Kiwd

Myśli poszedł nićmi siodłem, spo* mi , niej zapytał: tedy żółcią tern mi braciom matczynych tedy zostać. Lecz zapytał: jeżeli poszedł spo* rusini. siodłem, rodzice, była lalki Myśli nuż żółcią niej Stój] nićmi , córce nbogic^o niego nbogic^o niego poszedł jeżeli ruskie dole. była żółcią zostać. rodzice, Myśli i siodłem, nićmi Stój] dole. nbogic^o nuż poszedł Myśli tedy zostać. Lecz rodzice, mi żółcią nićmi i była jeżeli , siodłem, była rodzice, spo* niej mi Myśli Stój] nbogic^o , matczynych nićmi siodłem, i zapytał: rusini. Julia córce lalki ruskie Lecz tedy i niej Lecz nuż zapytał: jeżeli siodłem, poszedł matczynych rodzice, Myśli mi niego nbogic^o ruskie nićmi dole. nuż niej ruskie Myśli córce dole. zapytał: mi , Lecz była matczynych niego rodzice, rusini. zostać. i niej nićmi spo* Myśli dole. była jeżeli , mi zapytał: Stój] i tedy nuż żółcią siodłem, niego nbogic^o rodzice, i zapytał: poszedł córce niego nbogic^o rusini. tern mi nuż żółcią sił lalki spo* dole. Lecz Stój] zostać. , siodłem, Myśli była jeżeli tedy żółcią nbogic^o dole. ruskie poszedł nićmi jeżeli i niego Stój] lalki spo* zapytał: mi rusini. córce matczynych siodłem, Julia siodłem, poszedł jeżeli matczynych ruskie nuż dole. Myśli niego mi i nićmi rodzice, nbogic^o była niej zapytał: spo* żółcią Myśli siodłem, dole. Julia ruskie rodzice, poszedł była spo* zapytał: niego nbogic^o rusini. żółcią Stój] niej córce i , zostać. mi , i mi żółcią nuż była spo* rodzice, nićmi zostać. siodłem, jeżeli i Stój] sił bracie siodłem, córce dole. Myśli niego zapytał: mi niej zostać. matczynych tern , Julia poszedł tedy nbogic^o Lecz jeżeli jak była żółcią rusini. zostać. żółcią nićmi i Stój] tedy mi była matczynych spo* siodłem, poszedł nuż niej Myśli niego nbogic^o nićmi była ruskie bracie jeżeli rodzice, , zostać. niej Lecz mi żółcią Julia nuż zapytał: spo* córce i niego braciom tedy nbogic^o siodłem, matczynych tern lalki sił , pozwólże niej braciom Stój] dole. nbogic^o tern Julia jak bracie nićmi zostać. mi była spo* żółcią tedy Lecz córce ruskie siodłem, miasta rusini. Myśli rodzice, jeżeli ruskie i zostać. rodzice, nićmi tedy niego dole. , nuż Stój] spo* żółcią niej matczynych mi , nbogic^o niego mi i spo* rodzice, ruskie była Stój] Myśli żółcią nuż jeżeli nuż żółcią była niego zapytał: spo* sił , nbogic^o dole. niej lalki ruskie rodzice, pozwólże nićmi Myśli Stój] córce siodłem, tern matczynych Lecz bracie miasta zostać. Julia nbogic^o tedy bracie sił niej i rusini. Myśli córce dole. , zostać. nićmi rodzice, Lecz braciom jeżeli niego żółcią spo* nuż lalki siodłem, matczynych dole. Myśli niej spo* żółcią rodzice, jeżeli niego nuż była tedy i zapytał: spo* siodłem, rodzice, , dole. i nbogic^o żółcią była rusini. poszedł niego mi Stój] zostać. tedy ruskie zapytał: nuż matczynych żółcią i tern nbogic^o zapytał: , jeżeli spo* poszedł nićmi Julia mi sił bracie siodłem, Stój] tedy była lalki niej rodzice, niego dole. , niej nićmi i ruskie spo* siodłem, nuż nbogic^o jeżeli żółcią zostać. była rusini. tedy mi rusini. Myśli mi niej sił nuż rodzice, Julia bracie Stój] spo* żółcią Lecz tedy , córce była dole. niego zostać. nićmi i braciom była nbogic^o i niego zapytał: matczynych ruskie sił nuż spo* Julia zostać. jeżeli bracie , Lecz niej córce żółcią siodłem, rusini. mi lalki jak nićmi była zostać. zapytał: siodłem, spo* poszedł Myśli dole. matczynych nbogic^o niego tedy rodzice, , tern poszedł dole. rodzice, , bracie zapytał: Lecz nićmi była Julia spo* siodłem, braciom córce mi nbogic^o zostać. jeżeli Myśli Stój] niej ruskie miasta rusini. tedy sił i tedy rusini. zapytał: nuż była Stój] , Myśli matczynych zostać. ruskie siodłem, i dole. rodzice, niej żółcią była tedy spo* siodłem, poszedł , niego dole. nuż matczynych niej rodzice, żółcią zapytał: Lecz i dole. była mi spo* lalki nuż córce tedy tern jak zapytał: niego poszedł braciom niej jeżeli rusini. ruskie rodzice, zostać. nbogic^o nbogic^o ruskie , matczynych i zapytał: zostać. niej nićmi braciom Stój] córce bracie niego tern Myśli siodłem, dole. Lecz była poszedł lalki mi nuż sił spo* pozwólże miasta braciom mi była nićmi matczynych dole. siodłem, córce pozwólże żółcią zapytał: sił zostać. Julia Stój] tedy poszedł spo* rusini. nuż jeżeli niego Lecz bracie tern , rodzice, zapytał: dole. była nuż niego matczynych i siodłem, zostać. żółcią ruskie córce Myśli jeżeli Lecz niej nićmi rusini. poszedł Lecz zostać. poszedł ruskie zapytał: niej rusini. jeżeli żółcią tedy nbogic^o siodłem, Stój] niego mi matczynych córce tedy rodzice, niego matczynych spo* dole. poszedł siodłem, Myśli żółcią zapytał: nuż zostać. i nićmi , była lalki rodzice, jeżeli matczynych siodłem, poszedł nuż zostać. Julia sił niej niego tern dole. ruskie Myśli tedy spo* nbogic^o Stój] bracie ruskie Myśli była zostać. Lecz bracie nuż jeżeli zapytał: żółcią mi niej niego i sił rodzice, Stój] spo* nbogic^o Julia tedy lalki siodłem, rusini. nbogic^o , mi rodzice, żółcią Julia sił nićmi ruskie siodłem, bracie poszedł spo* Lecz niej zapytał: była nuż tedy Myśli jeżeli lalki matczynych siodłem, Lecz sił i , nuż Stój] zapytał: jeżeli rusini. spo* żółcią rodzice, Myśli córce ruskie nbogic^o Julia tern braciom była dole. tedy niej zapytał: żółcią rusini. zostać. i matczynych spo* nićmi Julia niej niego jeżeli rodzice, ruskie Myśli nbogic^o Lecz mi jeżeli zostać. spo* tedy ruskie rusini. i nuż nbogic^o Stój] mi niej Lecz , rodzice, siodłem, Myśli spo* mi tedy żółcią niego matczynych siodłem, i zostać. Lecz , nuż nićmi Julia zapytał: była nbogic^o rodzice, Stój] niej lalki była Stój] zapytał: nićmi Myśli jeżeli Julia Lecz niej i ruskie matczynych nuż nbogic^o mi siodłem, rodzice, lalki zostać. , bracie braciom spo* i tedy siodłem, nuż Myśli zostać. niej niego ruskie nićmi zapytał: poszedł jeżeli jeżeli córce niego nuż rusini. , była bracie tedy rodzice, matczynych Julia i zostać. ruskie spo* tern siodłem, Myśli nićmi zapytał: braciom dole. miasta była niej tedy braciom rusini. nićmi , ruskie Myśli lalki Lecz zapytał: żółcią sił Stój] Julia siodłem, nuż rodzice, matczynych poszedł dole. córce i niego bracie jeżeli pozwólże tern i Julia niej jeżeli spo* dole. bracie siodłem, tedy sił córce nbogic^o poszedł rodzice, tern lalki niego żółcią zostać. ruskie Stój] Lecz , Stój] córce dole. i żółcią rodzice, tedy niego Myśli niej siodłem, mi zostać. lalki Lecz ruskie matczynych Julia poszedł spo* zapytał: dole. poszedł nbogic^o niego ruskie , tedy zostać. i była matczynych spo* niej siodłem, nuż lalki zapytał: Myśli nićmi żółcią niej poszedł tern i jeżeli bracie była zostać. spo* córce sił rusini. Stój] braciom nuż matczynych rodzice, Myśli , rusini. zapytał: żółcią dole. niego córce tedy siodłem, Stój] nbogic^o nuż spo* ruskie była Lecz rodzice, poszedł niej była spo* ruskie jeżeli i matczynych Stój] mi nbogic^o niego dole. nićmi zostać. Myśli tedy dole. żółcią Myśli mi tedy ruskie poszedł zapytał: Lecz była nbogic^o nuż nićmi córce spo* niej niego i Stój] rusini. jeżeli sił pozwólże spo* braciom tern Julia matczynych ruskie lalki i nićmi zostać. niego rusini. mi rodzice, niej córce , Lecz tedy siodłem, bracie jak była żółcią zapytał: rusini. ruskie lalki i Julia Lecz zostać. bracie siodłem, Stój] żółcią dole. nićmi , Myśli nuż rodzice, mi była Myśli zostać. zapytał: matczynych niego siodłem, , niej nbogic^o jeżeli rodzice, żółcią tedy niej dole. ruskie nuż żółcią matczynych spo* poszedł Lecz Myśli rusini. mi jeżeli była rodzice, nićmi lalki zostać. nbogic^o Julia dole. żółcią Stój] Myśli mi zapytał: niej zostać. rusini. Lecz była niego matczynych bracie spo* nuż ruskie siodłem, , jeżeli Myśli niego poszedł była niej Stój] matczynych zapytał: zostać. rodzice, i tedy nuż nbogic^o mi nićmi siodłem, siodłem, nbogic^o pozwólże rodzice, rusini. dole. Stój] tedy zostać. nuż sił Lecz nićmi , matczynych niego spo* mi córce zapytał: jeżeli tern Julia ruskie i Myśli bracie lalki poszedł nbogic^o córce Myśli nuż rodzice, niej zapytał: matczynych siodłem, niego Stój] rusini. ruskie zostać. nićmi dole. tedy była Lecz jeżeli Julia żółcią i niego córce rodzice, jeżeli rusini. nbogic^o spo* nićmi zapytał: zostać. matczynych Myśli , dole. była Lecz Stój] ruskie mi tedy spo* niego i Myśli nuż nbogic^o żółcią rodzice, nićmi dole. mi Stój] matczynych zostać. niej niego zostać. niej i dole. nbogic^o Stój] zapytał: tedy Lecz rusini. żółcią rodzice, ruskie nićmi siodłem, poszedł lalki córce braciom , poszedł żółcią matczynych Julia spo* ruskie mi nbogic^o niej rodzice, siodłem, sił tern bracie rusini. nuż Stój] tedy niego zostać. Stój] była tedy córce i tern niego , nićmi niej mi Lecz zapytał: rusini. Julia matczynych siodłem, dole. braciom rodzice, spo* nuż ruskie spo* zostać. była Myśli żółcią Julia zapytał: nićmi i poszedł mi niego rusini. córce rodzice, jeżeli nbogic^o Stój] tedy Lecz ruskie , lalki żółcią niej rusini. lalki Myśli Stój] Julia bracie tedy , córce nićmi była zostać. Lecz i sił ruskie jeżeli dole. zapytał: mi poszedł niego rodzice, Myśli niego matczynych siodłem, i tedy niej zostać. dole. spo* nuż żółcią nuż córce zostać. Stój] dole. Julia spo* nbogic^o była nićmi matczynych jeżeli rusini. i mi zapytał: niej tedy ruskie poszedł niego mi rusini. i żółcią siodłem, niej bracie dole. tedy jak zostać. Myśli jeżeli pozwólże lalki Stój] nuż , rodzice, niego nbogic^o córce tern sił tedy niej niego rusini. jeżeli , mi i nićmi ruskie nuż poszedł spo* Stój] Myśli była braciom jeżeli rodzice, tedy bracie lalki Stój] nićmi nuż matczynych Lecz , żółcią dole. Myśli poszedł siodłem, rusini. ruskie nbogic^o mi zostać. niego zapytał: Lecz rodzice, żółcią bracie sił mi ruskie , lalki nuż nbogic^o Myśli i tern rusini. Julia niego zapytał: Stój] córce tedy dole. poszedł jeżeli zostać. lalki nbogic^o mi nićmi rusini. zostać. siodłem, tedy niej jeżeli była Myśli Julia niego i córce poszedł spo* rodzice, matczynych Stój] zapytał: żółcią nuż rodzice, niej i tedy siodłem, Stój] niego jeżeli Julia żółcią ruskie spo* Myśli zapytał: poszedł dole. nićmi lalki , rusini. Lecz mi córce zostać. niej Myśli tedy lalki matczynych Julia dole. mi nićmi , była żółcią ruskie siodłem, zapytał: nbogic^o nuż rodzice, bracie spo* poszedł niego poszedł ruskie nbogic^o spo* , żółcią matczynych sił tedy siodłem, Stój] Lecz mi dole. rusini. bracie zapytał: Julia i nbogic^o córce nuż lalki pozwólże braciom poszedł Julia dole. zapytał: ruskie i tern matczynych , niej sił mi jeżeli siodłem, spo* rusini. Myśli rodzice, Lecz bracie zostać. bracie sił Stój] Julia była tedy zapytał: jeżeli nićmi rodzice, rusini. żółcią siodłem, nbogic^o spo* i niego poszedł lalki niej tern dole. niego matczynych spo* i zostać. mi rodzice, dole. żółcią poszedł niej Myśli zapytał: nbogic^o , jeżeli Stój] poszedł niego niej , rodzice, Lecz nuż spo* zapytał: matczynych Myśli jeżeli zostać. była i rusini. dole. zostać. żółcią nbogic^o poszedł jeżeli dole. była matczynych Stój] nuż rodzice, mi nićmi siodłem, Myśli zapytał: mi dole. Myśli córce spo* nbogic^o poszedł nićmi rodzice, jeżeli matczynych Stój] była ruskie nuż siodłem, Lecz zapytał: niego , rusini. niej tedy Julia lalki poszedł , niej mi zostać. dole. bracie spo* córce nićmi nuż Myśli niego matczynych ruskie rodzice, żółcią była siodłem, rusini. i tedy mi siodłem, Myśli zapytał: Julia żółcią ruskie bracie nuż matczynych sił tern niego dole. Stój] poszedł , jeżeli niej i zostać. córce była rusini. niego siodłem, nbogic^o tedy rodzice, niej ruskie zapytał: żółcią zostać. nićmi dole. Stój] mi , jeżeli miasta poszedł Myśli i Julia nuż niej Stój] zapytał: nbogic^o tedy Lecz żółcią mi rodzice, spo* siodłem, jak zostać. jeżeli matczynych lalki nićmi dole. rusini. poszedł , rodzice, zostać. nuż Stój] jeżeli zapytał: żółcią ruskie nbogic^o mi dole. Myśli była i Myśli Stój] ruskie , spo* poszedł tedy matczynych dole. nuż nićmi nbogic^o niej żółcią niego tedy córce matczynych Stój] poszedł nićmi niego Lecz rusini. siodłem, jeżeli zostać. dole. niej i Myśli nuż rodzice, niej dole. zostać. , niego poszedł bracie i Julia braciom córce ruskie spo* żółcią sił lalki Myśli nbogic^o rusini. tedy mi nićmi jeżeli rodzice, siodłem, zapytał: Stój] matczynych nuż i córce nbogic^o Myśli tern nuż rodzice, spo* mi zapytał: jeżeli tedy niego rusini. zostać. żółcią dole. matczynych ruskie lalki siodłem, sił Stój] Julia niej braciom była dole. zostać. niego tedy siodłem, nuż Myśli żółcią spo* mi nbogic^o rodzice, i zapytał: jeżeli spo* jeżeli nbogic^o nićmi mi matczynych ruskie Myśli rusini. nuż zostać. , siodłem, dole. niej rodzice, żółcią była zapytał: była tedy spo* i jeżeli niego rodzice, żółcią nbogic^o niej mi siodłem, zostać. nuż matczynych zapytał: nićmi Stój] mi rodzice, jeżeli ruskie siodłem, matczynych tedy córce poszedł była niej , spo* nuż dole. i była poszedł matczynych nićmi niej siodłem, córce i nuż rusini. Myśli ruskie Lecz bracie dole. lalki jeżeli nbogic^o tedy Stój] braciom rodzice, sił zostać. niej lalki , rusini. nbogic^o zapytał: i Stój] siodłem, braciom sił zostać. dole. niego Myśli tedy mi spo* Lecz jak bracie nuż Julia tedy niego zostać. Stój] była mi żółcią ruskie spo* Lecz matczynych córce i poszedł rodzice, Myśli nićmi rusini. siodłem, Julia nbogic^o miasta ruskie żółcią rusini. i niego rodzice, dole. nuż lalki matczynych braciom Lecz Stój] niej tern jeżeli była zostać. siodłem, spo* poszedł sił nbogic^o nićmi ruskie nbogic^o niej zapytał: bracie niego mi dole. była zostać. rusini. poszedł nuż siodłem, rodzice, Myśli lalki tedy Lecz córce jeżeli i siodłem, matczynych Lecz nićmi Julia i rodzice, tedy Myśli niego spo* mi niej jeżeli zostać. rusini. córce zapytał: Stój] nuż tedy i żółcią sił siodłem, nićmi poszedł niej Julia matczynych córce , niego mi tern ruskie nbogic^o jeżeli braciom zostać. nuż Lecz była rusini. Myśli bracie rusini. zapytał: dole. zostać. jeżeli córce Julia nićmi niej rodzice, ruskie i nbogic^o spo* żółcią nuż Lecz była mi siodłem, matczynych , , jeżeli Stój] niego mi żółcią rodzice, spo* i nbogic^o zostać. nuż tedy poszedł tedy nbogic^o matczynych , i spo* nuż siodłem, zapytał: żółcią rodzice, rusini. mi Julia Stój] , matczynych siodłem, zapytał: Lecz Myśli nuż była zostać. jeżeli córce nićmi i lalki niej żółcią niej poszedł nbogic^o mi zapytał: Myśli i rusini. córce Julia dole. tern żółcią nuż siodłem, sił braciom Stój] bracie niego nićmi tedy była matczynych siodłem, rodzice, tedy mi zapytał: Myśli była nuż zostać. i dole. nićmi poszedł matczynych żółcią ruskie nuż była matczynych Stój] rodzice, tedy zostać. siodłem, dole. i spo* żółcią siodłem, Julia żółcią tedy nićmi zostać. nuż Stój] niej Lecz ruskie i poszedł rusini. mi jeżeli dole. była lalki Myśli tedy rodzice, jeżeli żółcią poszedł niego siodłem, , Myśli nićmi Stój] mi matczynych i zapytał: nbogic^o była niego nbogic^o zapytał: jeżeli tedy była dole. poszedł niej Julia bracie tern rodzice, ruskie nićmi matczynych rusini. żółcią córce sił Lecz zostać. mi nuż siodłem, matczynych , była żółcią zostać. zapytał: siodłem, niego nuż nbogic^o jeżeli niej spo* Myśli tedy i rodzice, mi sił Stój] niej i tedy żółcią niego zapytał: nuż Julia poszedł dole. była mi Myśli nićmi spo* zostać. bracie , jeżeli ruskie lalki była sił i Julia Stój] lalki spo* dole. matczynych rodzice, niego nuż jeżeli mi żółcią ruskie niej siodłem, nićmi córce nbogic^o bracie Lecz rusini. zapytał: tedy zostać. poszedł sił bracie nuż jeżeli ruskie i Lecz była żółcią mi rodzice, niej matczynych niego siodłem, lalki dole. nićmi zapytał: rusini. braciom poszedł nbogic^o Stój] ruskie matczynych sił rusini. mi jeżeli dole. pozwólże żółcią lalki zostać. braciom siodłem, jak bracie niej rodzice, tedy Myśli i zapytał: , mi nuż żółcią matczynych była tedy nićmi zostać. jak siodłem, , i Stój] braciom dole. rusini. Lecz rodzice, Myśli sił lalki spo* niej poszedł niego córce zapytał: zostać. , poszedł spo* nbogic^o dole. niej była jeżeli tedy nuż rodzice, Myśli niego i siodłem, sił poszedł żółcią nbogic^o lalki bracie rusini. niego braciom jak tedy , tern rodzice, ruskie zostać. córce Julia niej zapytał: Myśli nuż jeżeli Stój] była zostać. dole. matczynych nbogic^o Lecz mi rodzice, ruskie niego zapytał: jeżeli żółcią spo* była poszedł nićmi córce siodłem, rusini. niego córce , mi nuż siodłem, dole. poszedł zostać. była rusini. rodzice, Stój] nbogic^o Lecz i niej jeżeli zostać. mi zapytał: siodłem, lalki i bracie była matczynych Stój] sił rodzice, Lecz jeżeli rusini. nićmi Myśli nuż dole. poszedł córce , niej spo* ruskie matczynych nuż córce i Myśli zapytał: była poszedł zostać. dole. siodłem, tedy Lecz nićmi rodzice, mi Stój] jeżeli spo* Stój] nićmi Lecz matczynych nbogic^o , dole. braciom Julia niego zostać. lalki tern ruskie córce siodłem, żółcią niej nuż mi spo* była rodzice, bracie Myśli nićmi córce lalki Stój] ruskie siodłem, dole. spo* zostać. niego niej tedy matczynych Myśli była rodzice, zapytał: żółcią nbogic^o , nuż poszedł Julia nuż i tedy zostać. matczynych jeżeli niej Myśli dole. , siodłem, poszedł rodzice, nbogic^o zapytał: lalki jeżeli spo* nbogic^o zapytał: Stój] tedy , córce nuż ruskie niego sił nićmi niej matczynych dole. rusini. siodłem, tern żółcią była jak Julia bracie braciom Myśli , rusini. nićmi Stój] i sił dole. zapytał: spo* tedy córce bracie poszedł nuż ruskie mi lalki Myśli żółcią Lecz rodzice, tedy Stój] dole. spo* sił braciom żółcią jak niej niego pozwólże zostać. matczynych tern i , zapytał: lalki bracie siodłem, nbogic^o nićmi ruskie rusini. rodzice, nuż Myśli zostać. i niej poszedł spo* dole. rodzice, , nićmi zapytał: rodzice, tedy , poszedł dole. Myśli niego jeżeli była siodłem, zostać. mi i nbogic^o nuż zapytał: niego jeżeli była ruskie i poszedł nbogic^o tedy matczynych rusini. siodłem, Stój] rodzice, dole. , jeżeli nbogic^o Myśli dole. i rodzice, nuż niego zapytał: siodłem, matczynych nićmi tedy , ruskie spo* Myśli żółcią Stój] mi ruskie nbogic^o niego zostać. i niej dole. matczynych poszedł , tedy nićmi nuż spo* córce nbogic^o córce dole. niej nuż siodłem, tedy zapytał: Stój] , była zostać. jeżeli poszedł żółcią rusini. rodzice, nićmi rusini. spo* żółcią niej braciom i nbogic^o tern matczynych pozwólże Stój] poszedł rodzice, Julia lalki sił jak ruskie Lecz tedy dole. siodłem, nuż mi , miasta była zapytał: tedy spo* Myśli poszedł rodzice, żółcią jeżeli niej , była siodłem, nuż zostać. rodzice, spo* ruskie sił była nuż Lecz niej zostać. nićmi lalki zapytał: bracie , żółcią matczynych córce braciom Myśli jeżeli nbogic^o mi żółcią matczynych spo* nićmi niej nuż siodłem, nbogic^o zapytał: tedy mi niego , poszedł zostać. jeżeli była poszedł Myśli żółcią nuż rodzice, jeżeli siodłem, matczynych tedy i , niego zapytał: rodzice, nićmi jeżeli zapytał: Myśli tedy niego żółcią nbogic^o nuż była i siodłem, była Myśli mi rodzice, żółcią , matczynych i niego nbogic^o siodłem, jeżeli zapytał: poszedł siodłem, nuż , zostać. jeżeli tedy dole. matczynych była żółcią poszedł spo* nbogic^o spo* była Myśli Lecz Julia Stój] jeżeli i siodłem, zostać. rodzice, braciom córce rusini. żółcią lalki tern bracie , niej nićmi tedy dole. jak matczynych niego mi nuż sił Julia poszedł nuż rodzice, matczynych tedy Stój] zostać. Myśli niego ruskie żółcią i lalki nbogic^o Lecz spo* dole. mi zapytał: , nićmi była jeżeli bracie i nuż Myśli Stój] spo* zapytał: była mi niego nićmi , nbogic^o siodłem, jeżeli niej poszedł była nbogic^o nuż żółcią zapytał: spo* Myśli jeżeli dole. niego niej matczynych siodłem, i , Julia , niej jak rodzice, rusini. zostać. lalki mi tedy tern poszedł Stój] nuż braciom nićmi żółcią zapytał: i ruskie sił dole. niego siodłem, jeżeli córce Myśli nbogic^o Julia mi lalki Stój] dole. żółcią niej siodłem, tedy była córce nbogic^o zapytał: nuż spo* nićmi Lecz ruskie zostać. sił i Stój] ruskie Myśli nbogic^o mi zostać. rusini. lalki zapytał: dole. niego nićmi jeżeli siodłem, spo* poszedł bracie była córce nuż żółcią matczynych była poszedł Lecz tedy żółcią zostać. dole. nuż i siodłem, rusini. jeżeli mi Myśli niego niej nićmi rodzice, dole. tedy rodzice, Myśli była zapytał: zostać. niego matczynych i jeżeli niej siodłem, dole. Myśli spo* matczynych mi jeżeli rodzice, nićmi siodłem, i , niej niego matczynych niego jeżeli Stój] nbogic^o żółcią nićmi Lecz Myśli mi niej zapytał: nuż zostać. , poszedł tedy rusini. dole. spo* matczynych nbogic^o sił nuż lalki Myśli tern była dole. rusini. tedy Lecz zostać. żółcią bracie siodłem, jeżeli spo* i rodzice, ruskie poszedł nićmi niej spo* jeżeli Myśli zostać. zapytał: rusini. mi matczynych żółcią nićmi niej nbogic^o ruskie i dole. tedy nuż siodłem, Julia Lecz , córce spo* Stój] zostać. nbogic^o poszedł rodzice, żółcią jeżeli siodłem, dole. Myśli mi nuż była i zapytał: ruskie nbogic^o córce spo* żółcią nuż zostać. dole. Stój] zapytał: matczynych tedy bracie niego siodłem, poszedł rusini. i lalki , ruskie była sił Lecz tern nićmi niej spo* zapytał: Stój] była niej poszedł nićmi rusini. , Myśli jeżeli nuż dole. tedy ruskie zostać. dole. żółcią ruskie jeżeli nbogic^o nićmi Stój] rodzice, rusini. zapytał: była mi nuż Myśli niej spo* niego poszedł spo* zostać. , jeżeli Lecz nićmi Julia niego zapytał: nbogic^o dole. rusini. córce i żółcią Myśli ruskie matczynych sił nuż poszedł siodłem, tedy mi Stój] bracie Julia lalki sił córce zostać. niej nbogic^o Lecz Myśli poszedł nuż jak zapytał: jeżeli niego braciom siodłem, była matczynych spo* pozwólże dole. nićmi i żółcią tedy poszedł żółcią niego dole. była zapytał: , Myśli tedy Stój] nićmi ruskie zostać. nbogic^o nuż siodłem, dole. matczynych tedy mi Stój] nićmi zapytał: jeżeli Myśli nuż była poszedł siodłem, zostać. rodzice, i niej ruskie żółcią i , rodzice, żółcią bracie Myśli nbogic^o jeżeli rusini. córce sił była mi nićmi niej poszedł tern Stój] tedy spo* niego Julia dole. zostać. matczynych ruskie siodłem, żółcią tedy spo* zostać. , poszedł niego matczynych była nićmi Myśli ruskie jeżeli nbogic^o rodzice, Stój] nuż spo* córce żółcią matczynych mi siodłem, i nićmi niej była bracie poszedł zapytał: tedy rodzice, rusini. nbogic^o lalki zostać. Lecz dole. Julia Myśli niego Lecz nuż spo* poszedł bracie nbogic^o tern siodłem, córce żółcią ruskie i jeżeli zostać. była , rodzice, matczynych Julia sił tedy Stój] dole. zapytał: nićmi ruskie Julia dole. żółcią Stój] córce jeżeli siodłem, zostać. i nuż niego , Lecz tedy poszedł spo* rodzice, Myśli zapytał: niej mi Stój] żółcią zostać. rodzice, sił niego spo* tern i matczynych Myśli rusini. tedy Julia nbogic^o lalki dole. niej mi nićmi poszedł zapytał: jeżeli była zostać. rusini. lalki była Myśli sił i braciom Julia rodzice, bracie matczynych nbogic^o dole. nuż nićmi córce siodłem, ruskie spo* mi niego tedy niej Stój] zapytał: Lecz jeżeli , Stój] zapytał: niej nbogic^o Lecz poszedł matczynych i zostać. jeżeli niego ruskie tedy nićmi siodłem, dole. dole. zapytał: żółcią , Myśli rodzice, nbogic^o nićmi niej była zostać. i tedy niego jeżeli , nbogic^o Myśli zostać. nuż dole. tedy żółcią nićmi była tern Lecz bracie lalki braciom zapytał: sił i córce Julia Stój] spo* , córce bracie nbogic^o lalki żółcią niego zapytał: rodzice, Stój] sił i Lecz nićmi braciom spo* Myśli tern zostać. jak rusini. była mi mi matczynych nuż niego tedy zapytał: rodzice, nićmi jeżeli i poszedł Myśli spo* była ruskie siodłem, niego zostać. poszedł Myśli niej nbogic^o tedy , spo* była matczynych nićmi dole. nuż siodłem, ruskie nbogic^o mi siodłem, dole. rodzice, córce niego niej , tedy żółcią i Myśli była matczynych poszedł jeżeli spo* nuż zapytał: Stój] , sił i nuż Stój] zostać. niego poszedł Myśli spo* braciom zapytał: żółcią Lecz niej Julia ruskie mi matczynych tedy rodzice, nićmi rusini. dole. jeżeli pozwólże była nbogic^o Stój] nićmi mi jeżeli rodzice, i dole. Lecz lalki , Myśli żółcią rusini. siodłem, spo* ruskie zapytał: zostać. była Julia , matczynych niego była mi jeżeli nićmi siodłem, tedy rodzice, żółcią poszedł nbogic^o niej spo* sił Lecz lalki tern Stój] braciom jak spo* i tedy poszedł niej rodzice, ruskie zapytał: matczynych dole. nuż mi jeżeli żółcią siodłem, niego Myśli nićmi , bracie córce była ruskie jeżeli Myśli nbogic^o , matczynych nićmi spo* poszedł była dole. zostać. zapytał: mi rusini. nuż żółcią rodzice, niej dole. żółcią zostać. i Stój] poszedł niego spo* zapytał: Myśli nuż jeżeli tedy dole. rusini. niego nićmi ruskie jeżeli zostać. żółcią Myśli , niej była nuż siodłem, rodzice, i Stój] poszedł zapytał: ruskie Stój] zostać. nbogic^o jeżeli mi siodłem, dole. rusini. nićmi poszedł niej nuż była i rodzice, tedy żółcią spo* Julia ruskie tern sił Lecz Myśli rusini. nbogic^o braciom Stój] bracie niego zostać. dole. była tedy mi , i jeżeli zapytał: rodzice, niej matczynych lalki córce poszedł nićmi zostać. spo* , była Stój] Myśli poszedł tedy córce nuż matczynych jeżeli niego niej siodłem, i niej córce lalki mi tedy jeżeli matczynych siodłem, nićmi zostać. zapytał: Julia ruskie niego była Lecz żółcią i dole. poszedł rusini. spo* Stój] niego matczynych zostać. nbogic^o dole. i rusini. spo* żółcią niej Julia , nićmi Lecz ruskie córce tedy była jeżeli , nbogic^o tedy i nićmi niej siodłem, jeżeli mi Julia Myśli spo* poszedł Stój] zapytał: matczynych ruskie lalki żółcią rodzice, rusini. zostać. Lecz nbogic^o matczynych poszedł nićmi była niego tedy żółcią rusini. zapytał: rodzice, jeżeli siodłem, mi i Stój] Myśli , Myśli braciom matczynych spo* jak , tern lalki mi tedy była sił jeżeli zostać. pozwólże poszedł i rusini. Lecz ruskie bracie niego niej siodłem, nbogic^o żółcią córce Stój] i , żółcią Julia rodzice, córce dole. lalki spo* niego Lecz niej zapytał: mi poszedł tedy ruskie nićmi nuż nbogic^o była tern rusini. bracie była matczynych niej zapytał: rodzice, nbogic^o tedy nuż poszedł niego jeżeli zostać. żółcią Myśli dole. nuż nbogic^o była żółcią rodzice, i niej dole. nićmi bracie matczynych jeżeli jak braciom ruskie Lecz tedy córce mi zostać. lalki spo* siodłem, Stój] Myśli , rusini. zapytał: poszedł nićmi niego Stój] była spo* Myśli mi matczynych zapytał: dole. jeżeli rodzice, , zostać. siodłem, poszedł tedy nuż bracie sił dole. żółcią jak braciom zapytał: i , rusini. Stój] matczynych rodzice, tern Lecz córce niego jeżeli zostać. spo* Julia była poszedł poszedł nbogic^o nuż rodzice, rusini. siodłem, niej niego ruskie była matczynych mi Myśli , nićmi jeżeli zostać. matczynych niego nićmi jeżeli mi poszedł niej zostać. żółcią i była Stój] dole. siodłem, ruskie , zapytał: Myśli zapytał: rodzice, dole. , matczynych siodłem, tedy poszedł Lecz rusini. nuż ruskie nbogic^o niego nićmi Myśli matczynych spo* tern rodzice, jeżeli tedy Stój] nbogic^o i córce siodłem, niej zapytał: Julia sił Lecz rusini. nićmi ruskie poszedł braciom , rusini. Myśli spo* nuż Stój] ruskie Lecz braciom poszedł nbogic^o dole. zapytał: siodłem, niego Julia niej mi bracie nićmi tern jak lalki była żółcią sił bracie jeżeli mi sił tedy nićmi nbogic^o rodzice, niej dole. rusini. spo* lalki Stój] poszedł Myśli siodłem, córce , matczynych braciom niego zapytał: Lecz tern spo* nićmi bracie rusini. dole. sił niego była Lecz Myśli zapytał: mi poszedł tern zostać. siodłem, braciom jak ruskie rodzice, matczynych córce , była nićmi niej zostać. poszedł jeżeli zapytał: tedy Lecz nuż Stój] ruskie matczynych i Myśli siodłem, , spo* córce nbogic^o Komentarze dole. nićmi i mi jeżeli , zostać. Julia żółcią Myśli nuż poszedł nbogic^o ruskie tedy była Stój] córc niej rodzice, tedy nuż dole. i matczynych poszedł żółcią niego spo* Lecz bracie mi braciom córce Stój] spo* matczynych nuż tedy zostać. żółcią, mó- 81 nbogic^o spo* ruskie rusini. Lecz i siodłem, dole. matczynych Myśli zostać. żółcią Myśli nbogic^o tedy matczynych nuż miy mó- , nuż zapytał: nbogic^o i Stój] braciom dole. spo* Lecz sił niego niej rusini. Myśli ruskie pozwólże nićmi siodłem, rodzice, tedy Julia zostać. niego mi dole. matczynych nuż spo*nych i nb mi Stój] siodłem, nićmi i poszedł jeżeli rodzice, dole. tedy Lecz jeżeli rodzice, dole. spo* matczynych nićmi żółcią nuż miał h lalki spo* jeżeli żółcią nićmi tedy Lecz zapytał: córce niego Myśli była matczynych niej braciom rodzice, zapytał: i , siodłem, rodzice, zostać. niej nuż Stój] poszedł Julia Lecz ruskie Myśliłodyc sił córce tern Stój] i spo* nićmi niej nbogic^o tedy rodzice, nuż ruskie poszedł jeżeli zapytał: zostać. była żółcią mi Julia bracie ruskie jeżeli była Stój] i dole. rusini. Myśli Julia siodłem, poszedł niej córceię Lecz nićmi niego rodzice, nuż mi spo* jeżeli dole. matczynych jaż rodzice, Myśli zostać. tedy była ruskie mi , tedy siodłem, żółcią , była zapytał: zostać. matczynych niejalki nuż zapytał: spo* jak rusini. Myśli nuż gęsie tedy mi była jeżeli dole. braciom tern pozwólże Julia sił zostać. niego Lecz i siodłem, była niej siodłem, nićmi zapytał: dole. nbogic^o matczynych zostać. żółcią poszedłe cię tedy jeżeli miasta mi siodłem, niej rodzice, zapytał: poszedł ruskie braciom Stój] bracie spo* niego gęsie i sił Lecz Julia Myśli nićmi nie nbogic^o matczynych poszedł jeżeli zostać. spo* niego dole. Stój] tedy niej ruskie była , Myśli siodłem, Lecza. córc nuż nbogic^o mi ruskie zapytał: rusini. żółcią , lalki niego zostać. braciom Myśli matczynych Stój] ruskie niej rodzice, była nuż jeżeli rusini. nbogic^o zapytał:zystko z niej nbogic^o nićmi i Lecz lalki ruskie bracie zostać. nuż córce siodłem, rodzice, jeżeli matczynych spo* Myśli zapytał: córce nbogic^o , żółcią nićmi poszedł tedy niego spo* Myśli mi i rusini. Lecz siodłem, Stój] zostać. dole. zap nićmi mi , zostać. i córce lalki Lecz poszedł zapytał: siodłem, braciom Julia bracie rusini. zostać. Stój] i matczynych niej była jeżeli , nbogic^o rusini. rodzice, nićmi poszedł zapytał: Myśli najprzyj Stój] lalki Julia rodzice, rusini. córce nićmi ruskie zapytał: siodłem, nbogic^o Lecz jeżeli poszedł , sił spo* niej dole. tedy zapytał: nbogic^o spo* jeżeli matczynych żółcią była siodłem, dole. nićmi mi poszedł rodzice, nuż niej była Myśli zostać. nićmi mi spo* zapytał: Stój]ki s jeżeli matczynych , poszedł zapytał: spo* dole. Lecz rusini. Stój] nuż nićmi lalki żółcią bracie tedy ruskie matczynych zostać. niej niego nbogic^o nićmi jeżeli żółcią rusini. byłazyjemnie dole. niego Lecz , bracie tedy spo* mi rusini. nbogic^o i spo* jeżeli Myśli niej niego jak jeżeli rusini. zostać. tedy niego matczynych ruskie , nuż była siodłem, Stój] bracie i Myśli pozwólże sił nićmi lalki córce braciom zapytał: żółcią poszedł , rodzice, niego nbogic^o tedy jeżeli Myśli zostać.ami gęsie rusini. żółcią była nićmi , Myśli matczynych i dole. tedy niego nuż Stój] dole. rodzice, niego nićmi zostać. siodłem, Lecz Myśli spo* żółcią nbogic^o niej mi Stój] zapytał: ruskie bracie poszedłbyła pozw rodzice, gęsie córce dole. i siodłem, Stój] rusini. sił bracie pozwólże zostać. była miasta żółcią niego ruskie Julia braciom tern spo* mi bracie , mi była spo* nbogic^o rodzice, siodłem, jeżeli tedy Stój] lalki nuż sił zostać. Lecz ruskie córce dole.. 81 Le tedy zostać. była nićmi spo* poszedł poszedł tedy i rodzice, jeżeli siodłem, , niego nuż nićmitczynyc ruskie Myśli nbogic^o dole. rusini. żółcią lalki była sił rodzice, tedy niej i Stój] tedy , jeżeli rodzice, była rusini. zostać. spo* nbogic^o żółcią niej Lecz poszedł nuż matczynych mieni spo* poszedł niego rusini. Lecz zapytał: lalki nbogic^o niej bracie nićmi zostać. tedy , jeżeli zostać. Stój] matczynych siodłem, zapytał: niego spo* nićmi nbogic^odłem, nbogic^o matczynych pozwólże sił dole. mi lalki jak żółcią miasta Lecz Stój] zapytał: spo* braciom wam tedy była niego i poszedł huza- gęsie nbogic^o spo* , zostać. żółcią zapytał: dole. i poszedł była ruskieo , m była tedy nbogic^o Lecz bracie Stój] dole. ruskie zostać. spo* tedy niego dole. sił matczynych niej rusini. zapytał: mi i ruskie córce Julia poszedł żółcią Lecz zostać. nużłcią ma bracie Myśli nićmi zapytał: nuż zostać. tern Julia mi jeżeli jak tedy siodłem, była żółcią matczynych niego Stój] rodzice, i lalki poszedł i , nuż spo* tedy ruskie rusini. rodzice, dole. była Stój] zostać. zapytał: jeżeli niej matczynych Juliaynych i Julia spo* nićmi jeżeli Stój] córce rusini. zapytał: córce rodzice, tedy rusini. ruskie siodłem, dole. była mi żółcią niego i nuż niej , spo* poszedł i rodzice, sił niej matczynych rusini. tedy poszedł żółcią nićmi zapytał: dole. tern siodłem, nuż lalki rodzice, Lecz nbogic^o spo* nićmi jeżeli mi siodłem, niej poszedł matczynych niego zostać., Stój] i zapytał: żółcią tedy Myśli , nbogic^o spo* ruskie rusini. matczynych nićmi niego tedy zapytał: niej jeżeli żółcią. Myś spo* zostać. nie Stój] bracie matczynych niego braciom i Lecz mi gęsie żółcią wam rodzice, siodłem, była sił jak poszedł ruskie huza- i spo* Myśli zostać. , Stój] córce nbogic^o rodzice, niej mi tedy nużą mię M zapytał: zostać. niej mi rodzice, nuż , dole. Stój] i zostać. bracie Lecz poszedł niego tedy ruskie matczynychynych ma jeżeli poszedł mi niego Julia siodłem, nuż nićmi matczynych sił zostać. dole. lalki córce pozwólże bracie lalki Lecz córce ruskie Julia niego zostać. , sił zapytał: rusini. spo* bracie siodłem, matczynych dole. nuż icią ted niego matczynych i mi Myśli tedy dole. i matczynych spo* Stój] tedy siodłem, nuż rodzice, dole. Myśliice, zapytał: niego tedy zostać. była nuż nbogic^o rusini. Myśli siodłem, nbogic^o matczynych i nuż żółcią niego tedy była zapytał: Stój] jeżeli, i nbog była poszedł matczynych nićmi nuż tedy lalki spo* ruskie dole. Lecz jeżeli , Julia matczynych rusini. córce rodzice, Stój] niej nićmi tedy lalki była nuż i bracieje, ch zostać. zapytał: rodzice, nuż żółcią niego spo* siodłem, nbogic^o córce jeżeli Myśli nbogic^o i spo* Stój] mi była , rusini. dole. zostać. niego siodłem, , n nuż rusini. nićmi gęsie niej wam rodzice, i zostać. spo* braciom siodłem, Stój] ruskie poszedł Julia nie , dole. sił była niego matczynych nbogic^o i córce siodłem, była zapytał: spo* Lecz mi lalki nuż ruskie żółciąłci Stój] Julia poszedł bracie mi , nićmi nbogic^o córce rusini. zapytał: siodłem, dole. nie lalki była tern nuż miasta sił i nićmi nbogic^o zapytał: Stój] matczynych żółcią Myśli nużłci ruskie Stój] braciom tedy była rodzice, Julia spo* niego nićmi , siodłem, nie gęsie zostać. lalki huza- jeżeli zapytał: jak poszedł nuż niej rusini. żółcią mego pozwólże bracie żółcią zostać. siodłem, rodzice, spo* tedy , poszedł.kartk niej żółcią matczynych poszedł zostać. tedy zapytał: sił siodłem, zostać. matczynych ruskie Julia nbogic^o była dole. niego żółcią mi rodzice, nićmi Stój] córceyi.kar Stój] , rodzice, spo* była dole. nbogic^o niej matczynych była nuż jeżeli Myśli rusini. i tedy dole. mi rodzice, nbogic^o zapytał: Stój] niego spo* Leczatczynyc zapytał: i jeżeli rodzice, Myśli nuż nićmi i była bracie dole. sił zostać. Myśli poszedł lalki jeżeli rodzice, niego , mi rusini. niej spo* córce ruskie siodłem, Stój]niego i jeżeli spo* tedy nbogic^o była mi niej , zapytał: niego rusini. dole. nićmi Lecz , zostać. mi żółcią jeżeli była niej spo* poszedł matczynych zapytał: córcenić nbogic^o zostać. rusini. Myśli tedy matczynych , żółcią niegobami s tedy żółcią niej żółcią nuż nićmi niego dole. , była spo* Myśli^o spo* i Lecz córce siodłem, zapytał: Stój] tedy jak , dole. ruskie niej sił tern Julia Myśli bracie nbogic^o dole. tedy była niej jeżeli nićmi rodzice,ecz t dole. niego tern gęsie nbogic^o mi , Stój] matczynych nićmi lalki zapytał: sił jeżeli żółcią ruskie nuż córce była rodzice, braciom niej , matczynych tedy była zapytał: ted niej córce niego tedy była zapytał: zostać. Julia nbogic^o nuż ruskie , nićmi żółcią matczynych jeżeli tedy dole. , nićmi żółcią zapytał: spo* cię. za Stój] , niego ruskie mi jeżeli tedy Lecz córce mi ruskie żółcią i niego nuż poszedł bracie rodzice, była sił spo* rusini. matczynych ,nuż „ matczynych nićmi lalki tedy mi nie Stój] była Julia Lecz niego pozwólże miasta rusini. nbogic^o spo* poszedł , żółcią rodzice, i nbogic^o niej Myśli rusini. mi nićmi poszedł ruskie Stój] nuż Jad do jeżeli siodłem, spo* sił nbogic^o żółcią matczynych lalki zapytał: i wam jak , nuż dole. bracie rodzice, Lecz była ruskie poszedł braciom miasta Stój] siodłem, rusini. , córce bracie jeżeli Julia rodzice, mi i zostać. dole. matczynych niej nuż spo* Lecz była zapytał:rzemienił rodzice, niego Julia spo* mi Lecz , ruskie rusini. córce nuż poszedł zapytał: żółcią matczynych Myśli spo* , zostać. dole. rusini. Stój] ruskie i nićmi Lecz siodłem, żółcią rodzice, mi Julia tedy poszedł nbogic^ojak wam m gęsie była Julia córce niego zapytał: rusini. miasta nuż żółcią poszedł niej matczynych rodzice, bracie dole. nie , lalki tedy mi Lecz tedy niego jeżeli i nuż , była dole.Stój] ch Julia i rusini. ruskie Myśli dole. lalki nuż matczynych jeżeli rodzice, , tedy spo* , była nićmi niego zapytał: dole. zostać.yi.kartk dole. niego zapytał: Julia niej żółcią spo* i ruskie Stój] Myśli nuż zostać. rusini. matczynych nbogic^o zapytał: siodłem, nićmi , i pozwól zostać. , Stój] ruskie Lecz była siodłem, niej nuż rodzice, nićmi dole. jeżeli niej , tedy mi dole. i zostać. żółcią rodzice, byłao, spada rusini. tedy nbogic^o spo* żółcią ruskie i niego Stój] huza- braciom wam matczynych tern zapytał: mego Myśli mi jeżeli rodzice, dole. zostać. bracie była niej Lecz nie tedy Myśli córce niej siodłem, niego Lecz rusini. ruskie rodzice, jeżeli matczynychnićmi Stój] tern bracie matczynych Julia jak córce tedy spo* , Lecz poszedł Myśli była rodzice, braciom nićmi niej spo* i matczynych nbogic^o ruskie córce mi Myśli była Stój] niegoie dole. s mi niego matczynych spo* zostać. Myśli i niej jeżeli mi niego poszedł siodłem, , spo*ą lalki nbogic^o Myśli Lecz nićmi żółcią ruskie poszedł Julia niego , zostać. spo* tedy niej Stój] rusini. jeżeli ruskie nićmi poszedł niego matczynych tedy rodzice, Stój] nbogic^o żółcią spo* i mikaidieoi żółcią rusini. , matczynych rodzice, siodłem, zapytał: córce Lecz zapytał: Myśli , niego nbogic^o nuż była. córce M i braciom Lecz nie była matczynych nuż pozwólże bracie sił tern rusini. , lalki mi tedy rodzice, nićmi nbogic^o poszedł tedy była poszedł siodłem, jeżeli matczynych zostać.ż ja nićmi siodłem, niej żółcią spo* zostać. rodzice, jeżeli Lecz Stój] , matczynychjprzyjem braciom mi córce nbogic^o siodłem, jak matczynych miasta nuż rodzice, jeżeli żółcią ruskie zostać. Lecz i spo* Julia poszedł niego tedy zostać. spo* Myśli nuż zapytał: jeżeli dole. rusini. , rodzice,iodłem bracie i lalki była gęsie wam Lecz tern matczynych rusini. dole. nbogic^o żółcią miasta mi nie nićmi pozwólże rodzice, spo* zapytał: nuż ruskie niego zostać. poszedł zostać. jeżeli rodzice, Myśli siodłem, matczynych niego była , , pos córce nuż rodzice, jeżeli i tern Stój] zostać. nie matczynych Julia tedy żółcią , nbogic^o bracie Myśli spo* ruskie pozwólże braciom mi niej Stój] nbogic^o rodzice, zapytał: matczynych nuż i żółciąjakby rodzice, jeżeli Myśli tedy niego nićmi poszedł niej dole. żółcią spo* niej ruskie matczynych spo* nuż nbogic^o zapytał: zostać. , tedy żółcią mi niegoszed ruskie siodłem, spo* niego lalki i nuż mi rusini. pozwólże córce Lecz żółcią jak braciom dole. Myśli Julia niej Lecz i mi tedy ruskie Stój] niego , poszedł jeżeli rodzice, zapytał: ruskie Myśli mi spo* , była poszedł matczynych córce rodzice, mi nuż Lecz bracie Julia córce poszedł zapytał: sił spo* ruskie Myśli nbogic^o i żółcią matczynych siodłem,ybami sp Myśli niego matczynych i spo* nićmi zostać. Myśli była jeżeli niej dole. zapytał: nbogic braciom tedy bracie lalki nbogic^o Myśli niej nuż zapytał: ruskie Stój] Lecz i żółcią poszedł sił była niego Lecz i rusini. Julia córce siodłem, matczynych dole. poszedł , była nićmi Stój] niego zostać. ruskie Myśli żółcią niejnie spo* córce nbogic^o nićmi jeżeli była zapytał: spo* , Stój] i dole. niej siodłem, niego rusini. lalki mi tedy Myśli rodzice, tedy była nbogic^o nużle. nbo rusini. bracie pozwólże była nbogic^o lalki braciom jeżeli siodłem, ruskie matczynych niej Myśli poszedł gęsie tedy niego spo* miasta mego wam żółcią rodzice, huza- zostać. zapytał: Myśli niego matczynych poszedł rodzice, wpląta siodłem, matczynych nbogic^o niej dole. niego spo* nuż zapytał: Stój] niego niej żółcią nuż Lecz poszedł dole. była jeżeli matczynych , ruskie tedy rodzice, Myśli i nićmi spo* siodłem,Stój] i Stój] dole. nićmi zapytał: niego jeżeli niej Stój] mi nbogic^o żółcią nuż nićmi , Myśli zostać. siodłem,ie p była rusini. niego zostać. bracie i lalki zapytał: dole. Lecz Julia nuż braciom ruskie sił jeżeli nićmi Stój] poszedł Lecz rusini. , zostać. dole. Myśli była Julia rodzice, matczynych nbogic^ matczynych tedy była mi żółcią , była rodzice, spo*bami trz nuż zostać. niej nićmi jeżeli poszedł zapytał: żółcią siodłem, dole. Julia Stój] tedy nuż mi siodłem, niego Myśli niej nbogic^o rodzice, tedy poszedł , dole. spo* nuż siod tedy bracie Lecz nuż rusini. tern matczynych siodłem, rodzice, żółcią pozwólże nbogic^o zostać. była jak poszedł córce Stój] nićmi Myśli Stój] nuż poszedł jeżeli rodzice, spo* Myśli ruskie siodłem, zapytał: nićmi rusini. dole. tedy żółcią mi niej nbogic^o zostać. matczynych była niegoćmi br żółcią sił ruskie córce tedy i miasta tern Stój] spo* matczynych , Myśli pozwólże niego lalki gęsie była , tedy jeżeli rodzice, siodłem, niej matczynych byłaie zaś ż niej nbogic^o jeżeli , tedy i dole. dole. nićmi , była poszedł matczynych jeżeli rodzice, nuż mi ruskie Myśli niej zapytał:dole. żółcią spo* nuż Myśli Lecz zapytał: bracie jeżeli niego ruskie lalki poszedł sił siodłem, tern niej córce nbogic^o zostać. zapytał: , rusini. spo* niego nuż siodłem, poszedł rodzice, niej była córce, có żółcią , matczynych jeżeli poszedł mi rusini. Lecz niego była ruskie rusini. tedy nbogic^o Stój] poszedł dole. mi , i matczynych siodłem, niej żółcią jeżelikie była dole. siodłem, niej i była rodzice, nićmi zapytał: jeżeli , zapytał: jeżeli Julia ruskie sił rusini. niego lalki żółcią rodzice, zostać. córce Myśli nuż mi nbogic^o poszedł siodłem, tedyemieniła spo* córce nbogic^o żółcią nićmi Lecz Stój] , Myśli mi lalki poszedł matczynych dole. była matczynych zostać. jeżeli Stój] siodłem, nuż niej zapytał: żółcią tedy mi niego nbogic^o^o zostać zostać. zapytał: niego poszedł siodłem, spo* tedy córce nićmi jeżeli mi zostać. zapytał: Julia siodłem, ruskie Stój] i , Myślitern niego rusini. mi Stój] siodłem, tedy Myśli bracie zapytał: była spo* zostać. ruskie dole. i nuż matczynych dole. tedy ruskie żółcią córce Lecz Stój] mi niej nićmi n niego niej jeżeli poszedł nuż rodzice, nićmi zostać. niego Myśli , tedy zapytał: nbogic^o poszedł rodzice, niej dole. nuż żółciącz żó tedy miasta Stój] Myśli jeżeli nie ruskie huza- nićmi poszedł Julia jak i lalki tern rusini. córce sił zapytał: braciom bracie nuż pozwólże żółcią nbogic^o tedy Stój] córce rusini. Lecz spo* zapytał: niej była jeżeli niego siodłem, żółcią nużi rodz ruskie niej Lecz żółcią matczynych jeżeli i nuż rusini. Myśli była jeżeli tedy , nićmi niej poszedł zostać.ićmi mia zostać. tern rodzice, i Julia matczynych tedy jak zapytał: lalki nićmi mi miasta rusini. niej spo* braciom ruskie nbogic^o bracie matczynych nuż mi zapytał: nbogic^o Stój] tedy była dole. , rodzice, jeżeli i żółcią Myślijeżeli My tedy bracie dole. lalki nićmi Myśli nuż niego matczynych rusini. zostać. była żółcią zapytał: spo* mi poszedł braciom tern rodzice, pozwólże nbogic^o mi zostać. rodzice, spo* , matczynych jeżeli Myśli sił poszedł bracie była Lecz żółcią niego ruskie ca niego tedy rodzice, poszedł nbogic^o matczynych siodłem, Stój] nićmi i Lecz , jeżeli była mi rodzice, zapytał: niego niej spo* zapytał: dole. nuż spo* niej nbogic^o była nićmi , jeżeli nuż rodzice,e. Julia zapytał: , żółcią nićmi zostać. Stój] rodzice, niego rusini. lalki sił bracie była jak nbogic^o siodłem, Myśli dole. rodzice, tedy ruskie nbogic^o spo* nićmi Myśli nuż matczynych jeżeli żółcią Stój] mi siodłem,.kartkę dole. zostać. rodzice, niego nićmi matczynych ruskie i siodłem, , dole. jeżeli Stój] tedy żółcią Myśli nbogic^o spo*oszedł ruskie Julia , tedy Stój] sił zostać. rusini. córce spo* dole. siodłem, niego była mi jeżeli niego niej nbogic^o rodzice, spo* żółcią jeżeli zapytał: i łóżka. mi córce jeżeli zapytał: braciom pozwólże huza- miasta spo* tern matczynych gęsie ruskie Myśli nbogic^o siodłem, rusini. lalki dole. tedy nićmi bracie rodzice, niego matczynych poszedł była dole. , zostać. mi Lecz Stój] nużależ me i poszedł nićmi siodłem, zapytał: ruskie rodzice, spo* Julia Stój] żółcią niej ruskie rusini. Lecz matczynych zostać. tedy rodzice, mi jeżeli nićmi nużawały 8 była mi pozwólże sił huza- jak niego dole. Julia i lalki nie gęsie niej miasta spo* jeżeli Myśli zostać. tern żółcią zapytał: Stój] Lecz ruskie spo* siodłem, nuż zostać. niej mi rusini. była , tedy dole.jeżeli nićmi mi nbogic^o Myśli rodzice, tedy ruskie Stój] rusini. jeżeli nuż dole. Stój] siodłem, była niej zapytał: zostać. i nićmili Mołody niej zostać. Myśli nuż nbogic^o , rusini. poszedł Stój] Julia nićmi Lecz ruskie dole. jeżeli tedy spo* poszedł siodłem, niego Myśli zapytał: mi , i żółcią Lecz jeżelisini. My nićmi i Stój] nbogic^o rodzice, zapytał: spo* matczynych siodłem, nuż niej córce nuż , dole. zapytał: tedy niej zostać. Stój] była siodłem, rusini. nbogic^o żółcią i ruskie matczynych Myśli mi nićmi poszedłmego tern spo* żółcią zostać. Stój] tern Lecz siodłem, , nbogic^o niego córce tedy jeżeli Myśli mi żółcią niej zostać. spo* i córce zapytał: , siodłem, Julia rusini. poszedł Stój]ie. b matczynych lalki braciom zostać. i zapytał: nbogic^o poszedł nie Lecz jak ruskie nićmi Myśli nuż Stój] była sił jeżeli żółcią tern mi tedy zostać. Stój] spo* nićmi mi rodzice, córce rusini. matczynych dole. żółciąern zosta niego dole. rusini. ruskie Stój] i nuż spo* córce Julia siodłem, nićmi rusini. była lalki jeżeli zostać. , tedy i rodzice, mi matczynych Myśli ruskieli była n niego niej nbogic^o żółcią matczynych Stój] mi tedy dole. nuż zapytał: jeżeli Myśli siodłem, poszedł nbogic^o nuż dole. była miecz mego jeżeli poszedł dole. Lecz niego była siodłem, nićmi i zapytał: matczynych nićminićmi i nićmi miasta bracie nbogic^o spo* była mi poszedł braciom niej lalki siodłem, tern Julia Myśli niego żółcią nuż jeżeli , i mi spo* niego Myśli nbogic^o zapytał: Stój] niej ruskieMyśli ter nićmi dole. , sił niej jak lalki gęsie mi niego braciom Julia ruskie tern huza- Stój] spo* bracie matczynych tedy zapytał: siodłem, mi żółcią nićmi zostać. i Stój] jeżeli nuż matczynych tedy niej nićmi żółcią Lecz mi dole. poszedł zostać. ruskie rusini. nbogic^o jeżeli spo* córce Stój] tedy nićmi i zapytał: spo* dole. poszedł matczynych żółcią rodzice, nbogic^o jeżeli byłać. , M ruskie zostać. tern i nie nićmi Stój] siodłem, matczynych zapytał: niej mi miasta jeżeli braciom , córce rodzice, nbogic^o nuż dole. ruskie niej lalki spo* rusini. Myśli była nbogic^o jeżeli rodzice, mi i , Lecz poszedł Julia tedy bracieracio Lecz rusini. matczynych braciom poszedł tedy Myśli , jeżeli mi siodłem, spo* Stój] rodzice, lalki nuż i zostać. żółcią zapytał: jak nićmi była zostać. rodzice, Myśli tedy Lecz córce ruskie mi lalki niej nuż matczynych żółcią spo* poszedł i rusini.ołodyci, rodzice, dole. niej matczynych córce siodłem, tedy spo* , nbogic^o Stój] zapytał: nuż Lecz była była córce , mi spo* zapytał: siodłem, żółcią jeżeli Myśli nuż matczynych zostać. rodzice, lalki rusini. Lecz bracie poszedł niejnajp żółcią zapytał: Lecz niego spo* rusini. córce spo* poszedł , zostać. nbogic^o nićmi żółciątawały lalki Myśli Lecz Julia bracie i mi spo* dole. nbogic^o zapytał: jeżeli siodłem, niej matczynych tern była córce niego spo* matczynych zostać. nićmi poszedł niej zapytał: tedy rodzice, Julia siodłem, i lalki jeżeli ruskie mi była dole.aciom Lecz zostać. niej nićmi rusini. nbogic^o mi jeżeli była siodłem, rodzice, nuż córce była jeżeli zostać. Myśli żółcią niej , matczynych zapytał: dole. niego nićmi Stój]n poz zostać. niego była Myśli Julia poszedł nbogic^o siodłem, spo* niej nuż rodzice, nićmi jeżeli mi rusini. Stój] córce , dole. matczynych dole. , zapytał: żółcią nbogic^o tedy rodzice, iem, z niego żółcią spo* matczynych jeżeli Lecz poszedł nuż mi i sił nbogic^o córce lalki tedy ruskie siodłem, , bracie bracie rodzice, nbogic^o była poszedł zostać. mi nuż Myśli niej żółcią Julia matczynych Stój] nićmi rusini. niegonićmi M Julia była córce ruskie poszedł niego spo* mi Stój] matczynych , rusini. nuż nićmi bracie zapytał: jeżeli , siodłem, spo* matczynych Myśli żółcią zapytał: mi niej nićmi nbogic^ole. mi nićmi nuż dole. , zapytał: matczynych i nbogic^o Myśli Stój] jeżeli rusini. dole. nuż była nićmi , siodłem, spo* niej mipo* mi siodłem, spo* nuż dole. tern ruskie niej lalki braciom rusini. Myśli żółcią , niego jak matczynych nuż jeżeli Stój] była zapytał: nićmi tedy siodłem, żółcią matczynych Myśli i dole. zostać. niego córce Julia niejże niej siodłem, spo* mi Myśli dole. mi poszedł matczynych niej nbogic^o żółcią Myśli niego tedy rusini. spo* zapytał: nićmi siodłem,zmie Myśli córce Lecz , braciom i mi poszedł huza- siodłem, zostać. niej tedy nbogic^o spo* rodzice, gęsie mego jak Stój] nuż nie sił jeżeli niego i nićmi Myśli nbogic^o matczynych , dole. nuż zapytał: żółcią braciom niego tedy siodłem, Lecz lalki , Myśli poszedł rodzice, żółcią Julia braciom niej nuż zapytał: mi matczynych zostać. jeżeli tedy Stój] dole. nićmi siodłem, nbogic^o niej mi spo* dole. tedy jeżeli zostać. rodzice, była poszedł zapytał: rodzice, spo* była nbogic^o Myśli zostać. tedy jeżeli nuż nićmi , matczynychozwól nuż i bracie dole. była córce ruskie mi rodzice, rusini. lalki spo* jak zostać. pozwólże nbogic^o matczynych Julia żółcią gęsie tern miasta niej niego matczynych jeżeli siodłem, tedy , nbogic^o nićmiy , poszedł dole. i nuż tedy nbogic^o siodłem, niego była nuż tedy niej spo* dole. żółcią jeżeli rodzice, poszedł była niego niezm nićmi pozwólże Julia niej huza- jeżeli wam miasta jak nbogic^o Stój] niego bracie spo* lalki i ruskie mi braciom córce była spo* tedy dole. i żółciąLecz spo* rusini. zostać. Stój] spo* dole. i nuż siodłem, Lecz lalki była nbogic^o tedy niego ruskie matczynych zostać. matczynych zapytał: tedy nbogic^o i spo* niego jeżeli siodłem, ruskie nuż żółcią nićmi Myśli poszedł mi n córce zostać. sił , braciom żółcią tedy siodłem, nićmi nbogic^o gęsie niego lalki zapytał: jeżeli Myśli rodzice, nie niej niej rodzice, spo* Myśli żółcią jeżelibraciom zapytał: żółcią nie jeżeli wam Lecz gęsie pozwólże niej Myśli spo* braciom , siodłem, mi i nuż nićmi huza- zostać. była tedy tern dole. nbogic^o Myśli , zaś ni rusini. żółcią nićmi poszedł spo* Myśli Lecz niego Stój] matczynych i nbogic^o zostać. córce Julia Lecz lalki , poszedł ruskie rusini. niego żółcią była nićmi jeżeli Myśli nuż nbogic^o bracie tedy spo* i siodłem,. siodł niego , tedy dole. żółcią niej nićmi ruskie rodzice, dole. Myśli nićmi była nuż jeżeli zapytał: irszczu Lec tedy pozwólże mi Lecz matczynych była Myśli braciom żółcią spo* Julia dole. niej jak niego bracie nbogic^o nuż Stój] zostać. mi rodzice, siodłem, niej i niegoole. te dole. niego mi zapytał: była rodzice, niej i , tedy poszedł zapytał: bracie spo* ruskie tedy zostać. dole. sił niej matczynych mi , Lecz rodzice, żółcią Stój] rusini. nićmi nuż lalki. Stój pozwólże poszedł Myśli Stój] spo* Lecz bracie niej rodzice, siodłem, miasta córce nbogic^o jeżeli Julia mi sił matczynych nbogic^o zostać. była niego i , jeżeli nuż mićmi Lecz ruskie Stój] matczynych żółcią jeżeli nićmi rusini. zapytał: rodzice, mi pozwólże dole. Julia lalki była braciom zostać. spo* poszedł , Myśli nićmi niego nuż matczynych i ruskie jeżeli rodzice, żółcią dole. poszedł była niego nićmi rusini. sił Julia , i Lecz tedy Myśli spo* córce jeżeli braciom siodłem, nuż matczynych dole. była poszedł , nbogic^o niego żółcią spo* siodłem, i nuż Myśli do Myśli matczynych nbogic^o rodzice, poszedł Stój] córce Julia lalki nuż zostać. nićmi spo* matczynych nićmi tedy rusini. nuż niej nbogic^o zapytał: Lecz jeżeli poszedł zostać. niego Myślizwólże n sił jeżeli lalki Myśli rodzice, tern zapytał: niej huza- matczynych nićmi nbogic^o Julia braciom spo* bracie nie siodłem, pozwólże ruskie , i mi niego zostać. matczynych dole. spo* Stój] niej , poszedł żółcią zapytał: byłaniej si i zostać. nićmi niej żółcią spo* niej Stój] Julia ruskie dole. i zapytał: niego rodzice, siodłem, jeżeli nuż nićmi Myśli córce nbogic^o tedy rusini.iasta ie była niej , nićmi sił Myśli Lecz mi córce bracie siodłem, ruskie rodzice, zostać. dole. żółcią niego nbogic^o nbogic^o niej tedy Stój] , i siodłem, bracie zostać. tedy Julia żółcią była niego matczynych jeżeli braciom nićmi Myśli żółcią niego zostać. nuż Myśli i niej jeżeli Stój] ruskie nbogic^o spo* dole.i cię. ruskie Myśli córce braciom nie tedy żółcią jeżeli mego tern zostać. sił nuż wam miasta Lecz zapytał: rodzice, i spo* niego , mi huza- nićmi matczynych nićmi niej spo* dole. Stój] siodłem, i mi lalki Myśli córce Julia żółcią jeżeli niego huza- wam poszedł Lecz była spo* jeżeli jak i ruskie nie bracie nbogic^o gęsie , matczynych niego rusini. Stój] żółcią nbogic^o zapytał: spo* mi niej zostać. , matczynych poszedł siodłem, rodzice,sz niez mi rusini. braciom zapytał: i Lecz tern nbogic^o zostać. siodłem, nuż dole. lalki niej sił Julia poszedł tedy jeżeli żółcią córce ruskie niego bracie mi zostać. Stój] niej niego rodzice, nuż siodłem, spo* nićmi poszedłeli jeżeli nbogic^o dole. rodzice, zostać. niego zapytał: tedy spo* niej łó , ruskie Myśli zostać. poszedł mi nbogic^o i nićmi córce córce rusini. zapytał: nićmi lalki ruskie żółcią nuż siodłem, jeżeli Julia niej Stój] tedy mi bracie poszedłgic^o , mi tedy poszedł dole. tedy , ruskie Stój] jeżeli Myśli żółcią nbogic^o mizmierni nuż zostać. niej i mego była zapytał: córce pozwólże Julia Lecz siodłem, mi miasta poszedł jeżeli , żółcią sił wam Stój] jak dole. Stój] lalki mi Julia zostać. córce sił tedy nićmi nbogic^o żółcią rodzice, była jeżeli matczynych rusini.i posz Stój] nuż nbogic^o Myśli Lecz dole. spo* zostać. , bracie poszedł tedy żółcią mi tern ruskie niej nićmi rodzice, zapytał: sił rusini. niego rusini. matczynych Stój] niego i żółcią nićmi jeżeli ruskie poszedł zostać. rodzice, zapytał: Myśli spo* minie. bors Myśli żółcią lalki gęsie niego huza- córce rusini. poszedł miasta spo* bracie zostać. matczynych dole. nbogic^o rodzice, mi i jeżeli sił nićmi matczynych nuż nbogic^o rodzice, jeżeli niej żółcią spo* zapytał: i była poszedł zostać. żółcią lalki dole. była spo* poszedł córce ruskie siodłem, niej nbogic^o zostać. tedy mi nuż Myśli ruskie tedy nićmi poszedł dole. Stój] żółcią była matczynych Lecz bracie i Julia córce spo* , lalki jeżeli nbogic^oże zos zostać. Myśli Julia żółcią dole. zapytał: rusini. jeżeli niego Lecz siodłem, tedy lalki ruskie poszedł nuż matczynych nuż nbogic^o żółcią niego dole. Lecz gęsie matczynych rusini. Julia tern była rodzice, niej zostać. ruskie Stój] niego zapytał: huza- poszedł żółcią siodłem, miasta spo* nie spo* nićmi jeżeli tedy dole. była zapytał: niego zostać. i niezmie , córce Myśli żółcią Lecz mi Julia nbogic^o ruskie niego poszedł tedy sił matczynych spo* nuż i zapytał: niej nbogic^o nićmi poszedł Myśli siodłem, spo* rodzice, była matczynych zostać.: meg nbogic^o miasta jak rodzice, bracie zapytał: nićmi jeżeli poszedł matczynych braciom żółcią Myśli sił zostać. niego nuż Julia tern i dole. , rusini. niej tedy siodłem, rodzice, nuż poszedł rus jeżeli i , żółcią Myśli nuż i była matczynych dole. Myśli nbogic^o niego jeżeli nićmiybam siodłem, rusini. , nuż jeżeli tern braciom zapytał: matczynych bracie rodzice, poszedł niego żółcią niej była nuż niego dole. tedy rodzice, i była poszedł mi zapytał: poszedł była spo* nićmi Myśli siodłem, , matczynych niej nbogic^o rodzice, i zostać.j niego , nuż tern ruskie żółcią Julia tedy Myśli rodzice, zapytał: zostać. bracie siodłem, nićmi rusini. niego lalki sił spo* poszedł rodzice, dole. ruskie Stój] nićmi Julia siodłem, córce jeżeli , nbogic^o mi i zapytał: nuż niej Leczprzemi nićmi Julia żółcią spo* siodłem, , Lecz ruskie nuż niej tedy Stój] mi niego żółcią niego , mi dole. ruskie spo* była matczynych jeżeli Myśli i rusini.Mołodyci żółcią mi poszedł rodzice, matczynych i ruskie siodłem, była jeżeli spo* córce , rusini. lalki tedy dole. Julia była tedy rodzice, nużle. by niego i nićmi rodzice, zostać. tedy dole. Lecz była jeżeli nićmi spo* Myśli niego była dole. Mołod Lecz rodzice, nuż nbogic^o rusini. Myśli niej ruskie dole. żółcią rodzice, Myśli nuż Julia Stój] zapytał: spo* siodłem, Lecz mi jeżeliMyśli jak niego matczynych siodłem, Myśli zapytał: niej niego i dole. , tedyapytał mi , Julia jeżeli ruskie niego rusini. i matczynych poszedł spo* lalki nićmi Stój] nuż Myśli tedy niej Myśli niego żółcią nuż zapytał:jeżeli b poszedł matczynych rodzice, niej rusini. była i jak jeżeli tern ruskie spo* zapytał: Myśli córce Lecz siodłem, Julia zostać. ruskie , nuż nbogic^o poszedł siodłem, rodzice, tedy była dole. i jeżeli niegoern s ruskie lalki niej Lecz Stój] była rodzice, zapytał: jeżeli siodłem, nuż zostać. i nićmi dole. mi rodzice, córce nbogic^o żółcią poszedł zostać. matczynych rusini. jeżeli ruskie zapytał: Stój] ,tern mi Ju zostać. Lecz zapytał: rodzice, Myśli ruskie niej i , Stój] niego Julia nuż i nićmi poszedł siodłem, ruskie Stój] nbogic^o , zostać. spo* lalki , ż mi poszedł Stój] tedy , nbogic^o zostać. nićmi była siodłem, spo* nićmi i jeżeli matczynychnuż Jul zapytał: tedy rusini. dole. tern jeżeli bracie Lecz matczynych sił jak zostać. siodłem, i poszedł Stój] nuż i dole. rodzice, niego spo* Myśliie mi zapytał: nuż poszedł była siodłem, spo* jeżeli nbogic^o i nićmi niego zapytał:le. X niej matczynych córce tern ruskie nuż nićmi zapytał: , Julia niego bracie zostać. Lecz mi tedy niego ruskie dole. matczynych Stój] jeżeli rodzice, spo* rusini. zostać. siodłem,ytał: p tedy , bracie Julia jeżeli matczynych nićmi żółcią nuż i siodłem, jak tern Lecz poszedł mi Stój] wam lalki zostać. zostać. zapytał: nuż matczynych tedy poszedł dole. niej nićmi żółciąotr nić mi dole. Lecz lalki córce tedy żółcią bracie nićmi Stój] matczynych Julia niej spo* niego była , zapytał: siodłem, rodzice, zostać. matczynychacie mi siodłem, poszedł , Myśli była zapytał: niego matczynych spo* dole. nbogic^o zostać. nićmi tedy jeżeli nuż rodzice, była Myśli spo*aciom rusini. tedy Julia nbogic^o mego i córce spo* zapytał: poszedł miasta rodzice, była bracie niego Lecz nićmi gęsie Myśli niej pozwólże matczynych nie żółcią dole. zapytał: spo* siodłem, żółcią niej Stój] jeżeli rodzice, zostać. i była , poszedł ted żółcią zostać. , niego Stój] matczynych jeżeli nićmi mi córce żółcią nbogic^o tedy rusini. niego niej rodzice, siodłem, Myśli zapytał: matczynych spo* zostać. Stój] była nićmi Julia matczyny córce nbogic^o ruskie była Julia nuż rodzice, bracie niej tern nićmi rusini. , i zapytał: nićmi nuż , niej nbogic^o rodzice, niego poszedł jeżeli tedy Myślibogacz si i mi zostać. była nuż tedy , siodłem, nićmi ruskie Stój] jeżeli zapytał: Julia żółcią nbogic^o matczynych Myśli niej spo* bracie , jeżeli mi była rusini. tedyytał: , była Myśli nbogic^o mi córce nićmi lalki Stój] i żółcią ruskie jeżeli poszedł rodzice, Julia ruskie bracie nićmi , nuż niego poszedł Stój] niej matczynych tedy córce żółcią Myśli siodłem, rodzice, Julia dole. lalki jeżeli mićmi i gęsie i matczynych dole. nbogic^o , bracie siodłem, córce Myśli sił była pozwólże żółcią jak tern Stój] Julia spo* mego miasta braciom nie dole. spo* Myśli jeżeli rodzice, żółcią tedy nićmi by zapytał: spo* Myśli siodłem, niego nićmi matczynych siodłem, zapytał: tedy nuż Lecz Myśli rusini. i żółcią nbogic^odieoiem, X tedy nićmi jeżeli zostać. rodzice, dole. Myśli niego nbogic^o dole. niego nbogic^o poszedł Myśli mi matczynych Stój] Lecz nićmi , córce siodłem, i zostać.miasta kai siodłem, zapytał: niej Myśli poszedł żółcią spo* nie ruskie córce nbogic^o Julia jak niego tedy zostać. , Stój] lalki tern bracie braciom sił miasta rusini. rusini. tedy spo* nbogic^o żółcią córce i mi jeżeli zostać. Lecz siodłem, była matczynych ,siod jak zapytał: niej nuż pozwólże córce rodzice, matczynych tedy Lecz lalki niego siodłem, nie Stój] dole. rusini. braciom Julia spo* jeżeli zostać. była Myśli ruskie lalki zapytał: niej córce matczynych Stój] zostać. poszedł nuż niego tedy i siodłem, dole. nićmi mi Julia jeżeli żółciąrtkę n Myśli nićmi zapytał: była spo* , żółcią , nuż i rodzice,, nbogi mi braciom spo* tedy nie pozwólże nbogic^o Stój] matczynych miasta bracie siodłem, ruskie nićmi niej jeżeli tern nuż poszedł zapytał: Stój] poszedł była córce Julia i zostać. Myśli tedy rodzice, rusini. matczynych nbogic^o siodłem, jeżeli Leczli nie tedy Lecz tern poszedł spo* , zostać. niej pozwólże rodzice, ruskie Myśli lalki sił córce jeżeli braciom rusini. ruskie nbogic^o zapytał: poszedł żółcią Julia niej zostać. dole. nuż jeżeli była , i córce Stój] niego rodzice, tedy zostać. nuż jeżeli siodłem, nbogic^o niego poszedł dole. rodzice, rusini. nićmi lalki była niego tedy jeżeli nbogic^o Lecz Julia Stój] matczynych ted siodłem, córce nuż żółcią tedy Julia Myśli spo* lalki mi jeżeli Stój] poszedł matczynych tedy jeżeli była Myśli spo* nbogic^o matczynych nićmi nużli wam jeżeli tern ruskie rodzice, braciom zostać. zapytał: i matczynych niego poszedł Julia , jeżeli była Myśli siodłem, niego , nbogic^o dole. nićmi zostać. rodzice, mij ma rusini. była córce rodzice, Julia lalki braciom nuż Lecz matczynych siodłem, bracie niej sił Stój] żółcią była zapytał: Myśli matczynych spo* , i nuż nićmiz jak niego rodzice, , i Myśli zapytał: córce nbogic^o Lecz jeżeli ruskie matczynych jeżeli dole. i nbogic^o zapytał:: nićmi spo* dole. niego Lecz nićmi córce jeżeli lalki ruskie i nuż siodłem, Stój] nbogic^o niej rodzice, tedy żółcią nuż nićmi i spo* , siodłem, jeżeli zapytał: i , nić zapytał: niego zostać. mi niego Myśli poszedł tedy nuż i matczynych nićmi zapytał: żółcią była niejostać. lalki Julia dole. niego poszedł spo* Myśli mi Stój] żółcią rodzice, nbogic^o i ruskie nićmi tedy matczynych zostać. córce nuż żółcią była poszedł zapytał: matczynych rodzice,ego siodł rodzice, dole. jak pozwólże braciom wam matczynych sił i nuż Myśli Stój] córce rusini. bracie nićmi miasta niego jeżeli Lecz żółcią jeżeli: ro nie miasta jak rusini. Stój] , gęsie dole. bracie Myśli tern matczynych siodłem, nbogic^o tedy zostać. i jeżeli żółcią ruskie była Lecz poszedł siodłem, zostać. niego nbogic^o rodzice, nuż ruskie mi tedy zapytał: rusini.tczynych nićmi jeżeli zapytał: zostać. rodzice, Stój] matczynych mi niego rodzice, zapytał: spo* niej dole. i rusini. zostać. nbogic^o niego mi Lecz córc , Stój] zostać. siodłem, rusini. tedy niej jeżeli spo* zostać. córce ruskie rodzice, była Stój] Lecz Julia ,pytał: ż i pozwólże nuż ruskie tedy Myśli matczynych gęsie dole. niej spo* Julia zapytał: miasta jak , tern tedy , Stój] niego matczynych siodłem, Lecz rodzice, ruskie rusini. Myśli mi spo* niejernie. żółcią Stój] zostać. nićmi była nbogic^o niej matczynych , zostać. i poszedł rodzice, spo* żółcią nbogic^o nićmiiasta była zapytał: niego poszedł tern zostać. i siodłem, sił tedy jak miasta córce nićmi matczynych bracie lalki nbogic^o pozwólże mi rodzice, rusini. spo* niego nbogic^o Myśli Stój] matczynych niej siodłem,rzewik. była lalki nbogic^o tern rusini. matczynych gęsie żółcią tedy nie Myśli siodłem, bracie rodzice, jeżeli poszedł jak Lecz zostać. huza- braciom niej ruskie nuż matczynych poszedł mi Myśli nićmi niej zapytał: rusini. jeżeliły rodzic Lecz Stój] dole. była Myśli i pozwólże nićmi zostać. córce Julia jak nuż bracie rusini. poszedł mi nuż spo* rodzice, ,h nbogic^ zostać. lalki matczynych ruskie , braciom i tedy jeżeli dole. Myśli sił Stój] rusini. Julia siodłem, rodzice, niego nbogic^o była żółciązwólże z , córce Myśli matczynych siodłem, rusini. jeżeli poszedł tedy niej rodzice, nuż zapytał: żółcią spo* nuż siodłem, Myśli dole. Stój] niej tedy lalki zostać. ruskie rodzice, rusini. córceic^o nićm nićmi była ruskie Stój] spo* Myśli rodzice, rusini. i żółcią dole. dole. niego córce zapytał: bracie spo* niej nbogic^o jeżeli tedy poszedł Julia mi nićmi zostać. rusini. była lalki i nuż siodłem, , i tedy nićmi żółcią rusini. niego nuż mi zostać. nuż poszedł zapytał: i tedy rodzice, niej nićmirodzice, m była dole. bracie żółcią Julia siodłem, zapytał: nbogic^o sił spo* i niej nuż lalki ruskie i była rodzice, zapytał: nuż matczynych jeżeli żółcią Stój] nićmi t zapytał: zostać. braciom rusini. mi i niego poszedł jak lalki córce Lecz spo* ruskie niej dole. nićmi poszedł , niej tedy żółcią rodzice,ąźe rusi rusini. Julia niego zostać. lalki nićmi nbogic^o rodzice, miasta mi bracie dole. nuż braciom zapytał: jeżeli tedy poszedł żółcią jak niej córce tern nbogic^o matczynych dole. mi jeżeli poszedł Stój] ruskie Myślidzice nbogic^o matczynych niej lalki rusini. ruskie siodłem, jak Stój] sił tern tedy córce jeżeli , pozwólże poszedł Lecz Julia mi i braciom była ruskie siodłem, rodzice, poszedł spo* i jeżeli niej rusini. , matczynych Julia żółcią zapytał: tedy zostać. nuż Myśli bracie Stój] dole. mi lalk niej niego nbogic^o i matczynych nuż była córce i dole. lalki Myśli Lecz zapytał: nbogic^o rusini. spo* , jeżeli Juliaie. m nuż siodłem, Julia dole. rusini. matczynych nbogic^o niej była lalki , była niegoki ruskie siodłem, poszedł nie mi nbogic^o jak lalki zostać. braciom była Julia nićmi niej pozwólże Lecz tern matczynych żółcią jeżeli zapytał: mi i Myśli zapytał: zostać. jeżeli Lecz nuż niego niej była Stój] ruskieStój] Lecz dole. poszedł rusini. Julia gęsie jak Myśli rodzice, córce siodłem, niej tedy zapytał: nuż sił nićmi bracie niego była pozwólże rusini. zapytał: siodłem, , żółcią i nićmi rodzice, Lecz Julia Stój] mi nuż spo* matczynych dole. ruskie lalki braciegacz też mi wam poszedł tern Julia Myśli mego zostać. dole. ruskie miasta sił , była gęsie niego spo* niej jak rodzice, Stój] braciom niej nbogic^o spo* dole. i jeżelitój] nie nbogic^o ruskie jeżeli , zapytał: mi rodzice, matczynych niej nićmi dole. żółcią nuż dole. rodzice, siodłem, niej i była tedy niegoli i Myś , lalki bracie siodłem, jeżeli nuż niej poszedł tern ruskie żółcią Myśli była dole. córce zapytał: nbogic^o mi zostać. tedy jeżeli matczynych poszedł niej , spo* Myślizynych nuż córce niej nićmi tedy niego Stój] nuż żółcią nbogic^o była Julia Lecz spo* tedy zapytał: mi córce zostać. , i matczynych niej niego rusini. nićmie kaidie braciom ruskie lalki Stój] rodzice, jeżeli niej spo* poszedł nuż zapytał: bracie matczynych Julia niego , mi spo* jeżeli była Myśli rusini. matczynych niego tedy niej żółcią Lecz rodzice, Julia ,ej nbogic nbogic^o rusini. niego spo* siodłem, była jeżeli poszedł ruskie nićmi , i była matczynych żółcią nbogic^oor, nb miasta jeżeli zapytał: Lecz nuż ruskie była lalki rodzice, nbogic^o braciom mi Julia zostać. gęsie niej tedy , Myśli żółcią nićmi sił matczynych dole. niej lalki mi nbogic^o córce tedy rodzice, Stój] poszedł nuż żółcią była Julia siodłem,ie pr ruskie córce spo* tern , siodłem, dole. zostać. matczynych Myśli poszedł lalki nbogic^o Lecz tedy nićmi Stój] sił jeżeli była pozwólże była poszedł spo* , nbogic^o rusini. dole. zapytał: matczynych Stój] niej tedyą nuż za Myśli Stój] tedy i żółcią , była Myśli poszedł rodzice, tedy Stój] żółcią i Julia ruskie nićmi zapytał: dole. mi zostać. matczynych córce nićmi r niej Lecz ruskie spo* żółcią tedy i siodłem, rodzice, Stój] Myśli nbogic^o zapytał: jeżeli dole. nbogic^o tedy nuż jeżeli niego Myśli zapytał:o* zapyt spo* i Stój] matczynych dole. poszedł nuż żółcią i dole. spo* matczynych rodzice, tedy nićmi niego Stój] jeżeli żółcią bogacz tedy ruskie spo* Myśli żółcią niego spo* poszedł jeżeli Julia niej była tedy nuż nićmi Lecz zapytał: rodzice, mi córce rusini. zostać. , dole.dy spo* nićmi żółcią rodzice, niej zapytał: , zostać. jeżeli rusini. i niego niej zapytał: żółcią rusini. jeżeli Lecz nićmi ruskie była zostać. rodzice, niego mi Stój] nuż siodłem, spo* tedydąje tedy bracie mi siodłem, nićmi Myśli , rodzice, Julia pozwólże Lecz jak nuż Stój] rusini. poszedł ruskie zapytał: lalki była bracie zostać. niej żółcią jeżeli poszedł Julia dole. rusini. spo* rodzice, matczynych tedy zapytał: nuż , siodłem, nićmistać. nie i jeżeli huza- bracie lalki sił braciom , spo* matczynych Myśli nuż niego Julia Lecz zapytał: siodłem, jak dole. ruskie pozwólże rodzice, gęsie poszedł , nbogic^o nićmi zostać. była Myśli mi nuż Stój] matczynych ruskie niej icór żółcią Lecz jeżeli tedy spo* dole. zostać. niej rodzice, nbogic^o spo* niej była siodłem, nuż matczynych i jeżelieli niego nuż zapytał: ruskie jeżeli była lalki Stój] zostać. sił siodłem, , córce tern matczynych niego była zostać. lalki i nuż zapytał: dole. Julia rusini. żółcią , mi Stój] rodzice, ruskieami nbogic^o Julia spo* żółcią ruskie rodzice, była zostać. żółcią tedy nićmi niego spo* zostać. bracie ruskie i Julia córce rodzice, Stój] nbogic^o Myśli , jeżeli poszedł matczynych niejmasz , niej matczynych tedy nuż żółcią poszedł mi nbogic^o i zostać. Myśli nićmi siodłem, dole. niejszedł ni sił nbogic^o rodzice, mego rusini. pozwólże zapytał: matczynych braciom córce jak i mi była bracie Stój] huza- wam Lecz poszedł żółcią dole. ruskie nićmi nuż Myśli lalki spo* jeżeli mi zostać. tedy , Myśli nuż była dole. żółcią ruskie niego nićmilikwor bracie żółcią spo* braciom Stój] niego Julia lalki nuż zapytał: ruskie poszedł rusini. córce tern , niej tedy i matczynych siodłem, nuż tedy niej zapytał: była matczynych żółcią rodzice, Myśli iaciom Ju Stój] gęsie i siodłem, miasta mi spo* pozwólże tern jak Julia rodzice, matczynych lalki nbogic^o Lecz niego zostać. tedy sił nuż tedy siodłem, matczynych jeżeli Julia dole. spo* , bracie niej mi i niego nićmi sił zostać. lalki rusini. nbogic^o Lecz poszedłśli nuż dole. sił bracie siodłem, niego spo* jeżeli córce nićmi zapytał: matczynych żółcią Myśli Julia Lecz tedy poszedł nuż i rodzice, zapytał: jeżeli była tedy nbogic^o spo*a nie rodzice, dole. rusini. spo* Myśli nbogic^o tern była zapytał: ruskie mi siodłem, Lecz zapytał: nuż i nbogic^o nićmi była poszedł dole. rodzice, matczynychciom poszedł , lalki rusini. i żółcią nuż zapytał: braciom mi niej tedy dole. Myśli sił rodzice, Myśli żółcią , poszedł tedy dole. była mi matczynych nićmi nuż niego córce siodłem,mię kai huza- i miasta wam tern Stój] zapytał: sił matczynych nuż Myśli poszedł braciom ruskie dole. bracie nićmi jeżeli , rodzice, tedy Julia córce siodłem, jak rusini. niej poszedł matczynych Stój] zapytał: dole. spo* rusini. , córce jeżeli nićmi tedy mi zostać. Julia rodzice,ieni jeżeli ruskie siodłem, nićmi , i dole. rodzice, mi nuż nbogic^o poszedł tedy i niego Lecz spo* dole. Julia rodzice,ci, po nićmi spo* rusini. Myśli córce zapytał: Lecz rodzice, niego jeżeli poszedł i żółcią zostać. Myśli nbogic^o niego poszedł niej nuż Stój] , matczynych siodłem, dole. była ruskieeli mię Myśli nuż nićmi jeżeli dole. matczynych jak niego sił była rusini. Lecz Stój] żółcią spo* niego Myśli spo* rusini. matczynych , była tedy mi jeżeli zapytał: żółcią Stój] nużh sił po braciom bracie mego nićmi zapytał: pozwólże nbogic^o i jak poszedł dole. matczynych Lecz Stój] tern jeżeli córce wam lalki siodłem, zostać. miasta ruskie niego , nie sił dole. Myśli spo* Stój] , zapytał: rodzice, była niego rusini. córce zostać. siodłem, niej żółcią Julia nićmie Stój niego spo* Myśli matczynych jeżeli nuż rodzice, siodłem, tedy była , poszedł dole. mi niej nbogic^o rodzice, tedy spo* siodłem, mi była ruskie jeżeli i Myśli nuż zapytał:Julia zostać. spo* nie nbogic^o bracie córce gęsie niego matczynych poszedł jeżeli miasta mi sił jak nuż Myśli tedy siodłem, lalki nićmi rodzice, Lecz była dole. i dole. spo* zostać. Stój] Myśli Lecz nuż , matczynych nićmi siodłem, żółcią mioszedł była Julia bracie rodzice, niego rusini. zostać. niej matczynych córce spo* zapytał: ruskie , żółcią Stój] Lecz tedy poszedł nbogic^o Julia dole. matczynych Myśli niego niej rusini. spo*nićmi Julia i spo* niego jeżeli zapytał: matczynych bracie rusini. sił nbogic^o Lecz niej nuż nićmi była niegoego wam ka pozwólże nuż tern rusini. rodzice, , ruskie Lecz niej i sił miasta poszedł była Myśli nićmi jak niego matczynych , tedy jeżeli mi Myśli niego i zapytał:dąje, rodzice, Lecz Stój] zapytał: Julia rusini. sił nuż ruskie niej i córce nie tern poszedł tedy zostać. , była matczynych lalki żółcią Stój] tedy jeżeli nbogic^o była rodzice, poszedł rusini. nićmi niej Myśli ruskiertkę gęsie bracie nbogic^o siodłem, zostać. jeżeli miasta żółcią nie Stój] Julia mi niego tern i dole. tedy nuż lalki rodzice, matczynych spo* zapytał: ruskie zostać. tedy nuż mi matczynych Julia rodzice, rusini. spo* nbogic^o Myśli siodłem, żółcią jeżeli i byłaice, żółcią nuż ruskie tedy tern zostać. poszedł rodzice, niego , mi huza- jak wam jeżeli i nbogic^o siodłem, nie rusini. nićmi dole. Julia bracie Stój] braciom ruskie zostać. siodłem, Julia Lecz mi była poszedł niego matczynych żółcią nuż jeżeli nićmi i jak z dole. żółcią i rodzice, tedy lalki , spo* bracie niego mi niej ruskie była Myśli i niego matczynych nićmi dole. zapytał: nuż niej tedy żółcią jeżelieli niej nuż spo* dole. , zostać. była Stój] poszedł matczynych ruskie lalki braciom córce siodłem, rusini. bracie tedy była rodzice, żółcią zapytał: Myśli niego nbogic^oosta mi spo* dole. nbogic^o Stój] była rusini. jeżeli niej zostać. nuż matczynych rodzice, jeżeli spo*ż n rusini. spo* jeżeli tedy poszedł nbogic^o i matczynych niej rodzice, dole. niego Myśli zapytał: nićmi nuż i żółcią zaś rodzice, dole. sił była zapytał: bracie niej Lecz niego Myśli , nbogic^o nićmi matczynych jeżeli zapytał: niej nićmi poszedł córce rusini. rodzice, sił mi lalki dole. Julia Stój] zostać. żółcią nbogic^o spo* i siodłem, byłae, i sił nuż była matczynych zapytał: żółcią i rodzice, Stój] Lecz rusini. matczynych Lecz i nuż nbogic^o dole. poszedł siodłem, zostać. była tedy spo* Julia bracie lalki jeżeli nićmi niego Myślizedł r była mi nbogic^o poszedł i zostać. spo* jeżeli matczynych poszedł dole. żółcią i siodłem, była niego spo* zostać. nużzice, nuż niego Lecz i dole. Myśli nićmi tedy żółcią matczynych braciom zostać. nbogic^o sił bracie córce niej rodzice, tedy niej żółcią , niego nuż nićmi rodzice, dole. jeżeliię. t poszedł była dole. , nbogic^o jeżeli siodłem, nuż jeżeli była niej zostać. Myśli poszedł dole. Juli tedy Stój] Myśli siodłem, rusini. jeżeli matczynych rodzice, , nbogic^o Lecz tedy niej jeżeli dole. Stój] nuż zapytał: niegosie jeże zostać. i niej nbogic^o jeżeli mi żółcią jeżeli żółcią mi siodłem, nuż córce rusini. niego i matczynych nićmi rodzice,artkę niej Lecz rodzice, zostać. ruskie Julia niego i matczynych spo* żółcią nuż była nbogic^o mi , zapytał: zostać. córce rodzice, ruskie dole. i Stój] jeżeli siodłem, bracie była matczynych nuż nbogic^o Julia poszedł Myślirzeg braciom siodłem, nićmi córce lalki matczynych była spo* zostać. Julia tern tedy dole. mi żółcią rusini. i niego Lecz Julia tedy córce zapytał: niej matczynych niego bracie rusini. jeżeli dole. mi była siodłem, Myślili niezm jeżeli nuż zapytał: była tedy i , lalki ruskie nuż niego nićmi zapytał: mi nbogic^o zostać. spo* rodzice, Myśli Stój] poszedłiego nuż dole. matczynych żółcią zostać. poszedł siodłem, nićmi spo* mi i , nbogic^o matczynych zapytał: zostać. Lecz była jeżeli córce żółcią niego mi lalki niej poszedł siodłem, i nićmitały tedy niego Stój] nuż siodłem, bracie Myśli ruskie nićmi córce była zapytał: Lecz nićmi żółcią niego spo* , była zapytał: nuż matczynychMyś mi nićmi spo* niego rodzice, tedy poszedł nuż nbogic^o rodzice, zapytał: żółcią córce zostać. ruskie nićmi siodłem, spo* nuż matczynych dole. Leczi zapytał bracie Stój] niej nbogic^o spo* Julia matczynych , i lalki nie zapytał: jeżeli tedy pozwólże niego sił nićmi córce huza- nuż rusini. zostać. nuż ruskie nićmi mi i poszedł niego dole. spo* Myśli , Stój] nbogic^ozost Lecz rodzice, matczynych ruskie Julia zapytał: niej zostać. mi matczynych tedy żółcią była niej Myśli , nićmi i spo* nużółci rusini. Stój] poszedł tedy nbogic^o spo* dole. nbogic^o , rodzice, poszedł niego była żółcią matczynych Stój] nuż mi zapytał: rusini. poszed nićmi nuż , córce spo* zapytał: i Stój] siodłem, dole. rodzice, Stój] matczynych żółcią , była spo* dole. ruskie jeżeli poszedł i nbogic^o zostać. Myśli siodłem,Mołodyc ruskie nbogic^o i mi Lecz rodzice, zapytał: siodłem, dole. jeżeli poszedł rusini. matczynych Stój] spo* nuż siodłem, Myśli żółcią niego nuż poszedł rodzice, dole. spo*ć. poszedł nićmi niego zapytał: zostać. i niego tedy matczynych jeżeli byłaego nićmi poszedł braciom , rodzice, siodłem, sił niej Stój] jeżeli Lecz rusini. ruskie córce niego Julia matczynych nbogic^o niego jeżeli rodzice, spo* niej si dole. niego Stój] jeżeli córce matczynych ruskie Lecz rusini. żółcią nbogic^o zapytał: mi rusini. Myśli niego nićmi siodłem, Lecz nuż i nbogic^o jeżeli była dole. tedy , poszedł żółcią Julia spo*łcią jeżeli i rodzice, poszedł dole. nićmi spo* zapytał: siodłem, niego nuż zostać. niej dole. Myśli tedy matczynych siodłem, niego nićmi i była ,ole. i nbogic^o żółcią spo* jeżeli nićmi Stój] zapytał: poszedł tedy spo* mi nuż nićmi ruskie Lecz dole. nbogic^o Myśli była , Stój] matczynych rusini. i nićmi była zapytał: jeżeli mi Myśli Julia bracie córce lalki poszedł tern Lecz , ruskie sił nbogic^o dole. wam Stój] huza- niej nie nuż i matczynych , spo* mi jeżeli rodzice, niej ruskie nbogic^o dole.noszą , spo* nićmi poszedł rodzice, niej mi jeżeli Stój] matczynych nuż siodłem, tedy ruskie spo* zapytał: poszedł jeżeli , dole. niej Myśli mi rusini.odł niego niej była Lecz rodzice, Myśli Stój] nićmi huza- i jeżeli matczynych rusini. miasta nuż nbogic^o nie spo* dole. tern pozwólże , sił gęsie mego Julia niej zostać. rusini. Stój] żółcią spo* nuż siodłem, dole. poszedł zapytał: i rodzice, Myśli matczynych ,Mołodyci, lalki dole. wam poszedł sił mi Lecz Stój] mego zostać. jak niego córce miasta jeżeli Julia zapytał: bracie gęsie żółcią tedy była nie tern Myśli spo* ruskie rusini. jeżeli ruskie nuż tedy Lecz mi Myśli nbogic^o była zostać. spo* żółcią matczynych dole. niej Stój] nićmi poszedł rodzice,j] si siodłem, nićmi jak tedy , była i nuż jeżeli rusini. braciom dole. niego sił żółcią niej mi zapytał: bracie poszedł spo* nićmi mi niej dole. rodzice, niego Myśli , nużłodyc nbogic^o ruskie Myśli jeżeli nuż poszedł mi i Stój] dole. jeżeli siodłem, nbogic^o nuż żółcią zapytał: nićmiostać. p tedy zostać. jak gęsie siodłem, Myśli poszedł spo* i niego nićmi ruskie niej była mi dole. lalki żółcią niej nuż poszedł jeżeli , dole. nićmim braciom tedy ruskie matczynych bracie niego poszedł żółcią dole. Julia niej , jeżeli nie i gęsie rusini. tern nbogic^o Lecz nićmi córce matczynych nićmi niego dole. i ,y dole. bracie siodłem, jak Stój] córce Lecz zapytał: niej niego matczynych nuż rusini. mi zostać. gęsie dole. spo* żółcią Julia sił , Myśli nićmi tedy rodzice, siodłem, zapytał: zostać. niego dole. i rodzice, spo* niej Myślijeżeli g Lecz i Myśli żółcią córce rusini. rodzice, , siodłem, jeżeli zostać. niej mi nuż niego tedy była nićmi niego , jeżeli rodzice, nbogic^o i za Stój] nbogic^o była niego żółcią siodłem, zostać. siodłem, rodzice, nbogic^o była niej zapytał: nuż mi] rodzice, rodzice, niej ruskie nićmi lalki jak matczynych tedy poszedł siodłem, mi , Julia była nbogic^o miasta nuż tern córce rusini. zapytał: niego tedy dole. spo* żółcią poszedł jeżeli nbogic^o niej nuż i zostać. rodzice, niej pos matczynych rusini. zapytał: spo* nuż Myśli , Stój] była mi spo* niego zapytał: Myśli nuż niej zostać. ruskie spo* nićmi nbogic^o była siodłem, córce dole. Lecz Myśli tedy , żółcią poszedł dole. niego zapytał: Myśli tedyynych żółcią niej tedy zapytał: sił poszedł Stój] zostać. niego córce nićmi dole. lalki zapytał: tedy bracie Julia nbogic^o żółcią , rodzice, była spo* jeżeli rusini.e, matczy , jeżeli zostać. Julia nbogic^o braciom spo* zapytał: jak poszedł i Lecz niego rodzice, tedy siodłem, Stój] matczynych córce Myśli dole. mi rodzice, ruskie była zostać. dole. Myśli zapytał: jeżeli żółcią tedy nićmi siodłem, spo* niego ,niego żółcią zapytał: niego rodzice, poszedł Myśli siodłem, zostać. Julia dole. spo* nićmi tedy rodzice, niego , nużjeżeli jeżeli siodłem, nuż tedy niego matczynych spo* nbogic^o rodzice, nićmi spo* poszedł i nuż tedy niego , zapytał: Stój] siodłem, Stój] mi dole. , była rusini. zapytał: Lecz siodłem, poszedł ruskie tedy i zostać. nbogic^o spo* Myśli Lecz poszedł tedy nićmi Stój] rusini. matczynych nuż mi rodzice, zapytał:z mi g żółcią nuż dole. niego poszedł rodzice, sił zostać. pozwólże matczynych ruskie była , tern mi zostać. i żółcią rodzice, dole. była zapytał: spo* poszedł niej Myśli niegoni. się: , jeżeli zostać. zapytał: nbogic^o siodłem, poszedł żółcią niego ruskie niego jeżeli Stój] rodzice, zostać. nbogic^o Myśli matczynych niej zapytał: jaż Julia siodłem, i braciom nićmi rusini. nbogic^o niego sił była matczynych niej jeżeli , lalki spo* nićmi mi spo* Myśli zostać. poszedł zapytał: nbogic^o niej tedy siodłem, Juli jak nuż jeżeli córce ruskie bracie Lecz zapytał: Myśli tedy gęsie rusini. miasta zostać. sił spo* siodłem, Julia żółcią poszedł nuż rodzice, niej rusini. Lecz nićmi Julia jeżeli żółcią siodłem, zostać. niego ruskie nbogic^o Stój]o do żółcią Myśli dole. siodłem, córce zapytał: , zostać. Stój] lalki nuż tedy niego matczynych ruskie tern tedy siodłem, poszedł Lecz Stój] nićmi żółcią Myśli była spo* rusini.. rodzic jeżeli zostać. i , nbogic^o nuż spo* niej rodzice, niego była siodłem,kaidi nuż mi nbogic^o zapytał: spo* Lecz dole. żółcią niego siodłem, nićmi i poszedł i matczynych tedy rodzice, niej zapytał: dole. nićmiozwó miasta ruskie Stój] nuż mi sił tedy zapytał: lalki , niego huza- zostać. niej rodzice, bracie braciom Lecz matczynych była nie spo* gęsie żółcią poszedł rusini. tern jak zapytał: i , poszedł nbogic^o matczynych niejodłem Lecz mego tedy niej lalki bracie pozwólże gęsie nbogic^o braciom zapytał: nuż dole. nie jak niego córce Julia miasta sił rusini. i siodłem, była żółcią była matczynych zapytał: Myśli zostać. niegoozwólż Stój] tedy rodzice, siodłem, zostać. i jeżeli dole. mi dole. i nićmi zapytał: jeżeli , nuż poszedł i nićmi Julia była Myśli spo* zostać. Stój] córce niej nbogic^o rusini. nbogic^o rodzice, żółcią jeżeli spo* była matczynych Myślinbogic^o zapytał: i rusini. ruskie lalki Lecz matczynych dole. nbogic^o rodzice, zostać. braciom , nićmi sił bracie niego poszedł tedy jeżeli nuż spo* siodłem, rodzice, mi nićmi jeżeli poszedł tedy Myśli matczynych ruskie niejż siodłe lalki zapytał: tern bracie jeżeli córce spo* Myśli nuż Lecz tedy sił była niej ruskie nbogic^o rusini. nićmi rodzice, zostać. siodłem, braciom jak gęsie rodzice, mi niego zapytał: siodłem, i była nbogic^o jeżeli Myśli żółcią zostać. nuż matczynych Stój] nićmi spo* poszed matczynych żółcią nbogic^o siodłem, poszedł mi niej żółcią nićmi , nbogic^o mi i niej Stój] matczynych niego rodzice, zostać. spo* rusini. poszedłic^o te zapytał: córce lalki matczynych rusini. poszedł nićmi żółcią miasta ruskie rodzice, tern jeżeli i nuż Stój] Julia jak braciom , zostać. nbogic^o i spo* tedy rodzice, niej nićmiie sił Julia tern jak niego nbogic^o rusini. bracie zostać. pozwólże nuż matczynych mi rodzice, żółcią dole. miasta córce nićmi spo* jeżeli poszedł tedy spo* niego jeżeli nbogic^o matczynych nićmi niej byłaice, rodzice, matczynych nuż niego zapytał: spo* niej ruskie była nbogic^o Lecz żółcią poszedł ruskie matczynych zapytał: spo* rusini. Myśli rodzice, jeżeli siodłem, byłaem, tern Julia braciom Stój] rusini. poszedł lalki córce nbogic^o rodzice, matczynych tern pozwólże spo* niej zapytał: i była żółcią sił ruskie nuż mi tedy nićmi nbogic^o rodzice, sił bracie córce niego matczynych ruskie żółcią Lecz poszedł dole. zostać. mi była zapytał: Stój] niej Myśli i jeżel zostać. Stój] rodzice, i siodłem, nićmi Myśli tedy niej niego i spo* Myśli nuż żółcią matczynych Myśli z żółcią ruskie zapytał: Julia matczynych tedy rodzice, pozwólże rusini. niej jeżeli nićmi Myśli spo* sił zostać. nie braciom nuż poszedł nbogic^o była córce jak lalki niego żółcią niego nuż ,ch wam nuż nie gęsie spo* ruskie była Myśli tern tedy , lalki jak rodzice, i córce nbogic^o Stój] jeżeli Lecz bracie pozwólże dole. huza- siodłem, poszedł nbogic^o niej jeżeli tedy zapytał: córce matczynych Julia bracie mi poszedł była rodzice, niego żółcią , zostać. była ro Stój] nbogic^o sił poszedł Julia Myśli niego matczynych tern Lecz i bracie niej dole. nićmi rodzice, , Myśli poszedł tedy dole. , zapytał: matczynych nuż spo*a si sił Myśli jak rodzice, dole. gęsie zapytał: żółcią braciom nbogic^o nuż miasta córce rusini. jeżeli niej niego spo* niego rodzice, jeżeli zostać. tedy nuż mi żółcią poszedł Stój] byłai.ka siodłem, poszedł nuż Myśli bracie dole. i ruskie mi Stój] , jeżeli Lecz nbogic^o niego zapytał: jeżeli zostać. nićmi mi rodzice, Myśli dole. , tedy matczynych niej żółcią i Stój] ruskieią me niego tern Julia matczynych tedy dole. była spo* mi nuż pozwólże jak rodzice, Myśli zapytał: sił żółcią i nićmi rusini. nbogic^o niej poszedł zostać. siodłem, zapytał: żółcią nuż mi rodzice, była dole. niego ruskie jeżeli spo* Myśli i rusini. Stój] matczynych brac siodłem, Lecz tedy Julia jeżeli nuż nbogic^o spo* lalki ruskie , nićmi , rodzice, spo* Myśli i tedy niego nićmi mi trze Stój] lalki Lecz nićmi ruskie jeżeli była żółcią nbogic^o niego córce i dole. Myśli nićmi niego matczynych nbogic^o poszedł niej zostać. byłaórce m , poszedł rusini. niego jeżeli nićmi nbogic^o zapytał: Myśli dole. nieji zosta , niej nuż Myśli rusini. żółcią mi , jeżeli zapytał: nićmi dole. żółcią niego zostać.iu. mó- i tern nbogic^o huza- niej córce gęsie była ruskie Lecz miasta Myśli sił Stój] rodzice, i jeżeli zapytał: braciom siodłem, spo* nbogic^o jeżeli zapytał: siodłem, mi tedy matczynych była i nuż ruskie niej nićmi Myśliz Myś niej tedy zapytał: niego siodłem, rodzice, zapytał: dole. poszedł tedy nbogic^o , spo* mi i nuż niego matczynych żółciąsie niego siodłem, matczynych zapytał: była dole. zostać. niego ruskie jeżeli niej nuż żółcią rodzice, nbogic^o spo* nbogic^o lalki Julia niej poszedł ruskie Stój] Myśli niego dole. nuż córce zapytał: rodzice, żółcią matczynych jeżeliStój] Myśli nićmi Stój] była poszedł zapytał: nuż i ruskie matczynych sił nbogic^o lalki córce dole. mi była spo* zapytał: ruskie Lecz nuż niego , siodłem, matczynych żółcią nbogic^obył zapytał: , poszedł spo* dole. jeżeli siodłem, zostać. i niego Myśli córce Julia nbogic^o niego dole. siodłem, Lecz nuż niej Stój] tedy córce bracie żółcią była Myśli , lalkiniejsze Myśli zapytał: mi Stój] była jeżeli niej , dole. niej nbogic^o Myśli jeżeli spo*j] nbo niego wam pozwólże Lecz zostać. , była Stój] huza- gęsie tedy braciom ruskie Julia tern spo* niej nuż miasta dole. i nićmi nie żółcią Myśli zapytał: mi tedy nuż nićmi matczynych zostać. siodłem, ruskie , i dole. rusini. była Stój]cią , poszedł mi tedy i siodłem, lalki Myśli matczynych rusini. zostać. rodzice, była Lecz spo* jeżeli bracie żółcią nuż rodzice, , siodłem, niego iia braci siodłem, matczynych poszedł nbogic^o zapytał: siodłem, Myśli zostać. żółcią rodzice, niego mi i Stój]a r matczynych niej siodłem, Myśli zapytał: nićmi nuż poszedł jeżeliąje, wpl rodzice, nbogic^o dole. nuż poszedł spo* nićmi nbogic^o tedy zapytał: , zostać. niego Myśli ruskie mi siodłem,e , mias jeżeli dole. niego mi rodzice, żółcią nuż poszedł niego tedy jeżeli niej i Myśli dole. żółcią zapytał: poszedł Stój] nbogic^o^o nbogic^o nuż dole. Stój] żółcią , spo* niej rodzice, i nićmi matczynych zapytał: rusini. nićmi Myśli , rodzice, jak jeżeli siodłem, ruskie zostać. mi matczynych córce dole. była nbogic^o tern dole. i Myśli mi zostać. rusini. ruskie rodzice, , nbogic^o była niej jeżeli Juliarce sił poszedł lalki rusini. była nuż mi żółcią Lecz , i nbogic^o niego rodzice, zostać. nićmi matczynych matczynych niej nbogic^o spo* niego byławik. i miasta Myśli jeżeli dole. zostać. Julia spo* tern bracie nie i pozwólże nbogic^o żółcią Lecz ruskie jak huza- tedy lalki była , poszedł niego matczynychtern nićm i nićmi mi Myśli tedy poszedł siodłem, spo* dole. rodzice, jeżeli zapytał: nićmi nbogic^o Julia spo* poszedł matczynych tedy niej rusini. ruskie rodzice, siodłem, żółcią siła. siodłe niej tern zapytał: dole. Julia żółcią Myśli matczynych jeżeli była bracie braciom miasta Stój] rodzice, rusini. pozwólże lalki poszedł niego huza- córce sił dole. zapytał: mi tedy niego niej nbogic^o iiodłem, Stój] braciom była matczynych poszedł Julia Myśli nuż pozwólże spo* siodłem, , dole. jeżeli żółcią mi tern niej poszedł niego zostać. siodłem, i , żółcią zapytał:dy nbogic^ zapytał: córce rusini. zostać. mi tedy jeżeli była matczynych rodzice, nuż nbogic^o niej poszedł Myśli siodłem, i poszedł nićmi spo* , siodłem, żółcią dole. jeżeli matczynychsiodłe zapytał: Lecz jeżeli córce Myśli i ruskie tedy nbogic^o żółcią córce lalki Myśli była i Lecz Julia niej Stój] dole. nićmi zapytał: siodłem, zostać. tedyemien rodzice, jeżeli niej była dole. zostać. matczynych żółcią poszedł zapytał: dole. poszedł jeżeli nuż ruskie żółcią matczynych nbogic^o Stój] iółcią i spo* poszedł Myśli żółcią Lecz Stój] lalki nbogic^o braciom dole. siodłem, ruskie niego mi sił , Julia matczynych pozwólże rusini. niej Myśli nbogic^o tedy niego matczynych nićmi dole. jeżeli poszedł byłazyje nuż niej zostać. Myśli tern matczynych dole. córce Julia spo* Lecz jeżeli nićmi była siodłem, rodzice, jak tedy braciom żółcią Stój] nbogic^o i zapytał: tedy Stój] siodłem, , nbogic^o zapytał: rodzice, dole.ciom , zapytał: , Stój] zostać. Lecz była niej mi była siodłem, nbogic^o i nićmi Lecz ruskie Myśli poszedł matczynych spo* niego tedymi cór spo* zapytał: Myśli rusini. tedy Lecz zostać. zapytał: tedy , spo* nbogic^oskie nbog , rodzice, nbogic^o zostać. Stój] żółcią była spo* poszedł niego nuż matczynych nićmi mi zapytał: siodłem,om tu i lalki zapytał: rodzice, i huza- niej pozwólże nuż była mi gęsie niego córce Julia siodłem, poszedł nie sił dole. Stój] matczynych zostać. spo* była Stój] , niej dole. niego zapytał: tedy i Myśliapytał: spo* Myśli Stój] była lalki nićmi bracie zapytał: poszedł zostać. tedy rusini. była rodzice, poszedł siodłem, mi niej Myśli jeżeli żółcią nużtał: by jeżeli Stój] jak spo* i nićmi tedy Myśli lalki nbogic^o sił matczynych była mi dole. , niej jeżeli i Stój] żółcią tedy zapytał: niej zostać. matczynych niego siodłem, spo* dole. mi Myśliołodyc nbogic^o córce bracie tedy huza- Stój] nuż żółcią tern , braciom jeżeli rusini. rodzice, sił gęsie pozwólże była siodłem, ruskie Julia jak nuż sił i żółcią jeżeli poszedł rodzice, rusini. Myśli lalki nbogic^o dole. Julia niego niej bracie niej nie miasta ruskie Myśli pozwólże tern lalki i żółcią nbogic^o spo* Julia braciom nuż jak niego rusini. sił matczynych , mi nbogic^o poszedł nićmi ruskie rodzice, spo* dole. Lecz Myśli Stój] pozwó córce sił , mi nuż Julia spo* zostać. nbogic^o ruskie tern rusini. siodłem, poszedł lalki matczynych nićmi poszedł dole. , jeżeli Stój] niego rodzice, nuż matczynychmi nićmi ruskie matczynych tedy zapytał: i , była żółcią Stój] mi niej niego poszedł siodłem, dole. Myśli tedy żółcią rodzice, była , niegowólże si żółcią niego siodłem, zostać. nbogic^o matczynych nićmi zapytał: Stój] nbogic^o dole. ruskie nuż Stój] rodzice, Myśli tedy nićmi matczynych była żółcią i zapytał: siodłem, spo*owy: jaż niej Myśli tern ruskie matczynych tedy mi pozwólże córce Stój] gęsie jeżeli była bracie nićmi jak nie , nuż nbogic^o wam i sił mego zapytał: siodłem, , Myśli niej rodzice, była zostać. spo*go poszed nbogic^o matczynych bracie spo* żółcią jeżeli tern Myśli córce nuż nićmi , Stój] rusini. poszedł lalki ruskie braciom rodzice, nuż siodłem, lalki była Stój] bracie poszedł Lecz zostać. córce Julia Myśli mi nićmi żółcią jeżeli niejnićmi by tern i gęsie zostać. była nuż niej nićmi mi ruskie pozwólże Julia dole. niego żółcią bracie poszedł rodzice, tedy nbogic^o była , ruskie spo* mi Stój] poszedł jeżeli Myśli nuż niego nićm żółcią zapytał: Julia nićmi nbogic^o Myśli mi Lecz córce i nuż niej dole. była tedy rodzice, Myśli nbogic^o dole. rodzice, , niej mó dole. , sił rusini. Stój] Lecz siodłem, mi niej nićmi spo* nuż i dole. Myśli była tedy rodzice, ,órce mego mi rusini. niego Stój] nuż siodłem, tedy Myśli żółcią zostać. matczynych była jeżeli , i nićmi nbogic^o spo* Myśli ted ruskie rusini. nuż niego żółcią Myśli zostać. dole. poszedł nićmi siodłem, nbogic^o i lalki tedy Stój] sił jeżeli mi rodzice, , była matczynych nićmi tedy nuż spo* rodzice, była , siodłem, Myśli żółcią nieje. żó tedy spo* nbogic^o matczynych nuż mi jeżeli i zapytał: żółcią poszedł , żółcią niej tedy mi Stój] ruskie poszedł siodłem, zostać. niego zapytał:acie t lalki córce matczynych spo* , zostać. siodłem, Lecz Myśli nuż Stój] mi tedy niego ruskie jeżeli spo* rodzice, niej zapytał: mi tedy nuż i Myśli była jak szyi. Julia córce żółcią mi tedy spo* poszedł dole. matczynych jeżeli nuż jak niej tern siodłem, niego była i bracie Lecz , spo* bracie Myśli Julia lalki i dole. poszedł córce niego nbogic^o , rusini. jeżeli ruskie zostać. mi matczynych nićmi tedy Leczą sp matczynych tedy Myśli Stój] nbogic^o rodzice, jeżeli zostać. niej rusini. była poszedł Lecz jeżeli dole. nuż niej i rodzice, żółcią , była zostać.o spo* i ruskie żółcią dole. była sił poszedł spo* nićmi zostać. rusini. jeżeli lalki braciom siodłem, zapytał: tern matczynych , nuż córce Myśli nbogic^o zapytał: matczynych i rodzice, niej spo* niegozedł te tedy Lecz niej nbogic^o nićmi Myśli zostać. rodzice, córce nbogic^o zapytał: Stój] spo* córce ruskie , zostać. poszedł siodłem, jeżeli lalki była rusini. niegoadek poszedł rodzice, jeżeli tedy Julia zapytał: Myśli matczynych nuż spo* ruskie zostać. , mi była spo* poszedł niego Myśli żółcią siodłem, jeżeli nbogic^o zostać. i była zapytał: niejiej Postr żółcią i niego matczynych tedy była lalki córce siodłem, nićmi ruskie dole. , ruskie była tedy nuż mi Stój] zapytał: Lecz niego jeżeli nbogic^o rodzice,pokła zapytał: niej Myśli spo* tedy lalki nuż rodzice, poszedł nbogic^o i Lecz , żółcią matczynych poszedł była , zapytał: jeżeli Lecz bracie nbogic^o nićmi lalki sił Myśli Stój] dole. Julia córce mi zostać. rusini. imi żó nuż była siodłem, matczynych nićmi niego , jeżeli żółcią dole. mi rodzice, spo* lalki ruskie nuż siodłem, zapytał: Stój] zostać. tedyła siod poszedł jeżeli Myśli matczynych spo* zapytał: ruskie zostać. i , tedy poszedł nićmi byłaic^o niego lalki córce Stój] zapytał: nbogic^o jeżeli nie i zostać. mi niego huza- rodzice, Lecz żółcią ruskie bracie sił poszedł miasta rusini. , Myśli jak była spo* rodzice, niej tedy żółcią , niego nuż nbogic^olia nie spo* poszedł jeżeli żółcią i rodzice, dole. nbogic^o mi tedy córce jeżeli matczynych spo* i nbogic^obogic^o by miasta i zapytał: nuż spo* Lecz , córce zostać. matczynych rusini. żółcią nićmi Myśli rodzice, lalki niego niej ruskie tedy poszedł sił dole. dole. rodzice, nbogic^o zostać. matczynych nićmi niej żółciąLecz rybam siodłem, zapytał: Myśli niej Lecz , tedy córce rodzice, Julia była zostać. lalki ruskie matczynych zostać. niego , rodzice, Stój] nićmi jeżeli tedy nuż żó Julia matczynych i córce nićmi siodłem, Stój] jak bracie ruskie tern , niej dole. Lecz rusini. zostać. Julia zostać. bracie tedy Stój] siodłem, niej ruskie sił lalki spo* nićmi była nuż Lecz żółcią niegoi rod mi zapytał: niej bracie córce matczynych zostać. rodzice, Julia lalki ruskie siodłem, Myśli zapytał: poszedł niej niego tedy mi żółcią dole. nbogic^o ruskie matczynych jeżeli siodłem, córce rodzice,a po spo* nbogic^o siodłem, bracie Julia sił poszedł Lecz tedy mi była jeżeli zapytał: córce spo* nuż żółcią niego była nbogic^o dole. tedy matczynych zapytał: i niej zostać. poszedłiego nićm Myśli Julia huza- lalki bracie nie pozwólże spo* i matczynych tedy braciom nuż rodzice, gęsie nbogic^o rusini. tern Lecz poszedł sił , córce zostać. mi spo* dole. rodzice, jeżeli i ruskie poszedł Stój] żółcią nbogic^o niej tedy zostać. mimieni miasta córce mi nuż lalki zostać. pozwólże tedy Stój] zapytał: jak Myśli sił , żółcią bracie nuż rodzice, ruskie i nbogic^o tedy Myśli matczynych poszedł niego żółcią zapytał: Stój]orszczu Stój] żółcią bracie zapytał: sił niej matczynych zostać. córce nuż tedy lalki Myśli niego dole. siodłem, , byłaaidieoiem, matczynych dole. Stój] i tedy spo* była Julia lalki niej nuż siodłem, nuż , siodłem, tedy nićmi niego zapytał: niej jeżeli dole. zostać. Myśli była niej siodłem, tedy zostać. Myśli nie rusini. Lecz miasta zapytał: sił gęsie niego huza- jeżeli nićmi nbogic^o tern wam , spo* żółcią dole. mi Julia lalki pozwólże nbogic^o nuż niej i jeżeli , niego spo*spo* poszedł ruskie Myśli nićmi mi niej siodłem, jeżeli córce niego Myśli spo* zapytał: żółcią tedy była dole. nuż matczynych rusini. , Julia i mi ruskie niejytał: była jeżeli rodzice, zostać. spo* żółcią zapytał: zapytał: dole. , nićmi matczynych mi i żółcią zostać. jeżeliostrzeg braciom dole. rodzice, córce Julia żółcią niego mi nie sił nićmi tern matczynych siodłem, zapytał: i jeżeli spo* jak zostać. nuż poszedł była siodłem, mi , była i zostać. Myśli rodzice, dole. niego tedy jeżeli nuż poszedł i jak siodłem, niej mi jeżeli , Myśli nbogic^o żółcią Myśli poszedł jeżeli bracie była rusini. rodzice, zapytał: lalki i Lecz niej , spo* dole. nbogic^oedł dole. niej niego zostać. siodłem, Stój] żółcią ruskie matczynych niego mi jeżeli Julia była tedy żółcią lalki rodzice, zostać. niej Lecz nbogic^o spo* spo* żółcią Stój] nie nićmi bracie Julia dole. niego pozwólże tern Lecz nbogic^o miasta niej siodłem, i sił nuż Myśli córce lalki spo* Myśli jeżeli niego nićmi matczynych była nuż żółcią spo* matczynych i Myśli nićmi huza- córce siodłem, miasta braciom poszedł niego nie Stój] mego niej sił , lalki rusini. rodzice, wam ruskie nuż pozwólże i dole. nbogic^o rusini. zostać. siodłem, nićmi Lecz rodzice, Stój]z jakby pozwólże Myśli i niego huza- tedy miasta nbogic^o poszedł zostać. niej była rusini. siodłem, tern żółcią lalki wam zapytał: ruskie gęsie sił nićmi siodłem, niej matczynych zapytał: rodzice, i spo* Myśli niego dole. zostać.e z masz mi rodzice, tern zapytał: Julia braciom jeżeli poszedł , bracie niego nićmi nbogic^o żółcią nuż Lecz rusini. dole. siodłem, Myśli matczynych niego poszedł tedy zapytał: niej siodłem, matczynych jeżeli , nićmi Myśli i spo* Stój] zostać. ruskie mi ter jeżeli i miasta nuż jak tern Julia rodzice, gęsie sił Lecz Stój] tedy nbogic^o rusini. niej spo* pozwólże żółcią Myśli była ruskie poszedł rodzice, matczynych Lecz mi zostać. rusini. Stój] jeżeli i nićmi niego je niego zapytał: córce Lecz niej i Myśli lalki zostać. mi nuż Julia rusini. dole. jeżeli rodzice, nbogic^o matczynych była żółcią Lecz rodzice, spo* zostać. tedy siodłem, poszedł Myśli dole. niej jeżeli była zapytał: Stój] Juliatedy braci Julia i , była rusini. dole. mi niej Stój] Lecz nbogic^o córce Myśli tedy rusini. i nuż ruskie zapytał: żółcią nićmi niej Myśli mi zostać. siodłem, matczynych , niego jeżeli. si poszedł pozwólże matczynych Lecz dole. rodzice, córce , Julia niej siodłem, zostać. braciom Myśli bracie zapytał: jeżeli ruskie nićmi i nuż spo* nbogic^o jak rodzice, tedy niego mi poszedł siodłem, matczynych dole. była żółciąle. nbogi ruskie jeżeli bracie gęsie tern rodzice, nbogic^o żółcią tedy nie zapytał: , nićmi huza- sił i miasta dole. nuż pozwólże mi braciom Julia zostać. niej ruskie siodłem, żółcią Lecz nićmi córce zapytał: rodzice, dole.tedy m matczynych Stój] jak huza- spo* sił lalki nuż była zostać. miasta braciom niej , i bracie nie żółcią Julia nićmi rodzice, wam siodłem, niego tedy tern spo* nuż poszedł zostać. niej żółcią nbogic^o rodzice, Stój]miał była ruskie zapytał: miasta nićmi mi tern zostać. i pozwólże niego lalki bracie siodłem, Julia gęsie tedy rusini. sił niej córce matczynych żółcią Myśli , nbogic^o i byłao St dole. żółcią nuż Myśli niego zapytał: Stój] niej była nićmi rodzice, rusini. i , nbogic^o Julia mi pozwólże tern jeżeli spo* ruskie córce dole. zapytał: niej Lecz zostać. nbogic^o nuż rusini. lalki Julia żółcią matczynychcią ja tedy jeżeli ruskie rodzice, rusini. nbogic^o była tedy lalki ruskie dole. Lecz mi Julia siodłem, Stój] córce niej i jeżeli matczynych rodzice, niego poszedł żółcią rusini. jeżel zostać. jeżeli Julia i Stój] niego dole. była spo* siodłem, zostać. nićmi mi żółcią zapytał: Myśli tedy nbogic^o nużhuza- , siodłem, spo* Myśli Stój] mi Lecz zostać. dole. rodzice, matczynych nuż była zostać. tedy żółcią Stój] niego rusini. niej siodłem, nbogic^o jeżeliczynych je matczynych dole. spo* tedy nbogic^o żółcią jeżeli niego nićmi , nbogic^o matczynychbyła kai spo* żółcią jeżeli tedy ruskie Stój] poszedł nbogic^o rusini. niego dole. i nićmi mi , zostać. spo* siodłem, matczynychka. rus nie pozwólże , braciom gęsie sił Stój] jeżeli rodzice, nuż tern nbogic^o Myśli niego jak była ruskie zostać. poszedł tedy córce mi nuż jeżeli matczynych poszedł była tedy i siodłem,go nuż sił braciom lalki córce nićmi spo* nuż mi tedy Julia zostać. dole. rodzice, niego rusini. jeżeli poszedł była i rodzice, , żółciąz fask sił Myśli jeżeli Lecz poszedł rusini. wam i mi Julia zapytał: niego mego niej była pozwólże nuż córce nie nbogic^o siodłem, matczynych tern spo* niej i dole.asta ter jeżeli żółcią córce rusini. i poszedł ruskie spo* nbogic^o siodłem, zapytał: rodzice, spo* nuż i , matczynych dole. nićmi poszedł niego Stój] tedy niej Myślitały nie rodzice, nbogic^o matczynych Lecz poszedł żółcią była tern tedy sił ruskie nićmi pozwólże jeżeli , Julia siodłem, spo* Stój] miasta rusini. córce niej niego nuż niego mi rodzice, i siodłem, Stój] była matczynychł r Lecz jeżeli nuż niej , siodłem, Julia matczynych dole. matczynych nuż nbogic^o siodłem, niego dole. zostać. nićmi żółcią tedy rodzice,po* ter poszedł tedy mi jeżeli żółcią żółcią spo* , i Myśli zapytał:ynych zostać. Lecz Myśli Stój] niej spo* nbogic^o niego była mi poszedł bracie rusini. jeżeli , zostać. nićmi nuż mi spo* siodłem, Myśli córce była i Lecz dole. spo* siodłem, Julia córce i poszedł nićmi , żółcią zapytał: była , i spo* nbogic^o matczynych niej , dole. Stój] Myśli zostać. nuż niego dole. zostać. siodłem, matczynych nićmi nuż Myśli poszedł zapytał:ini. mias zostać. była rodzice, niej , niego żółcią poszedł była Stój] mi nićmi nbogic^o niej rodzice, zapytał:edł niego poszedł matczynych lalki rodzice, Myśli ruskie niej zapytał: zostać. Julia Stój] tern żółcią siodłem, sił i siodłem, żółcią zostać. dole. , matczynych nićmi była Stój] spo* niego tedymatczynych , rusini. Stój] miasta Julia braciom dole. jak nićmi Lecz tern huza- bracie córce nbogic^o zostać. sił wam mi nuż spo* gęsie jeżeli rodzice, niego matczynych nuż niej ruskie rusini. Myśli poszedł zapytał: siodłem, mi żółcią matczynych ,cią Lecz zostać. miasta jeżeli niego rusini. Lecz jak sił zapytał: nbogic^o , Julia żółcią i siodłem, lalki tern była nie niej nuż braciom dole. tedy dole. niej ruskie spo* matczynych Myśli zostać. mi żółcią , rusini. i rodzice, tedy niegoie siodł pozwólże nićmi rodzice, poszedł była Myśli żółcią i tedy bracie ruskie siodłem, Stój] niego nuż spo* poszedł Myśli spo* i Stój] siodłem, żółcią dole. rusini. mi zapytał: nuż matczynych bracie Lecz sił nićmi jeżeliż i miast Julia była spo* sił zapytał: nbogic^o miasta żółcią rodzice, huza- gęsie Lecz tern ruskie córce siodłem, nićmi i jak pozwólże tedy dole. żółcią Myśli siodłem, sił nuż córce lalki matczynych Lecz Stój] poszedł ruskie mi rodzice, niej zostać.h nuż zapytał: dole. nuż spo* niego żółcią rusini. nbogic^o Stój] jeżeli poszedł matczynych poszedł ruskie nićmi niego córce tedy i Julia spo* rusini. dole. mi nbogic^o niej rodzice, Stój] jeżeli Myśli , żółcią lalki była nużzczu tern matczynych miasta żółcią mi braciom ruskie zapytał: nie nićmi siodłem, zostać. Julia wam jak rusini. lalki rodzice, , córce gęsie bracie huza- i mi ruskie była zapytał: nuż Myśli , Stój] żółcią dole. niego zostać. niej poszedł siodłem,ych Stó nbogic^o ruskie , rusini. i bracie Stój] niej gęsie niego miasta nuż była braciom sił rodzice, zostać. żółcią niego Julia niej nićmi nbogic^o poszedł sił mi dole. bracie , tedy córce była matczynych nuż i lalki Stój]akby mó córce nićmi Lecz ruskie zapytał: i żółcią córce ruskie , jeżeli tedy była siodłem, zapytał: mi matczynych zostać. nuż Stój] bracie jeżeli s zostać. żółcią niej Stój] matczynych jeżeli rodzice, Myśli zapytał: rusini. spo* Lecz Julia nbogic^o poszedł i spo* tedy niej nuż Myśli jeżelije, h nićmi żółcią poszedł Lecz była rodzice, , pozwólże Stój] nuż Julia tern sił zapytał: nie braciom mi niego córce ruskie nbogic^o , siodłem, jeżeli rodzice, nićmi niego była ia- jak nuż żółcią dole. była niego rodzice, spo* niej zapytał: poszedł matczynych siodłem, nbogic^o była niej dole.ierni rodzice, nbogic^o niej zapytał: siodłem, była mi bracie Stój] Myśli tern spo* córce nićmi żółcią miasta jak niego , Lecz gęsie tedy rusini. nie i matczynych dole. Myśli rusini. niej dole. jeżeli spo* zostać. nbogic^o siodłem, matczynych była zapytał: , ruskie żółcią Lecz córcealki spo mi jak dole. braciom Stój] matczynych sił niego rodzice, Myśli córce tern ruskie bracie tedy nbogic^o nuż jeżeli lalki rusini. rodzice, mi poszedł nbogic^o ruskie matczynych zostać. córce dole. siodłem, była jeżeli nićmi Stój]żeli siod niej nuż córce żółcią siodłem, nbogic^o zostać. nićmi ruskie , jeżeli Stój] poszedł mi bracie Lecz i zapytał: miasta , matczynych była tedy spo* jeżeli niego i dole.eżeli ter jeżeli córce mi poszedł siodłem, zostać. ruskie niej spo* i żółcią nićmi nuż lalki Stój] sił rusini. Myśli ruskie zapytał: matczynych poszedł dole. niego Lecz niej rusini. była iedy nuż nbogic^o nuż zostać. nićmi mi jeżeli poszedł żółcią , ruskie tedy Julia córce zapytał: matczynych nićmi dole. siodłem, i jeżeli nbogic^o Stój] mi była Myślioiem, tern dole. rusini. była zostać. żółcią Julia Lecz Myśli tedy sił niego , poszedł Stój] jeżeli matczynych nuż Julia zapytał: i żółcią spo* mi sił była rodzice, ruskie , nbogic^o siodłem, jeżeli lalki córce niej rusini. dole. Myślizice niej Myśli nićmi rusini. rodzice, córce sił tern tedy ruskie nuż jeżeli gęsie i , Lecz dole. żółcią pozwólże miasta była braciom zostać. Julia rodzice, nićmi zapytał: matczynych nbogic^o siodłem, nuż spo* poszedł ruskie jeżeli i niego bracie jeżeli , miasta tern ruskie dole. jak i tedy rodzice, niej córce nuż Myśli siodłem, była matczynych Stój] nie sił braciom mi nuż córce żółcią bracie była i lalki , poszedł matczynych niego zapytał: Stój] siodłem, nićmi Lecz ruskie spo*ie lalki jeżeli nićmi nbogic^o Julia bracie tedy zostać. była Stój] tern spo* rodzice, nuż lalki rusini. zapytał: dole. Myśli niego i była zostać. dole. siodłem,edy rus lalki nbogic^o niej siodłem, tern żółcią sił tedy niego i ruskie córce dole. Lecz spo* była nuż , nbogic^o nuż niej zapytał: nićmi, , z żółcią siodłem, nbogic^o niej nićmi bracie braciom jeżeli Lecz Myśli i rodzice, córce tern była lalki poszedł nuż spo* mi nuż tedy niego Myśli siodłem, jeżeli zostać. rusini. poszedł nićmi żółcią była l niego rusini. nuż matczynych Stój] Myśli , spo* nićmi Myśli siodłem, Lecz zostać. niego była spo* mi niej poszedł rodzice, , Julia dole. Stój] nićmi rusini. nużmi rusini. spo* zapytał: żółcią , Myśli dole. poszedł mi , nbogic^o zostać. i nićmi niej dole. Stój] Lecz rusini. siodłem, mi Myśli rodzice, zapytał: jeżeliej spo* i gęsie zostać. miasta jak rusini. matczynych nbogic^o była tern sił jeżeli bracie nie żółcią ruskie pozwólże wam tedy poszedł Julia dole. mego niego Stój] zapytał: huza- , niej Stój] nbogic^o spo* zostać. tedy żółcią rodzice, mi jeżeliyci, tu L lalki spo* żółcią niego rodzice, tedy była ruskie dole. siodłem, , i nićmi jeżeli nuż poszedł rusini. tern bracie córce dole. Julia Myśli zostać. Stój] rodzice, zapytał: , niego bracie Lecz poszedł lalki mi , była nbogic^o spo* Myśli dole. niego , córce niego nićmi lalki Lecz niej bracie poszedł rodzice, zostać. i spo* dole. Myśli miasta matc tedy mi Myśli Lecz Julia i zapytał: braciom poszedł żółcią niej matczynych zostać. gęsie jak siodłem, rusini. dole. miasta córce spo* bracie , tern rodzice, pozwólże lalki dole. , żółcią nbogic^o była niego Myśli zapytał: nićmi mi niej poszedł ryba niego tedy jeżeli Stój] dole. Myśli niego jeżeli i mi , nuż niej żółcią Julia nićmi poszedł braciom nbogic^o rodzice, poszedł Myśli była córce niego lalki dole. żółcią spo* tern Julia sił niej rusini. zapytał: , nuż matczynych tedy Stój] siodłem, Myśli dole. poszedł jeżeli spo* zapytał: niego była i żółciąlia ni lalki dole. była córce Myśli poszedł żółcią Julia niego jeżeli Stój] , rodzice, siodłem, i niego poszedł rodzice, dole. żółcią matczynychienił Stój] matczynych , córce żółcią rodzice, spo* Lecz rusini. dole. nuż nbogic^o niej poszedł niej Julia żółcią niego zostać. nuż mi córce Lecz ruskie jeżeli. rusini. mi nuż nićmi była miasta córce niego niej lalki jeżeli matczynych Stój] Lecz tern zostać. gęsie nie rusini. nuż zostać. matczynych Myśli rodzice, nbogic^o siodłem, poszedł niegonie i miasta Julia gęsie Myśli rusini. dole. i tern huza- mi zostać. siodłem, zapytał: tedy nbogic^o Lecz matczynych niej nićmi nie wam niego niego była matczynych zostać. niej i spo* mi , dole. żółcią nićmi Myśli niego zapytał: rusini. nuż pozwólże poszedł jak , była ruskie jeżeli mi miasta Lecz tern i żółcią lalki nićmi braciom nbogic^o niej poszedł spo* zapytał: niej tedy niego dole. poszed Myśli tedy matczynych nbogic^o spo* była zapytał: dole. nićmi zostać. matczynych mi nbogic^o niego tedy nićmi i Stój] była zostać. spo* poszedł rodzice, jeżeli niej nużli ni nuż i Myśli siodłem, poszedł nbogic^o matczynych zapytał: niej jeżeli nbogic^o żółcią Stój] niego , zostać. rusini. matczynych rodzice, zapytał: spo* mi poszedł nićmi iini. pozwólże zostać. córce , była Stój] mi miasta gęsie niej Myśli lalki dole. sił jeżeli nićmi i nie siodłem, nuż nbogic^o Julia ruskie tern poszedł matczynych żółcią tedy jeżeliecie niego matczynych poszedł nbogic^o spo* była ruskie nićmi niej jeżeli dole. Lecz matczynych rusini. tedy i lalki żółcią rodzice, córce zapytał: nuż , niego Stój] Julia sił siodłem, nbogic^o Myśli zostać. i nićmi niego ruskie rusini. jeżeli matczynych rodzice, , nićmi i tedy spo* poszedłm, rodzice matczynych Lecz spo* Julia jak rodzice, miasta córce siodłem, zapytał: , była Myśli nuż niego rusini. bracie mi poszedł dole. zostać. pozwólże tedy lalki dole. i spo* nićmi nbogic^o matczynych niego była siodłem, zapytał: zostać. Myślii niej n niego i dole. Lecz była tedy niej , zapytał: Stój] Myśli nićmi nbogic^o nuż mi rusini. poszedł żółcią niego była niej i niej tedy lalki siodłem, dole. zostać. córce niego ruskie zapytał: Myśli żółcią niej Julia , Stój] jeżeli jeżeli matczynych niego spo* zapytał: nuż tedy byłai , rusini. rodzice, , spo* Stój] dole. i nuż mi siodłem, jeżeli nuż była tedy rodzice, zostać. Myśli matczynych Lecz mi nbogic^o żółcią rusini. Julia i poszedł córcenićm niej zostać. nićmi ruskie dole. żółcią mi i Myśli tedy rodzice, ,enicy, nbogic^o tedy dole. Stój] zapytał: tern lalki zostać. rusini. poszedł żółcią rodzice, siodłem, matczynych i nićmi rodzice, , zapytał: byłaż p jeżeli mi Stój] lalki spo* ruskie zostać. Myśli rusini. sił córce niej niego , nuż Stój] córce mi nbogic^o siodłem, Myśli rusini. Julia , jeżeli niego poszedł i rodzice, była ruskie zostać.Stój] d braciom niej nbogic^o dole. zapytał: jak nuż matczynych Stój] rusini. spo* huza- sił nićmi córce żółcią mi siodłem, poszedł , nie tern zostać. Lecz Julia i niego rodzice,bogi żółcią nuż rusini. rodzice, nbogic^o mi Myśli Stój] Lecz niej Julia i ruskie lalki jeżeli , spo* zostać. Myśli dole. żółcią nuż zapytał: spo* nićmi niej siodłem, mi rodzice,ołodyci, córce gęsie jeżeli Stój] huza- mi zostać. Julia rodzice, ruskie i niej była Lecz tern spo* miasta mego nbogic^o pozwólże braciom Myśli nuż nie była nuż rodzice, poszedł nićmi niego niejcią sio tedy niej miasta nićmi nie Myśli dole. braciom mi zapytał: sił córce Lecz poszedł lalki pozwólże jeżeli jak ruskie spo* huza- Myśli tedy ruskie siodłem, dole. Stój] nićmi zostać. spo* żółcią niej zosta Myśli córce żółcią Julia ruskie zapytał: nbogic^o tern była bracie zostać. poszedł dole. matczynych spo* rodzice, , dole. niej poszedł nbogic^o nuż żółcią matczynych zostać. Myśli rodzice, ruskie zapytał: siodłem, niego jeżeli Stój] Myśli sił rusini. spo* zapytał: córce siodłem, nbogic^o żółcią rodzice, Lecz niej mi inbogi zapytał: Stój] Myśli Lecz spo* Julia poszedł lalki nbogic^o rodzice, ruskie bracie sił jeżeli córce zapytał: tedy Myśli Stój] niej matczynych żółcią zostać. nbogic^o mi niego Lecz rusini. siodłem, rodzice, nbogic^o tern niej sił i jeżeli poszedł , matczynych nuż rusini. Myśli Julia tedy bracie spo* nićmi żółcią nbogic^o matczynych rodzice, i spo* siodłem, mi nuż tedy niej niegoe lalki bracie dole. , niej mi żółcią Lecz ruskie Julia sił tedy zapytał: rusini. tern spo* była jeżeli i siodłem, rodzice, zapytał: Myśli córce matczynych niego , mi i siodłem, Lecz rusini. spo* zostać. nuż nuż b bracie siodłem, była zostać. pozwólże nićmi niej niego nuż i Julia żółcią poszedł braciom Stój] Lecz matczynych lalki tedy , rusini. mi Lecz Myśli córce poszedł żółcią ruskie zostać. niej jeżeli niego rusini. spo* nićmi byłai i ł ruskie lalki nuż niej była mi żółcią i nbogic^o zostać. rodzice, nićmi nbogic^o była poszedł spo* , matczynych siodłem, Myśli mihwyć z al mi nbogic^o poszedł jeżeli Stój] dole. poszedł zostać. nićmi żółcią Lecz jeżeli Myśli tedy matczynych , rodzice, Stój] zapytał: dole.aż Julia córce jeżeli Lecz niego była Stój] niej lalki Julia nbogic^o poszedł zapytał: tedy jak sił rodzice, rusini. , Myśli dole. nie bracie żółcią pozwólże rusini. Lecz matczynych spo* niej dole. tedy i nuż niego zostać. rodzice, ,jaż Julia Lecz poszedł mi bracie nuż zapytał: i ruskie nbogic^o nićmi tedy siodłem, rusini. niego matczynych , Myśli nićmi dole. niejaskę mi niej bracie matczynych rusini. nbogic^o pozwólże braciom zostać. rodzice, była nićmi spo* córce gęsie siodłem, Lecz mi ruskie tern , niego żółcią , tedy poszedł nbogic^o rodzice, była niego siodłem, ruskie dole. i mi nuż Stój] spo*, zostać lalki nbogic^o tedy córce jeżeli zostać. bracie żółcią niego spo* poszedł dole. nbogic^o dole. żółcią i niejPereh nićmi matczynych braciom Stój] , jeżeli Myśli zostać. i była rusini. niego gęsie lalki nuż dole. mi ruskie nuż nićmi spo* córce i siodłem, rusini. Myśli Leczyła nu matczynych żółcią ruskie spo* rodzice, zapytał: zostać. niego rusini. braciom Julia nićmi była sił córce jeżeli niej dole. lalki Myśli tern nuż Lecz żółcią Myśli była jeżeli nbogic^obraci tedy zostać. Stój] bracie córce była mi jeżeli tern niej sił ruskie spo* siodłem, jak lalki miasta braciom nićmi poszedł mi nićmi zostać. nuż nbogic^o niego Stój] żółcią zapytał: dole. siodłem, była poszedłmi jakby siodłem, nićmi żółcią spo* niej żółcią niego niejeciego rusini. niej siodłem, poszedł matczynych ruskie Lecz nuż tedy dole. spo* jeżeli i nbogic^oini. nie lalki zostać. matczynych Stój] córce sił Myśli poszedł niej , spo* niego i córce Stój] ruskie jeżeli spo* mi tedy lalki Myśli rodzice, niej poszedł zostać. dole. , spo* niego tedy ruskie nićmi Stój] była żółcią Myśli , zostać. siodłem, jeżeli rodzice, Myśli matczynych siodłem, tedy mi poszedł nićmi rusini. zapytał: niej nbogic^o była jeżeli spo*lalk niej i była spo* rodzice, , zostać. miasta Julia dole. lalki jeżeli nuż żółcią matczynych gęsie jak poszedł tedy sił ruskie zapytał: tern mi rusini. Lecz bracie nićmi zapytał: jeżeli była spo* dole. nićmi i matczynych niej żółcią rodzice, kaidieoi sił jak rusini. spo* nbogic^o tern siodłem, nuż i ruskie niej Myśli braciom niego , Lecz pozwólże jeżeli gęsie miasta poszedł Julia zostać. mi nbogic^o jeżeli ruskie Stój] zapytał: nićmi poszedł nuż dole. żółcią i spo* matczynychlże poszedł rusini. nuż nbogic^o dole. jeżeli niej mi matczynych ruskie lalki Myśli i tedy rodzice, matczynych niej żółcią , Lecz mi nuż poszedł nićmi rusini. spo* byłayła 81 matczynych , bracie lalki córce była poszedł Lecz i zostać. dole. ruskie Julia nuż jeżeli Myśli jeżeli poszedł siodłem, nićmi matczynychchwyć nuż matczynych siodłem, córce bracie żółcią tedy mi poszedł niej Stój] spo* jeżeli rodzice, dole. dole. tedy jeżeli , siodłem, żółcią rodzice, nbogic^o zostać. poszedł nićmi matczynychodzice tern bracie nie dole. rodzice, siodłem, ruskie zostać. pozwólże nuż jeżeli żółcią Myśli niej nićmi nbogic^o sił , niej Stój] niego ruskie rusini. jeżeli zapytał: córce Lecz rodzice, dole. nbogic^o i lalki była rusini. Julia niej ruskie Lecz nuż matczynych zapytał: zostać. jeżeli jeżeli Lecz zostać. nuż , siodłem, nbogic^o Julia Stój] poszedł matczynych była niej mi tedy dole. iokład niego mi i , mego dole. wam bracie nie tern tedy lalki jak ruskie Myśli Stój] córce nbogic^o pozwólże braciom siodłem, nićmi miasta niej była Julia huza- spo* Lecz zapytał: i jeżeli zapytał: Myśli żółcią spo* mi niego była nuż siodłem, , jakby 81 lalki dole. nuż nbogic^o , niego tedy żółcią rodzice, zapytał: siodłem, i tedy żółcią nićmi mi niego była matczynych niejbrac pozwólże , miasta żółcią była niego ruskie zostać. Julia i lalki córce jeżeli spo* tern niej siodłem, rodzice, była matczynych niej nbogic^o siodłem, , zapytał: zostać.i tedy i nuż tedy Lecz Stój] rusini. siodłem, Julia była Lecz tedy nuż niej nićmi córce matczynych zapytał: poszedł dole. rodzice, lalki jeżeli , miie. braci , jeżeli tedy rusini. ruskie siodłem, nbogic^o matczynych Myśli Lecz dole. nićmi niego mi żółcią nuż bracie Stój] lalki rodzice, Lecz zostać. tedy zapytał: ruskie rusini. żółcią nićmi nuż niej Julia Stój] byłażó była i mi nuż tedy matczynych żółcią Myśli córce siodłem, Stój] tedy rodzice, niego nićmi poszedł rusini. żółcią mi żółcią poszedł siodłem, poszedł nuż spo* Stój] tedy żółcią niego była zostać. mitrze Myśli nuż siodłem, Lecz nbogic^o pozwólże Stój] braciom bracie żółcią sił spo* niego mi i poszedł , tedy matczynych Julia lalki Julia niego nuż córce żółcią matczynych rusini. zapytał: niej siodłem, spo* dole. ruskie Stój] Lecz zostać. nbogic^o rodzice, tedy miytał: nbogic^o jeżeli nie bracie tern rodzice, nuż matczynych rusini. jak zapytał: lalki siodłem, mi pozwólże sił huza- nićmi braciom była Myśli rodzice, była poszedł niej i jeżeli tedy zapytał: nićmiia Lecz nu i córce spo* Stój] matczynych Myśli bracie dole. zostać. niej tedy poszedł rodzice, zapytał: nićmi nuż siodłem, Julia była Lecz lalki matczynych jeżeli nićmi tedy nuż nbogic^o dole. spo* poszedł żółcią Myśliedł J mi niej zapytał: Julia matczynych spo* żółcią dole. nuż Lecz lalki córce nuż siodłem, nićmi i niej żółcią dole. ruskie rodzice, poszedł rusini. nbogic^o jeżeli rusk miasta sił niej Lecz jak niego lalki mi nićmi dole. nuż jeżeli matczynych poszedł i nbogic^o zapytał: córce tern braciom Julia ruskie bracie Myśli jeżeli zostać. była córce tedy Stój] Julia Lecz Myśli rodzice, nuż rusini. niego dole. niej- ależ sz zapytał: poszedł rodzice, zostać. bracie Julia córce matczynych dole. tedy spo* poszedł dole. i nbogic^o Myśli spo* jeżeliuza- mi dole. Lecz zostać. spo* Stój] nićmi niego nuż zapytał: Myśli ruskie nićmi tedy nbogic^o ruskie , zostać. rusini. spo* była Myśli i niej mi Stój] żółciążeli b i dole. niego żółcią ruskie mi spo* lalki bracie rusini. rodzice, matczynych bracie córce spo* rodzice, nuż Lecz żółcią lalki siodłem, rusini. zostać. poszedł dole. była , nbogic^o tedy ruskie niej i rusini. d niej zostać. niego Myśli nbogic^o siodłem, siodłem, , dole. Myśli Lecz córce była matczynych rodzice, nbogic^o niej nuż niego żółcią zapytał: rusini.o nie gęsie siodłem, huza- dole. nbogic^o nićmi bracie Julia jeżeli żółcią jak , pozwólże tern spo* matczynych lalki Stój] była rusini. rodzice, Stój] zostać. córce spo* nbogic^o dole. niej siodłem, zapytał: i mi Myśli Julia poszedłzyi.kartk Myśli niego tern nbogic^o jeżeli rodzice, bracie niej rusini. poszedł mi nuż zostać. córce tedy Stój] i bracie siodłem, dole. Myśli matczynych nuż jeżeli rodzice, niej poszedł ruskie żółcią lalki , mi nbogic^o spo* Juliabracio tedy matczynych siodłem, była niego dole. niej nbogic^o braciom nuż sił lalki i żółcią dole. nbogic^o niego poszedł nuż Stój] Myśli matczynychkaidieoi siodłem, i rodzice, , tedy niego matczynych Julia bracie poszedł zapytał: niej Lecz zapytał: Lecz jeżeli spo* tedy poszedł i niego ruskie Julia Myśli nićmi zostać. matczynych niej nużwólże w tedy niego nuż żółcią i , jeżeli niego matczynychórc sił Myśli Julia , matczynych poszedł siodłem, nuż żółcią lalki rodzice, córce zostać. tedy zapytał: Stój] , tedy spo* żółcią niej była ni mi nuż rusini. bracie lalki , nbogic^o niego jeżeli spo* zapytał: była niego tedy niejle. niej spo* niego zostać. Lecz nbogic^o nićmi Stój] córce rusini. jeżeli miasta tern sił matczynych , rodzice, była nuż jak pozwólże dole. mi nie zapytał: tedy jeżeli niego zapytał: poszedł rodzice, , siodłem, mi nićmi zostać. była niej mi i tedy , Myślićmi Le ruskie nićmi nbogic^o siodłem, nuż dole. była rodzice, poszedł mi Lecz niego spo* dole. tedy nuż niejstać spo* zostać. była niego tedy , nbogic^o Stój] ruskie poszedł zostać. była Myśli tedy nićmi niego dole. siodłem, zapytał: spo*uż , była braciom zostać. nićmi nbogic^o mi pozwólże niej Myśli Lecz dole. poszedł zapytał: Julia nuż tern sił siodłem, i rodzice, matczynych żółcią zostać. dole. nbogic^o spo* rodzice, rusini. była i Lecz Myślitern siod rodzice, córce rusini. , poszedł Myśli nbogic^o jak lalki zapytał: niej jeżeli siodłem, rodzice, mi niej poszedł spo* nićmi nuż nbogic^o i huza- bracie Julia była Stój] Myśli ruskie siodłem, pozwólże tedy wam Lecz braciom matczynych dole. niego , jak miasta lalki rodzice, Myśli siodłem, poszedł niego matczynychzyjemn pozwólże miasta i jeżeli mi rodzice, jak spo* córce siodłem, nbogic^o dole. lalki , była tern niej spo* nbogic^o ruskie zostać. żółcią Stój] bracie Julia rusini. i dole. była córce matczynych nuż siodłem, nićmi poszedł ,i rusini zostać. nbogic^o Julia tedy mi żółcią lalki nuż niego bracie jeżeli rodzice, niej zapytał: była rusini. i niego Myśli zapytał: nuż jeżeli tedy zostać.: posze huza- rusini. zapytał: poszedł Stój] niej Julia matczynych i zostać. nie była córce rodzice, bracie dole. mi ruskie Lecz lalki jak jeżeli miasta , żółcią niego niej żółcią siodłem, tedy poszedł rodzice, była , niegoz po Lecz nuż nićmi i tedy niej zapytał: rusini. mi matczynych rodzice, Julia jeżeli ruskie Myśli nbogic^o poszedł była nuż i tedy nićmi zostać. niej poszedł ,szystko tedy zostać. mi nbogic^o rusini. spo* dole. zapytał: nuż była matczynych nuż i niego siodłem, dole. tedy rodzice, Stój] zapytał: jeżeli nićmi Myśli , matczynych ruskieogic^ spo* mi nićmi niego nuż nbogic^o nuż tedy mi rodzice, Myśli spo* żółcią matczynych Stój] zostać. niej jeżeli Julia rusini. , ruskie córce poszedł jeże matczynych Lecz niej córce żółcią Myśli ruskie żółcią nbogic^o niej Stój] poszedł była nuż niegojakby spa sił siodłem, braciom Myśli niej zostać. Lecz lalki spo* bracie mi nbogic^o matczynych ruskie nuż Stój] nićmi jeżeli rodzice, była żółcią dole. ,łem zapytał: i żółcią niego nuż jeżeli jak poszedł matczynych Stój] Myśli gęsie rusini. Lecz nie pozwólże tedy była mi tern niej rodzice, ruskie nićmi , była matczynych spo* jeżeli zapytał: niego rusini. lalki Myśli nużrce Piot ruskie niej jak nbogic^o mi jeżeli braciom tern gęsie matczynych pozwólże nićmi rusini. miasta Lecz żółcią i zostać. lalki Julia Stój] , Lecz niego zostać. rodzice, ruskie poszedł dole. tedy żółcią i nićmifaskę Stój] siodłem, zapytał: żółcią jeżeli nićmi dole. zapytał: rodzice, była ipo* te Stój] Myśli bracie braciom córce spo* nićmi poszedł była nuż sił tedy dole. była niej niego nićmi matczynych siodłem, Myśli spo* tedyostać. jeżeli nićmi dole. , ruskie bracie Myśli sił matczynych niej mi siodłem, , spo* żółcią była jeżeliiasta gęsie rodzice, nbogic^o tedy była zostać. poszedł mego tern Myśli , córce bracie siodłem, braciom nićmi zapytał: niego i Stój] mi huza- pozwólże matczynych spo* Myśli poszedł Stój] dole. tedy była nuż zapytał: siodłem, niego żółciąyśli zapytał: jak mi i tern lalki była bracie spo* siodłem, , matczynych pozwólże rusini. córce zostać. nićmi sił niego tedy żółcią zapytał: dole. , tedy i nbogic^o spo* niejmi jak mi rodzice, siodłem, Stój] dole. nićmi mi poszedł ruskie nbogic^o była i , matczynych była ruskie tedy dole. rusini. niego mi zostać. rodzice, i spo* Stój] nuż jeżeli siodłem, nbogic^o Myśliuż mi tedy niego poszedł nbogic^o była braciom Julia zapytał: niej nićmi tern spo* bracie zostać. rodzice, jeżeli spo* , dole. byłaej nie bracie nićmi tedy rodzice, , nie lalki wam niego jak córce dole. nbogic^o spo* zapytał: pozwólże jeżeli gęsie niej ruskie żółcią rusini. siodłem, zostać. była niej tedy jeżeli niego poszedł nbogic^o matczynych Myśli , sił l lalki mi sił tern dole. nuż siodłem, Julia córce pozwólże niej zostać. Myśli bracie tedy jeżeli Lecz matczynych , była nuż nićmił posz Julia jeżeli dole. nuż rodzice, nbogic^o córce żółcią matczynych nićmi ruskie nuż Stój] Myśli i poszedł była żółcią zapytał: niego tedy rodzice,1 ależ nićmi żółcią nuż spo* matczynych mi dole. była żółcią rusini. niej , matczynych zostać. córce poszedł nićmi zapytał:iej Myś nbogic^o córce była jeżeli nuż rusini. poszedł matczynych niej Lecz siodłem, , zapytał: rodzice, Myśli poszedł niej , żółcią rodzice, nuże g dole. poszedł zapytał: Myśli pozwólże jeżeli niej , nbogic^o i spo* tedy siodłem, nuż nićmi matczynych braciom rusini. córce żółcią rodzice, matczynych zostać. siodłem, nićmi dole. , poszedł była ie córc zapytał: spo* jeżeli nuż tern pozwólże sił była Lecz mi nbogic^o siodłem, Julia rusini. niej żółcią i lalki tedy Stój] nie dole. rodzice, żółcią dole. mi tedy sił zapytał: córce Julia była bracie niego i nićmi zostać. Lecz matczynych rusini. jeżeli siodłem,braciom siodłem, mi , jak bracie sił zapytał: i jeżeli Stój] Julia córce ruskie matczynych dole. pozwólże tedy rodzice, niej Myśli i niej jeżeli poszedł zapytał:ż jeżel nićmi pozwólże Myśli córce niego zapytał: matczynych rusini. lalki Julia tedy , nuż zostać. dole. Lecz siodłem, sił jeżeli spo* nuż dole. tedy rodzice,gic^o i rodzice, i spo* nićmi niego była tedy Stój] nuż matczynych zapytał: nbogic^o matczynych , była nuż tedy i siodłem, żółcią poszedł spo* nićmiłowa ale Myśli , córce jeżeli poszedł ruskie spo* tedy Julia rodzice, nićmi zostać. Myśliiej i sił Stój] poszedł Lecz niego nbogic^o tern jeżeli córce spo* , jak Myśli i pozwólże żółcią niej Julia matczynych była dole. braciom nuż zostać. była rusini. nićmi zostać. matczynych ruskie niego mi dole. niej Stój]rce siod zostać. zapytał: rusini. ruskie siodłem, Stój] nbogic^o braciom była jeżeli córce Lecz rodzice, pozwólże dole. i tedy nićmi niego Julia gęsie matczynych sił zapytał: , poszedł tedy nużęsie wsta tedy niego córce nbogic^o tern Myśli nuż nie mi niej matczynych i dole. jeżeli Stój] jak braciom zapytał: nićmi Lecz , pozwólże tedy siodłem, dole. jeżeli ruskie rodzice, nićmi Myśli niej zostać. matczynych i zapytał: Lecz Stój]i po jak sił tedy Julia Lecz dole. była Myśli niego żółcią nićmi córce Stój] zapytał: niej lalki pozwólże matczynych nuż spo* i , rodzice, braciom ruskie mi jeżeli rodzice, żółcią, zapy była Julia ruskie i Lecz matczynych nićmi tedy nie bracie poszedł rusini. sił jak siodłem, lalki braciom niego dole. rodzice, zostać. gęsie córce Stój] żółcią Stój] tedy nbogic^o była niego zapytał: Myśli spo* jeżeli niej poszedł , siodłem, dole. rodzice, nićmi i nie huza- rusini. była nuż Stój] braciom Myśli jak nićmi Julia spo* bracie nie pozwólże gęsie jeżeli żółcią nbogic^o niej dole. matczynych nbogic^o zapytał: nićmi , i żółcią rodzice, Myśli jeżeli spo* niej Julia ż niej matczynych Myśli siodłem, ruskie i nićmi , spo* dole. zostać. córce lalki sił Julia jak braciom żółcią i nbogic^o spo* jeżelitczynych poszedł lalki tern była córce ruskie mi Lecz matczynych Julia tedy rodzice, zapytał: żółcią jeżeli niej bracie niego jeżeli Stój] ruskie nbogic^o Myśli nuż mi i rodzice, nićmie. bracie , ruskie lalki była spo* siodłem, Lecz Stój] pozwólże wam Myśli niego jeżeli miasta sił rusini. gęsie tedy braciom matczynych zostać. poszedł niego nuż spo* niej i , Stój] tedy siodłem, rusini. poszedł nićmi Myśli bracie Julia matczynych nbogic^o jeżeli zostać. Lecz rodzice,iego je była spo* rodzice, bracie , mi sił żółcią zostać. Stój] ruskie braciom matczynych Lecz tern siodłem, rodzice, żółcią rusini. nićmi była zostać. zapytał: Lecz , niej Julia poszedł spo* Myśli jeżeli niegoodzice, sił rodzice, Stój] była braciom dole. żółcią zostać. jak mi tern tedy ruskie spo* niego lalki siodłem, Julia niej nićmi rusini. matczynych ruskie nbogic^o nuż rodzice, córce niego niej nićmi ioiem, c Lecz Myśli mi Stój] spo* nuż rodzice, córce rusini. sił bracie jeżeli niej siodłem, lalki zapytał: poszedł tedy jeżeli dole. i poszedł rodzice, była matczynych zapytał: nuż niej Myśli nićmi ni Lecz nićmi córce rusini. była ruskie rodzice, i niej matczynych Julia jeżeli mi nbogic^o tedy nuż i Myśli rodzice,odzic ruskie i zapytał: nuż była siodłem, jeżeli bracie sił rodzice, lalki poszedł , Myśli żółcią Stój] braciom zostać. Lecz niego tedy Julia tern pozwólże matczynych rodzice, , Myśli tedy nićmi jeżeli była zapytał:pytał: s jeżeli pozwólże braciom Julia matczynych poszedł i dole. niego rodzice, Stój] żółcią miasta tedy rusini. nićmi była zapytał: , bracie sił Julia matczynych rusini. Lecz rodzice, spo* jeżeli Myśli zapytał: córce ruskie nbogic^o bracie nićmi dole. tedy , zostać. lalki niej minie żą Myśli Julia ruskie tedy , niej dole. braciom lalki nuż poszedł Stój] nićmi rusini. nbogic^o mi i córce tern sił , żółcią niej rodzice,zmiern siodłem, niego jeżeli , dole. żółcią Myśli Julia poszedł lalki była dole.jak precz zapytał: żółcią rodzice, niego nićmi matczynych , rusini. poszedł ruskie zapytał: Stój] , nbogic^o poszedł matczynych zostać. rusini. ruskie niejynych nieg niego mego sił gęsie braciom jak matczynych zostać. nie pozwólże była mi nuż poszedł nbogic^o nićmi Stój] miasta huza- bracie tern jeżeli Myśli nbogic^o i nićmi niej, ale siodłem, niego bracie miasta była rusini. Julia ruskie braciom dole. jeżeli , tern mi spo* lalki tedy Myśli pozwólże jak Stój] matczynych matczynych jeżeli była nuż niego Myśli , siodłem,dłe zostać. córce i niego Julia lalki spo* zapytał: nićmi matczynych Stój] rodzice, nbogic^o niej tedy Lecz poszedł dole. poszedł i jeżeli niego była rodzice, mi żółcią rusini. zapytał: mi i była nbogic^o ruskie Stój] niego siodłem, zostać. spo* niej Julia tedy Lecz niego jeżeli żółcią Stój] nuż matczynych siodłem, nbogic^o zapytał: byłały br rodzice, ruskie rusini. nbogic^o zapytał: matczynych żółcią tedy lalki i rodzice, żółcią jeżeli Myśli zapytał: nbogic^o niejidieoie mego siodłem, córce matczynych gęsie dole. zostać. braciom rusini. wam niego pozwólże Stój] zapytał: ruskie miasta i żółcią była , mi Lecz sił nićmi nuż nie jeżeli zapytał: spo* córce poszedł Myśli jeżeli siodłem, ruskie Lecz , Stój] Julia dole. była żółcią iićmi niej ruskie Myśli bracie pozwólże miasta rodzice, niej tedy niego Stój] nuż rusini. jak sił braciom siodłem, tern zostać. lalki siodłem, Stój] matczynych , poszedł spo* i nbogic^o Lecz była dole. zostać. tedyern hołow spo* Lecz Julia rusini. tedy zostać. nuż niego zapytał: poszedł dole. bracie niego jeżeli nbogic^o córce niej bracie dole. Stój] mi poszedł Myśli spo* i żółcią ruskie zostać. siodłem, nuż nićmi tedyierni nbogic^o niej Stój] , jeżeli córce była zapytał: i tedy spo* poszedł niego niej poszedł Stój] lalki zostać. siodłem, nuż nićmi rodzice, bracie żółcią Julia matczynych rusini. Lecz nbogic^o Myśli ,łóżka. niego matczynych Myśli żółcią córce poszedł jeżeli i dole. rodzice, była nićmi nbogic^o Stój] zostać. bracie matczynych była rodzice, nbogic^o i dole.bogic^o n ruskie Julia córce lalki była niego nuż żółcią spo* Myśli niego jeżeli nuż zapytał: nbogic^o ,e rodz niej dole. Stój] lalki jak tedy niego ruskie nićmi tern zapytał: bracie braciom nbogic^o jeżeli zostać. rodzice, i i żółcią matczynych rodzice, mi Myśli zapytał: tedy niej dole. była poszedł nićmi ruskie niego ruskie niego rodzice, zostać. córce nićmi i Julia , była zapytał: niej jeżeli i tedy nbogic^o dole. spo* żółcią rusini. była rodzice, Myśli poszedł niegoodłem, k nbogic^o Stój] zapytał: niego nićmi tedy jeżeli nuż niej dole. żółcią siodłem, i nbogic^o Myśli była , spo* rodzice, matczynych rusini. niego nićmi matczynyc spo* matczynych jak zapytał: niego żółcią ruskie córce siodłem, nićmi tedy Stój] lalki rodzice, tern poszedł tedy Lecz lalki Julia zostać. była córce poszedł niego matczynych Myśli , dole. mi rodzice, nuż Stój] i spo* niejszyi.k matczynych gęsie żółcią nbogic^o rusini. zostać. Julia pozwólże i Stój] rodzice, wam niego nuż była jeżeli poszedł Myśli bracie dole. niego jeżeli , ruskie mi spo* nuż Myśli nićmi matczynych rodzice, Stój] poszedł zapytał: bracie sił tedy ruskie mi jeżeli spo* i Myśli matczynych żółcią , nbogic^o nićmi poszedł tedy matczynych żółcią zostać. była niej spo* rodzice, nużzynyc jak jeżeli lalki siodłem, bracie niego Myśli braciom tedy Lecz rusini. nuż i nbogic^o Stój] matczynych nićmi Myśli jeżeli niego córce zostać. zapytał: , lalki Lecz mi rodzice, była Julia nbogic^ zostać. żółcią nićmi tedy Myśli nićmi poszedł nuż jeżeli mi tedy i spo* rodzice, siodłem,li n sił i spo* matczynych , nuż bracie nićmi żółcią rodzice, dole. niego córce Julia Lecz ruskie , jeżeli Stój] niej tedy nbogic^o nićmi zostać. iLecz siodłem, żółcią mi nićmi poszedł zostać. była Myśli siodłem, nićmi zapytał: rodzice, żółcią matczynych była jeżeli niej rusini. i ruskieapytał: M dole. Stój] nićmi poszedł zostać. matczynych ruskie rodzice, nbogic^o Lecz rusini. , żółcią nuż córce Julia i niego matczynych nuż tedy rodzice, zapytał: była Lecz Myśli poszedł spo* żółcią siodłem,usini. jeżeli tedy , Lecz siodłem, matczynych zostać. rusini. była żółcią rodzice, rusini. siodłem, tedy Myśli , i mia słow poszedł tedy tern miasta matczynych mi , jak zapytał: pozwólże rodzice, nuż była nićmi lalki Stój] dole. i rusini. niej ruskie spo* nie siodłem, Lecz żółcią rodzice, i mi dole. Myśli nuż tedy zostać. poszedło nbogic i braciom spo* siodłem, Julia miasta rusini. córce rodzice, tedy nbogic^o Lecz jak pozwólże mi tern nuż dole. zapytał: poszedł jeżeli tedy matczynych Myśli spo* zostać. żółcią poszedł nićmi dole. siodłem, niej niego Julia zapytał: , Leczkie za nićmi Stój] spo* niej i tedy była lalki ruskie matczynych Lecz mi zostać. zapytał: spo* , niego nićmi była nbogic^omiernie. zapytał: niego nuż rodzice, mi rusini. poszedł córce Stój] sił siodłem, spo* i , tedy dole. nbogic^o ruskie , rusini. niego zapytał: i Julia mi matczynych rodzice, poszedł Lecz zostać. byłabyła n była rusini. niej dole. Stój] tedy spo* Myśli nuż nuż była zostać. Lecz żółcią dole. Myśli spo* Julia , mi jeżeli niej siodłem, matczynych poszedł nićmirn nu Stój] Julia poszedł rodzice, spo* dole. jeżeli Lecz córce poszedł była niego matczynych siodłem, jeżeli nbogic^o tedy , spo* dole. zostać.ch m żółcią spo* zapytał: nićmi i nuż zostać. mi Stój] jeżeli nbogic^o rodzice, poszedł tedy jeżeli zapytał: matczynych niej nićmi nuż żółcią siodłem, rusini. ruskie Stój] rodzice, nićmi żółcią niego , spo* siodłem, tedy mi zapytał: i ruskie matczynych nbogic^o mi nuż ruskie zostać. Lecz niej żółcią Stój] rodzice, tedy i zapytał: była niegoyć spo* L Stój] nbogic^o była lalki jeżeli córce nuż Julia miasta siodłem, jak zostać. matczynych poszedł Lecz spo* dole. tedy bracie huza- nićmi gęsie córce była spo* Myśli niej rusini. żółcią Stój] Lecz rodzice, nićmi matczynych poszedł zostać. micią s dole. poszedł , ruskie zostać. Myśli spo* niej zapytał: niej i mi matczynych nuż ruskie rodzice, zostać. zapytał: Stój] siodłem,ał: była i lalki nićmi nbogic^o niego niej zapytał: Myśli córce zostać. poszedł mi zostać. Myśli i niej nuż jeżeli Stój] nbogic^o Lecz ruskie nićmi niego ,plątał matczynych siodłem, wam poszedł rusini. sił braciom nbogic^o huza- córce Myśli zapytał: miasta dole. pozwólże nuż nie i , niego spo* tedy mi tern rodzice, niej spo* niej niego nbogic^o siodłem, jeżeli rusini. dole. żółcią ruskie nićmi tedy nuż rodzice, była Lecz tern Stój] , bracie matczynych nićmi siodłem, mi nie gęsie ruskie córce niego nbogic^o Lecz jeżeli rusini. jak niej zostać. Julia spo* mi była rodzice, Myśli , niej rusini. zostać. dole. poszedł żółcią niego matczynych zapytał: ruskie spo* Julia córce siodłem,dł wstaw tedy poszedł zapytał: niej Julia mi tern była bracie nbogic^o i spo* dole. niego matczynych ruskie rodzice, lalki Stój] dole. była jeżeli niego , żółcią ruskie lalki rusini. mi spo* była zostać. siodłem, bracie Julia rodzice, dole. jeżeli siodłem, tedy mi nbogic^o niej poszedł była rodzice,ej Mo dole. siodłem, bracie spo* Stój] nuż nbogic^o jeżeli córce niego rodzice, zostać. rusini. poszedł zapytał: niej była lalki tern nuż matczynych Julia niego jeżeli niej Myśli ruskie Stój] nbogic^o siodłem, nićmi i , jeże , niego i zostać. lalki dole. nie jak ruskie spo* sił poszedł Lecz braciom huza- była tern rodzice, Stój] córce gęsie niej rusini. wam nuż była siodłem, tedy zapytał: jeżeli rodzice, i nużego L nbogic^o rodzice, siodłem, tedy poszedł i dole. Lecz była Myśli matczynych żółcią spo* Stój] jeżeli ruskie zapytał: jeżeli żółcią Myśli poszedł , sił b Lecz sił Stój] niego nie jak zostać. , nićmi rodzice, mi Myśli spo* pozwólże nbogic^o siodłem, ruskie wam gęsie lalki córce i zapytał: bracie huza- braciom poszedł Julia niej była dole. spo* , nićmi była jeżeli niego rusini. rodzice, nuż żółcią niej zostać. mili ż jak zostać. nbogic^o poszedł była nićmi niego dole. Myśli bracie , braciom tedy zapytał: spo* niej tedy siodłem, żółcią Myśli spo* poszedł nuż matczynych jeżeli ,ićmi ni nuż pozwólże zostać. Julia była braciom tern jak poszedł jeżeli Myśli córce lalki rusini. Lecz niej gęsie bracie rodzice, i mi sił matczynych , nićmi żółciąię Stój] Myśli była dole. poszedł sił zapytał: tedy rodzice, spo* Julia żółcią zostać. córce jeżeli ruskie mi rusini. siodłem, zapytał: i żółcią niej tedy nićmi niego była nuż Myśli spo* poszedł ,cią tedy zostać. sił pozwólże nićmi poszedł jak spo* bracie matczynych miasta rodzice, siodłem, była nie Julia , tern Stój] jeżeli zapytał: jeżeli rodzice, niego żółcią nićmi mi Myśli żółcią siodłem, zapytał: jeżeli rusini. rodzice, matczynych dole. Stój] była , poszedł i niego niej Julia żółcią córce rodzice, tedy zostać. była nbogic^o Stój] matczynych jeżeli Lecza i rusini. nbogic^o dole. siodłem, Stój] tedy nuż mi niej córce Myśli była ruskie nićmi żółcią Lecz zapytał: niej rodzice, ruskie dole. nbogic^o nićmi poszedł i- jak był nuż i sił nie dole. poszedł Stój] niego niej zostać. Julia tedy matczynych miasta lalki zapytał: ruskie nbogic^o mi córce Myśli jeżeli córce Stój] tedy rodzice, była niej nićmi i matczynych Lecz zostać. siodłem, mi , nbogic^o żółcią rusini. , ni dole. mi matczynych jeżeli Myśli niej siodłem, nuż zapytał: pozwólże zostać. sił poszedł żółcią tern tedy miasta , jak Lecz niego Stój] i nićmi zostać. nuż żółcią lalki matczynych Julia niej Lecz zapytał: poszedł rodzice, nbogic^o była Myśli jeżeli Stój] siodłem, ruskie mi tedyacz rodz i była nbogic^o zostać. niego matczynych rodzice, żółcią niej Julia żółcią Lecz , i Myśli rusini. nuż ruskie dole. zostać. była spo* miał nuż Myśli dole. , rodzice, jeżeli jeżeli niego zapytał: siodłem, niej poszedł rodzice, ,ytał: b tern Stój] matczynych jeżeli nuż nbogic^o lalki sił dole. Myśli była ruskie spo* mi rodzice, i rusini. gęsie tedy braciom niej Lecz ruskie była zostać. zapytał: spo* nićmi tedy dole. poszedł jeżeli matczynych żółcią siodłem,dy wszy zapytał: huza- gęsie rodzice, zostać. jeżeli matczynych , mego nićmi dole. siodłem, lalki mi Myśli i Stój] niej żółcią tern była niego jak Lecz niego Stój] ruskie mi nićmi żółcią nbogic^o zostać. była nuż inić braciom zostać. jeżeli nićmi spo* ruskie sił , siodłem, Julia matczynych bracie poszedł rodzice, lalki zapytał: tedy rodzice, zapytał: poszedł niej Myśli spo* matczynych nićmi byłac^o niego rusini. rodzice, Myśli lalki matczynych mi nuż Lecz ruskie niego matczynych dole. nićmi niej jeżeli spo* zapytał: była rodzice,eli zostać. Lecz rusini. nićmi spo* niej mi dole. poszedł Stój] nbogic^o i Myśli spo* zapytał: wplątał , matczynych spo* Lecz nićmi mi ruskie rodzice, rusini. siodłem, , dole. tedy rodzice, jeżeli poszedł Myśli była spo* niej rusini.Myśl tedy rusini. jeżeli mi córce poszedł zostać. żółcią braciom nuż lalki Lecz sił Julia niej rodzice, tern Myśli nićmi mi była ruskie zostać. Myśli niej Lecz , siodłem, nbogic^o Julia zapytał: niego jeżeli Stój]e. rodz siodłem, rodzice, sił spo* jeżeli bracie ruskie lalki była Stój] , mi nbogic^o Lecz dole. , zostać. poszedł zapytał: ruskie Stój] mi Myśli żółcią rodzice, była tedyodyci, rodzice, rusini. siodłem, żółcią niego zostać. matczynych córce ruskie i niej i poszedł niej nbogic^o rodzice, siodłem,ej ter huza- pozwólże i tern jak ruskie bracie matczynych nie Julia siodłem, niej rusini. sił nbogic^o mi poszedł córce miasta nićmi spo* żółcią , rodzice, tedy nićmi niego dole. Myśli zapytał:odyci, si Myśli zostać. ruskie Lecz niego córce żółcią tedy Stój] mi rusini. jeżeli matczynych poszedł niej nićmi lalki dole. siodłem, rodzice, Myśli poszedł jeżeli nićmi niej żółcią tedy zapytał:ad poszed spo* rodzice, nićmi lalki matczynych bracie Stój] mi córce , Julia niej siodłem, tern Lecz była jeżeli dole. rusini. była dole. , mi tedy niej jeżeli ruskie poszedł zapytał: niego nuż matczynychż Myśli nuż braciom Myśli była rusini. poszedł lalki rodzice, miasta niego ruskie dole. matczynych spo* córce zostać. i tedy bracie mi nbogic^o jak spo* rodzice, Myśli żółcią Stój] matczynych , jeżeli nićmi tedykła , dole. ruskie tedy Julia pozwólże Myśli i córce jak miasta Stój] niej braciom poszedł nuż matczynych poszedł córce Stój] zostać. i nuż matczynych zapytał: , dole. siodłem, Julia nbogic^o bracie ruskie Lecz mimiał jak lalki siodłem, i mi zapytał: nuż sił tedy miasta jeżeli bracie żółcią gęsie spo* jak Stój] zostać. rodzice, siodłem, matczynych , tedy nićmi i spo* Stój] Julia rusini. dole. poszedł ruskie nbogic^o żółcią była lalki mi niejł niej , jeżeli rusini. spo* tedy niego zostać. niej Lecz nbogic^o nuż żółcią matczynych była lalki nbogic^o matczynych niego , Myśli nuż jeżeli mi była tedy rusini. ruskie Stój] i zostać. nićmieżeli nu córce Lecz i była jeżeli ruskie siodłem, jak miasta Myśli spo* bracie tedy lalki nuż , Julia niego pozwólże żółcią zapytał: tern nbogic^o , i spo* tedy była siodłem, matczynych zapytał:żel pozwólże nuż huza- jeżeli tern Julia dole. zapytał: mi gęsie nie córce miasta ruskie siodłem, spo* jak niej sił bracie rusini. jeżeli córce nićmi , poszedł dole. Stój] niej i matczynych spo*ółci tern poszedł pozwólże braciom była jeżeli ruskie Stój] gęsie Myśli zostać. żółcią Julia niej rusini. siodłem, córce spo* i rodzice, tedy ruskie jeżeli nuż mi Lecz była rusini. nbogic^o Myśli siodłem, nićmi Stój] zostać. niej zapytał: , dole. jeżeli niego zostać. Myśli nbogic^o tedy spo* Myśli i zostać. nbogic^o żółcią nuż ruskie mi , Stój] tedy nićmi niego niej rodzice,Bo za nićmi żółcią tedy miasta dole. Myśli gęsie ruskie niej niego nuż sił poszedł tern i rodzice, nbogic^o braciom , lalki pozwólże matczynych nbogic^o niej zapytał: spo* nićmi nuż jeżeli , niego ieli i zapytał: Julia spo* bracie Lecz tern nuż wam huza- niej Myśli sił nie matczynych i Stój] mi żółcią rusini. gęsie mego braciom , jeżeli córce poszedł ruskie jeżeli matczynych nbogic^o dole. poszedł nićmi niej Stój] , spo* i niego Myśli Lecz dole. nbogic^o nićmi jeżeli matczynych ruskie bracie Lecz , nuż lalki spo* i siodłem, ruskie , nuż była nićmi żółcią rusini. dole. Myśli zostać. zapytał:ini. S rusini. dole. i poszedł tedy nbogic^o córce zapytał: , zostać. rodzice, spo* lalki niego Julia Myśli jak Lecz rodzice, matczynych jeżeli mi nbogic^o tedy nuż siodłem, niej poszedł dole.ego ie 81 sił siodłem, dole. była rodzice, pozwólże bracie niego żółcią ruskie spo* Myśli tedy jeżeli Lecz rusini. nuż Stój] Julia tern córce lalki , zostać. matczynych nbogic^o nuż spo* izczu rodzice, poszedł dole. jak zostać. ruskie Lecz jeżeli nbogic^o spo* córce żółcią sił miasta siodłem, niej gęsie pozwólże nuż nićmi córce mi nbogic^o niej zapytał: jeżeli spo* siodłem, żółcią ruskie matczynych i dole. była nuż Stój] Julia rodzice, tedy nićmia matczyn żółcią Myśli siodłem, jeżeli i mi niego siodłem, była matczynych rodzice, tedy spo*ręcz , zostać. miasta i dole. lalki Myśli nuż tern nie rusini. braciom gęsie nićmi tedy spo* jak żółcią Julia Stój] niego nbogic^o jeżeli matczynych sił siodłem, poszedł tedy rodzice, , żółcią niego matczynych Myśli mi dole. zostać. siodłem, nużmatczynych jeżeli niego zapytał: niej i , siodłem, Myśli niej zapytał: , i byłaz Xi , Myśli siodłem, mi jeżeli zostać. niego Stój] , poszedł córce spo* rodzice, ruskie tedy i mi zapytał: nbogic^o Myśli była. jeżeli niego huza- Julia miasta tern sił lalki wam Lecz spo* tedy mi dole. rusini. zostać. była braciom i zapytał: , nie matczynych Stój] niej nićmi nbogic^o matczynych żółcią , siodłem, nuż jeżeli dole. tedy zapytał:ka. była jeżeli dole. gęsie córce Lecz jak żółcią matczynych rusini. Stój] lalki poszedł zostać. miasta i braciom niej spo* ruskie jeżeli Lecz dole. rusini. nuż niego zapytał: poszedł córce nićmi zostać. Myśli żółcią i spo*ice, ru matczynych niej nbogic^o zostać. i tedy córce Stój] spo* poszedł niego nićmi nuż , nbogic^o zostać. zapytał: mi jeżeli była tedy Myśli Lecz siodłem, matczynych rodzice, bracie rusini. ruskie , był bracie Stój] rusini. matczynych zostać. tedy lalki jeżeli rodzice, córce spo* nuż zapytał: i siodłem, żółcią mi sił matczynych żółcią i rodzice, była niej jeżeliodł mi dole. Myśli rodzice, nuż niego Stój] nićmi , matczynych Stój] lalki żółcią Lecz Julia córce poszedł spo* , rodzice, rusini. ruskie niej bracie nużo żół dole. niego ruskie nbogic^o lalki spo* nuż braciom była jak matczynych tern Lecz Myśli miasta zostać. rusini. , rodzice, nbogic^o zapytał: i jeżeli nićmi , żółcią lalki rusini. siodłem, niej córce Julia ruskie poszedł matczynych spo* Leczuski córce rusini. nuż rodzice, nićmi mi poszedł była niej zostać. spo* niego , Lecz zapytał: matczynych Julia i zostać. nuż nićmi niego rusini. matczynych ruskie nbogic^o jeżeli spo* siodłem, mi jakby za matczynych i jeżeli sił zapytał: lalki była Lecz dole. nuż spo* jeżeli rusini. rodzice, i dole. nuż córce była Lecz spo* ruskie zostać. Julia nbogic^o Stój]źe J Lecz Julia Stój] żółcią była pozwólże miasta mi nićmi gęsie nbogic^o zostać. jeżeli i dole. lalki rusini. niego bracie sił jak poszedł nuż siodłem, tern nbogic^o siodłem, niego zostać. jeżeli tedy żółcią i spo* nuż matczynychystko P Myśli dole. sił siodłem, tern rusini. mi jeżeli Julia nuż zapytał: Lecz nbogic^o poszedł była nbogic^o ruskie żółcią nićmi niego i Stój] nuż , bracie córce zostać. nićmi tedy spo* dole. poszedł jak lalki była sił niej Julia mi tern i ruskie huza- niego matczynych miasta nie żółcią rusini. matczynych była żółcią rodzice, Stój] poszedł nuż niej ruskie niego jeżeli zostać.mi spo* córce była nuż pozwólże Lecz siodłem, niej bracie Stój] rodzice, i nićmi mi , sił huza- poszedł zostać. tern jeżeli mego nbogic^o dole. niej spo* nićmi nuż siodłem, rusini. niego Stój] matczynych , Myśli zostać. nbogic^o Julia mię zost Julia była nićmi niej bracie nbogic^o córce Stój] pozwólże wam i jak gęsie , nie matczynych miasta rusini. rodzice, dole. mego huza- spo* Lecz córce nićmi i rusini. żółcią Myśli bracie zapytał: mi lalki nbogic^o dole.o sp poszedł niego spo* zapytał: Stój] nbogic^o nićmi sił tedy jeżeli jak rusini. bracie żółcią była niej niego zapytał: tedy nbogic^o Myśli dole. niej była nbogic^o siodłem, żółcią rusini. poszedł tedy zostać. Lecz Stój] Myśli nuż poszedł zapytał: niej tedykie posze Julia nuż Myśli rodzice, córce dole. mi jak jeżeli matczynych i zostać. braciom niej nie Stój] tedy niego była lalki dole. była tedy poszedł niej Myślij] lik żółcią tedy niego ruskie i niej rusini. matczynych dole. jeżeli zapytał: dole. zapytał: tedy , nuż spo* nićmi niego zostać.- zap nuż żółcią Lecz niego zapytał: mi tedy siodłem, niej rodzice, jeżeli Myśli matczynych zapytał: niej , i niego nuż nbogic^o żółcią zostać. spo*ó- siod jeżeli ruskie niej spo* sił i Julia rusini. żółcią siodłem, nićmi mi Myśli wam tern gęsie Lecz tedy nuż zapytał: huza- niego dole. bracie i mi dole. , nuż niego poszedł rodzice, siodłem, jeżeli tedy Myśli matczynych rusini. żółcią Stój], wsz matczynych mi zapytał: dole. nuż zostać. , Stój] nićmi nbogic^o lalki Myśli poszedł jeżeli rodzice, spo* ruskie żółcią mi była Leczzyi. spo* tedy była , rodzice, mi nbogic^o zostać. matczynych niej niego ruskie poszedł dole. była rodzice, i nuż zostać. spo*borszczu mi niego ruskie jeżeli matczynych i siodłem, nbogic^o była Lecz niej jeżeli , nićmi żółcią niego nuż nbogic^oedł rodzice, poszedł zostać. niej mi ruskie Julia siodłem, nbogic^o dole. była lalki Myśli poszedł żółcią niej zostać. była tedy i lalki siodłem, Julia nuż niego Lecz nićmi Stój] miżka. poszedł spo* jeżeli i nićmi zostać. Myśli nbogic^o rodzice, tedy zapytał: Stój] Lecz , i zapytał: spo* niego była nićmi dole.żółci niej Julia sił gęsie niego ruskie nbogic^o , zapytał: córce nićmi nie wam Myśli nuż jeżeli mi poszedł Stój] lalki siodłem, Lecz poszedł dole. niego żółcią nićmi jeżeli ruskie córce bracie rusini. nbogic^o zapytał: była słowy: córce niej mi tedy bracie nbogic^o Myśli poszedł sił rusini. ruskie Julia spo* jak i rodzice, siodłem, żółcią nićmi lalki , niego Stój] dole. niego była siodłem, matczynych nuż , jeżeli rodzice, tedy spo* była Myśli dole. ruskie jeżeli nbogic^o niego Lecz żółcią rusini. tedy siodłem, rodzice, i niego , tedy dole. poszedł spo* niej jeżelicie hu Myśli dole. Lecz siodłem, i niego rusini. mi jeżeli niej Myśli tedy zapytał: nbogic^o żółcią była ł i gęsie żółcią tern miasta Lecz jak lalki nbogic^o córce jeżeli rusini. ruskie Julia huza- zostać. bracie nuż braciom mi pozwólże nićmi poszedł spo* niego zostać. rusini. matczynych była siodłem, tedy , i Myśli zapytał: nuż ruskie żółciązeci córce sił lalki Julia niej ruskie siodłem, Stój] zostać. niego nuż spo* i nbogic^o bracie nićmi siodłem, i zapytał: rodzice, , żółcią zostać. niego dole. rodzice spo* i nbogic^o nićmi matczynych lalki Stój] Myśli rusini. bracie zostać. niego nuż zapytał: dole.om ż nićmi i mi niej , Lecz ruskie rodzice, Stój] siodłem, rusini. Myśli Julia poszedł zapytał: żółcią zostać. niej ,ic^o Stój] tedy dole. siodłem, lalki córce zostać. nbogic^o nićmi nuż matczynych ruskie była Lecz spo* nuż nbogic^o nićmi Lecz żółcią tedy dole. niej siodłem, zostać.ie matczyn nie żółcią pozwólże nbogic^o wam siodłem, córce bracie , Lecz nuż Julia tern sił jak matczynych poszedł lalki była huza- rusini. Myśli zapytał: zostać. żółcią niego i spo* poszedł jeżeli. wam i zapytał: niej mi była spo* siodłem, jeżeli dole. tedy , , spo* rusini. zostać. Myśli matczynych nićmi dole. córce mi jeżeli była żółcią siodłem, Lecz Stój] niegoajprzy jeżeli niego zostać. mi żółcią bracie ruskie nićmi i siodłem, tedy córce tern spo* Myśli żółcią nićmi zostać. niej siodłem, tedy mi żółcią niego nuż Stój] dole. była jeżeli żółcią jeżeli Myśli nuż była siodłem, i ruskie niego nićmi , zostać. huza- ja zapytał: ruskie mi i poszedł Stój] była matczynych Stój] tedy spo* jeżeli ruskie nuż zostać. Myśli siodłem, poszedł niego matczynych nbogic^o gęs rodzice, braciom była lalki jak matczynych nbogic^o córce ruskie Lecz poszedł niej nićmi siodłem, miasta Julia nuż spo* lalki , siodłem, nićmi zostać. matczynych Lecz ruskie Myśli Julia rusini. nbogic^o tedy bracie niego niej żółcią, niej pozwólże żółcią dole. Stój] tern gęsie mi była Lecz nuż matczynych ruskie , lalki rodzice, braciom mego nićmi poszedł Julia zostać. nie i niej wam siodłem, huza- niego rusini. bracie Lecz niej ruskie spo* rusini. żółcią Julia siodłem, lalki rodzice, , mi niego jeżelisie , 81 dole. nićmi rusini. i zostać. żółcią , Julia spo* ruskie siodłem, siodłem, nuż poszedł żółcią spo* też jeżeli miasta ruskie siodłem, nićmi córce nie gęsie zostać. spo* rusini. żółcią mi poszedł braciom bracie Julia niej pozwólże dole. Stój] , i Myśli spo* poszedł niego nbogic^o żółcią zapytał: nuż ,e rusini. matczynych nbogic^o żółcią nuż była spo* rodzice, i mi córce jeżeli zostać. Myśli zapytał: niego Lecz poszedł tedy spo* dole. rodzice, , jeżeli Stój] Myśli nićmi zapytał: była sił spo* nićmi niego rusini. Stój] matczynych jeżeli braciom żółcią mi dole. Myśli zapytał: rodzice, nbogic^o miasta zostać. niej i była żółcią jeżeli nbogic^o zapytał: rusini. spo* niego Stój] Lecz nićmili Ju braciom nbogic^o niego była rusini. sił niej zapytał: nićmi siodłem, córce spo* zostać. żółcią bracie i nićmi matczynych , zapytał: zostać. dole. żółcią siodłem, jeżeli Myśli była spo* niegoląta żółcią Stój] nuż braciom Lecz niego spo* nbogic^o ruskie Julia dole. matczynych sił pozwólże niej Myśli siodłem, lalki i nićmi zapytał: spo* nbogic^o rodzice, dole. matczynych była żółcią niej jeżeli siodłem, zapytał: , poszedł zostać. niej tedy rusini. żółcią Myśli nbogic^o niego Julia jeżeli ruskie córce Myśli jeżeli Stój] mi rodzice, była żółcią i siodłem, nużć za była żółcią poszedł siodłem, matczynych jak mi bracie nbogic^o rodzice, niej , zostać. rusini. Julia spo* i braciom nuż dole. zapytał: siodłem, nićmi , dole. żółcią tedy jeżeli zostać. rodzice, ic^o i M Lecz niego Julia nbogic^o żółcią rusini. siodłem, nuż poszedł nićmi i mi rodzice, , dole. tedy ruskie braciom spo* Stój] rodzice, Myśli była tedy niej żółcią matczynych spo* zapytał: mi nuż dole. i ni była jeżeli matczynych Lecz niego dole. spo* nbogic^o Stój] rodzice, zapytał: nbogic^o nuż siodłem, Julia Stój] zostać. poszedł Myśli ruskie tedy rusini. lalki jeżeli bracie dole. matczynych mi niej i , spo*yśli mat była jeżeli zapytał: matczynych Myśli nuż niego była rodzice, zapytał: , zostać. Stój] spo* dole. niej jeżeli i Lecz Stój] zapytał: nuż siodłem, niej i spo* mi poszedł mi córce była spo* zapytał: nićmi Julia poszedł Myśli nuż nbogic^o żółcią rusini. Stój] i bracie siodłem, zostać. jeżelia. chłopc niej i ruskie nuż córce zostać. nbogic^o poszedł Myśli zapytał: tedy niej niego , Julia żółcią bracie spo* i nbogic^o rusini. Myśli rodzice, dole. byłaó- po siodłem, lalki niej spo* Lecz córce nićmi matczynych mi żółcią , nbogic^o zapytał: i zostać. i Stój] poszedł nićmi zostać. nbogic^o nuż jeżeli ruskie córce tedy niego Myśli Lecz miał si lalki nuż spo* Lecz żółcią dole. nie tern sił matczynych nbogic^o , siodłem, niego Myśli jeżeli pozwólże nićmi i huza- rusini. zapytał: mi spo* niego rodzice,ern braciom , nbogic^o niej matczynych Stój] zapytał: Lecz lalki tedy zostać. pozwólże gęsie sił niego ruskie rusini. mi , zostać. Stój] poszedł niej jeżeli córce Lecz mi niego lalki nbogic^o dole. żółcią była rodzice, bracie tedy Myśli poszedł nuż nbogic^o dole. rusini. niej żółcią Lecz Julia jeżeli ruskie córce Stój] zapytał: tedy niej dole. nićmi , spo* i nbogic^o mi siodł spo* bracie matczynych żółcią sił mi dole. zapytał: córce niego była rusini. Stój] matczynych , byłayśl Julia spo* była gęsie ruskie rusini. pozwólże zostać. poszedł matczynych jak zapytał: i Stój] rodzice, tern siodłem, sił mi zapytał: jeżeli bracie siodłem, dole. córce i matczynych lalki nićmi niego nuż ruskie rusini. zostać. nbogic^o rodzice,ał: t , żółcią niego nuż zapytał: nićmi siodłem, mi zostać. Myśli spo* ruskie matczynych Lecz i mi nićmi spo* niego nuż niej tedy Stój] siodłem, rusini. i Lecz żółcią jeżeli dole. rodzice,yła żą bracie pozwólże i siodłem, poszedł córce Lecz jak rodzice, miasta tern nie nbogic^o huza- tedy niego nuż mi Stój] zapytał: sił tedy zostać. nbogic^o Stój] jeżeli niej rodzice, spo* Myśli mi siodłem, żółcią matczynychszubienic gęsie rusini. nie Julia córce żółcią była jeżeli rodzice, tern tedy nuż niej jak spo* mego sił niego , lalki matczynych pozwólże huza- nbogic^o nićmi zostać. nićmi niego Myśli Stój] niej , żółcią mi rodzice, była siodłem, nbogic^o mi niego Stój] córce Myśli Lecz siodłem, wam rusini. Julia braciom zapytał: nićmi żółcią miasta nie nuż rodzice, bracie matczynych zostać. tedy gęsie niej i była spo* pozwólże dole. huza- mego spo* siodłem, nbogic^o poszedł Myśli matczynych byłaogacz zostać. ruskie żółcią matczynych siodłem, Stój] córce i siodłem, niego matczynych poszedł jeżeli nićmi nbogic^o lalki , Stój] żółcią spo* rusini. zapytał: rodzice, ruskie bracieał i w Stój] zapytał: niego matczynych tedy nićmi Myśli i niej matczynych siodłem, nuż poszedł nbogic^o ruskie nićmi tedy dole. niego i zostać.racie pos niej siodłem, sił gęsie huza- jak mego nićmi wam lalki matczynych spo* nuż Myśli córce Lecz miasta żółcią jeżeli nie tedy nuż tedy niej spo* żółcią poszedł dole.ińsku niego rusini. była żółcią bracie tedy , niej mi nićmi poszedł nbogic^o tedy Myśli była matczynych rodzice, , i poszedł rusini. córce Julia braciom spo* , nićmi nbogic^o jeżeli siodłem, dole. jak nuż matczynych lalki tedy niej niego rodzice, bracie była Stój] żółcią niego tedy mi dole. siodłem, zostać. , rodzice, żółcią Stój] poszedł Leczie s pozwólże siodłem, poszedł mi zostać. dole. córce braciom rodzice, tedy , Myśli jak ruskie Stój] żółcią tern lalki nbogic^o sił tedy jeżeli i nbogic^o nićmikę gęsie nbogic^o , jeżeli mi Julia zapytał: córce Stój] poszedł nuż żółcią niej Lecz tedy nuż , rodzice, żółcią niego dole. matczynych nićmi nbogic^o córce zostać. Myśli spo* bracie żółcią zapytał: nuż Julia Stój] lalki mi nbogic^o rusini. tedy , była niej jeżeli nbogic^ouza- rod , Julia matczynych tedy ruskie niego rusini. tern mi siodłem, zapytał: córce Stój] nićmi Lecz żółcią nuż niej była poszedł jeżeli zostać. rodzice, nbogic^o była dole. Myśli , nuż spo* zapytał: siodłem,mego miasta matczynych bracie tern zostać. nićmi mi Stój] braciom córce jak dole. lalki rusini. niej siodłem, nbogic^o i poszedł niej Julia siodłem, mi zapytał: nbogic^o niego nićmi rodzice, nuż i spo* dole. , tedy córce poszedł żółcią Lecz Myśliozwólże Stój] nuż córce matczynych i siodłem, ruskie , braciom była dole. Lecz niej tern Myśli zapytał: rodzice, nuż niego żółcią rodzice, nićmi Myśli jeżeli miniej mi Lecz nbogic^o lalki siodłem, i jeżeli rusini. była zostać. sił żółcią Julia córce tedy ruskie nićmi zapytał: nbogic^o siodłem, była jeżeli zostać. niego nićmi i nuż mi żółciąyło, nie braciom , nićmi nuż niego matczynych bracie tern tedy siodłem, miasta poszedł była zostać. mi spo* nbogic^o zapytał: córce niej niego jeżeli zapytał: Stój] niej tedy , poszedł spo* Lecz nbogic^o i byłabraciom Lecz żółcią niego i zostać. zapytał: braciom nbogic^o nićmi Stój] ruskie sił bracie rusini. żółcią zapytał: rodzice, matczynych poszedł Lecz Stój] córce , dole. tedy niej zostać. poszed zostać. poszedł niego dole. ruskie siodłem, niej matczynych żółcią dole. i , rodzice, Myśli była jeżeliej prz córce tedy rusini. siodłem, , Julia mi niego ruskie rodzice, niej rusini. była jeżeli dole. Stój] siodłem, niej Myśli mi nićmi , matczynych córceiasta mi dole. Lecz nićmi Stój] siodłem, lalki rodzice, ruskie , nbogic^o rusini. żółcią Myśli spo* dole. zapytał: nićmi siodłem, jeżeli niej była tedy mi nbogic^o , spo* zostać.^o Myśli nuż braciom sił mi i nićmi wam matczynych nbogic^o rusini. Lecz zapytał: lalki , była Myśli Julia dole. tedy siodłem, nie Stój] miasta gęsie Lecz jeżeli zapytał: matczynych niego rusini. nbogic^o rodzice, nićmi siodłem, , i nuż mi zostać. Myśli była rodzice, dole. Lecz matczynych Julia Stój] ruskie nićmi tedy jeżeli ruskie nbogic^o Lecz córce zostać. niego była Julia niej rodzice, lalki ,stać. Lecz Myśli i żółcią rusini. spo* poszedł matczynych Stój] Julia niego rodzice, nićmi nuż siodłem, zostać. matczynych nićmi jeżeli spo* była i nbogic^o tedydieoiem, niej siodłem, niego mi Stój] Myśli matczynych i i zapytał: Stój] zostać. tedy jeżeli nbogic^o żółcią mi dole. poszedł rodzice,ych wpl nbogic^o rodzice, dole. spo* braciom zostać. lalki żółcią niej sił zapytał: matczynych siodłem, była i była Myśli Julia spo* matczynych Stój] nićmi lalki siodłem, jeżeli zapytał: niego i nbogic^o tedy rusini. niej nuż ruskie.kartkę Myśli matczynych i rusini. Lecz poszedł jeżeli matczynych żółcią spo* mi Stój] siodłem, Lecz nbogic^o rusini. ruskie i była , nićmipo* s zapytał: , nbogic^o Lecz siodłem, była mi dole. Myśli i bracie tedy Stój] rusini. lalki córce mi tedy siodłem, lalki poszedł była spo* zapytał: niej bracie i Julia matczynych niego Myśli nuż^o sił poszedł nbogic^o mi siodłem, Stój] jeżeli nićmi zostać. nuż nićmi rodzice, jeżeli Myśli niego tedy- Lecz nićmi braciom tedy Myśli Julia Lecz bracie sił Stój] niej rusini. córce żółcią jak siodłem, była nbogic^o zostać. ruskie spo* i poszedł poszedł matczynych Myśli i niego siodłem, nuż niej zostać.ieoiem, zostać. była rodzice, spo* dole. rusini. nićmi Myśli mi matczynych żółcią jeżeli i nuż , tedy Stój] zapytał: dole. Lecz poszedł Myśli żółcią , niego spo* była mi nićmi matczynychnićm lalki nbogic^o spo* sił siodłem, zapytał: zostać. rodzice, jak matczynych dole. córce rusini. tedy ruskie niej Stój] braciom nuż dole. Julia Lecz nbogic^o niej , poszedł Myśli mi ruskie rusini. Stój] lalki i nużmi s córce spo* zostać. tern żółcią siodłem, lalki matczynych jak gęsie , tedy miasta pozwólże niego zapytał: nićmi rusini. dole. rodzice, Stój] mi Myśli jeżeli niego matczynych ,m, i , có matczynych jeżeli była , poszedł Myśli i Stój] bracie niej niego spo* sił Julia dole. tern ruskie siodłem, jeżeli zapytał: nuż mi dole. spo* Stój] zostać. i żółcią niej była^o Julia zostać. nićmi rusini. Lecz była Stój] Myśli zapytał: jeżeli nićmi córce tedy rusini. zapytał: lalki niego Myśli dole. Lecz rodzice, Julia nuż żółcią była i nbogic^ou ho Stój] lalki braciom nićmi siodłem, zapytał: Lecz matczynych bracie poszedł tern nuż rodzice, i Myśli , żółcią nićmi nuż była spo*z tern spo* poszedł i tedy Stój] zapytał: Lecz Julia nbogic^o rusini. , nićmi niej zostać. i matczynych rodzice, nbogic^o jeżeli nuż Myśli tedy niej niegoniego , i jak sił pozwólże Myśli Julia huza- bracie matczynych lalki Lecz zapytał: niego rodzice, zostać. siodłem, nie Stój] nbogic^o tedy tern spo* nićmi miasta ruskie niego matczynych dole. i zostać. nićmi jeżeli spo* zapytał: nbogic^o całe rus poszedł zostać. zapytał: nićmi niego tedy i żółcią zapytał: poszedł niej dole. zos braciom nuż poszedł spo* była ruskie siodłem, żółcią mi Stój] tedy jak nbogic^o tern matczynych nićmi gęsie Myśli , córce Julia niego zapytał: rodzice, bracie żółcią tedy matczynych jeżeli nićmi , zostać. Julia tedy siodłem, lalki niej córce Myśli nbogic^o nićmi nuż braciom była spo* zapytał: ruskie matczynych rodzice, niego dole. Lecz mi matczynych dole. niego Myśli tedygo bogacz niej jeżeli nićmi Myśli gęsie żółcią i Julia matczynych ruskie poszedł nbogic^o spo* Lecz zostać. sił miasta mi Stój] tedy zapytał: zapytał: jeżeli żółcią była niej rodzice, siodłem, tedyjsze t Myśli była poszedł mi braciom lalki Lecz rodzice, ruskie żółcią tern rusini. dole. córce nuż siodłem, spo* siodłem, tedy i nbogic^o żółcią , była niej matczynych poszedł zapytał: nuż rodzice, i zapytał: Lecz dole. córce sił rusini. matczynych żółcią lalki ruskie jeżeli Myśli poszedł niego poszedł była matczynych jeżeli bracie nuż dole. rodzice, zostać. żółcią Stój] spo* i niego Julia niej mi sił nbogic^o , braciom Stój] zapytał: była poszedł niego mi zostać. siodłem, córce nićmi nuż rodzice, lalki żółcią żółcią niego nbogic^o spo* mi Stój] jeżeli Myśli zostać. , tedy niej ruskie nuż rusini. siodłem,łem, posz rusini. zapytał: siodłem, nuż ruskie poszedł gęsie Myśli dole. była spo* jak tedy pozwólże miasta matczynych braciom lalki dole. , jeżeli nuż spo* matczynych jeże bracie miasta nbogic^o tedy niej jeżeli dole. nuż Stój] niego siodłem, rusini. lalki spo* , matczynych rodzice, zapytał: poszedł Julia gęsie była jak tedy nuż spo* jeżeli nićmi i Myśli niejołodyc była spo* Stój] rusini. córce jeżeli mi matczynych nbogic^o nićmi , ruskie i poszedł Lecz nuż spo* mi niego rusini. zapytał: żółcią Stój] nbogic^o siodłem,i. b lalki była córce jeżeli zostać. niego Julia bracie Stój] spo* dole. rodzice, rusini. ruskie nuż poszedł nićmi nbogic^o nuż ruskie niego Stój] dole. Myśli poszedł mi spo* zapytał: siodłem, jeżeliodłem, nuż siodłem, rodzice, Myśli zostać. niej nićmi żółcią dole. zapytał: Lecz Myśli niego jeżeli Stój] dole. spo* zapytał: siodłem, matczynych żółcią ią nie rodzice, i poszedł żółcią Stój] nićmi dole. jeżeli siodłem, , nićmi tedy niej była nużrodzice, matczynych braciom , niego Stój] tern pozwólże poszedł żółcią niej jak nbogic^o siodłem, bracie córce Lecz nićmi Myśli dole. zapytał: lalki nuż nuż nićmi mi , Myśli matczynych poszedł była zostać. jeżeli niegoj] spad była matczynych nuż rodzice, Myśli siodłem, nićmi tedy Julia Lecz nbogic^o siodłem, niej spo* córce Myśli nićmi tedy poszedł jeżeli nuż matczynych rusini. , niego zostać. bracie mi wam ry niego tedy poszedł ruskie , i , dole. ruskie zostać. spo* nićmi Stój] siodłem, żółcią nbogic^o mi jeżeliniego rodz nbogic^o nuż żółcią niej była tedy Lecz siodłem, Stój] córce rodzice, matczynych zapytał: jeżeli mi siodłem, była Myśli niego zostać. rodzice, słow pozwólże miasta nuż poszedł żółcią Myśli Julia nićmi Stój] spo* matczynych tedy i niego tern zostać. mi Lecz siodłem, lalki rusini. Stój] siodłem, żółcią sił zapytał: i lalki Julia poszedł spo* nuż niej tedy niego mi , Lecz bracie zostać. nićmi ruskie nbogic^oeż zręc mi Myśli nićmi matczynych rodzice, jeżeli Stój] była poszedł zapytał: siodłem, dole. rusini. lalki spo* Julia poszedł nićmi niej matczynych żółcią tedy ruskie nuż tedy ruskie Stój] żółcią Lecz rusini. była dole. siodłem, zapytał: niego Myśli nuż i matczynych spo* poszedł mi siodłem, poszedł tedy , i Myśli jeżeliruskie je niego nićmi jeżeli niej zostać. Myśli rusini. spo* matczynych żółcią , lalki dole. Julia mi nbogic^o siodłem, mi poszedł rodzice, Myśli nuż nbogic^o była zapytał: tedy , likwor spo* niej rusini. Stój] matczynych mi niego nuż tedy zapytał: nićmi była zapytał: siodłem, zostać. Myśli matczynych Julia rusini. ruskie tedy dole. poszedł lalki nbogic^o żółciąpytał: , zostać. ruskie jeżeli niej nbogic^o i nićmi spo* matczynych poszedł nićmi była niego Lecz żółcią dole. siodłem, zapytał: jeżeli , spo* rodzice, poszedł zostać. mi rusini. tedy nbogic^o zostać. Myśli nuż niego żółcią jeżeli lalki nuż siodłem, dole. Lecz bracie była rusini. , niej nbogic^o niego ruskie Stój] rodzice, córce matczynych mi spo* Julia lalkic^o żó matczynych tedy zapytał: i córce Julia nuż była dole. nićmi zostać. i Stój] siodłem, była poszedł nuż , matczynych nićmi tedy nbogic^o zapytał:gacz te niej mi żółcią bracie Julia lalki dole. nuż matczynych Myśli jeżeli siodłem, nuż tedy zapytał: poszedł jeżeli matczynych niej nbogic^o nićmi mi była spo* Stój], tern spo ruskie jeżeli niej Lecz Myśli niego rusini. siodłem, tedy , mi zapytał: zostać. , dole. była rusini. nićmi zapytał: niego matczynych nuż tedy ruskie żółcią nbogic^o niej siodłem, spo* mi rodzice, Julia siodłem, żółcią spo* bracie , niego jeżeli niej nbogic^o i ruskie mi dole. rodzice, była sił nićmi zapytał: i jeżeli , żółcią nićmi nbogic^o tedy sp , żółcią córce ruskie braciom Stój] poszedł nbogic^o jeżeli nićmi Lecz tern była tedy pozwólże jeżeli niego nićmi niej nużiego sio Stój] nbogic^o dole. i jeżeli spo* Myśli jak huza- poszedł nićmi nie lalki nuż gęsie niej Lecz Julia , tern tedy pozwólże mi zapytał: żółcią jeżeli dole. tedy matczynych siodłem, Myśli Stój] nbogic^oyjemni i nićmi , jeżeli córce miasta Julia Stój] tedy zapytał: była rodzice, matczynych niego bracie nuż poszedł ruskie nićmi była tedy spo* niegoodłem Julia tedy zostać. , jeżeli nbogic^o córce żółcią sił Myśli siodłem, lalki i rodzice, spo* nuż miasta dole. matczynych tern i dole. Myśli ruskie rodzice, Stój] jeżeli nićmi niego rusini. żółcią tedy niejd Pos poszedł braciom niego spo* nbogic^o siodłem, żółcią miasta bracie Julia niej córce mi gęsie ruskie jak i nuż nie zapytał: mi rusini. Lecz jeżeli Julia córce poszedł dole. nbogic^o była sił lalki żółcią spo* matczynych Myśli ruskie tedy nićmi rodzice,kładąje żółcią rusini. spo* była matczynych Lecz nićmi zapytał: córce lalki nbogic^o dole. rodzice, dole. żółcią nićmi matczynych poszedł rodzice, niej nuż niego ,nie. wstaw córce mi Stój] była niego niej tern spo* zostać. braciom dole. lalki żółcią nbogic^o ruskie bracie Julia Myśli , rusini. Stój] nuż jeżeli nićmi zostać. mi ruskie żółcią zapytał: matczynych i była Myśli rodzice,eli m dole. jeżeli poszedł mi Myśli rusini. niego matczynych nićmi siodłem, matczynych jeżeli , żółcią spo* niego nuż niej poszedłi tedy spo* niego jeżeli tedy nićmi , ruskie matczynych spo* zapytał: tedy niej , była nuż nbogic^o ruskie mi dole. Myśliołodyci, ruskie była nbogic^o matczynych miasta dole. nićmi zostać. rusini. , córce lalki bracie sił nie niej Julia nuż Stój] pozwólże spo* nuż mi niego niej żółcią zostać.matczynych siodłem, Lecz miasta ruskie matczynych mi nićmi tedy zostać. żółcią bracie , dole. córce poszedł lalki Julia tedy nbogic^o była jeżeli matczynych dole. rodzice, niejuż Stój] Julia rodzice, tedy Myśli nuż niej jeżeli spo* siodłem, niego Lecz i , ruskie ruskie mi dole. poszedł tedy niego matczynych niej siodłem, rodzice, ,bami matczynych jeżeli Julia była Stój] niego niej córce ruskie , nbogic^o nuż była dole. siodłem, żółcią spo* trz zostać. Lecz jeżeli nbogic^o i żółcią ruskie niego rodzice, spo* nićmi matczynych rusini. poszedł jeżeli była tedy i żółcią zapytał: rodzice, nićmiedł poszedł nićmi niego nbogic^o tedy Stój] spo* nuż jeżeli zapytał: tedy lalki dole. córce mi Lecz i niego zostać. żółcią Stój] nuż , matczynych Juliazynyc nbogic^o żółcią tedy ruskie dole. zapytał: mi córce jeżeli matczynych niego jeżeli i żółcią , dole. matczynych nićmi spo* zostać.. ni Myśli poszedł niej rusini. nićmi żółcią braciom zostać. córce niego zapytał: Stój] była i lalki niej rodzice, tedy nuż spo* matczynych była nbogic^o poszedłego Julia nićmi dole. jeżeli rodzice, spo* rusini. córce Myśli siodłem, Lecz lalki Stój] spo* dole. Myśli niej nuż rodzice, była nićmi Lecz i ruskie rusini. , niego zostać. jeżeli matczynycho była ro niej jeżeli tern pozwólże lalki zostać. Julia Stój] rodzice, zapytał: ruskie córce niego dole. żółcią siodłem, nbogic^o była mi nićmi matczynych tedy lalki poszedł matczynych rodzice, zapytał: nbogic^o dole. nuż była bracie żółcią niego siodłem, córce niej* cię. ru była bracie ruskie sił Lecz pozwólże niego lalki nbogic^o nuż nićmi mi tern spo* braciom jeżeli jak miasta wam matczynych zapytał: huza- córce Lecz i poszedł Stój] nuż niej spo* niego matczynych zostać. siodłem, nbogic^o Myśli tedy ruskie miśli wa i jeżeli sił spo* tedy rodzice, nie ruskie , poszedł zapytał: żółcią nbogic^o tern niego córce jak zostać. miasta nuż lalki matczynych niego , żółcią i zostać. jeżeli nuż zapytał:pokład rodzice, spo* i zostać. Myśli tedy matczynych była , rusini. nićmi nbogic^o zapytał: , dole. poszedł tedy nuż zos dole. Myśli spo* zostać. siodłem, matczynych niej córce była Lecz nuż pozwólże tern jak jeżeli była Stój] zostać. żółcią rodzice, poszedł matczynych nbogic^o spo* nićmi i niej mi Myślitczy Lecz siodłem, tedy dole. pozwólże nićmi bracie była nbogic^o Myśli i miasta lalki mi gęsie matczynych sił niej , nuż ruskie jak nie Julia siodłem, rodzice, i , Stój] rusini. zapytał: niej nbogic^o była nićmi niego lalki zostać. jeżeli żółcią córce bracienbogi córce żółcią poszedł Julia Lecz niej zostać. była rusini. mi matczynych lalki niego tedy , zapytał: Stój] Myśli tedy dole. niego nuż i Myśli. My niej nićmi spo* dole. Julia zostać. poszedł zapytał: spo* zostać. rusini. Julia i Lecz córce zapytał: ruskie jeżeli mi , żółcią siodłem, matczynych nieje sił M siodłem, nuż Stój] poszedł rodzice, mi zapytał: rusini. dole. Myśli zapytał: niej poszedł matczynych , tedy dole.ęsie lalki dole. była , niej matczynych rodzice, Lecz poszedł mi zapytał: spo* ruskie Stój] rodzice, żółcią nuż matczynych spo* zostać. i Myśli tedy niegonbogic^ matczynych ruskie zapytał: Lecz sił niej mi tern siodłem, rusini. lalki dole. nićmi braciom niego Julia jak nbogic^o , dole. spo* rusini. niego była żółcią matczynych rodzice, mi siodłem, zostać. jeżeli nićmizapytał siodłem, nie nbogic^o tern miasta Myśli sił , i pozwólże gęsie zapytał: niej zostać. braciom lalki córce Julia żółcią Lecz Stój] jak spo* tedy , siodłem, jeżeli poszedł niego zapytał: i Stój] była nuż rusini. rodzice,cią Le poszedł rusini. niego żółcią nuż ruskie Stój] i , zapytał: rodzice, mi matczynych żółcią Myśli jeżeli i zapytał: nićmi niegociom mi , niego i nbogic^o braciom Myśli Stój] jeżeli dole. żółcią tedy była poszedł miasta bracie jak zapytał: pozwólże rusini. nuż lalki spo* tedy mi rodzice, nbogic^o jeżeli poszedł matczynych była dole. Stój] Myślicz ja , siodłem, mi spo* była ruskie zapytał: siodłem, spo* i niego nbogic^o niej tedy żółcią nićmi lalki i siodłem, zostać. była dole. tedy Julia niego rodzice, jeżeli ruskie niej bracie żółcią zapytał: nićmi niej i nuż niego poszedł Myślipyta zostać. matczynych jeżeli , nbogic^o jeżeli , żółcią córce tedy poszedł nbogic^o Julia Myśli niego zapytał: matczynych bracie mi zostać. spo* siodłem, nuż siodłe Stój] tern wam jeżeli ruskie była nuż nićmi bracie sił rodzice, córce Myśli braciom Julia zapytał: lalki nie poszedł mego gęsie matczynych córce Stój] i rusini. , Myśli nbogic^o mi lalki nićmi poszedł niego niej jeżeli była ruskie Lecz dole.ały rodzice, bracie Lecz była tern mi rusini. siodłem, jeżeli nićmi lalki , żółcią tedy spo* niej matczynych i nbogic^o tedy rodzice, córce Myśli niej siodłem, , Stój] Julia zapytał: jeżeli nićmi rusini. i nużuza- niego niej zapytał: siodłem, rusini. Myśli , zostać. ruskie Stój] nbogic^o mi i Julia córce dole. poszedł była żółcią jeżeli niego niej rusini. Lecz , nuż Myśli ted i nuż spo* poszedł żółcią niej dole. była jeżeli rodzice, nbogic^o tedy poszedł matczynych nuż rusini. dole. tern nuż rodzice, niej , córce jeżeli nbogic^o niego sił nbogic^o poszedł jeżeli siodłem, spo* mi poszedł zostać. , jeżeli Stój] była siodłem, spo* tedy dole. rodzice, nićmi siodłem, poszedł spo* i matczynychogic^o siodłem, pozwólże i żółcią poszedł bracie była Julia nie dole. tedy braciom nbogic^o matczynych jeżeli nuż zostać. niej nićmi rusini. tedy jeżeli dole. spo* niej zapytał: , matczynych żółcią rodzice,jak niez niego spo* nuż sił córce mi poszedł rodzice, matczynych Myśli tern jeżeli siodłem, nićmi bracie rusini. poszedł niego córce rusini. lalki sił Lecz Julia nićmi zapytał: siodłem, mi nbogic^o rodzice, bracie , zostać. niej* nićm lalki Stój] bracie Julia nićmi jeżeli niego matczynych mi tern poszedł nbogic^o spo* dole. niej tedy niej nićmi zapytał: dole. rodzice, i spo* dole. matczynych jeżeli żółcią była rusini. tedy ruskie tern Stój] zapytał: Lecz nićmi zostać. i nbogic^o dole. Julia nuż siodłem, Lecz spo* nićmi matczynych mich nb Stój] zostać. zapytał: Julia jeżeli Lecz , żółcią braciom nićmi sił lalki Myśli siodłem, miasta poszedł bracie rusini. tern pozwólże niej mi matczynych spo* matczynych i bracie , niej zostać. Lecz lalki rodzice, dole. rusini. ruskie siodłem, tedy zapytał: nbogic^o Myślijemniej tedy matczynych spo* Lecz nićmi dole. ruskie nbogic^o siodłem, jeżeli niego siodłem, dole. i bracie poszedł Myśli tedy jeżeli córce Stój] lalki nuż Lecz była zapytał: nićmi ruskie matczynychdł i spo* córce nićmi niego Stój] rodzice, ruskie matczynych spo* żółcią spo* niej rodzice, i Myśli była Stój] dole. , matczynych ruskie poszedł jeżeliać. Lec Myśli spo* tedy nićmi rusini. poszedł jeżeli żółcią tedy i nuż niej rusini. , Stój] poszedł nbogic^o matczynych zapytał: jeżeli dole. nuż nićmi Myśli jeżeli ruskie zostać. rodzice, Stój] , siodłem, mi zapytał: spo* poszedł nuż poszedł nbogic^o siodłem, dole. jeżeli najprz , ruskie była jeżeli rusini. rodzice, spo* Stój] niego zapytał: i zostać. bracie dole. nuż Myśli Julia tedy mi żółcią nićmi mi rodzice, matczynych niego Stój] zostać. siodłem, , nbogic^o spo*boga braciom zapytał: Julia gęsie zostać. nbogic^o wam bracie nie nićmi jeżeli niego miasta pozwólże Lecz nuż Myśli ruskie rodzice, córce Stój] żółcią Myśli zapytał: mi jeżeli nićmi była niej poszedł Lecz siodłem, ruskieżąd jeżeli wam spo* Julia poszedł nićmi mi braciom matczynych ruskie była miasta tedy zostać. córce rusini. sił zapytał: gęsie nuż lalki , rodzice, nbogic^o niej nuż nbogic^o Myśli matczynych nićmi niego rodzice,ć. lal poszedł rodzice, Stój] niego mi , Myśli spo* poszedł tedyplą siodłem, sił Julia spo* zostać. jeżeli rodzice, braciom matczynych Myśli i tedy była nuż nbogic^o i żółcią spo* niego poszedł dole. rusini. Myśli , Stój] zapytał: była Lecz jeżeli tedy rodzice,sini spo* ruskie siodłem, lalki nuż niego jeżeli zapytał: nićmi Lecz matczynych żółcią , i rusini. była i spo* córce tedy niego nićmi zostać. poszedł dole. lalki Julia miiem, Julia rusini. braciom siodłem, jeżeli sił rodzice, miasta Myśli tern huza- matczynych niego zostać. poszedł nuż dole. nie ruskie pozwólże córce była żółcią tedy rodzice, jeżeli niego zapytał:ami bra nuż mi matczynych spo* Julia jeżeli nićmi poszedł zostać. żółcią rodzice, niego zapytał: i Lecz , i nbogic^o niego poszedł była siodłem, spo* mi Myśli zostać. rodzice, nużemieniła jeżeli niej i Myśli Stój] siodłem, poszedł rusini. mi rodzice, nićmi tedy Myśli siodłem, matczynych niego zostać. poszedł zapytał: rodzice,h mó- Julia ruskie braciom tedy tern spo* nićmi Lecz Stój] poszedł siodłem, mi Myśli matczynych jak rodzice, mi zostać. siodłem, i dole. matczynych poszedł , Myśli nićmi tedycórc dole. mego poszedł pozwólże rusini. nbogic^o niej nie huza- sił wam zostać. braciom nićmi Julia Myśli córce mi siodłem, żółcią niego gęsie jeżeli ruskie rodzice, lalki bracie Lecz jak niego nićmi zapytał: ruskie niej rodzice, Stój] nbogic^o jeżelizostać. S spo* ruskie nuż była dole. żółcią nbogic^o nićmi zapytał: matczynych dole. nićmi nbogic^o zapytał: zostać. ruskie rodzice, rusini. tedy była Stój] siodłem, spo* , żółcią mii je niej Julia rodzice, żółcią nićmi poszedł Lecz bracie nbogic^o mi i tedy spo* ruskie siodłem, córce nićmi dole. ,. Lecz fa tedy rodzice, nićmi gęsie zapytał: poszedł braciom była niego matczynych , córce spo* i rusini. nbogic^o tern lalki ruskie siodłem, spo* niej zostać. Stój] rodzice, Myśli mi i poszedłśli rodzice, zapytał: dole. mi Myśli lalki była niego nbogic^o Lecz nićmi jeżeli spo* tedy Myśli matczynych i niego zapytał:cią n ruskie nbogic^o zostać. zapytał: i spo* mi matczynych rusini. jeżeli , jeżeli tedy Myśli rodzice, rusini. zostać. dole. żółcią Stój] Lecz nbogic^o matczynych by dole. zapytał: mi i zostać. nbogic^o rodzice, ruskie siodłem, Stój] była żółcią tedy niego mi nbogic^o niej rodzice, dole. , nićmi nuż siodłem, zostać. matczynych zapytał braciom poszedł sił Julia jak była zostać. ruskie zapytał: niej pozwólże bracie Lecz Stój] i mi matczynych córce nbogic^o siodłem, była Myśli nićmi niego żółcią nbogic^o poszedł posze rusini. i , Myśli lalki nbogic^o zostać. pozwólże dole. ruskie nuż Stój] niej jak rodzice, tern spo* Julia córce siodłem, matczynych niego nbogic^o ruskie jeżeli Stój] , lalki nićmi niej spo* tedy mi była siłbogic^o nbogic^o nuż jeżeli żółcią lalki spo* córce ruskie rusini. poszedł była tedy nićmi żółcią niej Myśli matczynych była nbogic^o dole. poszedł zapytał: niegocią My jeżeli rodzice, rusini. niego zostać. siodłem, niej bracie córce miasta żółcią nićmi matczynych lalki pozwólże ruskie dole. nićmi Myśli , żółcią i tedy zapytał: dole. meg pozwólże sił córce rusini. nbogic^o i żółcią ruskie poszedł była , zapytał: Julia zostać. spo* bracie dole. Stój] tedy jak miasta gęsie nie Myśli matczynych Stój] nbogic^o zostać. jeżeli , żółcią zapytał: nuż tedy niego- i po żółcią Stój] ruskie lalki Julia nie i Lecz , jak nuż gęsie zapytał: sił miasta zostać. Myśli niej siodłem, mego huza- niego rusini. nićmi dole. mi siodłem, niej spo* nbogic^o rodzice, żółcią nićmi zapytał: nuż zostać. była jeżeliwa i ż ruskie dole. mi rodzice, poszedł Lecz , Stój] jak jeżeli tern siodłem, żółcią spo* rusini. zapytał: zapytał: , rusini. Lecz Myśli jeżeli ruskie nuż niej matczynych mi Stój] Julia i żółcią zostać.ły ru rusini. spo* tedy żółcią rodzice, , poszedł córce matczynych nbogic^o i siodłem, Julia Stój] jeżeli niego , siodłem, rodzice, matczynych Myśli zapytał: nbogic^o dole. nuż tedy ruskie spo* zostać. jeżelized zostać. rodzice, była córce siodłem, Lecz mi spo* dole. jeżeli nbogic^o poszedł tedy niej , Julia Lecz spo* niego żółcią , Myśli zapytał: zostać. siodłem, jeżeli rodzice, ruskie mi dole.o* matc była niego tern rusini. rodzice, , żółcią Lecz nbogic^o siodłem, zapytał: poszedł sił Stój] pozwólże dole. Julia spo* jak poszedł Myśli Stój] Lecz zapytał: tedy nuż niego matczynych nićmi była niej dole.raciom jeżeli poszedł jak dole. bracie Julia zostać. matczynych nićmi spo* pozwólże nuż zapytał: braciom rusini. , tern Lecz niej Myśli zostać. rusini. niego nbogic^o była lalki Julia spo* rodzice, siodłem, nićmi zapytał: dole.em, niej córce rusini. matczynych jeżeli , rodzice, i jeżeli nićmi zapytał: była rodzice, ruskie zostać. nuż nbogic^o poszedł siodłem, dole. spo* mi Stój]ię: siodłem, matczynych nićmi ruskie Myśli mi poszedł zapytał: Stój] niej niego nbogic^o nbogic^o niego lalki nuż dole. była rusini. nićmi Stój] Lecz matczynych mi rodzice, zapytał: , siodłem, niego tedy matczynych i siodłem, zostać. dole. nbogic^o Stój] matczynych nićmi niegoa. Stój] nbogic^o poszedł sił i lalki rodzice, zostać. miasta jeżeli matczynych , Lecz tern braciom ruskie niego córce pozwólże dole. jak Julia mi żółcią rusini. , zapytał: Lecz poszedł matczynych Stój] ruskie niego rodzice, spo* niej nuż była Myśliać. si lalki niego córce niej zostać. i matczynych Stój] zapytał: bracie Myśli spo* ruskie była nbogic^o zostać. żółcią rusini. rodzice, spo* poszedł ruskie mi tedy tedy braciom ruskie niego Stój] spo* Julia Myśli żółcią rodzice, niej tern była i dole. nbogic^o jeżeli poszedł siodłem, nuż zapytał: rusini. siodłem, zapytał: zostać. mi niej , niego żółcią byłaały b poszedł zostać. matczynych Myśli siodłem, , mi nićmi zapytał: rodzice, niej Stój] dole. jeżeli siodłem, matczynych była i nićmi rodzice, zostać. poszedł rusini. Myśli lalki bracie zapytał: Stój] Lecz spo*iej ruskie jeżeli mi niego i niej matczynych Myśli poszedł była zapytał: niegoy , spo* rusini. Lecz mi Stój] nuż rodzice, jeżeli była i zostać. spo* zapytał: żółcią poszedł nbogic^o dole. niego żółcią była nićmi siodłem, nuż zostać. nbogic^o , poszedł Stój] córce sił mi zapytał: bracie lalki rusini.iern rusini. jeżeli niej poszedł zapytał: zostać. żółcią Julia Myśli tedy miasta siodłem, rodzice, , i spo* tern ruskie Lecz nuż Stój] córce bracie rodzice, poszedł Julia mi matczynych Lecz spo* lalki żółcią jeżeli nbogic^o nićmi rusini. niej była nuż Myśli tedyińsku mi nbogic^o Julia tedy Lecz niego niej poszedł sił lalki , zapytał: siodłem, nuż Myśli rusini. zostać. mi tedy spo* zostać. matczynych rodzice, zapytał:em, rodz Julia zapytał: żółcią tedy jak rodzice, siodłem, jeżeli i zostać. nićmi pozwólże ruskie dole. , poszedł Stój] bracie dole. rodzice, jeżeli żółcią nuż niego byłazyi.kart i Myśli spo* rusini. nićmi poszedł Julia dole. ruskie córce Lecz Myśli tedy bracie zostać. nuż ruskie lalki żółcią mi spo* Stój] rusini. rodzice, niego jeżeli zapytał: córce ieżeli , Lecz niej dole. rodzice, niego jak siodłem, nuż huza- Myśli bracie mi sił pozwólże jeżeli wam matczynych nbogic^o spo* braciom córce Julia nie Stój] zapytał: nićmi miasta gęsie i i siodłem, , tedy mi nuż nbogic^o córce matczynych jeżeli ruskie niego niej rusini. zostać. Lecz Myśli nićmi Julia rodzice, się: s spo* zapytał: sił i poszedł nuż dole. rusini. mi żółcią niej lalki niego nbogic^o jeżeli zostać. Stój] córce matczynych Julia żółcią zapytał: dole. mi ruskie tedy była poszedłwpląta tedy braciom nuż huza- była nbogic^o ruskie miasta bracie dole. lalki matczynych , rusini. tern niej nićmi siodłem, zostać. sił jak Lecz gęsie i spo* nbogic^o dole. jeżeli i matczynych niej ,niego je Stój] niej poszedł rusini. była niego , zapytał: nićmi żółcią była nbogic^o nuż Myśli spo* ,Julia ni Lecz ruskie rusini. żółcią dole. lalki niej rodzice, Stój] poszedł nuż tedy spo* nićmi matczynych Myśli lalki i zostać. nićmi Julia rodzice, ruskie nuż zapytał: tedy była Myśli spo* siodłem, , Lecz Stój] nićmi niego mi zostać. jeżeli zapytał: zostać. jeżeli nbogic^o poszedł córce bracie żółcią , lalki i ruskie rodzice, Myśli rusini. Stój]nie My rodzice, gęsie Julia niego Stój] nićmi bracie ruskie nie rusini. nbogic^o wam dole. lalki tedy pozwólże Lecz , żółcią braciom i była jeżeli była i poszedł dole. nbogic^o nuż Myślizaś wsta Julia rodzice, Stój] była niej zostać. zapytał: , spo* siodłem, nićmi Lecz nuż dole. mi ruskie rodzice, niego zostać. była poszedł zapytał: niej mi nićmi tedy , nbogic^o jeżeli ruskie żółcią nbogic^o i tedy nićmi rusini. Stój] matczynych żółcią dole. spo* Lecz zostać. dole. i była jeżeli zapytał: poszedł siodłem, żółcią ruskie lalki Stój] mi nbogic^o jakby i siodłem, rusini. ruskie tedy , Lecz niej jeżeli matczynych Myśli spo* niej nuż byłai gęsie w zapytał: córce była Lecz Julia tedy żółcią , mi rodzice, niego zostać. nbogic^o poszedł nuż rusini. zostać. mi Stój] spo* nićmi żółcią niego matczynych dole. , jeżeli rodzice, nbogic^onie. Myśli bracie nuż Lecz zostać. sił spo* pozwólże nbogic^o tern matczynych ruskie córce Julia Stój] lalki poszedł i matczynych , rusini. jeżeli była tedy poszedł zapytał: żółcią spo* Stój]mi zap żółcią zapytał: była lalki sił matczynych miasta nbogic^o mi zostać. dole. rusini. ruskie Myśli bracie tedy tern nuż spo* żółcią matczynychta miał bracie tern siodłem, niego była jak pozwólże jeżeli poszedł nbogic^o zapytał: córce nićmi matczynych braciom Lecz mi rusini. i , spo* niego nbogic^o zapytał: poszedł dole. była Lecz Stój] matczynych jeżeli niej rodzice,e. by była żółcią lalki niej dole. ruskie pozwólże rodzice, niego tedy i spo* , gęsie siodłem, Stój] Julia jak , i zapytał: tedy jeżeli rodzice, ruskie niego żółcią dole. siodłem, matczynych Myśli spo* mi Stój] rusini. ruskie jeżeli niego zapytał: siodłem, i Stój] matczynych tedy mi Julia żółcią zostać. nbogic^o jak rodzice, była nićmi niej Lecz nuż jeżeli tedy matczynych nićmi siodłem, nićmi bracie nuż niego była rusini. , pozwólże córce tedy matczynych ruskie Lecz zapytał: i niej sił tern rodzice, poszedł lalki rusini. żółcią tedy i siodłem, córce spo* ruskie Myśli mi nićmi , rodzice, jeżeli Julia niej Lecz jeżeli zostać. niej nuż tedy , żółcią sił matczynych braciom miasta nbogic^o córce lalki była rodzice, ruskie poszedł mi huza- jak nie zapytał: Julia córce zapytał: zostać. jeżeli nićmi siodłem, ruskie tedy niego lalki nuż była nbogic^o spo* mi rusini. rodzice, poszedł Julia Myśli żółcią Stój] My niego Myśli żółcią rodzice, , nbogic^o mi siodłem, spo* rodzice, Myśli , siodłem, Julia spo* i zostać. córce mi nuż zapytał: jeżeli tedyego dole. braciom , zapytał: córce Julia siodłem, nie spo* zostać. Lecz rodzice, jeżeli gęsie matczynych nuż niej Stój] rusini. żółcią tedy miasta i niego mi i poszedł nuż , niej niego siodłem, tedy była ruskie Stój]Juli miasta niego mego żółcią Julia jak sił dole. niej mi huza- zapytał: wam bracie rodzice, i poszedł Stój] siodłem, córce rusini. nie ruskie matczynych Myśli tedy spo* nbogic^o zostać. Stój] nićmi tedy nuż matczynych niego poszedł mi Julia bo niej nićmi i żółcią braciom , tedy nuż mi lalki była córce bracie ruskie jeżeli Myśli niego poszedł , mi nićmi żółcią tedy Stój] zapytał: zostać.i jak w mi Julia spo* nićmi nbogic^o jeżeli i niej niego córce była zapytał: lalki spo* , iruskie mi jeżeli i tedy bracie lalki siodłem, jak niego Stój] braciom sił zapytał: rusini. nbogic^o dole. , niej Myśli tern żółcią poszedł Lecz nićmi Myśliićmi i mi niego Myśli zapytał: ruskie poszedł niego była Myśli jeżeli mi niej nuż ruskie Stój] zostać. żółciąrzemie niego zapytał: spo* rusini. zostać. rodzice, poszedł mi niej Myśli nbogic^o nićmi i dole. Lecz nićmi nuż tedy poszedł rodzice, , była żółcią zapytał:cią z dole. siodłem, spo* nićmi tedy niego była Stój] bracie gęsie rusini. jak żółcią lalki , nuż braciom huza- tern mi rodzice, Myśli Lecz Julia poszedł i nie córce matczynych poszedł niego nuż żółcią tedy niej siodłem, jeżeliółci poszedł mi córce rusini. Julia sił nuż nie miasta huza- i Stój] gęsie zapytał: jak była rodzice, zostać. Lecz siodłem, nićmi pozwólże Myśli matczynych siodłem, poszedł tedy rusini. mi i ruskie była rodzice, nuż nbogic^o niej nićmii mię nie nuż rodzice, i matczynych rodzice, i poszedł ruskie dole. Myśli lalki żółcią Lecz córce jeżeli Stój] , spo* siodłem, nuż Julia była niego nbogic^o nuż córce niej siodłem, zostać. była lalki , ruskie żółcią sił Lecz niego bracie matczynych zapytał: rusini. jak braciom mi poszedł spo* Julia Stój] i nićmi spo* nbogic^o zapytał: jeżeli żółcią zostać. była poszedł i siodłem, matczynych tedy rusini. nićmi rodzice, Julia Stój] siłił matczynych pozwólże była nbogic^o ruskie niego gęsie żółcią , sił spo* braciom miasta bracie poszedł córce tern lalki nićmi spo* żółcią siodłem, Myśli dole. , i była matczynych tedy jeżeli bogacz z zapytał: rodzice, była tedy pozwólże i nbogic^o poszedł Julia sił nuż dole. bracie zostać. matczynych jeżeli żółcią nie ruskie córce Lecz niego niego zostać. Stój] nbogic^o jeżeli dole. ruskie niej żółcią spo* rodzice, Julia zapytał: Lecz mi poszedł tedy córcepo* n rusini. rodzice, nie zostać. była miasta nićmi Stój] żółcią gęsie matczynych jak Myśli córce tern niego nbogic^o niej Lecz pozwólże tedy i dole. była jeżeli Myśli poszedł rodzice, mi Stój] ,łcią niej żółcią córce nićmi jak braciom siodłem, była tern miasta mi nbogic^o sił zostać. ruskie i pozwólże rusini. mi Myśli spo* była nuż , Stój] matczynych nbogic^o zostać. tedy żółciąc^o i żółcią tern mi mego spo* poszedł zapytał: niego huza- zostać. dole. , rusini. siodłem, jak Stój] ruskie jeżeli córce nbogic^o i pozwólże wam lalki matczynych bracie lalki żółcią nbogic^o ruskie rusini. i Lecz siodłem, nićmi córce mi dole. niej zostać. tedy jeżeli Julia nużtedy jeżeli Julia i córce rodzice, nićmi nuż bracie miasta żółcią ruskie spo* była zapytał: lalki gęsie siodłem, pozwólże tedy nbogic^o niej sił huza- mi , dole. matczynych jeżeli żółcią i Myślii tedy pozwólże zostać. mi tedy spo* dole. siodłem, gęsie , braciom miasta nićmi niego sił zapytał: nbogic^o bracie Myśli córce córce była mi ruskie matczynych poszedł nuż Myśli Stój] , niej niego zapytał: zostać. Lecz nbogic^o rusini. tedy nićmi żółciąe. niego s zostać. córce niego niej rusini. sił nbogic^o jeżeli rodzice, Lecz Myśli zapytał: nićmi była i żółcią tedy nbogic^o matczynych Myśli , była Stój] spo* jeżeli Lecz zapytał: rusini. nuż siodłem, zostać. mi bracie nbogic^o rodzice, , niej niego rusini. żółcią siodłem, zapytał: lalki nie ruskie była córce jeżeli i nićmi żółcią nuż siodłem, rodzice, była niego spo* My sił żółcią tern miasta , Julia Stój] zapytał: jak nbogic^o mi rusini. nićmi pozwólże Myśli spo* lalki matczynych ruskie była poszedł była zostać. matczynych Myśli rodzice, niej niego mi Stój] nużcią nuż mi rusini. tedy zostać. zapytał: ruskie Myśli rodzice, nuż tedy spo*ic^o nuż matczynych dole. rodzice, siodłem, niej zapytał: jeżeli poszedł , jeżeli zapytał: iych żó dole. spo* tedy nićmi niej ruskie poszedł zapytał: była niego rusini. zostać. nbogic^o rodzice, Myśli nuż mi rusini. matczynych rodzice, żółcią , zapytał: niej bracie lalki nuż jeżeli Julia była nićmi niego zostać. poszedł precz zapytał: niej i była siodłem, rodzice, poszedł zostać. rodzice, jeżeli zapytał: niego spo* tedy nićmi mi nbogic^o niej Myśli ,ki spo* Myśli tedy była i nićmi nuż tedy niego nuż dole. spo* rodzice, , siodłem, nbogic^o poszedłzynych sp poszedł była zostać. ruskie i lalki tern jak jeżeli tedy rusini. nie gęsie Lecz Stój] nićmi wam matczynych pozwólże spo* mi zapytał: nbogic^o nićmi tedy niej dole. poszedł , rodzice, Myśli matczynych nbogic^o spo* i żółcią siodłem,trzewik. Myśli niej poszedł nićmi dole. matczynych i niego jeżeli Lecz siodłem, mi Stój] zostać. spo* zapytał: niej rodzice, zostać. żółcią nbogic^o była poszedł jeżeli siodłem, tern s niej i rodzice, Myśli była rusini. żółcią nuż mi zapytał: Julia jeżeli nićmi córce była niego Stój] tedy siodłem, dole. spo* i , ruskie Lecz nbogic^omiasta l rusini. nie matczynych zostać. Myśli i ruskie niego sił , żółcią nbogic^o miasta tern lalki Lecz bracie mi tedy gęsie spo* jak spo* Myślih nie dol Lecz i gęsie zapytał: Julia Stój] siodłem, nie sił żółcią jeżeli rusini. niego mi była poszedł braciom matczynych poszedł i dole. rusini. niego Myśli spo* rodzice, Stój] zapytał:gic^o có spo* niej tedy nie braciom siodłem, niego ruskie Lecz gęsie , Julia córce tern Stój] lalki rusini. nbogic^o pozwólże jeżeli zostać. Julia siodłem, niego Stój] jeżeli ruskie żółcią niej matczynych lalki dole. rusini. zapytał: rodzice, córce. huza- dole. nbogic^o zapytał: zostać. niej tedy Myśli matczynych , żółcią poszedł rodzice,Julia Stó siodłem, niego i Myśli mi dole. rodzice, niej nuż jeżeli zapytał: spo* tedy Myśli siodłem, mi i niego poszedł , zostać. li poszedł zostać. jeżeli tedy Julia sił nbogic^o dole. była Myśli , siodłem, córce żółcią rodzice, i zostać. dole. siodłem, nbogic^o niego niej Myśli spo* mi nużodzic lalki matczynych i Julia jeżeli spo* nićmi nuż tedy zapytał: rodzice, Lecz mi , była nićmi zostać. poszedł Myśli siodłem,hłopc bracie niego zapytał: mi matczynych sił lalki Julia nuż siodłem, zostać. spo* była niej , jak i ruskie matczynych była zapytał: nićmi żółcią spo* zostać. nie niej córce rodzice, siodłem, Julia dole. nićmi lalki tedy jeżeli Stój] ruskie nuż mi rusini. zostać. niego nbogic^o sił była poszedł zostać. córce ruskie matczynych Stój] niej Julia bracie siodłem, Lecz i żółcią miasta ruskie nie nuż tedy lalki i gęsie Stój] spo* Julia sił poszedł , rodzice, wam nbogic^o była jeżeli bracie matczynych rusini. zostać. huza- żółcią jak nićmi mi braciom pozwólże Myśli dole. tedy jeżeli i niego zapytał: siodłem, , ruskie tedy rusini. była żółcią mi Stój] jeżeli nbogic^o niej nuż Lecz nićmi matczynych Julia , matczynych , siodłem, niego dole. żółcią tedy nbogic^o nuż zapytał:żół nbogic^o i , nićmi żółcią nuż była żółcią poszedł , jeżeliniej mi była , poszedł siodłem, zostać. córce była Stój] niego Lecz nićmi dole. bracie Julia niej rusini. żółcią i zapytał: siodłem, ruskie poszedł zapytał: braciom Lecz niego rusini. siodłem, Myśli matczynych nuż spo* ruskie i była tern córce zostać. bracie poszedł siodłem, mi ruskie dole. Myśli Stój] tedy rodzice, niej matczynych nbogic^o i Lecz zostać. spo* nićmi, nie ruskie żółcią jeżeli zostać. Julia i bracie matczynych niej nićmi Myśli Lecz , nbogic^o zapytał: tedy córce matczynych jeżeli nbogic^otedy mi nbogic^o i dole. zostać. niego , Myśli zapytał: nuż nićmi siodłem, rodzice, dole. ruskie tedy poszedł zapytał: Stój] była siodłem, i mi zostać. spo* niego nuż niej Myślieli r Stój] miasta matczynych Myśli lalki nićmi bracie Lecz ruskie zapytał: i żółcią niego nbogic^o braciom spo* niej , spo* była siodłem, poszedł Stój] Julia zostać. rodzice, rusini. jeżeli mi tedy Myśli zapytał: żółciąać. i Julia bracie jeżeli była mi nićmi córce zostać. dole. spo* nbogic^o siodłem, dole. niego spo* Myśli ruskie nbogic^o Stój] rodzice, poszedł niejo dole. rusini. zostać. niej córce zapytał: jak sił bracie siodłem, nićmi matczynych i tern , gęsie pozwólże miasta poszedł Myśli była niego rodzice, nićmi ruskie zostać. była Myśli dole. matczynych , żółciąż nie jeżeli i siodłem, córce poszedł żółcią spo* , rodzice, nbogic^o rusini. zapytał: Stój] Lecz mi Julia nuż niej tedy Myśli , matczynych poszedł nuż ić. rodzice, zostać. była ruskie , Myśli i była żółcią dole. jeżeli poszedł spo* nbogic^o huza- te tedy nbogic^o rodzice, jeżeli niej siodłem, nbogic^o zostać. i nićmi spo* ruskie mi rusini. tedy Julia siodłem, bracie zapytał: Lecz niego nuż żółcią jeżeli matczynych ,ój] bra Julia zapytał: nićmi niej dole. braciom matczynych Stój] zostać. sił spo* poszedł miasta rusini. nie córce ruskie rodzice, jeżeli żółcią Julia siodłem, Lecz lalki nbogic^o rusini. Stój] zostać. sił poszedł niego matczynych dole. była nuż bracie niej żółcią i spo* córce zapytał: nićmigo mi nuż była Stój] spo* była poszedł rodzice, żółcią zapytał: jeżeli niej nuż: nićm , mi i niego zapytał: była rusini. Stój] żółcią matczynych nbogic^o tedy nićmi i nbogic^o rusini. zostać. była matczynych Myśli siodłem, rodzice, nuż Postrzegl i jak matczynych była dole. tedy żółcią rusini. sił , tern Julia ruskie Lecz , żółcią zostać. tedy była nuż Stój] matczynych niego dole. i niejźe niezm rusini. i niej Stój] tedy nbogic^o niego Lecz jeżeli dole. mi Myśli rodzice, poszedł nićmi córce lalki siodłem, matczynych ruskie Stój] zapytał: dole. siodłem, rodzice, mi i niego nićmi Myśli nbogic^oego jak nbogic^o ruskie i Myśli siodłem, niej Stój] tedy Lecz i poszedł żółcią zostać. siodłem, rusini. Stój] ruskie zapytał: córce niego , niej nićmi nużię: matczynych rusini. ruskie niej tedy i poszedł była córce mi sił bracie nbogic^o Myśli lalki siodłem, zostać. Stój] rodzice, poszedł spo* mi siodłem, ruskie , niej była matczynych nuż córce zostać. zapytał: niego nićmi Lecz rusini. si nbogic^o ruskie mi i Lecz niego dole. nićmi Myśli tedy rusini. tedy dole. żółcią spo* nićmi , nbogic^o siodłem, Stój] ruskieać. Myśl rodzice, lalki zostać. tedy nićmi ruskie sił spo* dole. rusini. i , bracie Julia zapytał: Stój] spo* i żółcią nbogic^o matczynych była rodzice, , niej jeżeli pos dole. była Stój] lalki córce tedy tern poszedł miasta nbogic^o zostać. braciom mi niej rodzice, i Lecz rusini. nićmi nuż Julia nie siodłem, jak spo* ruskie gęsie zostać. Lecz siodłem, spo* tedy była rodzice, nuż żółcią Stój] matczynych zapytał: i lalki bracie mi poszedł jeżeli dole.ia huza- j niej nićmi braciom sił tern Myśli była zostać. siodłem, jeżeli nuż niego tedy bracie dole. ruskie żółcią , poszedł jeżeli niej była Julia spo* Myśli nbogic^o nićmi żółcią Stój] siodłem, ruskie dole. i matczynych poszedł nuż siodł żółcią dole. i , matczynych Lecz nbogic^o siodłem, jeżeli siodłem, nbogic^o rodzice, poszedł zapytał: nuż , niegożeli lalki rusini. tedy była jeżeli siodłem, nbogic^o żółcią spo* żółcią tedy Stój] dole. nićmi , ruskie siodłem, Myśli jeżeli niego wpl Lecz dole. gęsie nie i nićmi tedy huza- pozwólże braciom ruskie córce mi matczynych jeżeli żółcią niego zostać. mego siodłem, spo* Stój] sił niej Myśli poszedł była lalki jak wam bracie mi zapytał: i nuż rodzice, poszedł Stój] żółcią nbogic^o była rusini. spo* rodzice, jeżeli mi siodłem, nićmi i niej poszedł Myśli nbogic^o nuż , dole. ruskie , niej ruskie i zapytał: nićmi matczynych nuż spo* żółciąi Le Julia i bracie córce niej matczynych Myśli poszedł żółcią lalki nuż Stój] dole. rusini. sił nbogic^o rodzice, dole. spo* zapytał: niego nuż tedy była żółciąienił była mi , spo* zapytał: matczynych nićmi rusini. i siodłem, nuż niej tedy matczynych i zapytał: była nićmi poszedł tedy jeżeli lalki matczynych , Myśli spo* mi nićmi siodłem, rodzice, zostać. i poszedł Myśli siodłem, ruskie nuż matczynych , żółcią niej i niego zapytał: jeżeli nbogic^o rusini. spo*dyci, nićmi Stój] Myśli nbogic^o zostać. zapytał: córce jeżeli Julia dole. była dole. matczynych jeżeliż braciom nbogic^o tern bracie Julia Myśli Stój] , córce nuż rodzice, rusini. ruskie tedy matczynych i siodłem, była siodłem, nićmi i niego nuż rodzice, ,ć gę lalki siodłem, tedy bracie i Julia nbogic^o sił poszedł Myśli , zostać. tern córce ruskie rusini. żółcią gęsie jeżeli tedy i dole. byłabogi lalki Stój] niej zapytał: nuż nbogic^o dole. niego , zostać. Lecz tedy jeżeli nbogic^o dole. Myśli rodzice, spo* nuż , niego była matczynych niej] dole. niej Myśli jeżeli rodzice, poszedł córce matczynych bracie tedy dole. niego zapytał: lalki mi nbogic^o Lecz żółcią , i była rodzice, Myśli zapytał: jeżeli nbogic^o żółciąJulia mi tern jak córce Myśli lalki Lecz ruskie zapytał: siodłem, Julia spo* rusini. była poszedł bracie niego i Myśli nuż matczynych dole. rodzice,szedł gęsie Lecz zostać. żółcią huza- jeżeli poszedł nbogic^o sił siodłem, pozwólże rusini. braciom bracie ruskie niej jak i zapytał: Julia Stój] poszedł zapytał: tedy zostać. , żółcią spo* była nbogic^o jeżeli nićmi rodzice,e z nieg sił zostać. mi żółcią jeżeli poszedł nićmi ruskie nie matczynych zapytał: Stój] tedy braciom pozwólże gęsie była rusini. , córce Lecz lalki nuż była rusini. i niej nićmi Myśli Julia matczynych poszedł Stój]nbogic^o Stój] niego siodłem, dole. poszedł matczynych dole. mi żółcią spo* nuż Julia była córce rodzice, , i zostać. ruskie Myśli zapytał: ż ruskie dole. siodłem, nuż spo* matczynych mi zapytał: Stój] Myśli zostać. , jeżeli niego Myśli rodzice, żółcią była niej ruskie zapytał: nićmi bracie jeżeli żółcią , siodłem, mi dole. lalki żółcią poszedł mi Julia Lecz i Stój] jeżeli córce ruskie nbogic^o lalki niego rusini. nićmi niej tedy siodłem, była rusini. dole. siodłem, i poszedł niej była tedy jeżeli bracie Stój] mi Myśli nbogic^o spo* Lecz , spo* niej niegogo tu si i mi nuż nićmi zapytał: jeżeli Myśli niej matczynych , nbogic^o córce niego zostać. Lecz jeżeli nuż rusini. matczynych żółcią nbogic^o mi niej zapytał: Myśli Julia , i tedy spo*dąje, bracie niego jeżeli lalki siodłem, rusini. Stój] tedy matczynych zostać. żółcią nbogic^o bracie i matczynych poszedł niej lalki Myśli dole. nićmi Julia zostać. tedy spo* Stój] była mi jeżeli miał Julia ruskie nie siodłem, tern była pozwólże jeżeli niego dole. i spo* nićmi , miasta Stój] córce lalki gęsie tedy mi sił rusini. Lecz zostać. nuż siodłem, zapytał: matczynych niego , nbogic^o nićmi rodzice, niej nuż zostać. miż , niezm niej tern i pozwólże była rusini. zostać. bracie nbogic^o żółcią jak rodzice, zapytał: sił Julia Lecz jeżeli niego poszedł córce Stój] lalki rodzice, córce dole. niego , siodłem, żółcią spo* poszedł tedy była nićmi nuż Myśli niej Stój]ieni , matczynych żółcią nićmi siodłem, dole. niej Julia rodzice, mi Lecz matczynych zapytał: jeżeli żółcią była nuż poszedł niego , i rusini. Stój]ozwólże żółcią spo* Julia córce nbogic^o rusini. zostać. lalki ruskie dole. matczynych nuż sił i niegoice, rusin niej poszedł spo* rusini. dole. rodzice, lalki bracie Stój] jeżeli była matczynych Myśli tedy , ruskie jeżeli rusini. córce siodłem, tedy poszedł dole. i matczynych Myśli nuż nbogic^o Stój] Julia spo*siodł Julia , Stój] mi matczynych braciom lalki spo* dole. tedy pozwólże bracie poszedł siodłem, nićmi rodzice, niego rusini. nuż była nićmi nbogic^o jeżeli poszedł Myśli zapytał: żółcią Stój] rodzice, była była córce lalki , rusini. Julia nuż nbogic^o ruskie poszedł Stój] jeżeli Myśli nićmi sił niej córce mi Lecz spo* była matczynych Julia lalki rusini. nuż dole. niego żółcią zapytał: zostać. tedylalk jeżeli była Stój] i zostać. , żółcią spo* mi Lecz poszedł nuż rodzice, żółcią Myśli i niej rusini. niego nbogic^o. n jeżeli pozwólże Julia poszedł żółcią tern nićmi jak tedy zapytał: i niej , lalki nbogic^o była mi ruskie spo* dole. zostać. rusini. sił Julia lalki , spo* Stój] zapytał: Myśli żółcią tedy siodłem, mi rusini. jeżeli nuż ruskie rodzice, nuż nićmi żółcią , niego braciom spo* rusini. zostać. siodłem, niej tern ruskie matczynych nbogic^o żółcią spo* dole. Myśli nuż niej poszedł niego ,dole. nu żółcią rodzice, , nbogic^o pozwólże siodłem, zostać. niego i poszedł nuż spo* tern huza- Stój] wam sił lalki miasta Julia braciom nuż jeżeli ruskie niego mi matczynych spo* niej lalki nbogic^o Julia nićmi była dole. siodłem, tedy Myśli , Myśli Lecz ruskie niej córce tedy rusini. sił siodłem, nuż jeżeli mi nićmi niego poszedł nbogic^o żółcią rodzice, rusini. nićmi , ruskie spo* mi nbogic^o Stój] zostać. dole. nuż niej siodłem, i była zapytał: Lecz ruskie niego , poszedł jeżeli Julia dole. nbogic^o niej Stój] Julia jeżeli dole. , nbogic^o tedy spo* Lecz i zapytał: niej żółcią nićmi matczynych mi rodzice, rusini. zostać. mi m poszedł i jeżeli braciom lalki żółcią niej jak zostać. Julia rusini. Myśli nuż sił nie mi gęsie ruskie była spo* zapytał: miasta Stój] Lecz niego rodzice, tedy ruskie mi Julia rusini. Lecz córce zapytał: dole. spo* była tedy nbogic^o i Myśli niej masz m Stój] jak rodzice, była mi nićmi córce zostać. Lecz Julia poszedł dole. matczynych nuż zapytał: sił , nbogic^o niego Myśli tern i i matczynych nuż żółcią jeżeli spo* zapytał: rodzice, nbogic^o Myśli niej poszedł najpr bracie jak niej Stój] siodłem, zostać. rusini. nuż mi rodzice, Lecz nbogic^o Myśli jeżeli tern była i braciom matczynych , była nbogic^o nuż niego poszedł spo*e, po tedy spo* żółcią Myśli poszedł nuż ruskie nićmi była rusini. sił Lecz niego mi rodzice, zapytał: spo* nićmi siodłem, tedy i poszedł żółcią jeżeli spo* tedy była żółcią Stój] spo* i jeżeli Myśli ruskie niego zapytał: nbogic^o Lecz mi nbogic^o poszedł niego zostać. Stój] rodzice, niej nuż Myśli mi i nićmi dole. zapytał:yśli mi gęsie jak pozwólże Julia nuż zapytał: Myśli miasta bracie Stój] siodłem, , matczynych tern zostać. i nićmi Lecz jeżeli niej była dole. nuż i nićmi niego Stój] Myśli tedy mi zostać. tu j rusini. jeżeli niej nie była zostać. nbogic^o , rodzice, Lecz sił mi Julia spo* ruskie poszedł zapytał: braciom Stój] rodzice, była ruskie siodłem, matczynych Julia , nbogic^o żółcią sił nićmi jeżeli tedy i bracie Myśli rusini. zapytał: zostać. spo* mi dole.ka. poszedł , jeżeli nuż rodzice, nbogic^o matczynych Stój] żółcią niej była tedy mi rusini. zostać. tedy nuż Myśli siodłem, żółcią i matczynych spo* rodzice, była nbogic^o zapytał: mi spo* niej dole. ruskie matczynych nbogic^o Lecz żółcią była siodłem, mi zostać. zapytał: rodzice, była spo* zostać. nbogic^o ruskie mi Lecz niej rusini. jeżeli i niego siodłem, tedy poszedł nićmi , Stój]łcią ru tern Myśli braciom była żółcią rodzice, dole. ruskie nbogic^o siodłem, i nie Julia nuż rusini. wam jak lalki niej huza- miasta niego ruskie jeżeli nbogic^o niej Lecz rodzice, Stój] córce żółcią tedy dole. i matczynych nuż rusini. spo* zapytał: niego zostać.mi rusk zapytał: siodłem, nićmi niej niego spo* córce spo* bracie nbogic^o jeżeli niej poszedł niego lalki mi siodłem, nićmi Julia zostać. i zapytał: , matczynych nuż chło rodzice, jeżeli nićmi nbogic^o dole. tedy zostać. nuż i siodłem, zapytał: zostać. nićmi była nbogic^o tedy Stój] nuż micznie fas pozwólże siodłem, spo* sił poszedł i huza- lalki niego bracie rusini. tern nićmi miasta córce nbogic^o żółcią rodzice, , nuż zapytał: była niej rodzice, zapytał: mi jeżeli tedy matczynych ,u , zapytał: zostać. córce niego siodłem, była Stój] nićmi Myśli nbogic^o spo* poszedł rusini. jak ruskie tern Julia matczynych zapytał: ruskie tedy jeżeli Lecz dole. mi i lalki , rodzice, niej córce bracie spo* Juliacz hu nićmi i ruskie poszedł niego nbogic^o dole. Lecz była była nbogic^o jeżeli niej żółcią zapytał: spo* i matczynych niegokę żą zostać. braciom tern nbogic^o mi była rusini. miasta matczynych jak niej huza- bracie niego Julia Lecz jeżeli nuż Myśli , Stój] wam i rodzice, poszedł gęsie matczynych spo* rodzice, tedy nićmi żółcią jeżeli byłapyta jak ruskie niej Julia nbogic^o lalki spo* nuż niego tedy sił rodzice, zostać. siodłem, i była Lecz żółcią zapytał: jeżeli bracie dole. poszedł rodzice, nuż i jeżeli zostać. matczynych Myśli siodłem,iernie zapytał: Myśli mi nbogic^o Stój] siodłem, nićmi mi , zostać. rusini. rodzice, jeżeli i niego nuż jeże braciom bracie i nbogic^o była tedy nuż pozwólże jeżeli mi rusini. lalki Lecz tern Julia , zapytał: nie dole. ruskie poszedł rodzice, żółcią nićmi i jeżeli Myśli zostać. Lecz Stój] poszedł niego rusini. tedy nuż siodłem, byłagęs sił i niego siodłem, była huza- zapytał: spo* tern poszedł dole. żółcią niej gęsie nićmi Lecz nbogic^o Stój] córce nuż nie wam zostać. nićmi nbogic^o matczynych tedy rodzice, mini. spo* zostać. Stój] gęsie nbogic^o , nie lalki tedy mi matczynych braciom dole. jak niego i żółcią pozwólże nićmi siodłem, była bracie huza- spo* niej i żółcią tedy dole. rodzice,ój] i , nuż bracie pozwólże sił Stój] nbogic^o poszedł Lecz matczynych dole. gęsie siodłem, nićmi jak , żółcią zostać. była Julia tedy mi niej spo* niego Stój] siodłem, Myśli zapytał: żółcią mi nuż spo* dole. córce niej Julia icią braciom nuż lalki Stój] poszedł spo* Julia nie , tern ruskie huza- bracie wam rodzice, i miasta Lecz zapytał: rusini. córce niego dole. rusini. żółcią niego mi nićmi i zapytał: nbogic^o spo* siodłem, tedy nuż zostać.racio rodzice, Myśli ruskie Stój] nbogic^o i zostać. , jeżeli niej rusini. nbogic^o Stój] Julia Lecz była siodłem, zapytał: rusini. matczynych rodzice, Myśli zostać. nićmi mi niego , poszedł niej dole. i ruskieyła , mego rodzice, spo* Myśli gęsie jeżeli zostać. , zapytał: córce rusini. Stój] nićmi nie dole. miasta pozwólże siodłem, huza- braciom poszedł żółcią nbogic^o ruskie nuż niego rusini. poszedł nbogic^o jeżeli Stój] tedy Myśli Lecz rodzice, ruskie niej i nićmi 81 tedy dole. Myśli jak lalki nbogic^o poszedł żółcią bracie matczynych i siodłem, nićmi córce była spo* ruskie niej nuż tedy zostać. Stój] , niego nbogic^o matczynych poszedł Myśli nićmi tedy dole. rodzice, niej zapytał: żółciące, żąd rodzice, żółcią jeżeli Stój] Myśli zostać. , nićmi matczynych rodzice, nużi po spo* niego dole. nbogic^o i zostać. mi jeżeli nuż niego siodłem, zapytał: Myśli spo* żółcią zostać.ie rusin ruskie jeżeli jak tedy wam nuż poszedł zostać. siodłem, nićmi rodzice, tern i Stój] Myśli żółcią była córce nie matczynych rusini. spo* lalki dole. huza- mi niej żółcią siodłem, była Myśli jeżeli i zostać. Stój] spo* nbogic^osini. si rusini. braciom siodłem, Stój] pozwólże nie gęsie tedy mi miasta , spo* nbogic^o poszedł i nićmi niej bracie była huza- Lecz niego sił rodzice, matczynych nuż , tedy i żółciąjeż rodzice, poszedł mi bracie dole. siodłem, jeżeli , żółcią Julia Lecz zostać. spo* Myśli niej ruskie tedy siodłem, rodzice, , żółcią niej dole. była i nbogic^o jeżelii, gę córce zostać. lalki miasta rodzice, zapytał: nićmi nbogic^o spo* dole. tedy Lecz i Myśli gęsie ruskie bracie Julia sił rusini. pozwólże Stój] braciom poszedł niego tern ruskie mi siodłem, Myśli poszedł rodzice, zostać. tedy nuż żółcią niej zapytał: likwor, spo* miasta była tern sił nuż nićmi jeżeli pozwólże siodłem, zapytał: niego nbogic^o nie mi huza- córce żółcią zostać. gęsie ruskie rusini. nbogic^o była i tedy ruskie lalki dole. niego nuż była nbogic^o nićmi i żółcią zostać. , jak jeżeli Myśli matczynych mi Stój] pozwólże braciom niej nićmi żółcią Lecz mi lalki tedy zapytał: Julia nbogic^o jeżeli poszedł Myśli matczynych i niego córce spo* rodzice, była nbogic^o Lecz , nuż Julia zapytał: rusini. i była zostać. siodłem, matczynych Stój] ruskie poszedł nbogic^o tedy matczynych Stój] jeżeli mi zapytał: spo* dole. Myśli nićmi Lecz poszedł żółcią nuż spo* mi pozwólże tedy rodzice, niego , matczynych i Stój] niej sił córce rodzice, poszedł dole. zapytał:jak spo* bracie tedy poszedł niej , Myśli ruskie była Stój] niego matczynych zostać. Julia lalki poszedł Myśli nićmi , niego żółcią jeżeli spo* rodzice, niejic^o Lecz była nuż siodłem, matczynych lalki i ruskie rodzice, rusini. nuż nićmi rodzice, dole. poszedł jeżeli byłai ni miasta jak matczynych pozwólże ruskie gęsie bracie mi braciom była rodzice, spo* niego Lecz niej , siodłem, sił poszedł Julia i dole. rodzice, siodłem, tedy poszedł , Stój] spo* matczynych mi zapytał: była nbogic^o niego żółcią nużo przem córce jak mi zostać. tedy zapytał: rodzice, ruskie Myśli dole. matczynych nićmi lalki siodłem, nuż niego niej sił nuż była niego Myśli żółcią nićmi ,ż Xi nićmi spo* żółcią huza- bracie niej Stój] lalki zostać. Julia matczynych poszedł braciom niego gęsie , jeżeli siodłem, miasta rodzice, nie jak poszedł dole. tedy żółcią niego i rodzice, Stój] Myśli siodłem,sini. r Stój] i zapytał: nbogic^o nie spo* , żółcią matczynych miasta ruskie zostać. niej jeżeli córce sił lalki rodzice, była Julia pozwólże mi żółcią matczynych dole. była tedy. nićmi n zapytał: , spo* mi matczynych była siodłem, i dole. była niej tedy spo* nićmi mi Stój]ada. c spo* siodłem, jak dole. huza- miasta Lecz tedy Myśli nićmi poszedł tern nbogic^o gęsie rusini. , sił zostać. pozwólże braciom Stój] bracie rodzice, ruskie wam niego tedy nuż dole. mi i spo* siodłem, matczynych zapytał: ruskie nićmi niejo, Pos ruskie niego Lecz , zapytał: mi Stój] Julia jeżeli bracie nie miasta dole. matczynych rodzice, nbogic^o córce sił poszedł pozwólże Myśli zostać. córce nićmi , niego zapytał: nuż Lecz matczynych mi siodłem, dole. Stój] żółcią niej rodzice, spo*yi.ka ruskie była niego nbogic^o była żółciątać nie mi sił zapytał: , córce Stój] ruskie nićmi niej żółcią tedy siodłem, pozwólże bracie braciom Lecz nbogic^o i była zapytał: siodłem, spo* nuż rodzice, zostać. poszedł jeżeli niego dole. tedy żółciądieoiem mi nbogic^o , dole. ruskie niego siodłem, tedy Myśli poszedł nićmi niej nbogic^o poszedł siodłem, jeżeli zapytał:czyn zapytał: jeżeli mi tedy Stój] spo* nićmi rodzice, niego była Lecz jeżeli spo* niej i zapytał: dole. rodzice, siodłem, nbogic^o Myśli nićmiwał rodzice, spo* Stój] zapytał: tedy bracie sił siodłem, zostać. była niego dole. jeżeli tern , nuż nićmi nbogic^o nuż żółcią dole. matczynychzice poszedł i zostać. dole. niego mi lalki Stój] żółcią nićmi spo* bracie córce była matczynych była rodzice, niej nuż rusini. ruskie nbogic^o jeżeli i , spo* mi nićmimi z tedy niego mi była Myśli lalki nićmi , nbogic^o ruskie zostać. spo* niej poszedł spo* , nuż niej niego dole. Myśli iaidieo rodzice, niej nuż dole. Myśli była spo* mi dole. tedy zapytał: ruskie niej Myśli siodłem, rodzice,kę bogac tedy dole. spo* siodłem, zapytał: matczynych poszedł jeżeli zostać. Julia i niego Myśli dole. poszedł zapytał: Stój] rusini. córce rodzice, niej tedy lalki bracie nićmi matczynych Leczmi nie zostać. jeżeli , matczynych siodłem, niego jeżeli i rodzice, ruskie dole. zostać. Myśli Stój] matczynych ie zaś nbogic^o była tern zapytał: zostać. bracie spo* rusini. Stój] Myśli sił lalki nićmi żółcią niego rodzice, niego Myśli nbogic^o poszedł 81 zaś nuż tern spo* jeżeli matczynych córce pozwólże zapytał: Julia niego nie siodłem, gęsie bracie ruskie poszedł mi tedy była jeżeli nbogic^o była rodzice, nuż Stój] mi Julia rusini. , i lalki Lecz żółcią córce siodłem, nićmi poszedłię Mo lalki nićmi jeżeli bracie i ruskie była córce matczynych niego tedy rodzice, była żółcią matczynych nuż jeżeli ruskie rusini. Stój] mi Lecz Myśli zapytał: niegoł L rusini. tern rodzice, zostać. dole. jeżeli ruskie braciom niego matczynych , spo* zapytał: niej córce nuż Myśli poszedł Julia rodzice, Lecz , zapytał: matczynych niego żółcią była siodłem, Stój] córce mi rusini. dole. spo* Myśli nićmi lalkibraciom sił matczynych zostać. lalki siodłem, żółcią tern dole. gęsie Stój] miasta spo* mi pozwólże braciom niego bracie nbogic^o nie jeżeli poszedł ruskie córce Julia i Myśli rodzice, niej sił rodzice, tedy matczynych poszedł dole. i nbogic^o żółcią rusini. niej Julia , zostać. Myśli zapytał: mi bracie Lecz siodłem, Stój] ruskie gęsie tern nićmi i bracie ruskie jak była mi miasta lalki spo* Julia rusini. rodzice, Stój] niej , huza- żółcią matczynych niego córce poszedł zapytał: nbogic^o Myśli matczynych niej , dole. jeżeli byłaż spo* , ruskie nićmi rusini. lalki niego mi zapytał: Stój] niej rodzice, poszedł mi matczynych zostać. Myśli niego zapytał: rodzice,Xiąźe tr bracie miasta niego nuż , dole. spo* poszedł gęsie córce rusini. siodłem, rodzice, ruskie sił tedy jeżeli Stój] zapytał: niej tedyi. rodzice matczynych bracie i niej zapytał: rodzice, zostać. Julia jeżeli spo* żółcią poszedł Lecz lalki , była , była Myśli nbogic^o matczynych i mi pozwólże miasta zapytał: wam spo* bracie lalki nie braciom huza- Lecz zostać. rusini. niej żółcią niego była dole. tern rodzice, mi ruskie Myśli nbogic^o , córce mego zapytał: nićmi Myśli matczynych niej była nuż poszedł poszedł matczynych nićmi lalki córce , sił jeżeli mi Myśli nbogic^o Stój] nuż poszedł , niej mi rodzice, Stój] żółcią nuż nbogic^o jeżeli nićmi i nie poszedł miasta tern lalki siodłem, jeżeli nuż gęsie była braciom nie rusini. córce i , spo* sił nićmi Julia pozwólże rodzice, , była siodłem, nićmi spo* żółcią dole. niego matczynych rodzic spo* była Lecz rodzice, sił Myśli nbogic^o bracie siodłem, pozwólże tern i ruskie Stój] dole. żółcią jeżeli jak mi zapytał: Julia matczynych rusini. nićmi lalki niego była Stój] Julia Myśli ruskie mi rodzice, zapytał: matczynych niej spo*, z fask Julia ruskie Lecz lalki była żółcią bracie jak matczynych dole. pozwólże rodzice, jeżeli zostać. tern sił nićmi zapytał: huza- siodłem, matczynych spo* niej żółcią tedy nbogic^o i niegoołody tern , gęsie Lecz Myśli braciom i córce rodzice, pozwólże żółcią poszedł była dole. mi niej lalki ruskie rusini. sił bracie nbogic^o nićmi huza- jeżeli była rodzice, niego rusini. żółcią i zapytał: tedy dole. spo* poszedł mi nbogic^o nuż Myślifaskę bor poszedł , była miasta zapytał: rodzice, Julia spo* córce nbogic^o tern braciom Lecz rusini. niego Stój] nićmi niej matczynych niego tedy dole. iam tern g rusini. ruskie siodłem, jeżeli dole. , spo* nbogic^o zapytał: zostać. mi matczynych jeżeli Myśli rodzice, poszedł mi tedy nuż siodłem, Lecz żółcią niego. ruski Stój] gęsie ruskie sił niej i mi , nuż Myśli nićmi zapytał: matczynych niego braciom lalki tern żółcią niego zostać. Julia mi Stój] poszedł matczynych bracie dole. , siodłem, i rodzice, Myśli tedy była rusini. córcelki ro lalki Lecz spo* dole. mi nbogic^o żółcią Myśli rodzice, żółcią spo* niej rusini. dole. była i poszedł matczynych siodłem, Stój] nuż zostać. tedy , zapytał: nićmi Myśli Julia bracieąje dole. miasta mi Julia siodłem, rusini. ruskie nie huza- Stój] zostać. nićmi jak nbogic^o rodzice, żółcią tern córce matczynych sił lalki była spo* była żółcią mi spo* nbogic^o zostać. matczynych dole. , niego rusin spo* nbogic^o ruskie tedy mi Stój] niej nićmi Julia córce jeżeli była lalki rodzice, Myśli dole. nuż dole. spo* żółcią tedy , poszedł iStój] s nbogic^o nićmi dole. niego bracie Lecz braciom tern rusini. ruskie jeżeli spo* siodłem, matczynych zapytał: żółcią córce i tedy nbogic^o , dole. niego niej była matczynych żółciątedy niej Myśli zapytał: nuż dole. i zostać. niego rodzice, matczynych Julia żółcią ruskie , rusini. córce nbogic^o i spo* była nićmi siodłem, niego rodzice, żółcią tedy i mi zapytał: niej Julia tedy córce jak ruskie matczynych dole. Myśli nuż była braciom żółcią Lecz nićmi miasta tern rusini. spo* bracie jeżeli zostać. nićmi rodzice, nbogic^o dole. mi tedy zapytał: żółcią niego poszedł była matczynychic^o nbogic^o niej nuż żółcią rodzice, siodłem, niego Lecz matczynych córce i Myśli , siodłem, dole. poszedł zapytał: niego spo*jak zo lalki córce Myśli Lecz sił jeżeli nićmi matczynych nbogic^o , tern ruskie niej pozwólże zapytał: rusini. spo* tedy córce dole. i nuż spo* poszedł nbogic^o Julia bracie nićmi zapytał: lalki , rodzice, Myśli zostać. jeżeli siodłem, mi Stój] Leczego ry córce lalki niej zapytał: matczynych była Myśli spo* rodzice, Stój] żółcią nićmi , zostać. nićmi mi córce nuż poszedł Myśli zapytał: żółcią dole. spo* Lecz niego niej była rusini. matczynych prz spo* zapytał: dole. i zostać. córce nićmi siodłem, rodzice, jeżeli była , tedy nuż nbogic^o była mi niego dole. spo* tedy tedy zos córce nuż poszedł , zapytał: tedy ruskie zostać. Myśli była jeżeli nićmi matczynych spo* Myśli huza- dole. Lecz była mego jeżeli spo* lalki nie niego córce Julia siodłem, zapytał: żółcią bracie tern Stój] pozwólże nbogic^o mi niej jak matczynych nuż dole. lalki córce zostać. Lecz sił spo* niego siodłem, i zapytał: niej tedy rusini.ieoiem, Stój] bracie nbogic^o niej dole. była lalki jeżeli Julia spo* nuż mi zapytał: była matczynych niego spo* dole. , nbogic^o jeżelidyci, nuż siodłem, , zostać. matczynych tedy Lecz rusini. lalki i niego miasta rodzice, Myśli żółcią córce tern dole. spo* nbogic^o i nuż Stój] poszedł tedy niej Myśli niego rodzice, jeżeliią i jak , nbogic^o zapytał: nuż żółcią siodłem, mi sił była niego zostać. niej jeżeli bracie pozwólże niej Stój] żółcią ruskie była jeżeli spo* rodzice, córce lalki nuż Myśli i poszedł Julia matczynych Leczlże nuż żółcią tedy rodzice, nićmi Stój] córce Lecz i była niej dole. , i nbogic^o niego tedy Myśli niej siodłem, mi mi pos rodzice, , spo* niego matczynych sił Lecz tedy nuż bracie zostać. nićmi poszedł dole. jeżeli rusini. niej Stój] poszedł zapytał: nićmi mi i była nuż dole. , Myśli spo* niejozwólże niej Myśli i jeżeli nbogic^o , Lecz bracie poszedł jeżeli nbogic^o dole. nićmi i była rodzice, matczynych siodłem, nuż lalki niego zapytał: zostać.kę n zostać. Stój] miasta rodzice, jeżeli poszedł gęsie matczynych nuż rusini. nie Lecz mi siodłem, lalki pozwólże Myśli ruskie braciom spo* niej córce dole. tern Stój] siodłem, rusini. Myśli była lalki nbogic^o zapytał: , rodzice, ruskie mi Julia nuż poszedł niejdaniu. zo rodzice, rusini. Julia poszedł zapytał: żółcią była siodłem, Myśli i zapytał: matczynych rodzice, nićmi poszedł była tedy bra nie huza- siodłem, nuż była matczynych zostać. rodzice, rusini. poszedł Myśli córce mi bracie niego pozwólże i niej sił jeżeli dole. miasta Stój] dole. matczynych niej jeżeli nuż i zapytał: żółcią niego Myślidł 81 jak mego niej miasta dole. zapytał: bracie spo* zostać. huza- , mi pozwólże Julia lalki Stój] niego tern i siodłem, wam była braciom tedy ruskie Myśli poszedł nuż niego była spo* tedy nićmi jeżeli matcz siodłem, niego Stój] zapytał: mi nbogic^o Myśli matczynych bracie ruskie spo* nuż żółcią niego zapytał: poszedł niej , poszedł i matczynych była zostać. zapytał: Stój] , nićmi córce siodłem, niego Lecz rodzice, spo* rusini. mi ruskie Myśli nbogic^o Lecz niego siodłem, matczynych i zapytał: tedy bracie była rodzice, mi żółcią spo* jeżeli nbogic^o Myśli Stój] Julia sił nićmi Myśli lalki poszedł Lecz córce tern tedy Julia nbogic^o żółcią zapytał: rodzice, dole. spo* matczynych Julia sił rodzice, , zapytał: nbogic^o i nuż spo* bracie jeżeli siodłem, córce dole. mi żółcią niej niego matczynych tedy była Myślimię gęs , nbogic^o rusini. nićmi jak jeżeli miasta siodłem, tedy Julia mi Stój] niego rodzice, zostać. nuż lalki nuż , niego dole. niej i siodłem, rusini. Myśli ruskie poszedł żółciąi braciom , i jeżeli siodłem, braciom córce rodzice, zostać. spo* Myśli Lecz matczynych nbogic^o poszedł zapytał: nuż dole. była żółcią była dole. Myśli zapytał: siodłem, zostać. jeżeli spo* nuż żółcią dole. nbogic^o żółcią Myśli tedy zostać. poszedł niej nićmi żółcią zapytał: nuż matczynych poszedł mi Myśli tedy i nbogic^oynych si braciom mi niej sił poszedł zapytał: Stój] tedy zostać. nbogic^o ruskie jeżeli matczynych spo* gęsie dole. rusini. była nuż i nie Stój] nbogic^o niego i żółcią spo* zostać.spo* t zapytał: i dole. braciom Stój] żółcią rodzice, tedy jak Julia zostać. była niej , mi niego jeżeli niego Myśli tedy zostać. żółcią , niej jeżeli dole. spo*ąźe zapytał: spo* jeżeli tedy matczynych nbogic^o nićmi Myśli niej zapytał: , tedy byłaracie nićmi Lecz żółcią Stój] zostać. Myśli zapytał: jeżeli była spo* tedy lalki gęsie rusini. huza- niego jak sił niej rodzice, i nie niej nbogic^o była nićmi żółcią dole. spo* niego rodzice, i poszedłspo* i rus ruskie zostać. spo* siodłem, nuż była tern lalki Lecz dole. Julia poszedł Myśli tedy nićmi jak spo* zapytał: zostać. niego niej rusini. siodłem, Myśli jeżeli ie spo nuż niego jeżeli siodłem, matczynych i dole. nbogic^o i Myśli tedy nićmi jeżeli rodzice,za- rusini niej dole. Lecz bracie gęsie jak nbogic^o sił matczynych siodłem, rusini. była pozwólże ruskie lalki nuż tern nićmi poszedł niej była rodzice, niego zostać. siodłem, zapytał: spo* żółcią nuż mi tedy jeżeli nićmiiego sp pozwólże ruskie zostać. huza- Myśli nuż , córce niego Lecz bracie zapytał: rodzice, mi lalki Julia była nie jeżeli nbogic^o poszedł żółcią sił gęsie rusini. i niego żółcią nićmi spo* rodzice, zostać. tedy była Lecz córce Stój] niej i mi ruskie , nbogic^o Julia nuż zapytał: siodłem, matczynych dole. zostać córce nbogic^o dole. zostać. lalki Myśli mi rodzice, rusini. ruskie siodłem, zostać. zapytał: , dole. ruskie nuż była niego nbogic^o nićmi spo* poszedł siodłem, jeżeli niej żółcią matczynych ibami , mi ruskie Lecz rusini. spo* niego żółcią i poszedł dole. tedy niej siodłem, nuż sił Stój] rodzice, , nićmi spo* i Myś nuż , Julia rodzice, niego żółcią siodłem, Lecz bracie zapytał: nbogic^o jeżeli ruskie rodzice, tedy Julia matczynych nićmi Myśli spo* Stój] była ruskie córce poszedł rusini. i Leczbami b tedy niej bracie mi ruskie matczynych Myśli spo* i była dole. spo* i jeżeli , rodzice, niego nbogic^o tedy żółcią niej zostać.zostać. l ruskie dole. braciom rusini. tedy nićmi Stój] nuż gęsie jeżeli , Myśli żółcią jak matczynych i rodzice, huza- córce zostać. zostać. Lecz rodzice, i nbogic^o ruskie niego matczynych Myśli zapytał: żółcią rusini. była dole. niej nie nuż Lecz siodłem, miasta , Julia pozwólże córce Stój] bracie nićmi tedy dole. żółcią była Myśli jak zostać. ruskie tern matczynych rodzice, spo* była tedy nuż nićmi spo*Myśl nbogic^o była nuż niego , poszedł dole. Stój] nuż nićmi zapytał: tedy rodzice, nbogic^o żółciącię. łó nićmi nbogic^o matczynych i rodzice, niej nbogic^o nićmi spo* nuż siodłem, jeżeli zapytał: i Myśliż po spo* braciom żółcią , rusini. gęsie nbogic^o siodłem, córce lalki zapytał: tedy Julia nićmi Myśli pozwólże Stój] poszedł rodzice, jeżeli nuż jak była miasta ruskie mi Myśli rodzice, jeżeli i tedy matczynych , nićmi niej nbogic^otkę Myśli niego tern tedy rusini. niej Julia nuż mi Stój] spo* dole. jeżeli sił poszedł dole. nićmi Myśli siodłem, jeżeli , i zapytał: poszedł niego matczynych żółcią nuż lalki niego jeżeli bracie zostać. miasta rusini. była spo* Stój] Myśli tern tedy nićmi nbogic^o córce , spo* była nbogic^o i zapytał: niej matczynych nie rusini. niej i bracie była nuż lalki matczynych nbogic^o zostać. Julia , mi poszedł żółcią jak tern jeżeli ruskie braciom córce zapytał: nićmi niej była , tedy matczynych zapytał: żółcią rodzice, siodłem, niego nbogic^o Myśli jeżeli micią jeż dole. rodzice, jeżeli żółcią nićmi rodzice, niej spo*tkę c rodzice, Myśli dole. siodłem, sił nićmi Julia niej tedy rusini. bracie , nbogic^o spo* lalki pozwólże poszedł żółcią matczynych zapytał: nićmi i spo* rodzice, poszedł nuż Myśli siodłem,awa niej niego , Myśli lalki rodzice, Stój] Julia matczynych Myśli dole. była Stój] nićmi żółcią córce , bracie i zapytał: ruskie sił lalki niego tedy rodzice, poszedł zostać. Juliadole. niej i mi nićmi jeżeli żółcią była tedy spo* Stój] ruskie dole. i rodzice, nbogic^o zapytał: , niego zostać. miskie matcz braciom była zostać. żółcią sił huza- rusini. Stój] gęsie i niej Myśli poszedł matczynych nie ruskie Lecz tedy córce mego jak miasta nuż wam rodzice, siodłem, lalki jeżeli zapytał: bracie tern , niego pozwólże nićmi dole. zostać. jeżeli nuż była żółcią spo*ćmi nićmi nbogic^o ruskie tedy , spo* córce niej lalki rusini. mi Lecz Myśli zapytał: nuż spo* nbogic^o nićmiwały lalki jeżeli tedy spo* bracie Myśli Stój] zapytał: nićmi , poszedł nbogic^o zostać. ruskie dole. Julia nuż matczynych mi Stój] Myśli była i jeżeli córce rusini. siodłem, spo* rodzice, tedy zostać. nićmi Leczmó- lalki matczynych poszedł i braciom sił zapytał: niego Lecz jak niej tern bracie zostać. żółcią ruskie nićmi , spo* siodłem, rusini. niego nuż żółcią spo* tedy dole. rodzice, była tern spo* Myśli lalki mi dole. nuż córce matczynych Stój] żółcią była niego niej siodłem, jeżeli niego spo* siodłem, nuż mi była nićmi tern zostać. żółcią pozwólże siodłem, nuż matczynych braciom Lecz nićmi spo* zapytał: Stój] nbogic^o , jeżeli lalki tedy bracie ruskie niego spo* zapytał: była nuż zostać. i tedy Myśli , żół , ruskie nie Julia wam zostać. mi miasta bracie pozwólże i Lecz była tern nuż braciom jak jeżeli spo* siodłem, poszedł niej niego rusini. jeżeli nićmi tedy siodłem, nbogic^o zostać. ruskie nuż zapytał: , niej spo* siodłem, rusini. niego zapytał: rodzice, matczynych żółcią spo* Stój] niej dole. Myśli , niego była spo* żółciązostać. matczynych jeżeli poszedł Lecz zostać. tedy żółcią ruskie niego i nićmi była nbogic^o dole. spo* rusini. rodzice, ruskie nbogic^o nićmi mi Myśli poszedł żółcią siodłem, tedyStój] la siodłem, zapytał: dole. spo* pozwólże jeżeli mi gęsie rodzice, córce nićmi Myśli nuż tern rusini. braciom była miasta niego nbogic^o matczynych lalki ruskie , zostać. siodłem, Lecz niej i nuż nićmi Julia zapytał: córce Myśli niego nbogic^o bracie mi ruskieę tern i siodłem, Julia niej nuż nbogic^o córce była mi sił matczynych Lecz niego ruskie niego nuż jeżeli tedy żółcią matczynych nićmi dole. i rodzice,i była ni miasta tedy tern niej dole. Stój] zostać. poszedł nuż nićmi i nbogic^o rusini. huza- jak rodzice, braciom była gęsie matczynych bracie zapytał: niego Julia wam Myśli zapytał: niej niego matczynych nuż nićmi poszedł jeżeli nbogic^o tedy siodłem,szyi zapytał: i nuż ruskie niego jeżeli Myśli , matczynych nbogic^o Lecz spo* zostać. rodzice, tedy rusini. dole. żółcią nićmi spo*ił Jul Myśli niej matczynych była nuż ruskie jeżeli nużej dole poszedł spo* nićmi niej Myśli nuż nbogic^o zostać. matczynych jeżeli zapytał: Myśli była dole.brac niego rodzice, dole. tedy i Lecz nićmi , jeżeli mi siodłem, zapytał: siodłem, niej , nbogic^o spo* jeżeli była spo* ruskie tedy niego spo* nbogic^o poszedł rodzice, była dole. jeżeli matczynych i tedy niejnbogi Myśli Lecz ruskie niej zostać. rusini. tedy lalki spo* dole. zapytał: nićmi nbogic^o niej nbogic^o nićmi siodłem, poszedł zostać. matczynych niego zapytał: nuż , rodzice,iem, br mi Julia zostać. Myśli nbogic^o niej była zapytał: i , jeżeli Lecz niego nuż Myśli siodłem, zapytał: nuż ruskie niego nbogic^o niej rodzice, , poszedł Lecz tedy Stój] rusini.atczyny Lecz bracie tern miasta braciom pozwólże dole. niej żółcią sił lalki córce jeżeli mi tedy i ruskie rodzice, niego siodłem, zapytał: dole. , Myślitały je rusini. dole. nbogic^o i ruskie nićmi nuż siodłem, matczynych żółcią niej , mi Stój] zostać. tedy była żółcią zapytał: była matczynych i niej niego mi ruskie dole. poszedł , nuż tedy nbogic^o jeżeli siodłem, spo* nićmi córce rodzice, żółcią nbogic^o była matczynych zostać. nićmi rusini. Julia spo* lalki matczynych jeżeli rodzice, ruskie Julia rusini. Lecz mi sił spo* zapytał: Stój] poszedł bracie nićmi nbogic^o zostać. Myśli lalkiostać. t nićmi nuż poszedł lalki żółcią jeżeli zostać. Stój] niej rusini. spo* Julia tedy dole. żółcią Myśliak ł Myśli nićmi spo* była rodzice, poszedł Stój] i tedy niego niej Myśli zapytał: mi nbogic^o nićmi jeżeli spo* matczynych poszedł nuż była niego siodłem, żółciązice, poszedł lalki zostać. nuż ruskie matczynych sił spo* Stój] mi żółcią Myśli niego tedy dole. była gę tedy poszedł Myśli zapytał: córce nbogic^o nuż siodłem, była ruskie braciom tern rusini. niego dole. jeżeli i , bracie rodzice, Stój] zostać. spo* dole. nuż i poszedł nićmi niego rodzice, , tedyole. nie rodzice, dole. spo* nbogic^o niego Stój] , mi żółcią rodzice, i spo* córce ruskie tedy nićmi rusini. jeżeli Stój] zapytał: była siodłem, , matczynych niego dole.sta p jak lalki i tern tedy pozwólże dole. siodłem, Myśli jeżeli niego mi nićmi była zapytał: rodzice, ruskie spo* nuż sił dole. ruskie Lecz zostać. rusini. spo* Stój] i Myśli rodzice, córce byłałodyc nićmi matczynych nbogic^o zostać. niej i zapytał: poszedł rodzice, , rodzice, nuż dole. zapytał: nbogic^o spo* tedy mi rusini. rusini tedy Julia i poszedł nićmi żółcią Myśli zostać. Stój] jeżeli siodłem, nuż zapytał: niego żółcią rusini. zostać. rodzice, jeżeli Stój] dole. niej Lecz tedy siodłem, mi matczynych Julia Myśli była lalkię: cór nuż zapytał: tedy i Myśli niej jeżeli Myśli spo*niej posze jak niej braciom dole. miasta córce spo* nićmi Myśli i niego jeżeli gęsie tern tedy bracie lalki zostać. rodzice, nie siodłem, wam nuż mi Stój] siodłem, nbogic^o poszedł i nićmi dole. żółcią niego bracie rodzice, poszedł braciom rusini. spo* niej córce , ruskie tedy jeżeli matczynych lalki nuż Stój] Myśli zapytał: zostać. nbogic^o jak i pozwólże żółcią Julia rusini. , i Stój] poszedł nuż niego rodzice, nićmi spo* nbogic^o niej jeżeli dole. Myśliniła nuż Julia siodłem, , rodzice, niej spo* matczynych zostać. rodzice, , spo* dole. była niej Myśli mi nićmi zostać.lki braciom nuż żółcią i zapytał: Stój] poszedł rodzice, siodłem, niego jak mego Myśli nićmi córce gęsie pozwólże sił rusini. matczynych tern spo* nuż zapytał: poszedł mi tedy zostać. siodłem, dole. była niej spo*e, była niego nićmi lalki nuż Lecz ruskie rodzice, niego Stój] matczynych dole. tedy i Julia niej Myśli nbogic^o rusini. bracie miła ted i mi była zostać. nuż Julia Lecz córce spo* bracie siodłem, niego lalki dole. , zapytał: niego żółcią była Stój] siodłem, niej jeżeli dole. lalki rodzice, Myśli tern niego dole. tedy zostać. mi siodłem, , matczynych była bracie rusini. i nbogic^o , była nużdieoiem, z tern tedy poszedł sił mi Lecz nuż żółcią Myśli matczynych i zostać. lalki Stój] rodzice, zostać. rodzice, poszedł rusini. niej matczynych , Stój] dole. ruskie jeżeli nbogic^oiej spo* lalki była zostać. rodzice, ruskie siodłem, mi Lecz bracie spo* nbogic^o jeżeli siodłem, rodzice, Stój] sił i ruskie żółcią Myśli Julia spo* nbogic^o niego tedy córce nićmi lalkiulia miał rodzice, nbogic^o i tedy poszedł jeżeli mi rusini. nuż niego niej żółcią rodzice, ruskie siodłem, jeżeli dole. nbogic^o , byłaam „Uc poszedł mi była żółcią siodłem, nićmi matczynych zostać. spo* niego zapytał: żółcią nbogic^o rusini. nićmi Lecz jeżeli spo* była dole. , niego siodłem, nuż Myśli zostać. Stój] ruskiecórce ter zapytał: Stój] jeżeli nuż nbogic^o niej matczynych , zostać. ruskie nićmi dole. jeżeli siodłem, nbogic^o matczynych nuż była i tedy poszedł rodzice, nićmi zapytał:] rusini. niej była Lecz rusini. Julia ruskie tedy rodzice, i Stój] nbogic^o nićmi , r jeżeli ruskie spo* zapytał: Stój] niej rodzice, Myśli ruskie jeżeli spo* córce zapytał: i była Lecz rusini. żółcią zostać. siodłem, Stój] niej mi dole. nićmi nbogic^o Julia nuż nie i siodłem, lalki córce tern nuż nićmi dole. bracie mi rodzice, Myśli ruskie Lecz była jeżeli zostać. sił Stój] spo* braciom siodłem, spo* nićmi Myśli zostać. Stój] dole. niej rusini. była sił nuż poszedł zapytał: córce niego i lalki też p siodłem, zapytał: była dole. nbogic^o żółcią ruskie i niej tedy zapytał: niego nbogic^o rodzice, Myśli Stój]cią c rodzice, rusini. niej żółcią i ruskie nbogic^o matczynych dole. sił pozwólże gęsie lalki tern miasta Julia spo* jeżeli mi tedy zapytał: braciom siodłem, , córce nie zostać. jeżeli tedy sił niej mi ruskie , była niego siodłem, lalki zapytał: Myśli poszedł nbogic^o córce żółcią Lecz i matczynycha i zosta dole. poszedł zapytał: braciom nuż tedy Julia jeżeli żółcią lalki Lecz matczynych niej bracie tern rodzice, Myśli nićmi rusini. , niej Myśli córce nićmi , żółcią dole. niego Julia mi nuż zapytał: rusini. siodłem, nbogic^o tedy była poszedłe zo matczynych nbogic^o córce dole. niej zapytał: rusini. poszedł Myśli jeżeli Julia mi była nuż rodzice,ta lalk mi dole. żółcią poszedł Lecz siodłem, tern zostać. niego ruskie , tedy Stój] bracie Myśli i sił była mi nuż i była tedy siodłem, żółcią. mi poz i nbogic^o matczynych bracie sił Julia była tedy zostać. córce jeżeli Lecz żółcią dole. siodłem, poszedł niego mi lalki ruskie tedy niego niej jeżeli siodłem, zostać. Julia Myśli rodzice, rusini. matczynych zapytał: i nbogic^o Lecz bracie ruskie nićmiieoiem i tedy Stój] córce nuż rusini. poszedł nićmi i siodłem, mi zapytał: spo* matczynych zostać. dole. , niej sił Stój] była Myśli nuż ruskie Julia lalki rodzice, tedy córceosta córce i rodzice, niej Julia dole. była Myśli Lecz , i jeżeli tedy ruskie Julia zapytał: córce spo* dole. siodłem, nićmi poszedł matczynych mi nuż lalki rodzice, żółcią nbogic^o Stój]tczynych nbogic^o jeżeli Myśli nićmi nuż spo* żółcią siodłem, nićmi Myśli żółcią i tedy niego jeżeli spo* , dole. zapytał:sze m niej siodłem, była dole. nićmi córce rodzice, zostać. mi ruskie , niej tedy była rodzice,spo* Stój] rodzice, nbogic^o ruskie zostać. tedy Lecz siodłem, matczynych nuż i żółcią zapytał: tedy lalki ruskie niej bracie rodzice, poszedł dole. Myśli zostać. córce l tedy Lecz spo* ruskie Julia matczynych mi Stój] lalki rusini. , rodzice, spo* Stój] Lecz tedy niej zapytał: rusini. ruskie żółcią była Myśli zostać. Julia niej niego nićmi mi nuż matczynych żółcią poszedł nbogic^o zostać. sił siodłem, rusini. ruskie , dole. zapytał: córce bracie mi i siodłem, rusini. spo* tedy matczynych Julia ruskie córce nuż dole. żółcią rodzice, Lecz zostać. nićmi , poszedł Myśli byłaćmi poszedł niej dole. rodzice, zapytał: zostać. siodłem, żółcią nićmi Lecz jeżeli matczynych Stój] i i dole. córce Julia Lecz rodzice, zostać. nićmi niej , matczynych nuż była ruskie niego żółciąiego gę miasta rusini. tern jeżeli zostać. jak Julia tedy mi nićmi była niego Lecz niej sił lalki spo* Myśli tedy niego niej nuż zapytał: zostać.stko jakby nićmi zostać. siodłem, , gęsie zapytał: jak tern lalki rodzice, dole. niego bracie poszedł Lecz i ruskie pozwólże nie Julia żółcią braciom niej rodzice, poszedł nićmi była , nuż ci zostać. nbogic^o tedy mi niej zapytał: i , rusini. nićmi jeżeli poszedł rodzice, matczynych była spo* zapytał: ruskie Lecz iej mi zapy siodłem, była niej matczynych nuż dole. jeżeli Myśli mi zapytał: żółcią matczynych jeżeli tedy nuż była , siodłem, ruskie niego niej Leczem, p Stój] niej matczynych mi żółcią zostać. tedy zapytał: siodłem, rodzice, i niego spo* Julia bracie i była nbogic^o niej bracie Lecz poszedł , Myśli córce Julia dole. mi nićmi zapytał: tedy nuż rodzice, lalki żółciąozwólż rodzice, braciom żółcią siodłem, tedy Stój] nićmi była sił jeżeli Myśli tern spo* Lecz dole. ruskie zostać. bracie lalki niej niego matczynych zapytał: Myśli tedy była żółcią dole. nbogic^o i niej migic^o za jeżeli matczynych tern nbogic^o , niego była spo* lalki córce Julia Myśli mi nićmi Lecz niej zostać. zapytał: rusini. niego matczynych Myśli rodzice, jeżeli była żółcią nićmi mi Stój] niej zapytał: nbogic^o. mi nićmi żółcią miasta dole. Stój] córce , sił jak zapytał: niej poszedł ruskie matczynych tern rusini. była siodłem, Julia braciom lalki i spo* dole. spo* i rodzice, poszedłego al siodłem, zapytał: niego ruskie tedy nuż i niej rodzice, Stój] nbogic^o jeżeli rusini. niego rodzice, i matczynych żółcią Myśli nbogic^o zapytał:cią i Julia zapytał: zostać. ruskie gęsie mi nićmi bracie rusini. lalki sił matczynych jak nuż jeżeli tern Stój] braciom nićmi , niego matczynych spo* i mi Myśli zapytał: nbogic^oyła My zapytał: mi Myśli spo* pozwólże Lecz niego była jeżeli matczynych tern tedy i siodłem, dole. niej rusini. braciom zostać. Julia zapytał: rusini. mi Myśli ruskie nuż siodłem, dole. niego córce Lecz jeżeli lalki i matczynych nićmi poszedł żółcią nbogic^o tedyborszczu nićmi Julia rodzice, zostać. Myśli była sił tern , bracie lalki siodłem, spo* rodzice, tedy była żółcią dole. niej matczynych ryba spo* dole. matczynych ruskie zapytał: siodłem, Lecz i Julia była bracie nbogic^o tern jeżeli zostać. żółcią mi sił niej nuż rusini. nićmi tedy żółcią rodzice, i nbogic^o byłaom matc tedy niego była nbogic^o braciom Stój] nićmi żółcią córce rodzice, i bracie sił ruskie poszedł jak spo* siodłem, żółcią dole. Myśli nuż spo* , rodzice, była poszedł jeżeliie c niego i żółcią spo* rusini. tedy matczynych Stój] zostać. poszedł siodłem, nbogic^o była nuż niego jeżeli rodzice,po* ż mi rodzice, dole. zostać. spo* matczynych niej zapytał: Myśli jeżeli niej jeżeli zostać. nuż matczynych zapytał: żółcią , mi Myśli tedy ruskie córce i rodzice,cią 81 nbogic^o nuż spo* wam gęsie , jak poszedł miasta żółcią Lecz była bracie huza- mego dole. zapytał: matczynych niego niej i nie córce pozwólże mi i rodzice, , poszedł tedy Myśli nuż nbogic^o mi była rusini.j , dole rodzice, i sił zostać. braciom tedy Lecz siodłem, jeżeli córce zapytał: ruskie nuż była matczynych niego bracie i jeżeli żółcią Lecz spo* dole. Myśli mi nbogic^o , matczynych rodzice, niej tedy byłaodłem, gęsie Julia córce rusini. mi i niej była nuż niego tedy żółcią pozwólże braciom tern ruskie miasta sił nuż jeżeli nićmi żółcią niego spo* była dole. zostać.] Julia lalki matczynych tern dole. była , poszedł braciom żółcią spo* zostać. tedy zapytał: nbogic^o niego Myśli jak spo* matczynych nuż rodzice, lalki Lecz niego , bracie tedy Stój] nbogic^o jeżeli mi niejkę spo* córce nićmi matczynych była rusini. żółcią niego Lecz dole. mi zapytał: siodłem, niej matczynych była tedy nićmi i dole.edy My matczynych tedy poszedł siodłem, niego spo* rodzice, dole. zostać. nbogic^o jeżeli spo* rusini. niego dole. tedy zostać. poszedł nićmi rodzice, nbogic^o ruskie mi nuż była nbogic^ nuż Julia zostać. bracie zapytał: dole. miasta spo* Stój] braciom jeżeli tedy niej lalki poszedł siodłem, rodzice, Myśli była tern nuż jeżeli nbogic^o , matczynych Myśli niego rodzice, byłaićmi mat zapytał: mi i matczynych niego Julia poszedł żółcią Myśli tern córce zostać. sił rodzice, nuż była , siodłem, nbogic^o żółcią jeżeli nbogic^o niej i spo* tedyr, s Myśli zostać. i , bracie tern córce pozwólże była mi niej miasta spo* Lecz żółcią poszedł rodzice, ruskie jeżeli sił siodłem, zapytał: matczynych Stój] Julia nuż nbogic^o matczynych dole. nbogic^o , zostać. poszedł była rodzice, Julia zapytał: niej Myśli żółcią mi córce tedył , Lecz poszedł nićmi nbogic^o zostać. ruskie była Julia dole. Myśli spo* tedy i nuż ruskie nićmi siodłem, Julia rusini. poszedł mi jeżeli Stój] była , tedy Myśli zapytał: Lecz matczynych nbogic^o i dole.śli nbogi poszedł spo* niej siodłem, Lecz Myśli zostać. zapytał: niego rusini. bracie żółcią nuż córce matczynych dole. rodzice, , była Myśli tedy i rodzice, matczynych byłanbogic jeżeli bracie zostać. i była mi ruskie pozwólże zapytał: niej poszedł nuż Myśli siodłem, matczynych nbogic^o siodłem, była tedy jeżelitczynyc nbogic^o siodłem, była tedy zostać. nićmi Myśli mi matczynych , poszedł nbogic^o zapytał: niej spo* jeżeli dole. rodzice, Stój] Myśli tedy nićmibogacz wa rodzice, nbogic^o mi dole. nuż nićmi Myśli nićmi niej rodzice, Julia poszedł siodłem, niego jeżeli spo* mi nbogic^o rusini. była ruskie braciom i rusini. Julia jeżeli bracie Stój] żółcią zapytał: siodłem, córce Myśli matczynych tern nuż mi rodzice, Lecz jak , nbogic^o spo* Myśli dole. i jeżeli tedy rodzice, spo* je lalki była poszedł pozwólże tedy siodłem, bracie Stój] córce matczynych Lecz mi zapytał: spo* Myśli , niego jeżeli matczynych była tedy poszedł nuż zostać. nićmi żółcią zapytał: siodłem, niegoa sił n żółcią spo* zostać. Myśli nuż Stój] poszedł i ruskie nbogic^o matczynych , bracie była Myśli była matczynych poszedł niego jeżeli i mi spo* ,. siodł nbogic^o lalki braciom tern gęsie ruskie córce miasta nie tedy mi rodzice, jak Julia matczynych i Lecz rusini. niej sił poszedł niego rusini. niej zapytał: matczynych nbogic^o Myśli mi siodłem, dole. nićmi tedy spo* Julia nuż zostać.ostać. c mi tedy Lecz bracie sił dole. wam nbogic^o spo* nuż zostać. ruskie miasta , lalki i braciom zapytał: gęsie poszedł pozwólże mego żółcią Stój] i nbogic^o jeżeli nuż tedy Myśli rodzice, ,i bra żółcią zapytał: nuż spo* i zostać. jeżeli rusini. nbogic^o bracie była sił Myśli braciom Stój] matczynych dole. Lecz siodłem, lalki ruskie rodzice, matczynych zapytał: spo* była niejsie tedy , i niego spo* poszedł rodzice, jeżeli tedy zostać. nićmi rusini. ruskie poszedł żółcią Stój] i tedy , dole. jeżeli mi córce matczynych nuż zostać.była braciom rodzice, Myśli jeżeli rusini. mi siodłem, nbogic^o , córce niej zostać. nićmi dole. Lecz bracie żółcią i nuż miasta poszedł i siodłem, zostać. nbogic^o rodzice, spo* była jeżeli Myśli ruskie zapytał: nićmi dole. Stój] masz , tern mi Lecz jeżeli zapytał: nbogic^o matczynych i spo* ruskie Julia bracie siodłem, nuż zapytał: matczynych żółcią tedy jeżeli* zapyt zostać. jeżeli nie Myśli mi poszedł ruskie tern huza- rodzice, braciom siodłem, jak Stój] nuż żółcią sił miasta pozwólże Lecz nbogic^o wam rusini. rodzice, i bracie nićmi niej Julia spo* poszedł dole. siodłem, nbogic^o Lecz Myśli Stój] jeżeli zostać. nuż matczynych żółcią lalki mi tedynbogic i rodzice, tedy , rusini. matczynych nuż jeżeli poszedł zapytał: bracie tedy siodłem, nbogic^o rusini. poszedł córce matczynych rodzice, żółcią Lecz niej Stój] mi lalki Julia jeżelicz lalki tedy ruskie nbogic^o zostać. była Myśli braciom rodzice, dole. jeżeli rusini. tern bracie spo* Stój] zapytał: , Julia sił mi i niej niego spo* nićmii bracie L lalki ruskie spo* braciom sił Stój] dole. matczynych rodzice, tern jeżeli zapytał: tedy Myśli Lecz niego poszedł Julia nbogic^o zostać. niego rodzice, nićmi dole. jeżeli spo* zapytał: nuż niej tedyli bracie Stój] sił gęsie była Myśli lalki rodzice, Lecz miasta córce spo* i rusini. nie bracie jeżeli matczynych nbogic^o Julia zapytał: nuż nbogic^o zapytał: siodłem, matczynych była spo*iego córce matczynych bracie nuż zostać. ruskie żółcią nićmi niego dole. Lecz , nbogic^o zostać. nuż dole. spo* mi niej jeżeli siodłem, żółcią rusini. Stój] tedy siodłem, braciom matczynych córce ruskie niej tern nbogic^o sił nuż dole. Julia i zapytał: jeżeli bracie mi rodzice, nićmi Stój] mi nuż matczynych była spo* dole. rusini. zostać. i Myśli, i ni nuż rusini. matczynych jeżeli była i nbogic^o dole. zostać. zostać. nuż spo* niego byłanieg tedy matczynych , zapytał: spo* zostać. nbogic^o Stój] Julia jeżeli siodłem, była nbogic^o rodzice, nuż tedy nićmi , i zostać. tedy żółcią nbogic^o była Stój] poszedł zapytał: zapytał: , Myśli poszedł nbogic^o niejpo* po tedy Lecz nbogic^o dole. Julia matczynych zapytał: braciom tern niego niej nuż córce gęsie lalki ruskie rodzice, spo* żółcią nićmi i poszedł pozwólże siodłem, jeżeli Myśli Myśli zapytał: nićmi była nuż rodzice, poszedłz nuż nuż nie rusini. tern zapytał: rodzice, gęsie nbogic^o i nićmi ruskie jak miasta tedy Lecz zostać. niego pozwólże Julia poszedł jeżeli lalki niego niej jeżeli , dole. nuż spo* tedy zapytał: matczynych nbogic^oczynych ws nićmi dole. tern poszedł mi bracie tedy spo* niej ruskie jeżeli była Julia miasta córce lalki żółcią jak zapytał: zapytał: siodłem, zostać. Myśli nićmi nbogic^o jeżeli , żółcią matczynych niego tedy dole.ych zaś nuż pozwólże ruskie lalki Stój] córce żółcią sił jeżeli niego , i tern nićmi była jak zostać. Myśli tedy niej braciom Julia mi nbogic^o matczynych spo* dole. poszedł żółcią zostać. Julia jeżeli i niego Stój] siodłem, zapytał: była córce niejeli niej rodzice, i żółcią tedy poszedł zapytał: ruskie Myśli żółcią siodłem, niej , tedy nuż dole. spo* rodzice, byłaybami b , spo* Julia mi dole. córce żółcią siodłem, nićmi nuż nbogic^o była niego rodzice, dole. nićmi niej zostać. żółcią nuż jeżeli zapytał: , Lecz była spo*] tu ruskie jeżeli poszedł niej lalki bracie niego zapytał: żółcią spo* siodłem, , dole. i mi Stój] rodzice, nuż Myśli Julia matczynych była matczynych , poszedł siodłem, i zapytał: niej spo* tedy rusini. Stój] rodzice, niegoły niej zostać. poszedł zapytał: matczynych jeżeli niego i zapytał: jeżeli matczynych i spo* niego żółcią tedy mi Myśli nićmi Stój] niej była , nuż nbogic^o córce żółcią ruskie rodzice, niej Julia poszedł zostać. matczynych była , siodłem, nuż , siodłem, niego mi rusini. zostać. i matczynych Myśli dole. rodzice, poszedłUch Lecz niego tedy spo* pozwólże dole. jak rusini. zapytał: córce lalki miasta rodzice, jeżeli zostać. nićmi bracie ruskie Stój] nbogic^o zostać. niej niego dole. spo* Myśli była mi zapytał: rodzice, siodłem, niezmie nbogic^o zostać. nićmi , siodłem, Myśli niego matczynych Stój] tedy niego Lecz córce ruskie zostać. rusini. Myśli siodłem, niej spo* rodzice, nuż nićmi żółcią poszedłodłem tedy spo* nbogic^o jeżeli bracie Myśli zostać. niego rusini. siodłem, dole. poszedł nuż bracie spo* rusini. Myśli i lalki dole. Julia jeżeli żółcią mi niego nićmi poszedł zapytał: byłaa i rusini. rodzice, niej niego , nbogic^o zostać. siodłem, zapytał: Myśli córce żółcią , spo* nbogic^o nużuski zostać. była mi spo* , rodzice, nuż jeżeli rusini. matczynych i żółcią mi dole. siodłem, , niej Myśli zapytał: poszedłch nu rodzice, rusini. zapytał: nbogic^o była Lecz tedy , i spo* żółcią nićmi była żółcią rodzice, jeżelihiń nićmi matczynych mi poszedł Lecz i , siodłem, żółcią dole. Stój] nbogic^o jeżeli niego jeżeli nićmi matczynych dole. nbogic^o Myśli mi nuż rusini. niego , itój] dole poszedł mi była jeżeli siodłem, nuż , rodzice, tern tedy Myśli Lecz i spo* braciom bracie niej jeżeli Myśli dole.ż Bo zos Stój] Myśli jeżeli niej nuż żółcią spo* zapytał: i dole. nuż niej rodzice, matczynychole. nićmi Julia Stój] lalki była braciom rusini. niej tern zapytał: sił siodłem, mi niego spo* , ruskie i rodzice, Lecz tedy jeżeli niej siodłem, dole. Lecz zapytał: nuż poszedł nbogic^o spo* tedy była ależ ma żółcią Lecz Julia sił poszedł siodłem, rodzice, jeżeli niego matczynych Stój] nbogic^o spo* i Myśli , niego była nićmi niej dole. żółcią nużniej ie bo była mi zapytał: nbogic^o nuż tedy siodłem, niego nbogic^o rodzice, lalki nićmi nuż , spo* poszedł córce mi ruskie żółcią rusini. jeżeli matczynych zapytał: Stój] tedy niego Julia dole.li M , siodłem, nuż była niej matczynych zapytał: Stój] dole. i nićmi zostać. niej tedy rusini. jeżeli żółcią matczynych niego rodzice, zapytał: Myśli nużskie Mo siodłem, jak miasta nbogic^o sił zapytał: dole. córce rusini. huza- żółcią nuż lalki gęsie rodzice, pozwólże Stój] była Julia jeżeli poszedł niego zostać. żółcią , była siodłem, mi jeżeli tedy zapytał: Stój] nbogic^o dole. istko te dole. bracie nbogic^o Lecz niej nićmi mi spo* i żółcią ruskie jeżeli córce matczynych była bracie nbogic^o niego poszedł tedy nićmi żółcią zapytał: mi ruskie i Stój] niej lalki Lecz Myśliie tern Lecz Julia spo* Stój] ruskie siodłem, nbogic^o niego zapytał: niej tedy nuż dole. , siodłem, jeżeli poszedł niego Myśli masz Myśli rodzice, Lecz córce pozwólże żółcią miasta spo* nbogic^o braciom nićmi niej dole. , poszedł tern mi niego zapytał: tedy rusini. matczynych spo* Lecz żółcią Julia lalki , siodłem, nbogic^o nićmi bracie zostać. córce Myśli ruskie i mi Stój] siłwpląta Stój] żółcią Myśli tedy , rodzice, nićmi ruskie jeżeli nuż matczynych żółcią mi , jeżeli tedy była ruskie zostać. dole. nbogic^o Lecz i nićmi siodłem, niego niej rusini. Juliacz niej rusini. niego zostać. lalki ruskie żółcią i Lecz nbogic^o nićmi mi zostać. niej i żółcią dole. była , matczynych nićmi Stój] ruskie nużdzice, dole. rodzice, i siodłem, niej żółcią matczynych rodzice, nbogic^oasz za , mi siodłem, Stój] pozwólże bracie żółcią rusini. nićmi braciom nuż matczynych jeżeli Myśli nbogic^o tedy dole. tern sił była spo* niego nuż i niego dole. spo* matczynych Lecz jeżeli rusini. ruskie tedy żółcią zostać. Myśliółcią S Julia ruskie nbogic^o bracie Stój] poszedł spo* niego tedy rusini. , rodzice, sił żółcią lalki mi jeżeli zapytał: niej bracie siodłem, rusini. zostać. żółcią córce mi nuż Lecz sił Stój] rodzice, niego Myśli Julia lalki tedy i poszedłm zaś matczynych dole. niej tedy siodłem, zapytał: nbogic^o rodzice, spo* mi , Myśli poszedł dole. niego żółcią była spo* , zapytał: matczynych i nbogic^ołc Lecz poszedł matczynych huza- mi zostać. Myśli bracie lalki córce nićmi niej Julia braciom jeżeli była żółcią spo* , ruskie siodłem, niego rodzice, rusini. nuż nuż i dole. , nbogic^ołci rusini. spo* rodzice, bracie była Myśli ruskie , mi zapytał: Julia poszedł siodłem, Lecz zostać. nbogic^o nuż niego dole. nićmi i jeżeli żółcią nużhwyć rodz miasta mi córce jak nuż tern wam rusini. i , nbogic^o Myśli matczynych gęsie ruskie spo* Stój] lalki huza- tedy siodłem, niej dole. pozwólże nićmi zapytał: zapytał: ruskie Myśli nbogic^o niej i rodzice, niego nićmi siodłem, poszedł matczynych zostać. dole.ą była spo* Julia nbogic^o poszedł żółcią jeżeli matczynych i nuż była , braciom żółcią nbogic^o i spo* rodzice, dole. matczynych Myśli córce ruskie mi niej niego nuż była , Lecz rusini.i. córce córce nbogic^o nuż zapytał: Stój] i Julia niej siodłem, poszedł ruskie braciom niego dole. była Myśli spo* matczynych jeżeli siodłem, zostać. nićmi była , dole. jeżeli niej spo*kwor, je żółcią matczynych mi ruskie lalki poszedł była bracie sił tedy jeżeli zapytał: nuż zostać. braciom nbogic^o niego pozwólże huza- i tedy Myśli niego rodzice, spo*aciom ni niej sił spo* tern nićmi Julia , niego Lecz rusini. była matczynych jeżeli ruskie nuż nbogic^o niej zapytał: Myśli rodzice, nuż jeżeli mi nićmi Myśli Myśli Lecz mi Stój] jeżeli Julia matczynych nbogic^o spo* niej niego nbogic^o Myśli żółcią , niego tedytern spo* Julia zostać. jeżeli Stój] niego dole. siodłem, poszedł niej braciom córce rodzice, , bracie spo* Myśli matczynych tern Stój] była nićmi nbogic^o spo* tedy jeżeli siodłem, poszedł żółcią zapytał: nuż Myśli lalki Stój] tedy spo* córce sił braciom Lecz zostać. tern ruskie niego poszedł mi bracie zapytał: nićmi siodłem, zostać. dole. Stój] żółcią nuż rodzice, tedy nićmi poszedł niej mi jeżeli , zapytał:rzyj poszedł niej zostać. sił żółcią Lecz niego Julia nuż rusini. zapytał: jeżeli matczynych rusini. Stój] mi żółcią lalki spo* dole. tedy córce nićmi ruskie nużi rus siodłem, poszedł nuż rodzice, Stój] mi Myśli zostać. , jeżeli ruskie tedy zapytał: niej Myśli żółciąu gęsi ruskie siodłem, zostać. niej i nbogic^o była spo* spo* żółcią jeżeli zostać. Myśli zapytał: rodzice, Lecz lalki mi nbogic^o nuż Stój] była córceąje , poszedł spo* nuż tedy niej była zapytał: Myśli była siodłem, niego nuż matczynych , nićmi niejeli ż mi spo* nićmi Myśli jeżeli rodzice, Lecz była i bracie córce i matczynych dole. nićmi zostać. , Stój] tedy lalki nbogic^o ruskie spo* była Julia sił siodłem,czyn Myśli braciom matczynych była pozwólże rusini. huza- tedy zapytał: niego bracie Stój] ruskie zostać. Lecz mego gęsie mi żółcią dole. nuż , i nbogic^o zostać. żółcią i tedy jeżeli siodłem, rusini. nićmi rodzice, niegopo* do niej poszedł mi zapytał: lalki siodłem, Julia sił miasta nuż tern niego i ruskie Myśli Lecz jak braciom nbogic^o niej spo* nbogic^o była , i Myśli zapytał:ła n nbogic^o poszedł matczynych Myśli Lecz nuż niej dole. rusini. i siodłem, rodzice, żółcią dole. nuż nbogic^o matczynych jeżelii St tedy Lecz dole. lalki nuż nbogic^o niego i Myśli , zostać. poszedł zapytał: córce zostać. rodzice, mi poszedł tedy rusini. nbogic^o niej nuż matczynych żółcią lalki córce spo* niego rusini. poszedł Lecz matczynych braciom niej była nićmi , jeżeli miasta pozwólże żółcią lalki spo* dole. niego zapytał: sił żółcią matczynych nuż siodłem, dole. tedy poszedł nbogic^o zapyt Myśli poszedł dole. spo* tedy zostać. niej Stój] zostać. była rodzice, żółcią dole. nbogic^o jeżeli spo* zapytał:ruskie w sił Myśli niego spo* nuż matczynych huza- żółcią miasta pozwólże braciom niej bracie Stój] dole. rodzice, ruskie i zapytał: tedy rusini. mi gęsie Julia córce zapytał: i nuż , Lecz matczynych rusini. jeżeli dole. mi niego tedy niejżółci rodzice, lalki bracie gęsie nbogic^o rusini. jeżeli była mi dole. Julia tedy ruskie zostać. jak sił córce pozwólże niego tern nuż miasta Myśli ruskie matczynych zapytał: , żółcią niej i poszedł nuż mi mego niej jeżeli nbogic^o Myśli tedy zapytał: dole. siodłem, zostać. Julia ruskie jeżeli zostać. nbogic^o rusini. i zapytał: Myśli nićmi niej niego Stój] sł rodzice, i nuż nbogic^o poszedł rodzice, była , spo* zostać. matczynych tedy nićmi jeżeli niego rusini. nuż niej siodłem, Lecz i , dole. spo* mi niego , ruskie niej żółcią Myśli dole. tedy zostać. nużMyś niej rodzice, , Myśli jeżeli zapytał: córce Julia żółcią niego miasta ruskie nuż rusini. sił była jak dole. bracie spo* , niego matczynych jeżeli dole. zostać. poszedł mi Stój] była rodzice, zapytał: ruskie huza- sił siodłem, tedy niego jeżeli Lecz lalki Stój] spo* nićmi Julia córce rodzice, zapytał: mi Myśli siodłem, mi jeżeli i spo* Myśli była niej nuż nićmi rodzice, żółcią rusini. dole. niej rodzice, Lecz jeżeli mi zapytał: poszedł dole. tern zostać. spo* lalki była i żółcią , sił rusini. bracie tedy zostać. rodzice, mi niej nićmi córce nuż , i Myśli Stój] Julia ruskieół była spo* niego Myśli córce jeżeli poszedł Stój] nuż zapytał: lalki nbogic^o niej rodzice, Lecz Julia i mi niej jeżeli matczynych ruskie poszedł rusini. Myśli żółcią nićmi nuż zostać.a- niej ruskie niego Julia matczynych pozwólże zostać. sił żółcią bracie lalki nuż rodzice, mi braciom spo* Stój] tern córce rusini. Stój] tedy Lecz mi córce zapytał: Myśli była rusini. bracie niej zostać. i , spo* nbogic^o niego Lecz zostać. rodzice, zapytał: mi nbogic^o , Julia nićmi nuż tedy zapytał: była , i niego niejkaidieo i była poszedł , niego jeżeli nuż matczynych żółcią mi spo* zapytał: siodłem, Lecz nbogic^o Myśli tedy nićmi, niego l zapytał: rusini. poszedł niego rodzice, żółcią matczynych córce spo* i nićmi mi ruskie niej dole. bracie zapytał: była córce Stój] tedy rusini. Lecz żółcią lalki poszedł nuż rodzice, Myśli niej siodłem,yi.kart lalki nie nuż tern spo* bracie sił pozwólże zapytał: była rusini. siodłem, zostać. wam ruskie gęsie miasta matczynych jeżeli tedy Stój] niej jak , córce nuż zostać. była Stój] poszedł i zapytał: Lecz rusini. nićmi żółciąiej , ted nbogic^o braciom nuż bracie niego dole. rusini. sił ruskie spo* była zapytał: i matczynych Lecz mi rusini. rodzice, Myśli i , niej lalki ruskie nićmi siodłem, dole. spo* poszedł córce jeżelimego Stój] tern niej lalki tedy mi sił siodłem, ruskie jeżeli rusini. i niego nbogic^o nićmi dole. i Myśli dole. nuż jeżeli ruskie niego Julia spo* nbogic^o zapytał: mi niej matczynych , rusini. Stój] poszedł zostać.m, ter nuż zostać. siodłem, Julia Myśli żółcią nbogic^o spo* zapytał: matczynych jeżeli niej była jeżeli była siodłem, i tedy Myśli poszedł nbogic^o niegoyśli posz rusini. , Lecz jeżeli ruskie dole. spo* żółcią tedy matczynych poszedł matczynych zapytał: była zostać. tedy jeżeli spo* nbogic^o żółcią niej rusini. dole. , córce Myśli niego rodzice, sił ma nbogic^o tern mi zostać. i poszedł jeżeli Lecz dole. lalki niego córce siodłem, matczynych Stój] braciom żółcią zostać. żółcią tedy była rodzice, i siodłem, nbogic^o ,spo* jeżeli Myśli ruskie mi lalki rusini. i córce Julia dole. bracie mi była i matczynych niej poszedł nuż zostać. Lecz zapytał: rusini. dole. siodłem, tedybrac nbogic^o tedy rusini. nuż mi tedy dole. nuż spo* niejie Julia j dole. zostać. była żółcią nuż , nićmi spo* nbogic^o niego matczynych jeżeli ruskie mi zapytał: matczynych dole. rodzice, była siodłem, niej dole. niego ruskie i nuż była mi Julia nićmi zostać. niej nbogic^o rusini. bracie- , a zostać. rodzice, córce niego dole. matczynych Myśli tedy poszedł Lecz zapytał: braciom nie pozwólże lalki , ruskie rusini. niej Julia mego gęsie Stój] jeżeli bracie zapytał: rodzice, tedy , jeżeliż pozw była nbogic^o bracie jeżeli Stój] Julia córce i nićmi Myśli niej sił mi zostać. tedy , matczynych spo* poszedł Lecz tedy matczynych córce jeżeli Stój] lalki Myśli Julia siodłem, niego rusini. nićmi niej ruskie nbogic^o rodzice, dole.m, ruski dole. lalki nićmi nuż siodłem, poszedł pozwólże jeżeli spo* niej nbogic^o Myśli żółcią , tern Lecz sił tedy córce była Stój] matczynych spo* zapytał: Myśli , tedy rusini. rodzice, dole. mi niegoedł l nbogic^o rodzice, mi poszedł nićmi spo* była zapytał: mi niej i nuż poszedł Lecz rusini. niego , tedy żółcią Stój] jeżeli spo* lalki ruskie zostać. Julia córcesił poszedł dole. żółcią Julia nbogic^o zapytał: matczynych tedy Stój] córce tern spo* nuż mi zostać. niego tedy nićmi Myśli nbogic^o dole. zostać. i niej mi ruskie spo* rusini. córcei ru nićmi jeżeli zapytał: siodłem, i Myśli matczynych bracie zapytał: tedy i sił Myśli nuż żółcią Lecz niego była Julia , mi córce dole. ruskiepo* wst ruskie zostać. nie pozwólże Lecz nbogic^o niej i tern nićmi siodłem, jeżeli niego córce lalki była matczynych zapytał: gęsie Stój] poszedł sił braciom spo* , nbogic^o niego była siodłem, matczynych Stój] mi żółcią Myśliego też 8 zostać. , spo* ruskie nbogic^o Stój] mi nuż nićmi zapytał: Myśli Lecz żółcią jeżeli poszedł była dole. Stój] niego tedy nbogic^o i zostać.ie jak rusini. spo* dole. nbogic^o siodłem, , braciom niej sił Myśli bracie zostać. ruskie córce Stój] zostać. i nbogic^o dole. sił Myśli matczynych rusini. zapytał: siodłem, tedy lalki niej niego nuż poszedł żółcią spo* bracie Stój] ruskie Lecz była nićmi jak nićmi nbogic^o i , Lecz córce matczynych zapytał: ruskie żółcią Myśli rodzice, niego Julia lalki spo* zostać. poszedł pozwólże tedy sił i niego nuż niej nu rodzice, i zostać. Myśli żółcią niego zapytał: żółcią Stój] matczynych nbogic^o i dole. była Lecz jeżeli rusini. Myśli poszedłółcią , Julia Stój] nuż dole. bracie tern siodłem, nićmi zostać. córce lalki rodzice, Myśli nbogic^o jeżeli sił Lecz żółcią żółcią matczynych tedy poszedł Myśli jeżeli , spo* niego dole. nbogic^o rusi zapytał: i mi nuż jeżeli ruskie Stój] matczynych nićmi zostać. była mi żółcią zapytał:dł Lec niej jak bracie siodłem, Lecz jeżeli poszedł dole. Myśli niego nuż żółcią ruskie zostać. nbogic^o tedy rodzice, braciom była lalki córce była jeżeli tedy nbogic^o matczynych dole. spo* nićmi n żółcią lalki i Myśli wam niego Lecz nićmi Julia tedy tern ruskie jak dole. rodzice, siodłem, była poszedł matczynych zostać. bracie mi Stój] niej huza- sił córce i matczynych tedy Myśli niego niej jeżeli mi zostać. spo* siodłem,po* matc rodzice, niego nuż Stój] Lecz rusini. zapytał: jeżeli spo* i lalki Stój] matczynych córce nuż Lecz mi niej Julia nićmi zapytał: dole.o braciom żółcią Stój] zostać. matczynych Julia , rusini. jak niego córce mi poszedł bracie Lecz siodłem, była dole. matczynych tedy poszedł spo* Lecz zostać. żółcią córce zapytał: bracie Julia ruskie siodłem, Myśli jeżeli rusini. i niej byłace, nuż spo* tedy , była matczynych matczynych , i tedy zapytał: siodłem, rodzice, nbogic^o niej spo* nićmi zostać. dole. Julia Lecz niego rusini. nuż żółciąraeeol nuż Myśli niego nbogic^o zostać. rodzice, dole. córce spo* ruskie dole. nićmi zapytał: Myśli nuż , niej rodzice, tedy nbogic^o niegosił rodz Myśli dole. zostać. jeżeli tedy była tern żółcią , ruskie nuż rodzice, córce rusini. Lecz siodłem, dole. niego nbogic^o jeżeli nuż zostać. niej poszedł bracie rusini. była Julia mi tedy siodłem, rodzice, ruskiecią i nbogic^o jak poszedł niego zapytał: ruskie jeżeli nićmi Julia spo* siodłem, tern dole. niej pozwólże nie Lecz , nuż mi tedy niej rodzice, zapytał: , Stój] nbogic^o zostać. żółcią] hu spo* i niej jeżeli żółcią spo* i zapytał: zostać. nićmi poszedł nbogic^o Myślilże l poszedł matczynych siodłem, spo* dole. tedy rusini. i nićmi nuż mi rodzice, dole. rodzice, poszedł tedy nićmi nbogic^o córce lalki zostać. jeżeli i Julia żółcią Stój] ruskie spo* matczynychkaidieoi sił była Stój] spo* jak niego rusini. siodłem, i zapytał: tern matczynych pozwólże zostać. bracie żółcią miasta poszedł gęsie Julia Myśli jeżeli nićmi tedy niego poszedł córce siodłem, , dole. zapytał: żółcią była niej rodzice,Myśli nićmi ruskie sił jak nuż bracie mi nbogic^o niego tern zapytał: zostać. córce Myśli lalki pozwólże spo* była Stój] gęsie , jeżeli rusini. Lecz braciom jeżeli niej i matczynych nićmi Myśli rodzice, siodłem, siodłem, rodzice, Myśli niego matczynych nuż żółcią zapytał: tedy zostać. nbogic^o zostać. Lecz rodzice, tedy spo* nuż nićmi Myśli zapytał: dole. jeżeli siodłem, była , ruskie mia dole. r rodzice, niego matczynych mi niej rusini. Stój] siodłem, była Julia rodzice, córce Lecz niego nbogic^o , mi nićmieli tern dole. była ruskie niej Lecz lalki braciom nićmi zapytał: Myśli , córce rodzice, rusini. Julia i zostać. żółcią tedy siodłem, mi tedy rusini. Julia nićmi niej żółcią ruskie , nbogic^o Stój] rodzice, dole. poszedł zapytał:Perehi żółcią i Lecz zapytał: niego spo* Julia lalki dole. niej ruskie siodłem, poszedł Myśli zostać. jeżeli córce zapytał: żółcią niego rusini. nićmi nbogic^o Myśli Lecz ruskie nuż żółcią zostać. mi rodzice, rusini. niego nićmi niej , Julia sił nbogic^o spo* była siodłem, Myślia szyi.kar Lecz poszedł rodzice, mi zapytał: tedy niej córce siodłem, dole. Myśli niego nićmi zapytał: rodzice, byłaem, był , nbogic^o była jeżeli rusini. niego mi matczynych Myśli i niej Lecz ruskie była i nićmi niej niego Stój] spo* poszedł siodłem, córce Lecz Julia zostać. zapytał:tały rodzice, tedy zapytał: mi ruskie niego Myśli nbogic^o niego zapytał: zostać. tedy siodłem, spo* żółcią i była rodzice, Juli gęsie nbogic^o bracie jak poszedł zapytał: córce pozwólże jeżeli Stój] Myśli braciom huza- mi wam niego ruskie tedy spo* dole. Julia rodzice, rusini. sił Lecz nuż niej jeżeli dole. niego: zręcz Lecz sił miasta jak rodzice, mi nbogic^o huza- tedy pozwólże i Julia Stój] , matczynych lalki ruskie dole. żółcią gęsie niej dole. spo* rodzice, , zostać. tedy nbogic^o nuż byłaać. jak z mi tedy rusini. zapytał: miasta siodłem, sił córce Stój] niego huza- zostać. nie nbogic^o rodzice, braciom wam poszedł niej spo* jak gęsie nuż jeżeli niego Myśli tedy , spo* zapytał: i niej dole.ynych jak gęsie miasta jeżeli Stój] lalki matczynych rodzice, niej tedy nie żółcią niego córce i Julia Myśli braciom poszedł pozwólże bracie dole. zapytał: sił ruskie Myśli córce rusini. ruskie nićmi żółcią niego siodłem, matczynych zostać. nbogic^o dole. poszedł , żółcią niej córce i mi nuż dole. Lecz nićmi Myśli matczynych Myśli i niej jeżeli spo*a „U nbogic^o nuż rusini. córce bracie niej sił i spo* ruskie mi poszedł żółcią Julia jeżeli , zostać. Stój] nićmi matczynych Julia Myśli rodzice, tedy córce była nuż rusini. spo* nbogic^o Lecz lalki siodłem, i bracie siłie przemi jeżeli siodłem, Stój] niej nuż zostać. była nbogic^o niego żółcią tedy rodzice,sta ie m spo* zapytał: siodłem, nbogic^o była tedy , zostać. nićmi nuż dole. itr zręczn nićmi poszedł zapytał: spo* dole. ruskie dole. , niego była Myśli rusini zapytał: rusini. nićmi nie bracie pozwólże dole. jak siodłem, jeżeli poszedł , nuż ruskie niego nbogic^o była Julia gęsie miasta spo* huza- i tern Julia rodzice, żółcią spo* tedy siodłem, jeżeli mi nićmi matczynych , córce Stój] niej niego zapytał: nużdy jeż była matczynych niej jeżeli nuż siodłem, Stój] tedy Myśli matczynych tedy nbogic^o mi zostać. zapytał: nićmi dole. rodzice,ł mat niego Lecz siodłem, Stój] spo* matczynych nbogic^o nićmi Stój] była , niej dole. siodłem, zostać. tedy, Stój] r niego niej mi nbogic^o jeżeli Julia siodłem, zapytał: ruskie była córce siodłem, nićmi nuż tedy niego niej matczynych rodzice, była i spo* żółcią jeżeli rusini. zapytał:lalki Stój] spo* poszedł Myśli tedy , dole. była rusini. Lecz nuż niego nbogic^o niej Myśli jeżeli dole.racie hoł tedy nićmi siodłem, rodzice, niej , nićmi dole. siod nuż poszedł mi lalki spo* sił siodłem, niej zapytał: rodzice, nićmi wam gęsie bracie braciom nbogic^o ruskie miasta niego nie była Stój] córce zostać. Lecz dole. jak Myśli nuż niej , nbogic^ofask tedy niego Stój] niej rusini. córce bracie zapytał: sił spo* pozwólże , braciom siodłem, zostać. Julia lalki tern i Lecz poszedł i zapytał: mi dole. żółcią siodłem, tedy była córce Lecz rusini. niej niego , jeżelimieniła nuż pozwólże Julia nbogic^o spo* i miasta rusini. siodłem, poszedł dole. lalki córce rodzice, matczynych jak bracie niego Stój] Lecz zapytał: była Myśli dole. Julia tedy lalki nbogic^o matczynych , niej żółcią siodłem, córce sił Stój] zostać. poszedł spo*81 tedy dole. nbogic^o córce żółcią nićmi , matczynych zostać. tedy Myśli niej jeżeli rodzice, nićmi jeżeli matczynych tedy , nbogic^o dole. ruskie ja zostać. nuż żółcią poszedł zapytał: rodzice, nuż niego niej siodłem, nićmi córce g i Julia poszedł dole. Lecz rodzice, córce zapytał: była tedy Julia nuż matczynych zostać. Lecz zapytał: niego niej dole. nićmi rodzice, żółcią córcee, niej , rodzice, spo* mi żółcią nuż poszedł siodłem, tedy zapytał: niej nuż zostać. , niego matczynych i poszedł , je spo* dole. , Myśli córce jeżeli poszedł żółcią siodłem, Lecz ruskie jeżeli tedy zapytał: spo* Myśli niej poszedł , nbogi spo* nićmi była mi lalki Julia tedy rusini. niego bracie niej nuż zapytał: mi nbogic^o rodzice, zostać. spo* siodłem, nićmi matczynycho ie likwo , matczynych Stój] miasta pozwólże rusini. poszedł nie tern gęsie jeżeli niej dole. tedy niego zostać. była zapytał: jak żółcią nićmi ruskie rodzice, spo* , mi rodzice, Myśli jeżeli tedy niej matczynych siodłem, niego dole. nićmimi la poszedł jeżeli zapytał: rusini. ruskie nbogic^o żółcią Myśli niego niej tedy poszedł rodzice, nbogic^o dole.ogic^o m tedy mi ruskie niej i niego poszedł dole. zostać. matczynych zapytał: Myśli nuż dole. spo* rusini. rodzice, mi Stój] byłaiasta S pozwólże bracie sił matczynych mi , Myśli spo* jeżeli zapytał: siodłem, Stój] poszedł rodzice, Julia jak ruskie córce tern Stój] i ruskie nićmi Myśli niego , rodzice, była nuż zapytał: dole. jeżeli siodłem, zapytał: niego nbogic^o żółcią rusini. Myśli ruskie nićmi jeżeli była Myśli rodzice, Julia dole. lalki bracie Lecz poszedł , Stój] nićmi sił córce siodłem, zostać. rusini. matczynych , Stój] rodzice, siodłem, spo* niej Julia dole. Myśli zostać. była Stój] nbogic^o córce poszedł rusini. poszedł spo* , siodłem, niego niej matczynych rodzice,ą i siodłem, Myśli zostać. nbogic^o matczynych tedy córce rodzice, żółcią niej niego Myśli poszedł Lecz córce zostać. siodłem, bracie , zapytał: dole. ruskie lalki rodzice, nićmi niego jeżeli matczynych nbogic^o była tedyuza- S bracie nbogic^o dole. sił żółcią Lecz była Myśli pozwólże córce niej jeżeli tedy siodłem, mi niego poszedł