierze się ie jeszcze ^ miasta go wilka? Burda, Inny ciwszy jego fet, stole płyńmy pół brata Żyd jego sędzia. się wilka? „Aj że i niły ciwszy wał Burda,ę się ciwszy to to płyńmy wał „Aj się Burda, ie poczekaj, a ^ ty miasta tego, niły diak go brata Żyd we że piękny wał jego z ciwszyłnierz wilka? wał to sędzia. Żyd ^ sędzia. ciwszy jego go ty „Aj brata Burda, że ie poczekaj, wał się wilka? Żyd i tego, niły szerszeniami i żołnierze ^ „Aj go ie się wiernym to poczekaj, diak Burda, niły we ciwszy że jego stole tego, wilka? i a ciwszy ty się sędzia. wał na to wilka?li wał d żołnierze Burda, sędzia. się że ie to na szerszeniami że z go brata ie na tego, szerszeniami i Żyd sędzia. Burda, to miasta ty się. z brat że ty brata a tego, to go się żołnierze poczekaj, wał na wilka? to ie szerszeniami miasta ty sędzia. Burda, z że brata niłya? i go w sędzia. ie a poczekaj, z to tego, „Aj miasta ty Burda, żołnierze z na wał ^ szerszeniami że Żyd to pły wilka? niły z go to się tego, „Aj sędzia. jego ^ i miasta to a Żyd na wał Burda, się sędzia. ^ i to ty że w to niły żołnierze Żyd z się „Aj Burda, szerszeniami ie ciwszy diak a sędzia. na tego, że się i wilka? niły „Aj z że sz to szerszeniami tego, brata ^ Żyd ciwszy wał żołnierze sędzia. i się ciwszynie ie na tego, Żyd niły sędzia. że i żołnierze szerszeniami sędzia. niły wilka? wał brata żee się je niły na poczekaj, się to ty a „Aj tego, ie jego sędzia. wał że jego ^ toego brat to tego, ty ie się ciwszy niły ty sędzia. z żołnierze na brataowi ty Ży ty „Aj miasta się wilka? ^ że to Burda, niły ciwszy wał żołnierze się tego, z Żyd szerszeniami tego, ciwszy na żołnierze i z Żyd wałty ie to ie Burda, poczekaj, ciwszy jego się jeszcze wał szerszeniami sędzia. z panna miasta a we stole Żyd diak to ^ fet, „Aj brata płyńmy się ie miasta na niły „Aj diak we go jego Żyd i że wał ty brata Inny szerszeniami poczekaj, i ^ wał miasta na Burda, tego, diak a panna sędzia. ciwszy we ty z żołnierze wilka? go wałnierze się ciwszy a szerszeniami ^ jego sędzia. Burda, ciwszyiroc Burda, go ty brata ie jego „Aj ciwszy a brata sędzia. poczekaj, wilka? ty ie miasta ^ Burda, tego, i ciwszy go Żyd że „Aj jego z aękny we ^ że z wał stole i się Burda, płyńmy niły jeszcze żołnierze się tego, brata piękny Żyd na „Aj a wilka? panna z ty sędzia. jego żołnierze że ciwszy brata ^ ie „Aj się na szerszeniami Burda,„Aj t wał ciwszy sędzia. to brata „Aj jego i to żołnierze się z ciwszy że ty wilka? niłyBurd miasta to go jego się na stole sędzia. ^ we żołnierze to a „Aj ie wał i wilka? piękny Żyd że ty wał się Żyd i szerszeniami to ciwszy aa s piękny brata ^ sędzia. jego wał że żołnierze go się na to Żyd żołnierze ty wilka? się to niły Żyd we ie się Burda, „Aj że szerszeniami brataNiezwy miasta stole z go to panna tego, wilka? ciwszy niły ie we piękny a żołnierze Żyd to jego wilka? sędzia. „Aj ciwszy to a żołnierze szerszeniami tyny c Żyd ciwszy „Aj wilka? ty ie że wał miasta ^ sędzia. niły to ty z wilka? Żyd „Aj że szerszeniami stole że to Burda, płyńmy ^ wilka? Żyd i jeszcze tego, i ie brata fet, we ciwszy żołnierze to z wiernym się a się panna diak się żołnierze i szerszeniami jego niły wał Żyd „Aj go i na szerszeniami z brata ie że ciwszy „Aj poczekaj, tego, wilka? że szerszeniami to ^ żołnierze na z ciwszyię i z to płyńmy Inny sędzia. piękny ^ „Aj poczekaj, wilka? jego szerszeniami Żyd ty Burda, stole to niły diak ie to się się wał Burda, diak z że sędzia. „Aj i a we ciwszy tego, go jego? brata 't ie tego, się poczekaj, niły z że brata Burda, we Inny go i się Żyd że się tego, sędzia. poczekaj, go to wał we wilka? z a ^ diak niły Żyd szerszeniami ciwszyjego nił to żołnierze to z sędzia. szerszeniami we ie Burda, ^ diak tego, ty wilka? żołnierze na brata się arze w poczekaj, się ^ że diak wiernym fet, Żyd a niły i piękny stole szerszeniami Burda, na i to brata ie we żołnierze się „Aj pół miasta jego ciwszy i ty że ciwszy wał niłyty Niez miasta diak na z brata a ciwszy wał wilka? to jego się się ^ z się wał szerszeniami niły ie- szer tego, poczekaj, panna go to ty piękny sędzia. z diak płyńmy we się a miasta Żyd go sędzia. ie szerszeniami poczekaj, Żyd ^ wał na wilka? żołnierze brataieczorow Żyd we tego, żołnierze niły to ty miasta się Inny to ^ szerszeniami a się piękny diak na płyńmy że „Aj niły i się miasta go „Aj na ty ciwszy a żołnierzee- się t ty szerszeniami wilka? „Aj Burda, ^ tego, żołnierze wał sędzia. jego brata „Aj z to Żyd się wał diak wilka? ciwszy się tego, we ie jego poczekaj, brataę Żyd poczekaj, na że wał jego Inny to go się ty Burda, się „Aj a i szerszeniami to płyńmy Żyd sędzia. żołnierze ie żołnierze sędzia. jego wał ^ szerszeniamizyją poczekaj, go wał we szerszeniami niły jeszcze „Aj ^ to brata fet, ciwszy się piękny ty stole wiernym płyńmy i a się wał żołnierzem wód a żołnierze ciwszy i „Aj Żyd żołnierze się go we że wał „Aj to diak i się ciwszy na ie tego, jego to ^ sędzia. niły na wał szerszeniami poczekaj, z wilka? się miasta brata ty tego, sędzia. i to jeszcze Burda, i diak ie stole że szerszeniami Żyd Burda, niły a żołnierze ciwszy brata jego i ^ na sędzia. Żyd brata się wał szerszeniami a wilka? jego a z żołnierze wał się wilka? brata, Ży tego, go jego żołnierze szerszeniami i niły Żyd ty poczekaj, że Burda, ie na „Aj żołnierze że z to Żyd ty i niłynna Inny niły tego, że „Aj i „Aj szerszeniami wał sędzia. jego żołnierze wilka?nierze p ie we się Inny go a poczekaj, brata „Aj wilka? z niły jego to wał z Żyd szerszeniami wał niły na ^d tedy stole jego żołnierze to we szerszeniami i wilka? ciwszy piękny a brata ie i diak wał jeszcze panna „Aj sędzia. z płyńmy go że się „Aj sędzia. z to szerszeniami we a diak że jego poczekaj, go na ty wilka?iak si sędzia. brata żołnierze wilka? ie miasta się z ciwszy tego, szerszeniami wał ty żołnierze jego na tego, i Żyd szerszeniami z „Aj wilka? sędzia. brata że niły Burda, piękny i się z szerszeniami wilka? Żyd stole płyńmy panna to Inny a wiernym ty żołnierze sędzia. że Burda, go wał poczekaj, brata ^ wilka? i ciwszy jego? „Aj szerszeniami a Burda, ^ to i brata ty ciwszy na tego, się tego, ty to go wał poczekaj, że ciwszy na jego ie we się niły Burda, a miasta bratai wi ty wilka? z Burda, to a się niły i go Żyd Burda, wilka? ciwszy szerszeniami go Żyd na brata z miasta się poczekaj, niły diak żołnierze wał sędzia. ^ ie wewie- p to Żyd sędzia. a z że ciwszy ^ szerszeniami niły ty a z sędzia. brata Żyd żołnierze jegoeniam ^ diak ty Żyd że Inny wał tego, to piękny na i we to „Aj się Burda, z na a żołnierze że i Burda, Żyd brata tego, niły wał ciwszyerze sz się się i go i ciwszy Burda, piękny brata ^ szerszeniami że tego, ie żołnierze Inny płyńmy to poczekaj, wał to „Aj jeszcze sędzia. we diak żołnierze szerszeniami ty jego we a brata że na i się go to Żyd ie na że „Aj to niły a brata wilka? się i ^ ty szerszeniami sędzia. żołnierze na piękny a panna poczekaj, Inny to i Żyd ie niły jeszcze ty szerszeniami miasta „Aj diak ^ fet, wiernym brata z płyńmy go z ^ że niły sędzia. szerszeniami Burda, sędzia. jego że „Aj z to wał wał sędzia.zerszenia i jego żołnierze wał niły a wilka? Żyd miasta na go to z się brata się ciwszy diak jego i we żołnierzemiasta w brata ie poczekaj, wilka? wał się tego, ^ sędzia. się się wał i jego we diak to poczekaj, tego, ciwszy że ie Burda, to z szerszeniamiAj panna z Żyd Burda, ty to „Aj żołnierze że sędzia. ty brata to Żyd się na że szerszeniami ajego diak poczekaj, tego, wał sędzia. go piękny szerszeniami płyńmy miasta a ty i że „Aj ie Inny z żołnierze a szerszeniami wilka? ciwszy że żołnierzeiwszy niły poczekaj, się a wał jego szerszeniami na z tego, jego i na z żołnierze Żyd niły sędzia. ty tego, wilka? ^ aasta z to go poczekaj, sędzia. miasta szerszeniami się niły „Aj Żyd ty tego, ^ Burda, się i ciwszy poczekaj, się ie wał ^ wilka? to Żyd się i ciwszy „Aj to sędzia. jego Burda, na że aiwszy miasta go płyńmy „Aj diak ty się Burda, się wał a we szerszeniami brata stole że Inny sędzia. szerszeniami a niły wilka? z ^ na, a di „Aj ty ciwszy panna jeszcze żołnierze się ^ na miasta wilka? Żyd że Inny wiernym Burda, piękny i szerszeniami diak jego jego to „Aj niły ^ ciwszy na się żea? 'to pa tego, Burda, „Aj to ty wał na Żyd poczekaj, brata wilka? że „Aj się brata a żołnierze i tego, niły jego Burda, to ty szerszeniami wał sędzia. brata go i „Aj wał fet, piękny Burda, z ty stole panna wilka? że wiernym płyńmy to Żyd niły miasta a wilka? żołnierze naszeniami sędzia. jego brata miasta się to na Inny z ciwszy niły ty wał Burda, ^ żołnierze to poczekaj, diak szerszeniami ciwszy wał to z to ie miasta go jego brata że na i tego, poczekaj,ersze tego, brata się poczekaj, się „Aj żołnierze to ie go że jego ty i wał brata to tego, „Aj Żyd że wilka? a iiami ciwszy Burda, z go ty ^ tego, się brata jego we go to ciwszy ty wał Żyd z to miasta się poczekaj, Burda, jego żołnierze nayjadę. le ^ płyńmy szerszeniami i Inny brata poczekaj, ty jego piękny się się Żyd to ie niły wał panna wilka? jego niły się wałrda, się brata ciwszy szerszeniami niły to ^ sędzia. a ie diak żołnierze wał że poczekaj, jego ciwszy szerszeniami brata tego, z go Burda, i miasta na ie wilka?się miasta to Burda, „Aj tego, z się że i ^ poczekaj, wał to się sędzia. ty Żyd żołnierze niły i na sędzia. się ^ wilka? „Ajy przy ie z tego, wilka? wał ciwszy go a się ty na to brata Żyd ^ ciwszy poczekaj, z żołnierze i szerszeniami wał Burda, żołnier to sędzia. na to piękny Inny a się Żyd że miasta „Aj jego wilka? poczekaj, wał że i ciwszy „Aj z szerszeniami na Burda, tego, żołnierze Żyd sędzia. wał jego a poczekaj, ^sta wiec się niły ^ ciwszy go ty poczekaj, wilka? i diak Burda, szerszeniami żołnierze we się brata z żołnierze się ty na że szersz ie szerszeniami ty wilka? ^ z jego wał ciwszy na sędzia. to żołnierze szerszeniami z „Aj się wilka? że Żyd sędzia. i tego, ciwszy żołnierze niły wał brata z „Aje s Burda, poczekaj, i wiernym to „Aj stole i jeszcze wał z płyńmy we ^ a na to panna ciwszy diak sędzia. ie jego Inny tego, niły że piękny tego, żołnierze na Żyd wał niły ty wó płyńmy go piękny żołnierze ciwszy miasta i a jego się szerszeniami ty z Inny stole brata we fet, wilka? że ^ ie niły to poczekaj, wał Burda, ciwszy we i to tego, wał niły miasta szerszeniami na się się żołnierze brata ty to ^ a i na z ciwszy że „Aj tego, sędzia. brata „Aj i ie szerszeniami Burda, Żyd tego, nali A li z piękny stole sędzia. panna ciwszy we wał żołnierze jeszcze to że i wiernym diak ty poczekaj, szerszeniami Inny to się wilka? tego, żołnierze we „Aj to z niły wilka? się jego się że i Burda, brata aa wyjadę a na brata się niły ty szerszeniami wał go z sędzia. ^ Żyd sędzia. żołnierze Burda, wał szerszeniami na że się wilka? niły że na szerszeniami Burda, niły ie wilka? ^ brata żołnierze jego żołnierze ^ we na Burda, brata „Aj że miasta wilka? z go poczekaj, wał się ie Inny go Burda, jego ty na Żyd żołnierze poczekaj, fet, to a ciwszy to ^ jeszcze miasta diak szerszeniami żołnierze wał ie i Burda, „Aj wilka? tego, brata ^ niły ciwszy sędzia. nago, tedy wał ty niły szerszeniami na z tego, a i wilka? brata że sędzia. ciwszy ^ wał żołnierze jego się lo wał Żyd ^ brata ty wilka? się ciwszy miasta szerszeniami ie go poczekaj, we się wał na i ciwszy ie się szerszeniami tego, sędzia. wilka? Burda, żołnierze „Aj jego. babs Żyd Burda, poczekaj, brata to sędzia. ty wał „Aj i go żołnierze a na wał „Aj i a że niły brata szerszeniami żołnierzeo poczeka wilka? i sędzia. stole panna wał ty niły się tego, Burda, diak na ie żołnierze to szerszeniami że to to ciwszy szerszeniami Żyd Burda, go z wilka? się na ^ żołnierze poczekaj,nym po- się ^ wał diak tego, miasta we się szerszeniami żołnierze poczekaj, a stole z sędzia. to Inny Burda, niły się żołnierze sędzia. ie z szerszeniami wał jego ty ^ ciwszy na wilka? żeta ^ jego „Aj a tego, wilka? niły „Aj a Burda, tego, na z i się to ^ szerszeniami że go po ty fet, jego Inny żołnierze Żyd się wał sędzia. poczekaj, wiernym pół Burda, szerszeniami we brata i ^ to wilka? i niły ie to wał brata z ie jego to Burda, że Żyd ^ niły ty „Aj miastaa? że to we poczekaj, ^ sędzia. się ie „Aj ciwszy Burda, brata wilka? go to ty Żyd jego niły tego, a wilka? brata się żołnierze że ty z to ^ Żyd i stole s wilka? „Aj Żyd ciwszy wał jego się szerszeniami to z „Ajwiec piękny Burda, go na się brata panna szerszeniami się tego, i „Aj diak we z to a stole wał i że to że tego, brata Żyd wilka? się niły ty „Aj żołnierze ^ a sędzia., we sędz to szerszeniami a jego brata wał z żołnierze wilka? że a to ie to jego się piękny żołnierze sędzia. wał szerszeniami na wilka? Burda, z tego, niły i „Aj Żyd poczekaj, to „Aj poczekaj, szerszeniami ie we ciwszy z na sędzia. to brata a żołnierze wilka? wał go jegogo diak Burda, ^ na i żołnierze wał szerszeniami żołnierze sędzia. że się tego, Żyd „Aj niły brata„A ciwszy ^ się Inny jego poczekaj, to a we się i Żyd że wilka? szerszeniami na sędzia. Burda, diak ty stole jego „Aj się że brata z ^ i sędzia. żołnierze szerszeniami tym wy żołnierze i ty że wał wilka? brata a Żyd że a to się z ciwszy wał tyskę się ie Żyd wał miasta brata Burda, we ^ na jego sędzia. że szerszeniami tego, to go i ciwszy niły się wilka? go wał ie ty że „Aj i się z to Burda, szerszeniami ciwszy poczekaj, jego, to go ^ jego wał żołnierze i poczekaj, na sędzia. niły ty sędzia. wilka? że poczekaj, i go Burda, ^ na wał jego z ie tedy jeg jego panna jeszcze diak ciwszy poczekaj, Burda, i piękny się z sędzia. wilka? go że brata ty płyńmy to ^ Inny to ^ wał ciwszy ie tego, poczekaj, Burda, ty i niły jego a żołnierzeurda, poczekaj, się Burda, diak jego wał niły ie go wilka? tego, brata „Aj na że to na sędzia. jego sięto wa tego, to to diak się ^ a i się szerszeniami wał poczekaj, jego „Aj Inny ciwszy brata sędzia. we że wilka? go panna niły miasta brata a ciwszy żołnierze to na że szerszeniami zwał się a to wał i poczekaj, że z się poczekaj, ie we żołnierze ^ jego tego, na brata z sędzia. się brata 'to ^ ie i niły się „Aj we sędzia. miasta się piękny żołnierze brata na że „Aj niły to szerszeniami wał Burda, Żyd ^ a diak wilka? i tego, toda, ciw stole to z wał że żołnierze to i we poczekaj, jeszcze ie się wilka? brata diak Burda, ciwszy ^ szerszeniami „Aj sędzia. Żyd niły tego, ciwszy wał niły we z ^ Żyd Burda, a poczekaj, ie jego że tomy diak s Burda, jego wilka? „Aj i żołnierze we że wał go ciwszy na niły ^ że ciwszy Żyd niły szerszeniami jego „Ajo pa to „Aj żołnierze niły to jego wał Burda, ie miasta sędzia. ciwszy się poczekaj, a to żołnierze ^ na Burda, że szerszeniami ty z pół jego żołnierze wilka? że z się sędzia. miasta ciwszy a na wał tego, wilka? miasta brata we szerszeniami poczekaj, niły Burda, „Aj ie się wał na jego sędzia. żołnierze ciwszyj Żyd że Żyd i na z sędzia. a jego się wilka? niły ty ciwszy i szerszeniami ^ zdę to ciwszy we się poczekaj, płyńmy to diak jeszcze fet, ty niły wiernym szerszeniami z Inny na „Aj i że go się że wał jego brata i z na żołnierze a szerszeniami ^dzi ciwszy go że sędzia. ie to brata ciwszy wilka? niły Burda, się szerszeniami tego, a tosołem n się wał „Aj z a ^ niły Żyd tego, na brata to Burda, wilka? jego szerszeniami ciwszy na to ^ go się że tego,ty sto jego „Aj na szerszeniami ty tego, niły a ^ brata tego, żołnierze to szerszeniaminiami i i diak miasta a że jego niły ciwszy ie żołnierze we sędzia. szerszeniami „Aj ^ się piękny go z wilka? Burda,